КИҢСЛИ Вагыз мекдебинде илкинҗи сапар чыкыш этмек үчин сахна чыканда, доган онуң эгнине какяр велин, ол Мукаддес Язгылары окамага башлаяр. Ол сөзлериң хер бир богнуны сыпдырман дүшнүкли окамага җан эдйәр. Эмма онуң китаба серетмән окайшы хайран галдыряр! Нәме үчин?

Киңсли гөрмейәрди, ол говы эшитмейәрди ве йөрәбем билмейәрди. Ол Шри-Ланкада яшаяр. Киңсли Ехова барада нәдип билим аляр? Оңа Вагыз мекдебинде чыкыш этмек үчин талаба лайык гелмәге нәме көмек эдйәр? Гелиң, мен сизе ол барада гүррүң берейин.

Мен Киңсли билен таншанымда, онуң Худайың Сөзүне сувсандыгыны гөрүп хайран галдым. Ол Мукаддес Язгылар окувыны Ехованың Шаятлары билен бирнәче сапар гечипдир. Киңслиниң «Эбеди яшайша элтйән билим» * атлы көнеҗе Брайлың харплары билен язылан китабы барды. Мен оңа Мукаддес Язгылар окувыны гечмеги теклип эденимде, ол разылашды. Эмма ики кынчылык барды.

Биринҗиден, Киңсли гаррыларың ве майыпларың өйүнде яшаярды. Адамларың көплүги ве Киңслиниң говы эшидип билмейәндиги  себәпли мен батлы геплемели болярдым. Шол себәпли хер хепде гечйән Мукаддес Язгылар окувыны яшайҗыларың әхлиси диңлейәрди.

Икинҗиден, Киңсли хаял окаярды ве көп маглуматы кабул эдип билмейәрди. Киңсли Мукаддес Язгылар окувы өзүне пейдалы болар ялы җан эдйәрди. Ол өңүнден тайярланып, гечҗек темасыны бирнәче гезек окаярды ве Брайлың харпында чап эдилен Мукаддес Язгылардан аятлары ачярды. Ол окан затлары барада ойланып, җогаплары өз сөзи билен айтмага чалышярды. Шейле эндик оңа рухы тайдан өсмәге көмек этди. Ол халының үстүнде айбогдашыны гуруп отурярды, батлы сес билен җогап берйәрди ве бегенҗинден яңа эли билен пола урярды. Бираз вагтдан соң биз Мукаддес Язгылар окувыны хепдеде ики гезек гечип башладык. Окув ики сагада чекйәрди!

ЙЫГНАК ДУШУШЫКЛАРЫНДА ҖОГАП БЕРЙӘР

Киңсли билен Пол

Киңсли йөрәп билмесе-де, йыгнак душушыкларына бармага җан эдйәрди. Доганлар оңа улага, арабасына мүнмәге ве дүшмәге, Патышалык залына бармага гезекли-гезегине хөвес билен көмек эдйәрдилер. Киңсли доган-уялары үнсли диңлейәрди ве җогап бермәге чалышярды.

Киңсли бираз вагтдан соңра Вагыз мекдебине язылмак ислейәр. Оңа Мукаддес Язгылардан аятлары окамак юмшы табшырылды. Мен ики хепде галанда, ондан тайярлык гөрдүңми дийип сорадым. Ол: «Хава, мен 30 гезек окап чыкдым» дийип, ынамлы җогап берди. Мен оны эден тагалласы үчин өвдүм ве окап бермегини хайыш этдим. Киңсли Мукаддес Язгылары ачды ве оңа бармакларыны гоюп, окамага башлады. Эмма ол адаты эдиши ялы бармакларыны гымылдатмаярды. Ол аятларың хеммесини ят тутупдыр!

Мен бегенҗимден яңа гөз яшларымы саклап билмедим! Шонда мен: «Киңсли, аятлары 30 гезекде окап, нәдип ят тутуп билдиң?!» дийип сорадым. Ол: «Мен хер гүн азындан 30 гезек окаярын» дийип җогап берди. Киңсли бир айдан говрак аятлары ят тутянча, халының үстүнде отурып тайярлык гөрүпдир.

Ине, чыкыш этмели гүн хем гелип етди. Киңсли Мукаддес Язгылардан аятлары окап болансоң, доган-уялар эл чарпышып, оны гутладылар. Көплери онуң җаныпкешлигини гөрүп агладылар. Бир уя гаты толгуняндыгы үчин Вагыз мекдебинде чыкыш этмейәрди. Эмма ол Киңслиниң чыкыш эдишини гөрүп, ене-де Вагыз мекдебине язмакларыны хайыш этди. Нәме үчин? Уя: «Эгер Киңсли башаран болса, менем башарарын!» дийди.

Киңсли үч йылдан соңра, ягны 2008-нҗи йылың 6-нҗы сентябрында өзүни Ехова багыш эдип, сувда чокундырылды. 2014-нҗи йылың 13-нҗи майында Киңсли арадан чыкды. Ол Җеннетде кәмил саглык ве гуҗур-гайрат билен гуллугыны довам этҗекдигине берк иман эдйәрди (Иш. 35:5, 6). (Пол Мак-Манус гүррүң берди).

^ абзац 4 1995-нҗи йылың нешири. Хәзир чап эдилмейәр.