«Худая якынлашың, Ол хем сизе якынлашар». ЯКУП 4:8

1. Ехова билен достлуклы гатнашыгымызы нәме үчин беркитмели?

СИЗ сувда чокундырылып, Ехованың Шаяды болдуңызмы? Эгер шейле болса, онда сизиң гымматлы задыңыз, ягны Худай билен достлуклы гатнашыгыңыз бар. Йөне Шейтаның дүнйәси ве бикәмиллик себәпли месихчилере Худай билен достлугыны сакламак кын боляр. Шол себәпли биз Ехова билен хас-да якын дост болмалы.

2. a) Достлук нәме? (Чыкгыда середиң). б) Ехова билен говы дост болмак үчин нәме этмели?

2 Ехова сизиң якын достуңызмы? Сиз бу достлугы беркитмек ислейәрсиңизми? Якуп 4:8-де шейле маслахат берилйәр: «Худая якынлашың, Ол хем сизе якынлашар». Үнс берен болсаңыз, бу ики тараплайын гатнашык *. Биз Худай билен достлашмак үчин бир әдим әтсек, Ол бизе тарап бирнәче әдим әдер. Биз достлугымызы беркитмек үчин нәче тагалла этсек, шонча-да Ехова якынлашарыс. Иса: «Мени Иберен хакдыр... Мен  Оны танаярын» диййәр (Яхя 7:28, 29). Биз хем Иса ялы ынамлы болуп билерис. Мунуң үчин нәме этмели?

Худай билен нәдип геплешип билерис? (3-нҗи абзаца середиң)

3. Биз нәдип Ехова билен геплешип билерис?

3 Ехова билен говы дост болмак үчин, хемише онуң билен гүррүңдеш болмалы. Худай билен нәдип геплешип боляр? Сиз узакда яшаян достуңыз билен нәдип хабарлашярсыңыз? Белки, оңа тиз-тизден хат язянсыңыз я-да җаң эдйәнсиңиз. Ехова билен геплешмек үчин болса, ызыгидер дога этмели (Зебур 142:2-ни окаң). Ехованың Сөзүни ызыгидер окасак ве чуңңур ойлансак, Оны диңләп билерис (Ишая 30:20, 21-нҗи аятлары окаң) *. Гелиң, шейле ики тараплайын гүррүңдешлигиң Ехова билен достлугымызы беркидйәндиги барада гүррүң эделиң.

ЕХОВАНЫ ДИҢЛЕМЕК ҮЧИН МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАРЫ ОКАҢ

4, 5. Ехова Сөзи аркалы нәдип гүррүңдеш боляр? Мысал гетириң.

4 Аллатагала хабарыны Мукаддес Язгылар аркалы әхли адамлара етирйәр. Мукаддес Язгыларда Ехова якынлашмак үчин нәме этмелидиги барада айдылярмы? Элбетде! Мукаддес Язгылары хер гүн окап, онуң йүрегиңизе ве дурмушыңыза нәхили тәсир эдйәндиги барада ойланың. Ехова Сөзи аркалы сизиң билен геплешйәр ве сиз онуң билен говы дост болярсыңыз (Евр. 4:12; Якуп 1:23—25).

5 Исаның «ер йүзүнде өзүңизе хазына йыгнамаң» диен сөзлери хакында чуңңур ойланып гөрелиң. Эгер сиз Худайың Патышалыгыны биринҗи орунда гоян болсаңыз, онда бу сөзлер Аллатагаланың өвгүси хөкмүнде кабул эдиң. Эмма инди дурмушыңызы өзгердип, Патышалык ишлерини биринҗи орунда гоймакчы болсаңыз, онда бу аяда Ехованың берйән гөркезмеси хөкмүнде гараң. Шонда сиз Ехова билен достлашарсыңыз (Мат. 6:19, 20).

6, 7. a) Мукаддес Язгылары өвренмек Худай билен достугымыза нәхили тәсир эдйәр? б) Шахсы окувы нәхили максат билен гечирмели?

6 Мукаддес Язгылар рухы тайдан өсмәге көмек эдйәр. Мундан башга-да, биз Ехованың сөйги билен эдйән ишлери ве хәсиетлери барада билип, йүрекден миннетдар болярыс. Бизиң Аллатагала болан сөйгимиз өсдүгиче, онуң бизе болан сөйгүси хас-да артар. Шейдип, биз говы дост боларыс (1 Коринтослылар 8:3-и окаң).

7 Мукаддес Язгылары догры ниет билен өвренмели. Яхя 17:3-де: «Эбеди яшайыш Сени, ялңыз хак Худайы ве Сениң иберениң Иса Месихи танамакдыр» дийилйәр. Шонуң үчин шахсы окув эденимизде, диңе бир билим алмак билен чәкленмән, Ехованы якындан «танамага» җан этмели (Мүсүрден чыкыш 33:13-и окаң; * Зеб. 25:4).

8. a) 2 Патышалар 15:1—5-нҗи аятлары оканымызда нәхили сораг дөрейәр? б) Ехованы говы танасак, Онуң догры карара гелйәндигине нәме үчин шүбхеленмерис?

8 Эгер биз Ехованы говы танасак, онда онуң кәбир гелен карарына дүшүнмесек-де, аша көп алада этмерис. Узыя патыша билен болан вака середелиң (2 Пат. 15:1—5). Узыя «Реббиң назарында догры ишлери эдйәрди... Бүтин халк энтек-энтеклерем шол ерлере барып гурбанлык берип, якымлы ыслы түтетги якярды». Муңа гарамаздан, Ехова Узыя темми берйәр ве «ол тә өлйәнчә ёканчлы дери кеселинден эҗир чекйәр». Оңа нәме үчин темми берилйәр? 2 Патышалар китабында бу барада хич зат айдылмаяр. Йөне Ехова Узыя адалатсыз темми берди дийип биынҗалык болмалымы? Эгер биз Ехованы говы танасак, онуң «адалатлы темми берйәндигине» шүбхеленмерис (Ер. 30:11). Биз Ехованың Узыя нәме үчин темми берендигини билмесек-де, онуң догры карара гелйәндигине ынамлы болмалы.

9. Ехова Узыяны нәме үчин хейвере кеселине сезевар эдйәр?

9 Узыя патыша билен болан вака Мукаддес Язгыларың башга аятларында беян эдилйәр (2 Пат. 15:7, 32). Меселем, 2 Йыл язгыларының 26:3—5, 16—21-нҗи аятларында Узыя патышаның Ехова гулак асандыгы, эмма соңра руханыларың этмели ишлерини ерине етирендиги ве «гопбамсылык эдип, хеләкчилиге учрандыгы» барада гүррүң берилйәр. 81 саны руханы оны эрбет ниетинден саклаҗак болдулар. Шонда Узыя нәме эдйәр? Текепбир патыша руханылара «газапланяр». Инди биз Ехованың Узыяны хейвере кеселине сезевар эдендигине гең галмасак герек!

10. Биз дүшүнмедик затларымыз барада нәме үчин биынҗалыкланмалы дәл ве Ехова болан ынамымызы нәдип артдырмалы?

10 Биз бу вакадан ваҗып сапак эдинйәрис. Эмма Мукаддес Язгыларда әхли вакалар җикме-җик айдылмаяр. Сиз кәбир затлара дүшүнмесеңиз, Ехованың догры карара гелйәндигине шүбхеленерсиңизми? Я-да Ехованың адалатлыдыгына ве Мукаддес Язгыларда етерликли субутнамаларың гетирлендигине ынамлы боларсыңызмы? (Кан. таг. 32:4). Биз Ехованы нәче говы танасак, шонча-да оңа болан сөйгимиз хем миннетдарлыгымыз артар ве дүшүнмедик затларымыз барада ченденаша алада этмерис. Мунуң үчин биз Худайың Сөзүни окамалы ве чуңңур ойланмалы (Зеб. 77:12, 13). Шонда биз Ехованың хакыкы досты боларыс.

ДОГА ЭДИП, ЕХОВА БИЛЕН ГЕПЛЕШИҢ

11—13. Биз догаларымызы Ехованың эшидйәндигине нәме үчин ынамлы болмалы? (Макаланың башындакы сурата середиң).

11 Биз дога аркалы Ехова якынлашярыс. Дога-дилеглеримизде Ехованы шөхратландырмалы, миннетдарлык билдирмели ве гөркезме сорамалы (Зеб. 32:8). Биз эдйән догаларымызы Ехованың эшидйәндигине ынамлы болмалы. Шейдип, онуң билен хакыкы дост боларыс.

12 Кәбир адамлар дога этмеклик диңе рухы тайдан көмек эдйәндигине ынанярлар. Олар догасында аладаларыны айданларында, кынчылыгының себәбине дүшүнйәрлер ве чөзгүдини тапярлар. Хава, дога аркалы шейле көмеги алып билерис. Эмма йүрекден айдян догаларымызы Ехованың, хакыкатдан-да, диңлейәндигине нәме үчин ынамлы болмалы?

13 Иса гөкде яшанда Ехованың гуллукчыларының догасына җогап берйәндигини гөрйәрди. Шонуң үчин ол ере геленде гөкдәки Атасына пикирлерини ве дуйгуларыны догада ачык айдярды. Кәте ол бүтин гиҗесини дога эдип гечирйәрди. Эгер Ехова диңлемейән болса, ол дога эдердими? (Лука 6:12; 22:40—46). Дога диңе рухы тайдан көмек эдйән болса, Иса шәгиртлерине дога этмеги өвредердими? Аслында, Иса дога аркалы Ехова билен гүррүңдеш боляндыгымызы билйәр. Бир сапар ол: «Ата дилегими эшидениң үчин Саңа шүкүр эдйәрин. Мени хемише эшидйәндигиңи билйәрин» дийди. Ехова бизиңем «догаларымызы эшидйәндигине» ынамалы болуп билерис (Яхя 11:41, 42; Зеб. 65:2).

14, 15. a) Догада әхли зады җикме-җик айтмагың нәхили пейдасы бар? б) Уя Ехова билен достлугыны нәдип беркидйәр?

14 Эгер сиз догаңызда әхли зады җикме-җик айтсаңыз, Ехованың берйән хер бир җогабыны дуярсыңыз. Шонда Ехова сизиң хакыкы достуңыз болар. Сиз Ехова догаларыңызда шатлыгыңызы ве гайгыларыңызы пайлашсаңыз, достлугыңыз хас-да беркәр.

15 Кейти * билен болан вака середелиң. Ол ызыгидерли гуллук этсе-де, вагыз этмеги халамаярды. Ол шейле дүшүндирйәр: «Мен вагыз гуллугыны говы гөрмейәрдим. Вагыз этмеги асла халамаярдым. Мен зәхмет ругсадына чыканымда, йыгнак яшулысы мениң умумы пионер болуп билҗегими айтды. Ол маңа хатда хайышнаманы хем берди. Мен пионер болмак карарына гелдим. Эмма мен вагза болан сөйгимиң артмагы үчин хер гүн Еховадан дилейәрдим». Ехова онуң догасына җогап бердими? Кейти сөзүни шейле довам эдйәр: «Мен үч йылдан бәри пионер болуп гуллук эдйәрин. Көпрәк вагыз этмегим ве уялардан өвренмегим маңа кем-кемден вагыз этмек укыбымы өсдүрмәге көмек этди. Инди мен вагыз этмеги сөййәрин. Үстесине-де, Ехова хас-да якынлашдым». Уяның догалары Ехова билен хакыкы дост болмага көмек этди.

ДОСТЛУГЫҢЫЗЫ БЕРКИДИҢ

16, 17. a) Ехова билен якын ве берк достлугы сакламак үчин нәме этмели? б) Индики макалада нәмә середерис?

16 Ехова билен хакыкы дост болмак үчин өмүрбойы җан этмели. Биз Худай билен достлашмага әдим әтсек, ол хем бизе тарап әдим әдер. Гелиң, Мукаддес Язгылары хер гүн окап, дога аркалы Худай билен гүррүңдеш болалың. Шейдип, достлугымыз эбеди довам эдер ве кынчылыклара дөз гелерис.

Ехова билен хакыкы дост болмак үчин өмүрбойы җан этмели (16, 17-нҗи абзацлара середиң)

17 Эмма кәте гызгын дога эдйәндигимизе гарамаздан, кынчылыклара дучар болмагымыз мүмкин. Шейле ягдайда Ехова болан ынамымыз говшап билер. Шонда биз Ехованың догаларымызы эшидйәндигине ве бизиң билен достлашасы гелйәндигине икирҗеңленсек герек. Худай билен берк достлугымызы саклап, шейле дуйгулары еңмәге нәме көмек эдер? Мунуң җогабыны индики макалада билерис.

^ абзац 2 Достлук бу ики адамың арасындакы ынамлы, мәхирли ве вепалы гатнашыкдыр.

^ абзац 3 Ишая 30:20 Реб сизе азап чөрегини, күлпет сувуны берсе-де, Мугаллымыңыз инди гизленмез, гөзүңиз билен Оны гөрерсиңиз. 21 Сага, сола өврүлениңизде, ызыңыздан: «Ёл будур, шундан йөрәң» диен сеси эшидерсиңиз.

^ абзац 7 Мүсүрден чыкыш 33:13 Мен догрудан-да, Сениң гөвнүңден туран болсам, маңа Өз ёлларыңы гөркез. Шонда мен Сени говы танап, назарыңда ене-де мерхемет тапарын. Ятдан чыкарма, бу миллет Сениң Өз халкыңдыр

^ абзац 15 Ады үйтгедилди.