Эсасы материала гечиң

Мазмунына гечиң

Сизиң машгалаңыз багтлы болуп билер

Сиз Мукаддес Язгыларың принциплерине эерип, никаңызы ве машгалаңызы багтлы эдип билерсиңиз.

Гириш

Сизиң машгалаңыз багтлы болуп билер. Брошюрадакы Мукаддес Язгылара эсасланан тәсирли принциплер сизе көмек эдер.

1-НҖИ БӨЛҮМ

Машгаланы багтлы этмек үчин Худая бил баглаң

Машгала гатнашыкларыны беркитмек үчин өзүңизе шу ики саны йөнекей сорагы бериң

2-НҖИ БӨЛҮМ

Вепалы болуң

Янёлдашыңа вепалы болмаклык зынадан гача дурмакдан хем хас ваҗыпмы?

3-НҖИ БӨЛҮМ

Кынчылыклары нәдип чөзмели?

Сиз кынчылыкларыңызы биле чөзсеңиз, машгалаңыз агзала ве багтсыз болман, гайтам агзыбир болар.

4-НҖИ БӨЛҮМ

Пулы нәдип совмалы?

Ынамың ве догручыллыгың нәхили әхмиети бар?

5-НҖИ БӨЛҮМ

Доган-гарындашларыңыз билен агзыбир болуң

Сиз янёлдашыңызың гөвнүне дегмән, эне-атаңыза хормат гоюп билерсиңиз.

6-НҖЫ БӨЛҮМ

Чаганың дүнйә инмеги машгала нәхили тәсир эдйәр?

Чаганың дүнйә инмеги машгала гатнашыгыңызы беркидип билерми?

7-НҖИ БӨЛҮМ

Чаганы нәдип тербиелемели?

Чаганы тербиелемек оңа диңе бир темми бермеги ве кәемеги аңлатмаяр.

8-НҖИ БӨЛҮМ

Бетбагтчылыга нәдип дөз гелмели?

Башгаларың көмегини кабул эдиң.

9-НҖЫ БӨЛҮМ

Ехова машгала болуп гуллук эдиң

Сиз машгала окувындан нәдип хас көп шатлык тапып билерсиңиз?