АНИТА * сувда чокундырылып, Ехованың Шаяды боланда, янёлдашы гаршылык гөркезип башлаяр. Ол шейле гүррүң берйәр: «Янёлдашым йыгнак душушыкларына гитмеги, хатда Худайың адыны тутмагы-да гадаган эдйәрди. Ол Ехованың адыны агзан бадыма гахар-газаба атланярды».

Анита Ехова барада чагаларына гүррүң берип билмейәрди. Ол шейле диййәр: «Мен иманым себәпли өз өйүмде сынаглара душ гелдим. Чагаларыма не Алла барада айдып билйәрдим, не-де йыгнак душушыкларына әкидип билйәрдим».

Анита ялы көп месихчилер машгала агзалары тарапындан сынаглара дучар болярлар. Шейле-де айыпсызлыгыны сакламага җан эдйән месихчилер агыр кеселе дучар боландыгы, янёлдашының я-да чагасының арадан чыкандыгы, доган-гарындашларының хакыкатдан гидендиги үчин рухдан дүшйәрлер. Бизе кынчылыклара дөз гелмәге ве Ехова вепалы галмага нәме көмек эдер?

Сиз кынчылыкларда нәме эдерсиңиз? Павлус ресул: «Чыдамлы болуң» дийип маслахат берйәр (Евр. 10:36, ТД). Кынчылыкларда чыдамлы болмага нәме көмек эдер?

ЕХОВА ДОГА ЭДИП, БИЛ БАГЛАҢ

Биз Худая дога эдип, бил багласак кынчылыкларда чыдамлы болуп билерис. Гелиң, бир мысала середелиң. Душенбе гүни агшам Ананың машгаласына шум хабар гелйәр. 30 йыл бәри биле өмүр сүрен адамсы арадан чыкяр. Ана: «Янёлдашым яңы бир 52 яшапды. Ол бивагт арадан чыкды. Ол инди хич хачан өе гайдып гелмез» диййәр.

Ана муңа нәдип дөз гелйәр? Ол ише башламалы боляр ве бар үнсүни оңа берйәр. Эмма калбындакы ярасы битмейәр. Ана: «Мен Ехова йүрегими дөкйәрдим ве чекйән хасратыма дөз гелип билер ялы гүйч сораярдым» диййәр. Ехова онуң догаларына җогап бердими? Хава! Ана шейле гүррүң берйәр: «Аллатагала йүрегиме гиңлик ве парахатлык берйәр. Мен Ехованың янёлдашымы дирелтҗекдигине долы ынанярын. Бу болса маңа теселли берйәр» (Флп. 4:6, 7).

«Догалары эшидйән» Худай гуллукчыларының вепалы галмагына көмек этҗекдигини вада берйәр (Зеб. 65:2). Ол сизиң иманыңызы беркитмейәрми? Хава, сиз Ехованың көмеги билен кынчылыклара дөз гелип билерсиңиз.

ЙЫГНАК ДУШУШЫКЛАРЫНДАН ГАЛМАҢ

Ехова халкыны йыгнак душушыклары аркалы беркидйәр. Селаникдәки месихчилер ёвуз ызарламалара дучар боланда, Павлус ресул олара: «Шу вагт хем эдишиңиз ялы, бири-бириңизи рухландырың, бири-бириңизи абатлаң» дийип маслахат берйәр (1 Сел. 2:14; 5:11). Олар сынаглара дөз гелмек үчин бири-бирини голдап, сөйгүсини билдирйәрлер. Биз оларың гөрелдесине эерсек, чыдамлы болуп билерис.

Биз имандашларымыз билен достлугымызы беркидер ялы, «бири-биримизи дикелтмәге яраян» ишлери этмели (Рим. 14:19). Агыр гүнлерде берк достлуклы гатнашыкларың ваҗыпдыгы айдың гөрүнйәр. Павлус ресул хем көп кынчылыклара дөз гелмели боляр. Ехова оңа чыдамлы болмага көмек эдйәр. Кәте Худай оны имандашлары аркалы беркидйәр. Павлус Колоседәки йыгнага язан хатында месихчилериң «оңа теселли берендигини» айдяр (Кол. 4:10, 11). Хава, имандашлары Павлус ресулы говы гөрйәрдилер ве оңа теселли берип, голдамак үчин  элинде барыны эдйәрдилер. Имандашларыңыз сизи-де кын гүнлериңизде голдарлар.

ЯШУЛУЛАРДАН КӨМЕК СОРАҢ

Ехова гуллукчыларыны йыгнак яшулулары аркалы голдаяр. Рухы тайдан өсен доганлар бизе «елден букы, тупандан пена, гурак ерде булаклар, тешне юртдакы улы гаяның көлегеси» киминдир (Иш. 32:2). Нәхили рухландырыҗы сөзлер! Сиз яшулулардан көмек сораярсыңызмы? Оларың берйән теселлиси ве голдавы сизе чыдамлы болмага көмек эдер.

Элбетде, яшулулар гудрат гөркезмейәрлер. Олар хем бизе «меңзеш ынсанлар» (Рес. иш. 14:15). Муңа гарамаздан, оларың эдйән догалары бизе гүйчли тәсир эдйәр (Якуп 5:14, 15). Италияда яшаян бир доган көп йылдан бәри беден мышцаларының говшамагындан (дистрофия) эҗир чекйәр. Ол: «Доганлар йыгы-йыгыдан хабар тутуп, мениң аладамы эдйәрлер. Бу маңа чыдамлы болмага көмек эдйәр» диййәр. Сиз хем Ехованың яшулулар аркалы берйән голдавындан долы пейдаланярсыңызмы?

РУХЫ ТАЙДАН БЕРК БОЛУҢ

Бизе башга-да көп затлар чыдамлы болмага көмек эдйәр. Меселем, берк болмак үчин рухы тайдан ызыгидерли иймитленмели. Гелиң, бир мысала середелиң. 39 яшлы Җон өзүнде сейрек душ гелйән рак кеселиниң дөрәндигини билйәр. Ол шейле диййәр: «Мен яш боламсоң муңа хич ынанып билмедим». Җонуң үч яшлы оглы барды. Ол: «Мениң аялым диңе бир чагамызың дәл-де, эйсем, мениңем аладамы этмели болярды» диййәр. Химиотерапия беҗергиси Җонуң йүрегини булап, тапдан дүшүрйәрди. Шейле-де онуң какасы агыр кеселләп, көмеге мәтәч боляр.

Җон ве онуң машгала агзалары кынчылыклара нәдип дөз гелйәрлер? Ол шейле гүррүң берйәр: «Мен ядав болсам-да, машгаламың рухы тайдан өсмегиниң аладасыны эдйәрдим. Биз хер хепде йыгнак душушыкларына барярдык, вагыз эдйәрдик ве машгала окувыны гечирйәрдик». Хава, Җон чыдамлы болмак үчин рухы тайдан берк болмалыдыгына дүшүнйәрди. Ол кынчылыклара учран доган-уялара нәхили маслахат берйәр? Җон: «Кынчылык билен йүзбе-йүз гөрешмели боланыңызда өзүңизи эле алың ве Ехованың сөйги билен берйән гүйҗүнден пейдаланың. Шонда сизи эрбет пикирлер гуршап алмаз. Мен Ехованың сизе гүйч берҗекдигине шүбхеленмейәрин».

Биз Аллатагаланың гүйҗи билен хем шу гүнки, хем эртирки кынчылыклара дөз гелип билерис. Ехова дога эдип, бил баглалың ве доган-уялар билен достлугымызы беркиделиң. Йыгнак яшулуларындан көмек сорап, рухы тайдан берк болмага җан эделиң. Шонда Павлусың «чыдамлы болуң» диен маслахатына эерип билерис.

^ абзац 2 Кәбир атлар үйтгедилди.