«Сен бу затлары акылдарлардан, дүшүнҗелилерден яшырып, кичиҗик чагалара аян этдиң». ЛУКА 10:21

1. Иса нәме үчин «Мукаддес Рух аркалы шатланяр»? (Макаланың башындакы сурата середиң).

ИСА «Мукаддес Рух аркалы шатланяр». Онуң мәхирли йылгыршыны гөз өңүне гетириң! Иса нәме үчин шатланяр? Себәби ол 70 шәгирдини Патышалык барадакы хош хабары вагыз этмәге иберипди. Инди болса, оларың бу юмшы нәдип ерине етирендиклерини билмек ислейәр. Билимли ве акыллы хасапланылян канунчылардыр фарисейлер хош хабара гаршы чыкярдылар. Көп адамлар оларың тәсирине дүшүп, Исаны йөнекей агач уссасы, шәгиртлерини болса «окувсыз, гарамаяк» хасаплаярдылар (Рес. иш. 4:13; Мар. 6:3). Хатда җынлар-да шәгиртлере гаршылык гөркезйәрди. Муңа гарамаздан, олар хош хабары хөвес билен вагыз эдйәрдилер. Исаның шәгиртлерине шадыян ве батыргай болмага нәме көмек эдйәрди? (Лука 10:1, 17—21-нҗи аятлары окаң).

2. а) Исаның шәгиртлери хайсы маныда чага ялыды? б) Шәгиртлере хакыката дүшүнмәге нәме көмек эдйәрди?

2 Иса Ехова йүзленип: «Саңа шүкүр эдйәрин, эй, ериң-гөгүң Ребби Атам! Чүнки Сен бу затлары акылдарлардан, дүшүнҗелилерден гизләп, шу кичиҗик чагалара аян этдиң. Хава, эй Атам, Сениң ислегиң  шейледи» дийди (Мат. 11:25, 26). Элбетде, Исаның шәгиртлери гөни маныда чага дәлди. Эмма акыллы, билимли ве текепбир адамларың янында шәгиртлер чага ялыды. Иса олар чагалар ялы песгөвүнли ве хемише өвренмәге тайын болмагы үндейәр (Мат. 18:1—4). Шәгиртлер нәме үчин песгөвүнли болмалыды? Ехова мукаддес рухы аркалы шейле адамлара хакыката говы дүшүнмәге көмек эдйәр. Өзлерини билимли сайян текепбир адамлар болса, Шейтаның тәсирине дүшүп, хакыката акыл етирип билмейәрлер.

3. Шу макалада нәме барада билерис?

3 Ехова әхли миллетден, дүрли укыплы ве билимли болан песгөвүнли адамлара хакыкаты аян эдйәр. Иса муңа өрән бегенйәр! Гөкдәки Атамыз хакыкаты йөнекей ве айдың дүшүндирйәр. Ехова гарайшыны өзгертдими? Бу сорагың җогабыны биленимизде, бизем Иса ялы шатланарыс.

ХАКЫКАТ ӘХЛИ АДАМЛАРА АЧЫЛЯР

4. Сада дилде язылан «Гаравул диңи» журналына нәме үчин гымматлы совгат дийсе болар?

4 Ехованың гурамасы Мукаддес Язгылары хас йөнекей ве айдың дүшүндирмәге җан эдйәр. Бу бабатда үч өзгеришлик эдилди. Биринҗиден, сада дилде язылян «Гаравул диңи» журналы говы окап билмейән ве дүшүнмейән адамлар үчин гымматлы совгат болды *. Машгалабашыларың көпүси чагаларының хем журналы аңсат дүшүнйәндиклерини белләп гечдилер. Имандашларымызың кәбири доганлара миннетдарлык хатыны ёлладылар. «Гаравул диңи» душушыгында җогап бермәге чекинйән бир уя сада дилде язылан макалалар барада шейле диййәр: «Өң мен элими галдырмага-да утанярдым. Хәзир болса көпрәк җогап бермекден горкмаярын. Мен Ехова ве сизе өрән миннетдар!»

5. «Мукаддес Язгыларың тәзе дүнйә терҗимесиниң» сада дилде чап эдилмегиниң сизе нәхили пейдасы бар?

5 Икинҗиден, 2013-нҗи йылың 5-нҗи октябрында гечирилен Йыллык йыгнагында сада дилде язылан «Мукаддес Язгыларың тәзе дүнйә терҗимесиниң» чап эдилендиги ыглан эдилйәр *. Ол хас йөнекей ве дүшнүкли эдилип язылды. Мысал үчин, өң Эйюп 10:1-де 27 сөз барды, инди 19; Сүлейманың тымсаллары 8:6-да 20 сөз барды, инди 13 сөз бар. Шейлеликде, аятлар хас дүшнүкли болды. Көп йылдан бәри Худая вепалы гуллук эдйән месх эдилен доган: «Мен сада дилде язылан Мукаддес Язгыларың Эйюп китабыны оканымда, оны биринҗи сапар элиме алан ялы болдум!» диййәр. Хава, көп адамлар онуң айданларына гошулса герек!

6. Матта 24:45—47-нҗи аятларың йөнекей дүшүндирилмеги нәхили тәсир эдйәр?

6 Үчүнҗиден, Мукаддес Язгылардакы кәбир вакалар йөнекей дүшүндирилйәр. Меселем, 2013-нҗи йылың 15-нҗи июлында чыкан «Гаравул диңи» журналында «садык хем акыллы хызматкәр» барада хас йөнекей дүшүндирилише  бегендик (Мат. 24:45—47). Биз «садык хем акыллы хызматкәриң» Ёлбашчылык маслахатының агзаларыны аңладяндыгыны, бейлеки месх эдиленлериң ве «башга гоюнларың» болса «хызматкәрлере» дегишлидигини билдик (Яхя 10:16). Биз муны өвренип ве адамлара гүррүң берип шатлык тапярыс. Ехованың йөнекей ве айдың дүшүндирилиши халаяндыгыны ене нәме гөркезйәр?

ВАКАЛАРЫҢ ХАС ЙӨНЕКЕЙ ВЕ АЙДЫҢ ДҮШҮНДИРИЛИШИ

7, 8. Пыгамберлик вакаларының кәбирини гүррүң бериң.

7 Көп йылдан бәри Ехова гуллук эдйән доган-уялар Мукаддес Язгылардакы вакаларың хас йөнекей дүшүндирилйәндигине үнс бердилер. Нәдип бейле боляр? Өң эдебиятларымызда Мукаддес Язгылардакы вакалара ве оларың улы мөчберде ерине етишине хас көп үнс берилйәрди. Мукаддес Язгыларда айдылян вакаларың әхлиси гелеҗекде болҗак затларың көлегеси хасапланярды. Шейле дүшүндирилиш Мукаддес Язгылара эсасланярмы? Хава. Меселем, Иса «Юнус пыгамбер» барадакы ваканы гүррүң берйәр (Матта 12:39, 40-нҗы аятлары окаң). Иса Юнусың улы балыгың гарнында бирнәче вагт боландыгыны айдяр. Эгер Ехова оны халас этмедик болса, балыгың гарны пыгамбер үчин мазар боларды. Исаның сөзлеринден гөрнүши ялы, бу пыгамберлик онуң өзүниң хем бирнәче вагт мазарда болҗакдыгыны аян эдйәр.

8 Мукаддес Язгыларда башга-да вакалар ве оларың улы мөчберде ерине етиши барада гүррүң берилйәр. Павлус ресул оларың кәбирини гүррүң берди. Меселем, ол Ыбрайым пыгамбериң аялы Сарра ве гырнагы Хаҗар билен гатнашыгыны, Ехованың гурамасының гөкдәки бөлеги хем-де ысрайыл халкы билен гатнашыгына деңешдирйәр (Гал. 4:22—26). Шейле-де Мусаның канунындакы мукаддес чадыр, ыбадатхана, баш руханының орны ве Гүнәден сапланма гүни ялы затлар «гелҗекки оңат затларың аслы дәл-де, көлегесидир» дийилйәр (Евр. 9:23—25; 10:1). Шейле пыгамберлик вакаларының дүшүндирилмеги бизиң иманымызы беркидйәр ве гызыклы боляр. Мукаддес Язгыларда агзалян адамларың, вакаларың ве затларың әхлиси кимдир бирини я-да бир зады аңладярмы?

9. Набот билен болан вака нәдип дүшүндирилипди?

9 Өң вакалар ве оларың улы мөчберде ерине етиши дүшүндирилйәрди. Меселем, Ахап патыша билен аялы Изебел Наботың үзүмчилик ерини алмак үчин, оны адалатсызлык билен өлдүрйәрлер (1 Пат. 21:1—16). 1932-нҗи йылда Ахап билен Изебели Шейтана ве онуң тарапдарларына, Наботы Иса Месихе, онуң өлдүрилмегини болса, Исаның пүрсде җебир чекип өлмеги билен деңешдирилйәрди. 1961-нҗи йылда «Адың мукаддес болсун» (иңл.) атлы китап чап эдилйәр. Онда Наботы месх эдилен месихчилере, Изебели болса христиан дүнйәсиниң агзаларына меңзедилйәр. Себәби Наботың Изебелиң элинден эҗир чекиши ялы, шол гүнлерде яшаян месх эдилен месихчилер көп ызарланмалара сезевар болдулар. Шейле деңешдирмелер Худайың халкының  иманыны беркидйәрди. Онда шу гүнлер нәме үчин бейле дүшүндирилмейәр?

10. а) Мукаддес Язгылардакы вакалар өң нәдип дүшүндирилйәрди? б) Шу гүнлер вакалар нәдип дүшүндирилйәр?

10 Ехова «садык хем акыллы хызматкәре» пайхаслылык билен өвретмәге көмек эдйәр. Ол вакалары ве оларың улы мөчберде ерине етмегини Мукаддес Язгылара эсасланып дүшүндирйәр. Көп адамлара өңки дүшүндиришлере, ондакы җикме-җикликлере ве меңзетмелере дүшүнмек кын боляр. Шейле-де кимиң кими аңладяндыгына ве онуң себәбине догры дүшүнмек, ятда сакламак ве дурмушда уланмак аңсат болмаяр. Шонуң үчин биз Мукаддес Язгылардакы вакалары ве оларың ерине етишини чинтгәп өвренсек, ахлак кадаларына эерип, сапак эдинип билмерис. Шу гүнлер эдебиятларымызда иман, айыпсызлык ве вепалылык ялы ваҗып хәсиетлере эермегимизе хас-да көп үнс берилйәр *.

Набот бизе говы гөрелде галдырды (11-нҗи абзаца середиң)

11. а) Набот билен болан вака нәдип дүшүндирилйәр ве биз нәме үчин ондан гөрелде алмалы? б) Шу гүнлер нәме үчин вакалар ве оларың ерине етиши барада көп өведилмейәр? (Журналың шу санындакы «Окыҗыларың соваллары» диен макала середиң).

11 Шу гүнлер Набот билен болан вака нәхили дүшүндирилйәр? Хас айдың ве йөнекей: бу догручыл адам айыпсыз галандыгы үчин өлдүрилйәр. Онуң өлүми Иса я-да месх эдилен месихчилер билен деңешдирилмейәр. Набот ызарламалара гарамаздан, Ехованың кануныны бозмаяр (Сан. 36:7; 1 Пат. 21:3). Ол бизиң үчин говы гөрелде галдыряр. Себәби хер биримиз шейле ягдая учрап билерис (2 Тимотеос 3:12-ни окаң). Вакаларың йөнекей дүшүндирилмеги хер бир адамың иманыны беркитмәге, ядында галмага ве дурмушында уланмага көмек эдйәр.

12. а) Биз Мукаддес Язгылардакы вакалар бабатда нәхили нетиҗә гелмели дәл? б) Хакыкатың чуң пикирлерине дүшүнмәге нәме көмек эдйәр? (Чыкгыда середиң).

12 Инди биз Мукаддес Язгылардакы  вакалары хич зат билен деңешдирмән, ондан диңе сапак эдинмели диен нетиҗә гелмелими? Ёк. Олар бизе ятлатма я-да мысал хөкмүнде көмек эдйәр. Мукаддес Язгылардакы вакалар ве оларың улы мөчберде ерине етиши кәте дүшүндирилйәр. Меселем, Наботың соңкы демине ченли айыпсыз галмагы Иса Месихиң, месх эдилен месихчилериң ве «башга гоюнларың» Худая вепалылыгы билен деңешдирилйәр. Хава, шейле йөнекей ве айдың деңешдирмелер Худайың өвредйәндигини гөркезйәр *.

ТЫМСАЛЫҢ ЙӨНЕКЕЙ ДҮШҮНДИРИЛИШИ

13. Исаның тымсалларының йөнекей ве айдың дүшүндирилишини гүррүң бериң.

13 Иса Месих — ер йүзүнде яшан Бейик Мугаллым. Ол тымсаллар аркалы өвредйәрди (Мат. 13:34). Онуң ачык-айдың тымсаллары адамларың йүрегине тәсир эдйәрди. Шу гүнлер Исаның тымсаллары хас йөнекей ве айдың дүшүндирилйәрми? Меселем, 2008-нҗи йылың 15-нҗи июлында чыкан «Гаравул диңи» журналында горчица тохумы, хамырмая ве тор барадакы тымсаллар айдың дүшүндирилйәр. Биз тымсалларың Худайың Патышалыгына дегишлидигине ве оларың бу залым дүнйәде Месихиң шәгиртлерини тайярламак ишиниң үстүнликли амала ашмагыны гөркезйәндигине дүшүнйәрис.

14. а) Самариялы адам барадакы тымсал нәдип дүшүндирилипди? б) Бу тымсал шу гүнлер нәдип дүшүндирилйәр?

14 Исаның башга-да җикме-җик гүррүң берен вакалары ве тымсаллары барада нәме дийсе болар? Оларың кәбири гөчме маныда айдыляр, улы мөчберде ерине етиши деңешдирилип дүшүндирилйәр ве дурмушда пейдалы маслахат хөкмүнде уланыляр. Биз олары нәдип билмели? Элбетде, бу сорагларың җогабы вагтың гечмеги билен айдыңлашяр. Меселем, самариялы адам барадакы тымсала середелиң (Лука 10:30—37). 1924-нҗи йылда чыкан «Гаравул диңи» журналында самариялы адамы — Иса; Иерусалимден Эриха барян ёлы — Эрем багында туран питнеден башлап, ахлак кадаларың песе дүшмеги; гаракчылары — улы кәрханалар, харам газанч эдйән тәҗирлер; руханыны ве левилини — дини гурамалар билен деңешдирилип дүшүндирилйәр. Шу гүнлер болса бу тымсал мәтәчлере дуйгудашлык билдирип, рухы тайдан говшан адамлара көмек этмелидигини гөркезйәр. Биз Ехованың йөнекей ве айдың дүшүндирйәндигине бегенмейәрисми нәме!

15. Индики макалада нәме барада гүррүң эдерис?

15 Биз индики макалада Исаның он гыз тымсалы барада гүррүң эдерис (Мат. 25:1—13). Иса тымсалы аркалы нәме айтмак иследи ве онуң бизе нәхили пейдасы бар? Ондакы хер бир адамың ве задың пыгамберлик манысы бармы? Биз ондан нәхили сапак эдинип билерис? Бу сорагларың җогабыны индики макаладан тапарыс.

^ абзац 4 2011-нҗи йылың июль айында «Гаравул диңи» журналының сада иңлис дилинде язылан илкинҗи саны чыкып башлады. Инди ол башга диллерде-де чап эдилйәр.

^ абзац 5 Сада дилде язылан «Мукаддес Язгыларың тәзе дүнйә терҗимеси» башга диллере хем терҗиме эдилйәр.

^ абзац 10 «Иманындан гөрелде алың» атлы китапда 14 саны адам барада гүррүң берилйәр. Ондакы вакаларың гөчме манысы ве оларың ерине етиши барада айдылман, адамларың иманындан гөрелде алмага хас көп үнс берилйәр.

^ абзац 12 Худайың Сөзүнде «дүшүнмеси кын» болан ерлери бар. Меселем Павлусың хатларының кәбирине дүшүнмек аңсат дәл. Эмма адамлар оны мукаддес рухуң көмеги билен яздылар. Шол рух месихчилер бикәмил болса-да, «Худайың чуң пикирлерине» догры ве айдың дүшүнмәге көмек эдйәр (2 Пет. 3:16, 17; 1 Кор. 2:10).