1870-нҗи йылда АБШ-ның Пенсильвания штатының Питсбург (Аллегейн) шәхеринде бирнәче адам Мукаддес Язгылары өвренип башлаярлар. Олар Чарлз Тейз Расселлиң ёлбашчылыгында Месихиң төлег гурбаны барада барлаг гечирип, онуң Ехованың ниетинде ваҗып орун тутяндыгына дүшүнйәрлер. Төлег гурбаны әхли адамлара эбеди яшайша ёл ачяр. Олар муны билип, өрән бегенйәрлер! Шол себәпли хер йыл Исаның өлен гүнүни белләп, миннетдарлык билен беллейәрлер (1 Кор. 11:23—26).

Рассел доган «Сионың Гаравул диңи» журналында төлег гурбанының Худайың сөйгүсини аян эдйәндигинии дүшүндирйәр. Бу журналда Месихиң өлүминиң ятлама агшамы «Иң ваҗып гүн» дийип атландырыляр. Оны Питсбург шәхеринде ве башга ерлерде беллемәге хөвеслендирилйәр. Шейле-де журналда иң болманда бир адам я-да «ики ве үч адам берк иман этсе», оларың «йүреги Реб билендиги» айдыляр.

Питсбургда гечирилйән Ятлама агшамына гелйән адамларың саны йыл-йылдан көпелйәрди. Шол дөвүрде Мукаддес Язгылары өвренйәнлер «Сизи йүрекден гаршы аларлар» диен чакылыга эерип, имандашларыны мыхман алярдылар. 1886-нҗы йылда Ятлама агшамы дөврүнде «умумы йыгнак» бирнәче гүнләп довам этди. «Сионың Гаравул диңи» журналында: «Гелиң, Ребби, доганларыны ве хакыкатыны йүрекден сөййәндигиңизи гөркезиң» дийилйәрди.

Лондан чадырында Ятлама агшамында нышанлары гечирмегиң тертиби

Питсбургдакы Мукаддес Язгылары өвренйәнлер Ятлама агшамы дөврүнде бирнәче йыллап конгреслери гурнаярдылар. Олара төлег гурбанына иман эдйән адамлар гелйәрдилер. Мукаддес Язгылары өвренйәнлериң саны артдыгыча, Ятлама агшамы-да көп ерлерде гечирилип башланды. 1910-нҗы йылларда Ятлама агшамына гелен йүзлерче адамларың әхлиси нышанлардан датярдылар. Чикагодакы йыгнакда (экклесияда) гуллук эден Рей Бопп доган нышанлары элден-эле гечирмек үчин бирнәче сагат герек боландыгыны ятлаяр.

Нышанлар нәдип тайярланярды? Иса шерап уланмалыдыгыны айтса-да, «тени эҗиз» адамлары бүдретмеҗек болуп, «Сионың Гаравул диңи» журналында тәзе үзүмиң ширесини я-да гайнадылан кишмишиң сувуны уланмагы маслахат берйәрди. Муңа гарамаздан, «хөкман шерап уланылмалы» диен доган-уялара нышан хөкмүнде шерап берилйәрди. Бирнәче вагтдан Мукаддес Язгылары өвренйәнлер Исаның ганы хөкмүнде хич зат гошулмадык гызыл шерабы уланмалыдыгына дүшүндилер.

Никарагуадакы түрмеде гечирилен Ятлама агшамына гатнашанларың саныны беллемек үчин шу кагыз билен галам камерадан-камера гечирилйәрди

 Ятлама агшамы Исаның өлүми барада чуңңур ойланмага көмек эдйәрди. Эмма кәбир доган-уялар ол гүни тукатлык билен гечирйәрдилер, хатда душушык гутарандан соңра сессиз-үйнсүз чыкып гидйәрдилер. 1934-нҗи йылда чыкан «Ехова Худай» атлы китапда Ятлама агшамыны Исаның җебир чекип өлендигине «яс тутуп» дәл-де, онуң 1914-нҗи йылда Патыша боландыгына «шатланып» гечирилмелидиги дүшүндирилйәр.

Мордовияда, Руссияда ве зәхмет лагеринде гечирилен Ятлама агшамына гатнашан Ехованың Шаятлары (1957-нҗи йыл)

1935-нҗи йылда Ятлама агшамының гечирилиши үйтгедилди. Себәби Ылхам 7:9-да агзалян «улы мәрекәниң» манысына башгача дүшүнип башладылар. Өң «улы мәреке» дийленде ыхласлы вагыз этмейән месихчилер гөз өңүне тутулярды. Инди болса, оларың ер йүзүнде эбеди яшаҗак Ехованың сансыз-саҗаксыз вепалы гуллукчыларыдыгы белли болды. Погенсе Рассел тәзе дүшүнҗе барада: «Ехова рухы аркалы маңа гөкде яшамага умыт бермәндигине дүшүндим» дийди. Инди Погенсе доган ялы башга-да көп вепалы месихчилер Ятлама агшамына гелсе-де, нышанлардан датмаярдылар.

Адамлар Ятлама агшамы дөврүнде төлег гурбанына миннетдарлык билдирмек үчин вагыз кампаниясына гатнашярдылар. 1932-нҗи йылда чыкан «Бюллетенде» әхли месихчилер нышанлардан дадып, «Ятлама агшамының кераматлары» болмага дәл-де, хакыкаты вагыз эдйән «ыхласлы ишчи» болмага чагырыляр. 1934-нҗи йылда чыкан «Информаторда»: «Ятлама агшамы дөврүнде вагыз этмәге 1000 саны көмекчини йыгнап болармы?» дийилйәрди. Шейле-де онда месх эдилен месихчилериң «Патышалык барада шаятлык эдип, хакыкатдан-да, шатланып билҗекдиклери» айдыляр. Вагтың гечмеги билен бу сөзлер ер йүзүнде эбеди яшамага умыт эдйән месихчилере-де дегишли болды *.

Харолд Кинг бир адамлык камерада Ятлама агшамына багышлап гошгулар ве айдымлар язяр

Ятлама агшамы — мукаддес гүн. Ехованың халкы кынчылыклара гарамаздан, хер йыл Ятлама агшамыны гечирйәрлер. Меселем, 1930-нҗы йылда уялар Пёрл ве Ора Инглиш Ятлама агшамына бармак үчин 80 км ёл гечипдирлер. Харолд Кинг болса Хытайда бир адамлык камерада Ятлама агшамының шанына гошгулар ве айдымлар языпдыр. Ол нышанлары гара смородинадан ве түвүден тайярлапдыр. Гүндогар Европадан тә Меркези Америка, соңра Африка ченли батыргай месихчилер урша ве ызарламалара гарамаздан, Ятлама агшамыны гечирйәрдилер. Гелиң, биз хем ниреде, нәхили ягдайда болсак-да, Ятлама агшамыны белләп, Ехова Худайы ве Иса Месихи хемише шөхратландыралың!

^ абзац 10 Шу гүнлер чыкян «Худая гуллугымыз» башда «Бюллетен», соңра «Информатор» дийлип атландырылярды.