Эсасы материала гечиң

Мазмунына гечиң

ГАРАВУЛ ДИҢИ
(ЙЫГНАК ҮЧИН)

June 2015

Журналың шу саны 2015-нҗи йылың июль айының 27-ден август айының 30-ы аралыгында өвренилер.

Худайың гүйҗи — Месих

Исаның гөркезен гудратлары гадымы ысрайыллылара тәсир эдйәрди ве гелеҗеги аян эдйәр.

Ол адамлары сөййәр

Исаның гөркезен гудратлары ол барада нәмәни гөркезйәр?

Бу дүнйәде айыпсыз галалың

Мукаддес Язгыларда үч задың ахлаксыз пикирлери еңмәге көмек эдйәндиги айдыляр.

«Киңсли башаран болса, менем башарарын!»

Шри-Ланкада яшаян Киңсли кынчылыкларыны еңип, бирнәче минут юмуш билен чыкыш этди.

Исаның өвреден догасына гөрә яшалың! (I бөлүм)

Иса нәме үчин «Атам» дәл-де, «Атамыз» дийип дога этди?

Исаның өвреден догасына гөрә яшалың! (II бөлүм)

Биз Худайдан гүнделик чөрегимиз барада дога эденимизде, рухы иймит барада-да дилейәрис.

«Чыдамлы болуң»

Ехова бизе кынчылыклары еңмәге дөрт зат аркалы көмек эдйәр.

Ядыңыздамы?

«Гаравул диңи» журналының соңкы санларыны үнсли окадыңызмы? Онда ашакдакы сораглара җогап бермәге сынанышың