Франция

Польша

Руссия

Иса Месих шәгиртлерине шейле дийди: «Сизиң ышыгыңыз адамларың өңүнде шейле парласын велин, олар говы ишлериңизи гөрүп, гөкдәки Атаңызы шөхратландырсынлар» (Матта 5:16). Шу гүнлер хәзирки заман технологиясы, шол санда Интернет аркалы хакыкат ышыгы нур сачяр. Ехованың Шаятларының jw.org Интернет сахыпасында оларың дини ынанчлары ве эдйән ишлери барада маглуматлар берилйәр. Сиз ондан ене-де нәмелери тапып билерсиңиз?

Адамлары гызыкландырян сорагларың җогабыны тапып боляр. Сиз көп адамлары биынҗалык эдйән ваҗып сорагларың җогабыны «Сизиң хакыкаты билесиңиз гелйәрми?» атлы китапчадан тапып билерсиңиз. Бизиң Интернет сахыпамызда бу китапчаның 400-ден говрак дилде терҗиме эдилен гөрнүши бар. Шейле-де сиз 100-ден говрак диллерде чап эдилен «Мукаддес Язгыларың Тәзе Дүнйә терҗимесини», Мукаддес Язгылары өвренмәге көмек эдйән эдебиятлары, «Гаравул диңи» ве «Ояның!» журналларының тәзе чыкан санларыны тапып билерсиңиз. Бу эдебиятларың көпүсини Интернет сахыпамыздан окап я-да диңләп боляр; оларың аудио, PDF (ПДФ) ве EPUB (ИПАБ) гөрнүшлерини язга гечирип боляр. Сиз гызыкланян адамлар үчин оларың эне дилинде чыкан санындан бирнәче сахыпасыны чап эдип хем билерсиңиз. Шейле-де бу Интернет сахыпасында лалларың дилинде чыкан энчеме эдебиятларың видео язгылары бар. Сиз бош вагтыңыз Мукаддес Язгыларың чепер окалшыны ве якымлы сазлары диңлемек үчин хем-де Мукаддес Язгыларың эсасында тайярланан сахналары гөрмек үчин, олары язга гечирип билерсиңиз.

Ехованың Шаятлары барада догры маглуматлары тапып боляр. Интернет сахыпамызда бизиң бүтин дүнйә боюнча ерине етирйән ишлеримиз, казыет билен багланышыклы меселелеримиз ве бетбагтчылыга учранлара көмек эдишимиз барада тәзеликлер хем-де видеофильмлер ерлешдирилйәр. Шейле-де якында болҗак конгреслер барада ве филиаллар билен нәдип хабарлашып боляндыгы хакында маглуматлары тапып билерсиңиз.

Бизиң Интернет сахыпамыз хакыкат ышыгыны дүнйәниң әхли күнҗегине етирмәге ярдам берйәр. Антарктика ялы узак ерлерде яшаян адамлар хем ондан пейдаланып билйәрлер. Биз бүтин ер йүзүнде «Реббиң сөзүниң... чалтлык билен яйрамагы» ве Худайың шөхратланмагы үчин дога эдйәрис (2 Селаниклилер 3:1).

  • Бизиң Интернет сахыпамыз Мукаддес Язгылардакы хакыкаты билмәге нәдип көмек эдйәр?

  • Сизи jw.org Интернет сахыпамыздакы хайсы маглумат гызыкландыряр?