«Оңа (Шейтана) гаршы иманда берк дуруң». 1 ПЕТ. 5:9

1. a) Биз нәме үчин Шейтана гаршы гөрешмели? б) Биз Шейтаны еңип билҗекдигимизи ниреден билйәрис?

ШЕЙТАН месх эдилен месихчилере ве «башга гоюнлара» гаршы сөвеш алып баряр (Яхя 10:16). Иблис вагтының азлыгы себәпли, Ехованың гуллукчыларыны башардыгындан көпрәк ювутмага җан эдйәр (Ылхам 12:9, 12-нҗи аятлары окаң). Биз бу сөвешде Шейтаны еңип билерисми? Элбетде! Мукаддес Язгыларда: «Иблисе гаршы дуруң, ол сизден гачар» дийилйәр (Якуп 4:7).

2, 3. a) Шейтаның барлыгына ынанмаян адамлар оны нәдип голдаярлар? б) Сиз Шейтаның барлыгыны ниреден билйәрсиңиз?

2 Көп адамлар Шейтаның барлыгына ынанмаярлар. Олар Шейтаны ве җынлары чепер эсерлериң, горкунч фильмлериң ве видеооюнларың баш гахрыманы хасаплаярлар. Олар медениетли адамларың залым рухлара ынанмаяр дийип пикир эдйәрлер. Адамлар гөзе гөрүнмейән Шейтаны ве онуң яранларыны сунгат дүнйәсине дегишли хасаплаярлар. Шейтаның муңа гахары гелйәрми? Ёк! Гайтам, ол өзүниң барлыгына ынанмаянларың акылларыны аңсатлык билен күтелдйәр (2 Кор.  4:4). Шейтан адамлары алдамак үчин рухы шахсыетлериң ёкдугына ынандыряр.

3 Ехованың гуллукчылары Шейтаның торуна дүшмейәрлер. Себәби биз Иблисиң йылан аркалы Хов эне билен геплешендигини ве онуң хакыкы шахсыетдигини билйәрис (Гел. чык. 3:1—5). Ол Ехова төхмет атмак үчин Эйюп пыгамбери сынаяр (Эйюп 1:9—12). Шейтан Исаны-да сынага саляр (Мат. 4:1—10). 1914-нҗи йылда Худайың Патышалыгы беркарар боланда, Шейтан месх эдиленлере гаршы «урша» башлаяр (Ылх. 12:17). Ол 144 мүң месх эдиленлериң галындысының ве «башга гоюнларың» иманыны говшатмак үчин хенизем сөвешйәр. Бу сөвешде еңмек үчин иманда берк дурмалы. Шу макалада биз мунуң үч усулына середерис.

ТЕКЕПБИРЛИГЕ ГАРШЫ ГӨРЕШИҢ

4. Шейтан нәдип текепбир болды?

4 Шейтанда песгөвүнлилик хәсиети ёк. Бу перишде Ехованың хөкүмдарлыгына гаршы чыкяр ве өзүни таңры хасаплаяр. Шейдип, ол текепбирлигиң ве ченденаша гөвниетиҗилигиң гөзбашы боляр. Биз текепбирлиге гаршы гөрешсек ве кичигөвүнлилиги өсдүрсек, Шейтана гайтавул берйәрис (1 Петрус 5:5-и окаң). Текепбирлик нәме?

5. Текепбирлик нәме үчин ховплы ве муны нәхили мысаллар гөркезйәр?

5 Текепбирлик адамлар ве Ехова билен достлугымызы бозяр; маслахаты песгөвүнлилик билен кабул этмәге пәсгел берйәр (Зеб. 141:5). Ол «ченденаша гөвниетиҗилиги» я-да «улумсылык билен өзүңи башгалардан ёкары тутмагы» аңладяр. Ехова текепбирлиги йигренйәр (Эзек. 33:28; Амос 6:8). Эмма Шейтан шейле хәсиетли адамлара бегенйәр, себәби оларда өз кешбини гөрйәр. Шейтан Нимродың, фараоның ве Абшаломың текепбирлигини гөрүп бегенендир (Гел. чык. 10:8, 9; Мүс. чык. 5:1, 2; 2 Шам. 15:4—6). Текепбир Кабыл хем Худайың маслахатыны кабул этмәндиги үчин гүнә эдйәр. Ол Ехованың дуйдурышыны кесирлик билен рет эдип, хеләкчилиге учраяр (Гел. чык. 4:6—8).

6, 7. a) Җынспаразлык нәме ве онуң текепбирлик билен нәхили багланышыгы бар? б) Текепбирлигиң йыгнакдакы агзыбирлиги нәдип бозяндыгыны дүшүндириң.

6 Шу гүнлер адамларың текепбирлиги көп затларда гөрүнйәр. Текепбирлик җынспаразлык билен берк багланышыклыдыр. Бир сөзлүкде җынспаразлык шейле дүшүндирилйәр: «Бу башга җынслы адамлара нәдогры я-да душманчылыклы гарамак; хер җынсың өзүне махсус хәсиетиниң хем укыбының бардыгына ынанмак ве бир җынсы бейлеки җынсдан бейик я-да пес хасапламак». Адамларың җынсына болан буйсанҗы гозгаланчылыга, урушлара ве гыргынчылыга элтйәр.

7 Элбетде, месихчилер бейле затлара йыгнакда ёл бермели дәл. Йөне текепбирлик себәпли имандашларың арасында дүшүнишмезлик дөрәп, йыгнагың агзыбирлигини бозуп билер. Меселем, I асырда яшан месихчилериң арасында шейле ягдай дөрәнде, Якуп: «Араңыза урушлар, давалар ниреден гирйәр?» дийип, ойландырыҗы сорагы орта атяр (Якуп 4:1). Хава, душманчылык ве гөвниетмезчилик ялы гарайышлар  бизиң йүрегимизде көк уран болса, онда геплейшимиз хем-де өзүмизи алып баршымыз билен башгалара битмеҗек яра саларыс (Сүл. тым. 12:18). Гөршүмиз ялы, текепбирлик йыгнакдакы агзыбирлиги бозяр.

8. Мукаддес Язгылар җынспаразлыкдан ве текепбирликден гача дурмага нәдип көмек эдйәр? (Макаланың башындакы сурата середиң).

8 Бизиң өзүмизе ченденаша гөвнүмиз етйән болса, онда «әхли текепбирлигиң Реббе йигренҗидигини» ятдан чыкармалың (Сүл. тым. 16:5). Биз башга җынслы, миллетли я-да медениетли адамлара болан гарайшымызы барлап дурмалы. Эгер биз җынсымыза я-да миллетимизе буйсансак, онда Худайың «адамларың әхли миллетлерини бир гандан ярадандыгыны» унутяндырыс (Рес. иш. 17:26). Аслында, дүнйәде еке-тәк бир миллет бар дийсе болар, чүнки бизиң хеммәмиз Адам атаның несли. Шол себәпли бир миллети бейгелтмек я-да песелтмек пайхассызлык боларды. Шейтан шейле гарайыш аркалы месихчилериң арасындакы сөйгини ве агзыбирлиги бозяр (Яхя 13:35). Биз Шейтаны еңмек үчин текепбирлигиң әхли гөрнүшлеринден гача дурмалы (Сүл. тым. 16:18).

БАЙЛЫГА КОВАЛАШМАКДАН ВЕ ДҮНЙӘНИ СӨЙМЕКДЕН ГАЧА ДУРУҢ

9, 10. a) Бу дүнйә болан сөйги нәме үчин аңсатлык билен дөрәп билйәр? б) Дима дүнйәни сөййәндигини нәдип гөркезди?

9 Шейтан «бу дүнйәниң Хөкүмдары» ве әхли зат онуң голы астында (Яхя 12:31; 1 Яхя 5:19). Бу дүнйәниң хөдүр эдйән затларының көпүси Мукаддес Язгыларың када-канунларына гаршы гелйәр. Дүнйәниң әхли затларына эрбет дийип болмаяр. Эмма Шейтан бу дүнйә аркалы эрбет хөвеслери дөредип, гүнә ишлере итерйәр ве дүнйә болан сөйгини өсдүрип, Ехованың ёлундан дөндүрмек ислейәр (1 Яхя 2:15, 16-нҗы аятлары окаң).

10 I асырда яшан месихчилериң кәбири дүнйәдәки затлары сөййәрдилер. Меселем, Павлус ресул: «Дима хәзирки дүнйәни сөййәнлиги үчин, мени ташлап Селаниге гитди» дийип язяр (2 Тим. 4:10). Мукаддес Язгыларда Диманың нәмәни сөйүп, Павлусы ташлап гидендиги барада хич зат айдылмаяр. Белки-де, ол рухы ишлери дәл-де, байлыгы сөендир. Дима көп рухы берекетлерден махрум боляр. Ол нәме газаняр? Эгер ол Павлус билен ишлешен болса, онда Ехова оңа көп берекетлер эчерди. Бу дүнйә оңа говы затлар берип билерми? (Сүл. тым. 10:22).

11. Биз «байлыгың алдавчылыгына» нәдип дүшүп билерис?

11 Хава, бизем шейле ягдая дүшүп билерис. Месихчилер өзүни ве машгаласыны эклемели болярлар (1 Тим. 5:8). Ехова бизиң говы шертлерде яшамагымызы ислейәр. Себәби ол Адам ата билен Хов энә овадан өй берди (Гел. чык. 2:9). Йөне Шейтан «байлыгың алдавчылыгы» билен бизи аздыряр (Мат. 13:22). Көп адамларың пикириче, пул багт гетирйәр, байлык үстүнлик газанмага көмек эдйәр. Шейле нәдогры гарайыш иң ваҗып зады, ягны Ехова билен достлугымызы бозуп билйәр. Иса шәгиртлерине шейле дуйдуряр: «Хич ким ики хоҗайына хызмат эдип билмез; чүнки я бирини йигренип, ол бирини сөер,  я-да бирине вепалы болуп, ол бирини әсгермезлик эдер. Сиз-де хем Худая, хем-де маммона хызмат эдип билмерсиңиз» (Мат. 6:24). Эгер биз Ехова гуллук этмегиң дерегине, байлыгың гулы болсак, Шейтаның арзувыны хасыл эдерис. Гелиң, Ехова билен достлугымызы бозмага пула, хич бир зада ёл бермәлиң! Мадды затлара догры гарайышда болуп, Шейтана гаршы гөрешелиң! (1 Тимотеос 6:6—10-нҗы аятлары окаң).

АХЛАКСЫЗЛЫГА ГАРШЫ ГӨРЕШИҢ

12. Бу дүнйә ника ве җынсы ахлаксызлыга нәхили гараяр?

12 Шейтаның гурян ене бир дузагы җынсы ахлаксызлыкдыр. Көп адамлар янёлдашыңа вепалы болмак ве ника барадакы дүшүнҗелери кын гөрүп, көнелишен хасаплаярлар. Меселем, мешхур актриса: «Эркек-де, аял-да бүтин өмрүне бир адам билен биле яшап билмейәр. Мен хенизе ченли янёлдашына вепалы я-да вепалы болмак ислейән адамы гөрмедим» диййәр. Бир актёр болса: «Мен адамың кимдир бири билен бүтин өмрүне биле яшап билҗекдигине шүбхеленйәрин» диййәр. Мешхур адамларың Худайың совгат берен никасына шейле гарамагы Шейтаны өрән бегендирйәр. Иблис адамларың ника догры гарайышда болуп, багтлы болмакларыны ислемейәр. Биз Шейтаны еңмек үчин, Худайың дөреден никасына догры гарайышда болмалы.

13, 14. Биз җынсы ахлаксызлыкдан нәдип гача дуруп билерис?

13 Биз дурмуш гуран я-да гурмадык болсак-да, җынсы ахлаксызлыгың әхли гөрнүшлеринден гача дурмалы. Муңа гаршы гөрешмек аңсатмы? Элбетде, ёк! Меселем, яшлар ойланышыксыз җынсы гатнашык эдйәрлер. Кәте телефон аркалы ахлаксыз суратлары я-да маглуматы яйрадярлар (секстинг). Кәбир юртларда муны чага порнографиясы билен дең дереҗеде гөрүлйәр. Яшлар сынпдашларының шу затлар барада өвнүп, гүррүң эдйәндиклерини эшидйәрлер. Мукаддес Язгыларда: «Ахлаксызлык эдйән өз тенине гаршы гүнә эдйәндир» дийилйәр (1 Кор. 6:18). Җынсы гатнашык аркалы өлүм гетирйән ве хасрат чекдирйән кеселлер гечйәр. Яшларың көпүси азгынлык эденден соңра пушман эдйәрлер. Гөвүн ачмагың кәбир гөрнүшлери Худайың кануныны бозмагың хич хили зыяны ёк ве җынсы азлаксызлыгы говы ялы эдип гөркезйәр. Аслында, бу дүйбүнден догры дәл. Шейле гарайышдакы адамлар «гүнәниң алдавчылыгындан» эҗир чекйәрлер (Евр. 3:13).

14 Җынсы ахлаксызлыга гаршы нәдип гөрешмели? Говшак тарапыңызы аныклаң (Рим. 7:22, 23). Худая дога эдип, гүйч сораң (Флп. 4:6, 7, 13). Ахлаксызлыга итерйән затлардан гачың. (Сүл. тым. 22:3). Сынаг дөрәнде, айыпсыз галмак үчин айгытлы херекет эдиң (Гел. чык. 39:12).

15. Иса Шейтана нәхили җогап берди ве биз онуң гөрелдесине нәдип эерип билерис?

15 Иса сынага гаршы дурмакда аҗайып гөрелде галдырды. Ол Шейтаның берен вадаларына ынанмады; гүнәниң говы ве эрбет тарапы барада ойланып дурмады. Гайтам, Иса: «Язылгыдыр» дийип, перт җогап  берйәрди (Матта 4:4—10-нҗы аятлары окаң). Иса Худайың Сөзүни говы билйәндиги үчин оңа эсасланып җогап берйәрди ве сынага учранда деррев херекет эдйәрди. Шейтаны еңмек үчин җынсы ахлаксызлыга гаршы дурмалы (1 Кор. 6:9, 10).

СОҢУНА ЧЕНЛИ ЧЫДАН ЕҢИШ ГАЗАНАР

16, 17. a) Шейтаның ене-де нәхили яраглары бар ве биз муңа нәме үчин гең галмаярыс? б) Шейтаның гелеҗеге болан умыды бармы ве бу сизе чыдамлы болмага нәдип көмек эдйәр?

16 Шейтан текепбирлик, байлыга ковалашмак ве җынсы ахлаксызлык ялы яраглары уланяр. Онуң мундан башга-да энчеме яраглары бар. Меселем, месихчилериң кәбирине машгала агзалары гаршы чыкяр, сынпдашлары үстүнден гүлйәр я-да хөкүмет ишгәрлери гаршылык гөркезйәр. Шейле пәсгелчиликлер бизи гең галдырмаса герек. Иса шәгиртлерине: «Мениң адым себәпли хеммелер сизи йигренер; эмма соңуна ченли чыдан халас болар» дийип, өңүнден дуйдуряр (Мат. 10:22).

17 Биз Шейтаны нәдип еңип билерис? Иса шәгиртлерине: «Сиз чыдамак билен, җаныңызы халас эдерсиңиз» диййәр (Лука 21:19). Адамлар бизе дүзедип болмаҗак зыян етирип билмейәр. Худайдан дашлашмагымыза диңе бизиң өзүмиз гүнәкәр болярыс (Рим. 8:38, 39). Шейтан Ехованың гуллукчыларыны өлдүрсе-де, еңиш газанмаяр. Себәби Ехова олары хөвес билен дирелдер (Яхя 5:28, 29). Шейтаның болса гелеҗеге умыды ёк. Бу залым дүнйә ёк эдиленде, ол 1 000 йыла багланар (Ылх. 20:1—3). Шейтан Исаның Мүңйыллык Патышалыгының соңунда кәмил адамлары сынамак үчин аз вагтлык «туссагдан бошадылар». Соңра Иблис долы ёк эдилер (Ылх. 20:7—10). Шейтаның гелеҗеги кесгитленен, йөне сизиң гелеҗегиңиз башгача болуп билер. Шейтана гаршы гөрешип, иманда берк дуруң! Сиз Шейтаны еңерсиңиз!

Шейтан долы ёк эдилер (17-нҗи абзаца середиң)