ШУ ГҮНЛЕР хош хабары вагыз этмек өрән ваҗып. Ехованың гуллукчысы хөкмүнде шәгирт тайярламак улы хормат. Муңа гарамаздан, пионерлериң ве вагызчыларың ыхласы кәте говшаяр.

Ыхласлы вагыз этмәге нәме көмек эдйәр?

Вагызчылар өйден-өйде вагыз эденлеринде кәте хич кими тапмаярлар. Кәбирлери болса Патышалык барадакы хабара бипарх гараян я-да гаршы чыкян адамлара душярлар. Башга вагызчылар өзлерини ынамсыз дуюп, лапыкеч болярлар. Хатда энчеме йыл бәри гуллук эдйән доган-уялар хем бу дүнйәниң узага чекендиги себәпли рухдан дүшйәрлер.

Биз Ехованың халкының кынчылыклар себәпли ыхласының говшаяндыгына гең галярысмы? Ёк. Себәби «Иблисиң голы астындакы» дүнйәде Худайың гутулыш хабарыны вагыз этмек аңсат дәл (1 Яхя 5:19).

Биз вагызда кынчылыклара душ гелсегем, Ехованың олара дөз гелмәге көмек этҗекдигине ынамлы болуп билерис. Сизе ыхласлы вагыз этмәге нәме көмек эдер?

ВАГЫЗЧЫ БОЛАНЛАРА КӨМЕК ЭДИҢ

Хер йыл мүңлерче адамлар сувда чокундырылып, Ехованың Шаяды болярлар. Сиз хем өзүңи Худая багыш эдип, яңы-якында сувда чокундырылан болсаңыз, онда теҗрибели вагызчылардан өвренмәге җан эдйәнсиңиз. Энчеме йылдан бәри гуллук эдйән доган-уялар хем вагызчы боланлара көмек этмеги хормат сайярлар.

Иса шәгиртлериниң үстүнликли вагыз этмеги үчин гөркезме берилмелидигини билйәрди. Ол вагыз этмекде өзи гөрелде гөркезйәрди (Лука 8:1). Шу гүнлер  хем доган-уялара үстүнликли вагыз эдер ялы көмек этмели.

Яңы-якында вагызчы боланлар диңе бир вагыз этмек билен укыбыны өсдүрип билмейәрлер. Биз олара сөйги ве мәхир билен 1) теклип тайярламагы, 2) өйден-өе я-да көчеде вагыз этмеги, 3) эдебиятлары хөдүрлемеги, 4) икиленч идег этмеги хем-де 5) Мукаддес Язгылар окувына башламагы өвретмели. Шейле-де вагызчы болан доган-уялар имандашындан гөрелде алып, үстүнликли вагыз этмеги өвренйәр (Лука 6:40). Биз вагызда олары герекли вагтында көмек этсек, өвгүли сөзлери айдып ве маслахат берсек, олар бегенерлер (Ваг. 4:9, 10).

РУХЛАНДЫРЫҖЫ ГҮРРҮҢ ЭДИҢ

Биз өйден-өе вагыз эденимизде, шатлык тапярыс. Эмма янымыздакы вагызчы билен гүррүңдешлик хас-да рухландыряр. Иса шәгиртлерини «ики-икиден» вагза ёлланда, олар бири-бирини голдап, рухландырярдылар (Лука 10:1). Биз хем вагызда бири-биримизи рухландырярыс (Рим. 1:12).

Сиз вагызда нәме барада гүррүң эдйәрсиңиз? Белки, рухландырыҗы ваканы билйәнсиңиз? Машгала я-да шахсы окувында гызыклы пикири өврененсиңиз? Йыгнак душушыгында йүреге тәсир эдйән җогаплары эшиденсиңиз? Я-да вагызчының хакыката нәдип гелендигини ве бу ёлуң хакыкатдыгына нәмәниң ынандырандыгыны сорап билерсиңиз. Шейле-де йыгнакдакы борчлары ве вагызда болан гызыклы вакалары гүррүң бермеги хайыш эдип билерсиңиз. Сиз хем гуллугыңыз барада гызыклы вакалары гүррүң бериң. Адамлар бизиң айдаян хабарымыза сесленмеселер-де, биз «бири-биримизе өвүт-үндев берип» рухланярыс (1 Сел. 5:11).

ШАХСЫ ОКУВЫНЫ ГЕЧИРИҢ

Ыхласлы вагыз этмек үчин ызыгидерли шахсы окувыны гечирмели. «Садык хем акыллы хызматкәр» өвренмек үчин дүрли темалары язяр (Мат. 24:45). Меселем, биз шахсы окувымызда шу сорагың үстүнде ойланып билерис: Патышалык барада вагыз этмек нәме үчин ваҗып?  Бу сорагың җогабы шу макалада гетирилйән чарчувада берилйәр.

Чарчувада берилйән субутнамалар ыхласлы вагыз этмәге хөвеслендирйәр. Сиз шахсы окувыны гечирениңизде, башга-да субутнамалары ве аятлары тапып хас-да ыхласлы вагыз эдерсиңиз.

МАСЛАХАТЫ КАБУЛ ЭДИҢ

Бизиң эдебиятларымызда өкделелик билен вагыз эдер ялы маслахатлар берилйәр. Биз диңе өйден-өе дәл-де, телефон, хат аркалы, көчеде, көпчүлик ве иш ерлеринде, ресми хем-де ресми дәл ягдайларда вагыз эдйәрис. Эгер биз говы гүн тертибини дүзсек, вагызчыларың етмейән еринде гуллук эдип билерис.

Сиз эдебиятларымызда берилйән маслахатлара эерйәрмисиңиз? Оларың кәбирини уланып гөрдүңизми? Көп доган-уялар берлен маслахатлара эерип, шатлык тапдылар. Гелиң, үч вака барада гүррүң эделиң.

Мукаддес Язгылар окувыны гечирмек. «Худая гуллугымызда» бу бабатда маслахат берилйәр. Эйприл атлы уямыз олара эерип, үч ишдешине Мукаддес Язгылар окувыны теклип эдйәр. Олар окув гечмәге разылашяр ве йыгнак душушыгына гатнап башлаяр. Эйприл муңа өрән бегенйәр.

Эдебиятларымызы пайламак. Биз журналларымызың адамлара тәсир эдишини гөрүп рухланярыс. Меселем, АБШ-да  этрап гөзегчиси болуп гуллук эдйән доган тигирлер хакындакы макалалы «Ояның!» журналыны тигир сатылян дүканлара пайлаяр. Шейле-де ол аялы билен «Лукманларың чекйән зәхметиниң гадырыны билиң» атлы макаланы 100-ден говрак хассаханалара яйрадяр. Доган шейле гүррүң берйәр: «Биз адамлара гурмамыз ве эдебиятларымыз хакда хас көпрәк билмәге көмек этдик. Адамлар билен мәхирли ве ачык гүррүңдеш болуп, икиленч идеге беллешдик».

Телефон аркалы вагыз этмек. Җуды атлы уямыз Баш эдарамыза хат язып, телефон аркалы вагыз этмек барада берлен маслахатлар үчин миннетдарлык билдирйәр. Себәби 86 яшлы эҗеси яравсыз болса-да, хемише телефон аркалы вагыз эдйәр. Ол 92 яшлы бир аял билен Мукаддес Язгылар окувыны гечирйәр ве көп шатлык тапяр.

Вагыз бабатда берилйән маслахатлар өрән пейдалы. Олар бизе ыхласлы вагыз этмәге ве шатлык тапмага көмек эдйәр. Гелиң, олара хемише эерелиң!

МАКСАТ ГОЮҢ

Бизиң үстүнликли вагыз этмегимиз эдебиятлары пайлаяндыгымыза ве нәче шәгирт тайярландыгыза баглы дәлдир. Нух пыгамбер хем диңе машгала агзаларына Ехова гуллук этмәге ярдам этсе-де, онуң үстүнликли вагыз эдендиги шүбхесиз. Хава, иң эсасы зат Ехова вепалы гуллук этмек! (1 Кор. 4:2).

Доган-уялар ыхласлы вагыз этмек үчин максат гоймалы. Нәхили максатлар? Оларың кәбирини чарчувадан тапып билерсиңиз.

Сиз Ехованың көмеги билен нетиҗели ве шатлыклы вагыз эдип билерсиңиз. Мунуң үчин әхли мүмкинчиликден пейдаланмага чалшың. Шейдип, сиз хош хабары үстүнликли вагыз этмек үчин элиңизде барыны эдйәндигиңизе бегенерсиңиз.

Хош хабары вагыз этмек хемише аңсат дәл. Эмма биз вагызда имандашымыз билен рухландырыҗы гүррүң этсек, ызыгидер шахсы окувыны гечирсек, садык хызматкәриң берйән маслахатларына эерсек ве максат гойсак ыхласлы вагыз эдип, шатлык тапарыс. Ехова бизе Шаяды хөкмүнде хош хабары ыглан этмәге мүмкинчилик берендигини хормат саялың! (Иш. 43:10).