«Гөги ве ери Ярадана сежде эдиң!» (Ылхам 14:7).

Сиз шу брошюрада өзүңизе ве машгалаңыза көмек эдйән Мукаддес Язгыларың принциплериниң бардыгына үнс беренсиңиз. Ехова сизиң багтлы болмагыңызы ислейәр. Сиз Худая гуллук этмеги дурмушда биринҗи орунда гойсаңыз, ол сизе әхли герекли затлары берер (Матта 6:33). Худай сизиң билен достлашмак ислейәр. Онуң билен достлугыңызы беркитмек үчин әхли мүмкинчиликлерден пейдаланың. Худайың досты болмак өрән улы хормат! (Матта 22:37, 38).

 1 ЕХОВА БИЛЕН ДОСТЛУГЫҢЫЗЫ БЕРКИДИҢ

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАРДА НӘМЕ ДИЙИЛЙӘР: «Хер зады башарян Реб: „Мен сизиң Атаңыз боларын, сиз хем Мениң огул-гызларым боларсыңыз“ диййәр» (2 Коринтослылар 6:18). Худай сизиң өзүниң иң якын досты болмагыңызы ислейәр. Шол себәпли оңа якынлашмак үчин дога эдиң. Ехова сизиң «дынгысыз дога» этмегиңизи ислейәр (1 Селаниклилер 5:17). Ол сизиң ички дуйгуларыңызы ве гайгы-аладаларыңызы үнсли диңлейәр (Филипилилер 4:6). Эгер сиз машгала агзаларыңыз билен биле дога этсеңиз, олар сизиң Худай билен достлугыңызың беркдигине гөз етирерлер.

Шейле-де Худай билен гүрлешениңизде, онуң айдянларыны хем диңлемели. Мунуң үчин сиз Худайың Сөзүни ве оңа эсасланан эдебиятлары окап билерсиңиз (Зебур 1:1, 2). Окан затларыңыз барада ойланың (Зебур 77:11, 12). Худайың айдян затларыны диңлемек үчин месихчилер йыгнагына ызыгидер бармалы (Зебур 122:1—4).

Шейле-де Ехова билен достлугыңы беркитмек үчин адамлара ол барада гүррүң бермек хем ваҗып. Сиз Худай барада адамлара нәче көп гүррүң берсеңиз, оңа хас-да якынлашарсыңыз (Матта 28:19, 20).

МАСЛАХАТ

  • Хер гүн Мукаддес Язгылары окамага ве дога этмәге вагт тапың

  • Машгалаңызда гөвүн ачмак я дынч алмак дәл-де, рухы затлар биринҗи орунда болсун

2 МАШГАЛА ОКУВЫНЫ ГЕЧИРИҢ *

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАРДА НӘМЕ ДИЙИЛЙӘР: «Худая якынлашың, Ол хем сизе якынлашар» (Якуп 4:8). Сиз машгала окувыны ызыгидер гечирип билер ялы говы гүн тертибини дүзмели (Гелип чыкыш 18:19). Эмма диңе машгала окувы етерлик дәл. Худайы дурмушыңызда биринҗи орунда гоюң. Худай барада «өйде-де, ёлда-да, ятаныңызда-тураныңызда» гүррүң эдип, машгалаңызың Худай билен достлугыны беркидиң (Канун таглыматы 6:6, 7). Сиз хем «хоҗалыгым билен мен болса Реббе гуллук этҗекдирин» диен Ешувадан гөрелде алың (Ешува 24:15).

МАСЛАХАТ

  • Машгала агзаларыңызың хер бириниң зерурлыкларыны гөз өңүнде тутуп, машгала окувыны ызыгидер гечириң

^ абзац 12 Ехованың Шаятлары хер хепде машгала агзалары билен биле Мукаддес Язгылары өвренйәрлер