Эсасы материала гечиң

Мазмунына гечиң

ГАРАВУЛ ДИҢИ
(ЙЫГНАК ҮЧИН)

May 2015

Журналың шу саны 2015-нҗи йылың июнь айының 29-дан июль айының 26-ы аралыгында өвренилер.

LIFE STORY

Илкинҗи сөйгим маңа чыдамлы болмага көмек эдйәр

Ехованың Шаятларының Ёлбашчылык маслахатының агзасы болан Энтони Моррис III хакда окап гөрүң.

Хүшгәр болуң, Шейтан сизи ювутмак ислейәр!

Шейтаның үч хәсиети онуң ганым душмандыгыны аян эдйәр.

Сиз Шейтаны еңип билерсиңиз!

Текепбирлиге, ахлаксызлыга ве байлыга ковалашмага гаршы нәдип гөрешмели?

Олар берлен вадалары «гөрйәрлер»

Худая вепалы эркекдир аяллар гелеҗеги гөз өңүне гетирип бизе гөрелде галдырлар.

Эбеди яшайшы вада берйән Худайдан гөрелде алың

Биз башымыза дүшмедик ягдайлары гөз өңүне гетирип билйәрисми?

Окыҗыларың соваллары

Эзекиел китабындакы Магок юрдундакы Гог кими аңладяр?

FROM OUR ARCHIVES

Ол нахарханада сөйгиниң хөкүм сүрйәндигини гөрди

Эгер сиз 1990-нҗы йылларда Ехованың Шаятларының кон­греслерине гатнашан болсаңыз, онларча йылларың довамында эден ишлере хайран галарсыңыз.