Эсасы материала гечиң

Мазмунына гечиң

ГАРАВУЛ ДИҢИ
(ЙЫГНАК ҮЧИН)

November 2015

Журналың шу санында 2015-нҗи йылың 28-нҗи декабрындан 2016-нҗы йылың 31-нҗи январына ченли өвренмек үчин макалалар бар.

Чагаларыңыза Ехова гуллук этмеги өвредиң

Исаның вагыз эденде гөркезен үч хәсиети сизе чагаларыңызы говы тербиелемәге көмек эдер.

Етгинҗек чагаларыңыза Ехова гуллук этмеги өвредиң

Сиз чагаңыза етгинҗеклик дөври рухы тайдан өсмәге нәдип көмек эдип билерсиңиз?

Окыҗыларың соваллары

Гадымы Ерихо шәхериниң узак вагт габалман басылып алнандыгыны нәме субут эдйәр?

Ехованың җомартлыгына миннетдарлыгыңызы гөркезиң

Мукаддес Язгыларда вагтымызы, гүйҗүмизи ве серишдәмизи догры хем-де нәдогры ниет билен сарп эдип боляндыгы барада айдыляр.

Ехова сөйгүден долы Худай

Ехова адамзада нәдип сөйги билдирди?

Сиз «гоңшыңызы өзүңиз ялы сөййәрмисиңиз»?

Сиз Исаның табшырыгына машгалада, йыгнакда ве вагызда эерип билерсиңиз.

Худайың Патышалыгы 100 йылдан бәри хөкүм сүрйәр!

Худайың Патышалыгы барада вагыз этмегимиз үчин бизе хайсы үч тарапдан голдав берилйәр?

FROM OUR ARCHIVES

«Сизе гөк астында хич зат пәсгел бермесин!»

1930-нҗы йылларда Францияда долы вагтлы гуллук эден доган-уялар ыхласлы ве чыдамлы болмак бабатда аҗайып гөрелде галдырдылар.