«Сениң әхли ишлериң хакда ойланарын» ЗЕБ. 77:12

АЙДЫМЛАР: 11, 13

1, 2. а) Ехованың өз халкыны сөййәндигине нәме үчин ынанярсыңыз? б) Адамлар нәхили укып билен ярадылды?

СИЗ Ехованың өз халкыны сөййәндигине ынанярсыңызмы? Бу сорага җогап бермезден өң, гелиң, кәбир мысаллара середелиң. Тейлен уя өзүнден ченденаша көп зат талап эдйәрди. Ол доган-уяларың пайхаслылык бабатда берен маслахаты барада шейле диййәр: «Эгер Ехова мени сөймедик болса, онда бирнәче йыллап маңа өвүт-үндев бермезди». Бриҗит уяның янёлдашы арадан чыкяр ве ики чагасыны еке өзи тербиелейәр. Бриҗит шейле гүррүң берйәр: «Шейтаның дүнйәсинде чагаларыңы еке тербиелемекден агыр сынаг ёк экен. Эмма мен Ехованың сөйгүсини дуйярын, чүнки ол мени хасратлы гүнлеримде хемише голдаяр. Ол хич хачан гүйҗүмден артык сынага ёл бермейәр (1 Кор. 10:13). Сандра уя болса, өтүшен кеселден эҗир чекйәр. Бир гүн ол конгресе баранда, терҗибели доганың аялы онуң хал-ягдайыны сораяр. Сандраның адамсы шейле гүррүң берйәр: «Биз уя билен таныш болмасак-да, онуң бизиң билен йүрекден гызыкланмагы өрән рухландырды. Доган-уяларың сөйги билен эдйән уҗыпсыз ишлери бизе Ехованың чуңңур сөйгүсини гөркезйәр».

 2 Худай адамлары сөймек хем-де сөйүлмек зерурлыгы билен яратды. Биз гарашылмадык ягдай, лапыкечлик, кеселчилик, пул етмезчилиги ве адамларың хош хабара совук-сала гараяндыгы себәпли кәте рухдан дүшйәрис. Эмма Ехованың бизи сөййәндигини, гыммат сайяндыгыны ве «саг элимизден тутуп» көмек эдйәндигини унутмаң. Хава, Аллатагала вепалы гуллукчыларыны хич хачан терк этмейәр (Иш. 41:13; 49:15).

3. Ехованың бизи сөййәндигине ынанмага нәме көмек эдер?

3 Гөршүмиз ялы, Ехова доган-уялары кын гүнлеринде голдаяр. Бизем онуң берҗек голтгусына шүбхеленмән билерис (Зеб. 118:6, 7). Гелиң, Худайың сөйгүсиниң 1) ярадылан затлар, 2) Мукаддес Язгылар, 3) дога ве 4) төлег гурбаны аркалы аян боляндыгы барада гүррүң эделиң. Биз Ехованың эдйән ягшы ишлери барада ойлансак, Онуң дынгысыз билдирйән сөйгүсине миннетдар боларыс (Зебур 77:11, 12-нҗи аятлары окаң).

ЕХОВАНЫҢ ЯРАДАН ЗАТЛАРЫНА СЫН ЭДИҢ

4. Ярадылыш Ехова барада нәмәни аян эдйәр? (Макаланың башындакы сурата середиң).

4 Биз ярадылан затлардан Ехованың сөйгүсини гөрйәрисми? Элбетде! Себәби Худай әхли зады сөйги билен яратды (Рим. 1:20). Ехова бизиң ер йүзүнде диңе бир ховпсуз яшамагымызы дәл, эйсем, дурмушдан леззет алмагымызы ислейәр. Меселем, адамлар яшамак үчин вагтлы-вагтында ийип-ичмели болярлар. Ехова ёкумлы ир-иймишлериң дүрли гөрнүшлерини ярадып, адамларың леззет алмагыны ислейәр (Ваг. 9:7). Канадада яшаян Кэтрин уя бахар паслында тебигата сын эдип, гуваняндыгы барада шейле гүррүң берйәр: «Тебигатың ал-яшыл дона бүренип, даш-төверегиң гүлзарлыга өврүлишине ве узак юртлардан ызына доланып гелйән гушлара хайран галярсың. Хатда ашханамың әпишгесинде нахарлаян калибри гушҗагазым-да гелипдир. Элбетде, Ехова шейле аҗайып затлары бизи сөййәндиги үчин берйәр». Сөйгүден долы гөкдәки Атамыз эллериниң ишине гуваняр ве бизиңем олардан леззет алып яшамагымызы ислейәр (Рес. иш. 14:16, 17).

5. Ынсаның ярадылышы Ехованың сөйгүсини нәдип аян эдйәр?

5 Адам чекен зәхметиниң хөзирини гөренде, йүреги хейҗана гелйәр (Ваг. 2:24). Ехова адамлара ер йүзүни долдурып, оңа эечилик этмеги, балыклардыр гушларың ве җанлы-җандарларың аладасыны этмеги табшырды (Гел. чык. 1:26—28). Шейле-де Ехова бизи өзүне меңзәп билмегимиз үчин герекли хәсиетлер билен яратды. Бу-да онуң сөйгүсини гөркезйәр (Эфес. 5:1).

ХУДАЙЫҢ СӨЗҮНИ ГЫММАТ САЙЫҢ

6. Мукаддес Язгылары нәме үчин гыммат саймалы?

6 Худай бизе өзүниң ылхамланан Сөзүни бермек билен чәксиз сөйгүсини гөркезди. Мукаддес Язгылар бизе Алланы танамага ве онуң адамзада болан гарайшыны билмәге көмек эдйәр. Меселем, Мукаддес Язгыларда ысрайыл халкының көпленч Худая табын болмандыгы айдыляр. Зебур 78:38-де Худайың олара болан гарайшы барада шейле дийилйәр: «Ол рехимдар болансоң, гүнәлерини  багышлады, олары хеләк этмеди; гахарыны телим гезек олардан совды, бүтин газабыны ояндырмады». Шу сөзлер барада ойланмаклык Ехованың сөйгүсине ве эдйән аладасына миннетдарлыгыңы артдыряр. Ехова сизиңем Гамхорыңыздыр! (1 Петрус 5:6, 7-нҗи аятлары окаң).

7. Биз Мукаддес Язгылары нәме үчин чуңңур өвренмели?

7 Аллатагала Мукаддес Язгылар аркалы бизиң билен геплешйәр. Шол себәпли биз Худайың Сөзүни гыммат саймалы. Ата-энелер чагалары билен ачык ве абатлайҗы гүррүң этселер, бири-бирине ынамлы болуп, сөйгүси артар. Бизиң Ехова билен гатнашыгымыз барада нәме дийсе болар? Биз Аллатагаланы гөрмесек-де, сесини эшитмесек-де, ол Мукаддес Язгылар аркалы бизиң билен «геплешйәр» (Иш. 30:20, 21). Ехова халкыны эрбетликден горамак үчин гөркезме берйәр ве өзүни танадып, бил багламага хөвеслендирйәр (Зебур 19:7—11; Сүлейманың тымсаллары 1:33-нҗи аятлары окаң).

Ехова Еху аркалы Ехошапата кәесе-де, патышаның «говы ишлерини» унутмады (8, 9-нҗы абзацлара середиң)

8, 9. Ехова бизи нәмә ынандыряр? Мысал гетириң.

8 Ехова бикәмиллигимизе гарамаздан, бизи сөййәр ве ягшы хәсиетлеримизи гөрйәр (2 Йыл. 16:9). Меселем, Яхуданың патышасы Ехошапат билен болан вака середелиң. Ысрайылың патышасы Ахап сириялыларың элинден Рамотгилгады басып алҗак боланда, Ехошапат оңа көмек этҗекдигини айдяр. 400 саны ялан пыгамбер оларың еңиш газанҗакдыгыны айдярлар, эмма  Ехованың пыгамбери Мика Ахабың еңилҗекдигини велилик эдйәр. Ахап урушда вепат боляр, Ехошапат болса зордан гачып гутуляр. Ол Иерусалиме доланып геленде, Ахабы голдандыгы үчин кәйинч аляр. Эмма Хананы пыгамбериң оглы Еху Ехошапата: «Сен говы ишлер хем этдиң» диййәр (2 Йыл. 18:4, 5, 18—22, 33, 34; 19:1—3).

9 Ехошапат хөкүмдарлык эден дөврүниң башында өз эмелдарларына, левилере, руханылара Ехованың када-канунларыны бүтин халка өвретмеги табшырды. Шейлеликде, Яхуданың даш-төверегиндәки әхли миллетлер Еховадан горкуп башладылар (2 Йыл. 17:3—10). Ехошапат ялңышса-да, Ехова онуң эден ягшы ишлерини унутмады. Бу вакадан гөрнүши ялы, эгер Ехованы разы этмәге чалышсак, гойберйән ялңышлыкларымыза гарамаздан, ол бизи хемише сөер.

ДОГА ЭТМЕГИ ХОРМАТ САЙЫҢ

10, 11. а) Биз нәме үчин дога этмеги гыммат саймалы? б) Ехова догаларымыза нәхили җогап берйәр?

10 Чагаларыны сөййән ата хемише диңлемәге тайяр боляр. Ол чагаларының биынҗалык болян затлары барада йүрекден гызыкланып, оларың аладасыны эдйәр. Биз хем гөкдәки Атамыза дога эденимизде, ол бизи диңлейәр. Дога этмек — улы хормат.

11 Ехова белли бир вагтда дога этмеги талап этмейәр. Биз оңа ислендик вагты йүзленип билйәрис. Ехова бизиң Достумыз боландыгы үчин хемише хөвес билен диңлейәр. Макаланың башында агзалан Тейлен уя: «Ехова йүрегиңи дөкениңде, ол дыкгатлы диңлейәр» диййәр. Аллатагала бизиң йүрекден эдйән догаларымыза Мукаддес Язгылар ве оңа эсасланан эдебиятлар я-да имандашларымызың рухландырыҗы гүррүңлери аркалы җогап берйәр. Бизиң ягдайымыза адамлар дүшүнмесе-де, Ехова дүшүнйәр. Ехованың бизиң догаларымыза җогап бермеги чуңңур сөйгүсини гөркезйәр.

12. Биз Мукаддес Язгылардакы догалары нәме үчин өвренмели?

12 Биз Мукаддес Язгыларда язылан догалардан көп зат өвренйәрис. Машгала окувында Худайың Сөзүндәки догалар барада гүррүң этсеңиз пейдалы болар. Гадымы дөвүрде яшан Худайың гуллукчыларының догасы бизе манылы дога этмәге көмек эдйәр. Меселем, Юнус пыгамбер улы балыгың гарнындака, Худая перят этди (Юнус 1:17—2:10). Сүлейман патыша ыбадатхананың ачылышында йүрекден дога этди (1 Пат. 8:22—53). Исаның өвреден догасы барада ойланмак хем пейдалыдыр (Мат. 6:9—13). Сизем «дилеглериңизи дога аркалы Худая билдирсеңиз, хер хили дүшүнҗеден ёкары болан Худайың парахатчылыгы... сизиң йүрегиңизи, пикирлериңизи горар». Шонда Ехованың билдирйән сөйгүси үчин хас-да миннетдар боларсыңыз (Флп. 4:6, 7).

ТӨЛЕГ ГУРБАНЫНА МИННЕТДАР БОЛУҢ

13. Исаның төлег гурбаны бизе нәхили умыт берйәр?

13 Ехова бизиң үчин төлег гурбаныны берип, чуңңур сөйгүсини гөркезди. Бу гымматлы совгат бизе эбеди яшамага умыт берйәр (1 Яхя 4:9). Павлус ресул төлег гурбаны барада шейле дийди: «Хава, биз энтек  гүйчсүзкәк, Месих белли вагтда худайсызлар угрунда өлди. Бир догры адам угрунда бириниң өлмеги мүшгүлдир, йөне бир оңат адам угрунда, белки, бири өлмәге йүрек эдер. Худай бизе болан сөйгүсини, биз энтек гүнәкәркәк, Месихиң бизиң угрумызда өлмеги билен гөркезди» (Рим. 5:6—8). Шейлеликде, әхли адамлар төлег гурбаны аркалы Аллатагала билен достлашып билйәр.

14, 15. Төлег гурбаны а) месх эдиленлере ве б) Ерде яшаҗак месихчилериң нәхили умыды бар?

14 Ехова кәбир месихчилере айратын сөйгүсини билдирйәр (Яхя 1:12, 13; 3:5—7). Олар мукаддес рух билен месх эдилип, «Худайың перзентлери» болярлар (Рим. 8:15, 16). Павлус ресул оларың «Месих Иса... билен дирелип, гөкдәки әлемлерде отурандыгыны» айтды (Эфес. 2:7). Месх эдилен месихчилер «вада эдилен Мукаддес Рух билен Онда (Месихде) мөхүрленип», «гөкде сакланан умыда» эе боляр (Эфес. 1:13; Кол. 1:4).

15 Төлег гурбанына иман эдйән адамлар Ехованың досты, перзентлери болмага ве Җеннетде эбеди яшамага умыт эдйәрлер. Ехова төлег гурбаныны берип, адамлара болан сөйгүсини гөркезди (Яхя 3:16). Эбеди яшамага умыт эдйән Ехованың вепалы гуллукчылары тәзе дүнйәде аҗайып дурмушдан леззет алып яшарлар. Хава, төлег гурбаны Алланың чуңңур сөйгүсини гөркезйәр.

ЕХОВАНЫҢ СӨЙГҮСИНЕ МИННЕТДАР БОЛУҢ

16. Ехованың сөйги билен эдйән аладасы барада нәме үчин ойланмалы?

16 Биз Ехованың сөйги билен уммасыз ишлери эдйәндигини гөрйәрис. Давут патыша: «Пикирлериң мениң үчин нәхили гымматлы, эй Худай! Оларың җеми нәхили көп! Санаҗак болсам, чәгеден көп» диййәр (Зеб. 139:17, 18). Ехованың адамзат үчин эдйән ишлери хакда ойлансак, оңа болан сөйгимиз артар. Гелиң, Ехованың гөвнүнден турмага җан эделиң!

17, 18. Биз Ехова болан сөйгимизи нәдип гөркезип билерис?

17 Биз Ехова болан сөйгимизи иш йүзүнде гөркезмели. Меселем, биз Патышалык барада ыхласлы вагыз эдип, Аллатагаланы ве адамлары сөййәндигимизи субут эдйәрис (Мат. 24:14; 28:19, 20). Шейле-де вепалылыгымыз сыналанда айыпсызлыгымызы сакласак, Ехованы сөййәндигимизи гөркезйәрис (Зебур 84:11; Якуп 1:2—5-нҗи аятлары окаң). Хатда биз агыр кынчылыклара душ гелсегем, Аллатагалла ягдайымыза дүшүнип, бизе хөкман көмек эдер. Себәби ол бизи чуңңур сөййәр (Зеб. 56:8).

18 Биз Ехованы сөййәндигимиз үчин ярадан аҗайып затлары ве әгирт ишлери барада ойланмак ислейәрис. Мукаддес Язгылары чуңңур өвренмек билен Ехованы сөййәндигимизи ве онуң Сөзүни гыммат сайяндыгымызы гөркезйәрис. Дога аркалы Ехова билен достлашсак, оңа болан сөйгүмизи билдирерис. Шейле-де Ехова төлег гурбаны аркалы бизиң гүнәлеримизи багышлаяр. Биз бу барада ойлансак, оңа болан сөйгимиз хас-да артар (1 Яхя 2:1, 2). Гөршүмиз ялы, Ехованың сөйгүсине энчеме усуллар билен миннетдарлыгыңы гөркезип боляр.