«Сөйгүли чагалар ялы болуп, Худайдан гөрелде алың». ЭФЕС. 5:1

1. Худайдан гөрелде алмага нәме көмек эдйәр?

ЕХОВА бизе өзүмизи башгаларың еринде гоюп гөрмек укыбыны совгат берйәр. Биз башымыза дүшмедик ягдайлары гөз өңүне гетирип билйәрис (Эфеслилер 5:1, 2-нҗи аятлары окаң). Худайың берен совгадыны нәдип пайхаслы уланмалы? Оны нәдогры уланмакдан нәдип гача дурмалы?

2. Бизиң чекйән җебир-җепамыза Ехова нәхили гараяр?

2 Худай вепалы месх эдилен месихчилере гөкде «чүйремезлик донуны», Исаның вепалы «башга гоюнларына» ерде эбеди яшайшы вада берйәр. Биз муңа өрән бегенйәрис (Яхя 10:16; 17:3; 1 Кор. 15:53). Элбетде, гөкдәки «чүйремезлик» ве ердәки эбеди яшайышда хорлуклар болмаз. Ехова Мүсүр гулчулыгында эҗир чекйән ысрайыл халкының ягдайыны билши ялы, бизиңем гайгы-аладамыза бипарх гарамаяр. Алла ысрайыллылар «азап чекенде, гынанды» (Иш. 63:9). Бирнәче асыр геченден соңра ехудылар ыбадатхананы дикелтмек ислейәрлер, йөне душманлар гаршы чыканда, олар горка дүшйәрлер. Шонда Ехова: «(Сизе) деген хут Мениң гөреҗиме дегйәндир» дийип, олары рухландырды (Зак. 2:8). Энәниң өз баласына мәхирли гарайшы ялы, Ехова хем сөйги билен халкының аладасыны эдйәр (Иш. 49:15). Гөршүмиз ялы, Ехова өзүни башгаларың ерине гойяр. Ол шейле укыбы бизе-де берйәр (Зеб. 103:13, 14).

ИСА ХУДАЙЫҢ СӨЙГҮСИНЕ ЭЕРЙӘР

3. Исаның рехимдарлыгы нәмеден гөрүнйәр?

3 Иса адамларың ягдайыны башындан гечирмесе-де, оларың чекйән дердини дуйярды. Дини ёлбашчылар көп дәп-дессурлар аркалы адамлары алдап, оларың яшайшыны агырлашдырярды. Шол себәпли адамлар олардан горкуда яшаярды (Мат. 23:4; Мар. 7:1—5; Яхя 7:13). Иса горка ве алдава дүшмесе-де, башгаларың ягдайына дүшүнйәрди. «Иса мәрекәни гөренде, олара хайпы гелди; чүнки олар чопансыз гоюнлар ялы пытраңңыды, алачсызды» (Мат. 9:36). Иса-да Атасы ялы адамлары сөййәрди ве рехимдарлык билдирйәрди (Зеб. 103:8).

4. Иса эҗир чекйән адамлара нәхили гараяр?

4 Иса эҗир чекйән адамлары гөренде, сөйги билен оларың аладасыны эдйәрди. Себәби ол сөйгүден долы Атасының гөрелдесине эерйәрди. Бир гезек Иса ресуллары билен көп ерлерде вагыз эденден соңра дынч алмак ислейәр. Эмма Иса өзүне гарашып дуран мәрекәни гөренде, олара хайпы гелип, «көп затлары өвретмәге башлаяр» (Мар. 6:30, 31, 34).

ЕХОВАНЫҢ СӨЙГҮСИНЕ ЭЕРИҢ

5, 6. Биз Худайың сөйгүсине эерсек адамлара нәхили гарайышда боларыс? Мысал гетириң. (Макаланың башындакы сурата середиң).

5 Биз адамлара сөйгимизи билдирип, Худайдан гөрелде алярыс. Меселем, Алан атлы яш месихчи гөзи күтелен гарры догана окамагың ве өйден-өе вагыз этмегиң кын боляндыгы барада ойланяр. Ол Исаның: «Адамларың өзүңизе нәме этмегини ислейән болсаңыз, сиз-де олара шейле эдиң» диен сөзлерини ятлаяр (Лука 6:31). Алан өзүне шейле сораг берйәр: «Адамларың маңа нәме этмегини ислейәрин?» Соңра чыны билен өз сорагына: «Олар мениң билен пөкги ойнасадылар!» дийип җогап берйәр. Эмма гарры доган онуң билен пөкги ойнап билерми? Аслында, Исаның айдан сөзлери шейле диймеги аңладяр: «Мен гоңшымың еринде болан болсам, онуң маңа нәме этмегини исләрдим?»

6 Алан яш болса-да, өзүниң гаррылык чагыны гөз өңүне гетирмели. Мунуң үчин ол гарташан догана сын эдйәр ве оны үнсли диңлейәр. Шонда Алан гарры адама Мукаддес Язгылары окамагың ве өйден-өе вагыз этмегиң кын боляндыгына юваш-ювашдан дүшүнип башлар. Алан гарташан доганың чекйән дердини дуянда, онуң нәмә мәтәчдигини билип, оңа көмек этмек исләр. Хава, бизем шейле этмели. Биз Худайың сөйгүсине эермек үчин өзүмизи адамларың ерине гоюп гөрмели (1 Кор. 12:26).

Ехованың сөйгүсине эериң (7-нҗи абзаца середиң)

7. Биз адамларың ягдайына дүшүнмек үчин нәме этмели?

7 Адамларың чекйән эҗирине хемише дүшүнмек аңсат болмаяр. Биз көп адамларың кынчылыкларыны башымыздан гечирен дәлдирис. Меселем, кәбир адамлар бир ериниң дөвлендиги, кеселчилик ве гаррылык себәпли эҗир чекйәрлер. Башгалары гөвнүчөкгүнлик, горкы ве зорлугың етирен тәсири себәпли дуйгы тайдан җебир чекйәрлер. Кәбир машгалаларда какасының я-да эҗесиниң ёклугы, дини агзалалык себәпли кынчылыклар боляндыр. Адамлар бизиң башымыздан гечмедик кынчылыкларыны гүррүң беренде, Худайың сөйгүсине нәдип эерип билерис? Эгер биз адамы үнсли диңлесек, онуң дуйгусына дүшүнип, герекли көмеги берерис. Биз адамларың зерурлыгыны долы канагатландырып билмесек-де, олары рухландырып ве эл көмегини берип билйәрис (Римлилер 12:15; 1 Петрус 3:8-нҗи аятлары окаң).

ЕХОВАНЫҢ МӘХИРЛИЛИГИНЕ ЭЕРИҢ

8. Иса мәхирли болмага нәме көмек эдйәр?

8 Худайың Оглы: «Хеммелерден Бейик Болан... гадыр билмезлере-де, яманлара-да мәхрибандыр» дийди (Лука 6:35). Иса-да адамлар билен гүррүңдеш боланда, Худайың мәхрибанлыгындан гөрелде алярды. Оңа нәме көмек эдйәр? Иса айтҗак сөзлериниң ве өзүни алып баршының адамлара нәхили тәсир этҗекдиги барада ойланярды. Меселем, бир ахлаксыз аял Исаның янына баряр ве аглап, гөзяшлары билен онуң аягыны ювмага дуряр. Иса онуң тоба эдйәндигини билйәр. Шонуң үчин аялың йүрегине яра салҗак гөдек сөзлери айтман, оны өвйәр ве багышлаяр. Муны гөрен фарисей нәгилелик билдиренде, Иса оңа-да мәхирли дүшүндирйәр (Лука 7:36—48).

9. Биз Худайың мәхирлилигине нәдип эерип билерис? Мысал гетириң.

9 Биз Худайың мәхрибанлыгына нәдип эерип билерис? Павлус ресул: «Реббиң гулы давалашмалы дәл, хеммелере мылакатлы, өвретмәге укыплы, сабырлы болмалыдыр» дийди (2 Тим. 2:24). Мәхирли адамлар чылшырымлы меселелерде-де бейлекилериң дуйгуларыны гөз өңүне тутярлар. Биз нәдип мәхирли болуп билерис? Меселем, башлык борҗуны говы ерине етирмейәр. Биз муңа нәхили гарарыс? Я-да доган бирнәче айдан соңра йыгнак душушыгына гелйәр. Биз оңа нәме диерис? Өйден-өе вагыз эденимизде: «Мен шу вагт бош дәл» диен адамың ягдайына дүшүнерисми? Янёлдашыңыз сизе: «Нәме үчин шенбе гүни гитҗек ериңи айтмадың?» дийсе, оңа мәхирли җогап берерсиңизми? Биз адамларың ерине өзүмизи гоюп гөрмели ве сөзүмизиң, өзүмизи алып баршымызың бейлекилере нәхили тәсир этҗекдиги барада ойланмалы. Шонда Ехованың мәхирлилигине эерип билерис (Сүлейманың тымсаллары 15:28-и окаң).

ХУДАЙЫҢ АКЫЛДАРЛЫГЫНА ЭЕРИҢ

10, 11. Ехованың акылдарлыгына эермәге нәме көмек эдйәр? Мысал гетириң.

10 Ехова бизе башымыздан гечирмедик затлары гөз өңүмизе гетирмәге укып берди. Бу укып Алланың акылдарлыгына эермәге ве эдйән ишимизиң нетиҗеси барада ойланмага көмек эдйәр. Акылдарлык — Ехованың эсасы хәсиетлериниң бири. Эгер Худай ислесе, әхли затларың нетиҗесини өңүнден гөрүп билйәр. Биз гелеҗеги өңүнден гөрүп билмесек-де, ишимизиң нетиҗеси барада ойланып билйәрис. Ысрайыллылар Аллатагала гулак асмазлыгың нәмә элтҗекдиги барада пикирленмедилер. Муса пыгамбер гадырбилмез халкың Ехова гаршы эрбет ишлери этҗекдигини билйәрди. Ол: «Ысрайыл бир акылсыз халкдыр, оларда хич хили дүшүнҗе ёкдур. Дана болсадылар, муңа дүшүнердилер, соңуның нәме болҗагыны өңүнден аңардылар» дийди (Кан. таг. 31:29, 30; 32:28, 29).

11 Биз этҗек ишимизиң нетиҗеси барада ойлансак я-да гөз өңүне гетирсек Худайың акылдарлыгына эерерис. Эгер биз бири билен душушян болсак, онда җынсы хөвесиң гүйчли боляндыгыны унутмалы дәл. Ехова билен достлугымыза зыян етирҗек ишлерден хемише гача дуралың! Шейле-де Худайың берен шу дуйдурышына гулак асалың: «Пайхаслы адам бела-бетери гөрүп гизленйәндир; мөн адамлар болса илери гечип, зыян гөрйәндир» (Сүл. тым. 22:3).

ЭРБЕТ ПИКИРЛЕРЕ ГАРШЫ ГӨРЕШИҢ

12. Пикирленмегиң нәхили ховплы тараплары бар?

12 Дүшгүр адам пикирленмеги туташян ода меңзедйәр. Оды пайхаслы улансак пейда гетирйәр. Меселем, отда нахар биширилйәр. Эмма от кәте ховплы боляр. Оды гөзден салсаң, җайы якып, адамлары хеләк эдйәр. Шонуң ялы-да, биз Ехованың гөркезйән гөрелдеси барада пикирленсек, рухы тайдан беркәрис. Эмма ахлаксыз затлар барада ойланмаклык ховплы боляр. Меселем, гүнә итерйән затлар барада ойланмагы эндик эдинсек, соңабака олары эдип башларыс. Хава, ахлаксыз арзувлар рухы тайдан богяндыр! (Якуп 1:14, 15-нҗи аятлары окаң).

13. Хов эне нәмәни арзув эден болмалы?

13 Гелиң, Хов энәниң нәме үчин «ягшы-яманы сайгарыш дарагтындан» иендиги барада ойланалың (Гел. чык. 2:16, 17). Йылан Хов энә: «Ёк, ёк! Өлмерсиңиз. Шол агаҗың мивесинден дадан гүнүңиз, Худай сизиң гөзүңизиң ачылҗакдыгыны ве эдил Худай кимин болҗакдыгыңызы хем-де ягшы-яманы сайгарҗакдыгыңызы билйәр» дийди. Хов эне «агаҗың мивесиниң иймит үчин говудыгыны, гөзе якымлыдыгыны ве онуң акыл-пайхас берйәндигини гөрйәр». Нетиҗеде нәме боляр? Хов эне «ондан алып иййәр. Янындакы адамсына-да берйәр, ол хем иййәр» (Гел. чык. 3:1—6). Шейтаның сөзлери Хов энә тәсир эдйәр. Ол ягшы-яманы бириниң кесгитлемегини дәл-де, өзи чөзмек ислейәр. Эрбет затлар барада пикирленмек, гөр, нәхили ховплы! Нетиҗеде, Адам ата «аркалы гүнәниң ве гүнә аркалы өлүмиң дүнйә гириши ялы, өлүм хем әхли адамлара гечди» (Рим. 5:12).

14. Мукаддес Язгыларда ахлаксыз ишлерден гача дурмак барада нәме дийилйәр?

 14 Элбетде, Хов эне Эрем багында җынсы ахлаксызлык барада ойланмады. Эмма Иса ахлаксыз ишлер барада пикирленмегиң хем нәдогрыдыгыны дуйдурды. Ол: «Бир аяла азгын небис билен бакан адам өз йүрегинде эййәм онуң билен зына эдендир» дийди (Мат. 5:28). Павлус ресул хем: «Тен хөвеслерини канагатландырмак үчин алада этмәң» дийди (Рим. 13:14).

15. Биз ниреде хазына йыгнамалы ве нәме үчин?

15 Худая гуллук этмегиң дерегине, байлык топламак барада пикирленмек өрән ховплы. Байлык адамың «хыялында белент дивар киминдир» (Сүл. тым. 18:11). Иса «Худайың назарында бай болман, өзи үчин дөвлет йыгнаян адамың» ягдайыны гөркезмек үчин бир тымсалы гүррүң берйәр (Лука 12:16—21). Биз Ехованы бегендирмек үчин онуң халаян ишлерини этмели (Сүл. тым. 27:11). Биз «гөкде хазына йыгнасак», Ехованың разылыгыны газанарыс ве шатлык тапарыс (Мат. 6:20). Ехова билен берк достлугымыз иң гымматлы хазынадыр!

ЧЕНДЕНАША АЛАДАЛАНМАҢ

16. Ченденаша аладаланмазлыга нәме көмек эдйәр?

16 Биз «ер йүзүнде... хазына» йыгнамагың аладасыны этмели дәл (Мат. 6:19). Иса «дүнйәниң гайгылары, байлыгың алдавчылыгы» Патышалык барадакы сөзи богуп билйәндигини айдяр (Мат. 13:18, 19, 22). Адам гарып болса-да, бай болса-да, гелеҗекде болуп билҗек эрбет затлар барада пикирленйәр. Шейле гайгы-аладалар адамы рухдан дүшүрйәр ве саглыгына зыян етирйәр. Шол себәпли «йүрегиндәки йүк адамы чөкерйәндир; ягшы сөз болса йүрегини бегендирйәндир» диен сөзлери унутмалың ве Ехова бил баглалың (Сүл. тым. 12:25). Бизиң ягдайымыза дүшүнйән адам йүрегимизе шыпа берер. Биз ата-энемизе, янёлдашымыза ве якын достумыза йүрегимизи дөксек, олар бизе Худайың гарайшыны ятладып, гөвнүмизи гөтерерлер.

17. Ехова бизе аладаларымыз билен гөрешмәге нәдип көмек эдйәр?

17 Бизиң ягдайымыза Ехова ялы хич ким дүшүнмейәр. Павлус ресул шейле язяр: «Хич задың аладасыны этмән, хер затда дилеглериңизи дога ве ялбарма аркалы шүкүр билен Худая билдириң. Хер хили дүшүнҗеден ёкары болан Худайың парахатчылыгы Месих Исада сизиң йүрегиңизи, пикирлериңизи горар» (Флп. 4:6, 7). Шейле-де рухы тайдан берк болмага көмек эдйән доган-уялар, яшулулар, садык хем акыллы хызматкәр, перишделер, Иса ве Ехова барада ойланың.

18. Нәхили затлар барада пикирленмек пейдалы?

18 Гөршүмиз ялы, Ехованың сөйгүсине эермек үчин ягшы затлар барада пикирленмели (1 Тим. 1:11; 1 Яхя 4:8). Биз хакыкы сөйгини билдирип, ишиң нетиҗеси барада ойланып, ченденаша аладаланмасак ве шатлыгымызы йитирмесек багтлы боларыс. Шол себәпли, гелиң, гөз өңүне гетирмек укыбыны уланып, өзүмизиң тәзе дүнйәде яшаяндыгымызы гөз өңүмизе гетирелиң ве Ехованың сөйги, мәхрибанлык, акылдарлык хем-де шатлык ялы хәсиетлерине эерелиң (Рим. 12:12).