«Муны мени яда салмак үчин берҗай эдиң». 1 КОР. 11:24

1, 2. Б. э. 33-нҗи йылының нисан айының 14-үне агшам Иса нәме этди? (Макаланың башындакы сурата середиң).

ГАРАҢКЫ дүшсе-де, долан айың ягтысы Иерусалими долдурярды. Б. э. 33-нҗи йылының нисан айының 14-и агшам чагыды. Иса ресуллары билен ысрайыллыларың 1500 йыл өң Мүсүр гулчулыгындан азат боландыгының шанына Песах байрамыны беллейәрдилер. Инди Иса 11 вепалы ресулына өлүмини ятламак үчин айратын бир иймит берйәр. Иса өлүми барада ресулларына бир гүн өң айдыпды (Мат. 26:1, 2) *.

2 Иса хамырмаясыз чөреги алып шүкүр этди-де, ресулларына берип: «Алың, ийиң» диййәр. Онсоң кәсәни алды-да, шүкүр эденинден соң, олара берип: «Шундан хеммәңиз ичиң» диййәр (Мат. 26:26, 27). Иса ресулларына мундан башга зат бермесе-де, олара шол агшам айтмалы зады көпди.

3. Шу макалада хайсы сораглара середерис?

3 Исаның гиризен Ятлама агшамына «Реббиң нахары» хем дийилйәр (1 Кор. 11:20). Бу бабатда кәбирлери шейле сораглары бермеги мүмкин: Исаның өлүмини нәме үчин  ятламалы? Чөрек ве шерап нәмәни аңладяр? Ятлама агшамына нәдип тайярланмалы? Нышанлардан кимлер датмалы? Месихчилер Мукаддес Язгыларда берилйән вадалара нәхили гарайышда болмалы?

БИЗ НӘМЕ ҮЧИН ИСАНЫҢ ӨЛҮМИНИ ЯТЛАЯРЫС?

4. Исаның өлүми бизе нәхили мүмкинчилик берди?

4 Биз Адам атадан гүнәни ве өлүми мирас алдык (Рим. 5:12). Бикәмил адамлар башгалар үчин җаныны берип билмейәр (Зеб. 49:6—9). Эмма диңе Иса кәмил җаныны гурбан берип, талаба лайык гелйән төлеги төледи. Ол Худая төлег гурбанының бахасыны хөдүрләп, бизе гүнәден ве өлүмден азат болмага ве эбеди яшайыш сылагыны алмага мүмкинчилик берди (Рим. 6:23; 1 Кор. 15:21, 22).

5. a) Биз Худайың ве Исаның адамлары сөййәндигини ниреден билйәрис? б) Биз нәме үчин Исаның өлүмини ятламак үчин йыгнанышмалы?

5 Худай төлег гурбаны аркалы адамлара болан сөйгүсини гөркезди (Яхя 3:16). Төлег гурбаны Исаның хем адамлары сөййәндигини субут эдйәр. Себәби ол ер йүзүне ынсан болуп гелмезден өң, Худайың янында «усса» кимин «ынсан огулларына бегенйәрди» (Сүл. тым. 8:30, 31). Худая ве онуң Оглуна миннетдар болсак, Исаның өлүмини ятламак үчин йыгнанышарыс. Шонда биз онуң: «Мени яда салмак үчин муны берҗай эдиң» диен табшырыгына гулак асарыс (1 Кор. 11:23—25).

НЫШАНЛАР НӘМӘНИ АҢЛАДЯР?

6. Ятлама агшамындакы чөреге ве шераба нәме хөкмүнде гарамалы?

6 Христиан динине уйян адамларың кәбири Исаның: «Бу мениң беденимдир» ве «бу мениң ганымдыр» диен сөзлерине гөни маныда дүшүнйәрлер. Олар гудрат аркалы чөрегиң Исаның беденине шерабың болса, онуң ганына өврүлендигине ынанярлар. Эмма Иса вепалы ресулларының өңүнде гөни маныдакы беденини ве ганыны гоймады. Шол себәпли олар петир чөрекден ве шерапдан нышан хөкмүнде датдылар. Гөршүмиз ялы, Иса өңем айдышы ялы, шу сапарам гөчме маныда айдыпды (Яхя 2:19—21; 4:13, 14; 10:7; 15:1).

7. Ятлама агшамындакы чөрек нәмәни аңладяр?

7 Б. э. 33-нҗи йылында болан ваҗып вакада Иса Песах байрамындан галан хамырмаясыз чөреги уланды (Мүс. чык. 12:8). Мукаддес Язгыларда кәвагт хамырмая заяланмагы я-да гүнәни аңладяр (Мат. 16:6, 11, 12; Лука 12:1). Шейлеликде, Исаның уланан хамырмаясыз чөрегиниң чуң манысы бар, себәби бу онуң гүнәсиз беденини аңладярды (Евр. 7:26). Шонуң үчин Ятлама агшамында шейле чөрек уланыляр.

8. Ятлама агшамындакы шерап нәмәни аңладяр?

8 Б. э. 33-нҗи йылының нисан айының 14-үне Исаның уланан шерабы ганыны аңладышы ялы, шу гүнлерем Ятлама агшамында уланылян шерап онуң ганыны аңладяр. Иса адамларың «гүнәлериниң багышланмагы үчин» Иерусалимиң дашында ерлешйән Голгатада ганыны дөкди (Мат. 26:28; 27:33). Ятлама агшамындакы чөрек билен шерап Худая гулак асян адамларың хатырасы үчин Исаның берен гымматлы төлег гурбаныны аңладяр. Шол себәпли биз хем бу билдирилен сөйгә йүрекден миннетдар болуп, хер йыл гечирилйән Ятлама агшамына өңүнден тайярланярыс.

ЯТЛАМА АГШАМЫНА НӘДИП ТАЙЯРЛАНМАЛЫ?

9. a) Мукаддес Язгылардан Ятлама агшамына дегишли аятлары окамак нәме үчин ваҗып? б) Төлег гурбаны саңа нәхили тәсир эдйәр?

9 Йүрегимизи Ятлама агшамына  тайярламак үчин, «Мукаддес Язгылары хер гүн өвренелиң» диен брошюрадакы Ятлама агшамына дегишли аятлары окап, Исаның өлмезинден өң эден ишлери барада ойланмалы. Бир уя шейле гүррүң берйәр: «Мен Ятлама агшамына сабырсызлык билен гарашярын. Ятлама агшамы йыл сайын мениң үчин хас гыммытлы боляр. Какамы җайланларында, оңа середип дуркам, төлег гурбанына йүрекден миннетдар боландыгым ядыма дүшйәр... Өң мен төлеге дегишли әхли аятлары билип, аркайын дүшүндүрип билйәрдим. Эмма өлүмиң аҗысыны дадып гөренимден соң, гымматлы төлег гурбаны аркалы эдилҗек затлара йүрегимдәки миннетдарлык хас-да артды». Биз Ятлама агшамына тайярланмак үчин, Исаның төлег гурбанының гүнәден ве өлүмиң гулчулыгындан нәдип халас этҗекдиги барада ойлансак пейдалы болар.

Ятлама агшамына йүрегиңизи тайярламак үчин эдебиятлары окаң 9-нҗы абзаца середиң)

10. Ятлама агшамына тайярлык гөрмегимиз вагыз гуллугына нәхили тәсир этмели?

10 Биз Ятлама агшамына тайярланмак үчин, шол дөвүр көпрәк гуллук этмеги я-да көмекчи пионер болмагы планлашдырып билерис. Биз Ятлама агшамына Мукаддес Язгылар окувыны гечйән я-да гызыкланян адамлары чагырып билерис. Шейле-де биз адамлара Ехова ве онуң Оглы барада гүррүң берип, Худайың гөвнүнден турян хем-де оны шөхратландырян адамлара нәхили берекетлериң гарашяндыгы барада вагыз этсек, шатлык тапып билерис (Зеб. 148:12, 13).

11. Коринтослыларың көпүси Ятлама агшамының нышанларындан датмага нәме үчин мынасып дәлди?

11 Гелиң, Ятлама агшамына тайярланмак үчин, Павлус ресулың Коринтосдакы месихчилере язан хатына середелиң (1 Коринтослылар 11:27—34-нҗи аятлары окаң). Павлус ресул мынасып болмадык тәрде чөреги ийип, шерапдан ичйәнлериң Исаның «тени ве ганы бабатда языклы боляндыгыны» айтды. Шол себәпли месх эдилен месихчи «өзүни сынап гөренсоң», нышанлардан датмалы. Ёгсам, ол «өзүне гаршы хөкүм иййәндир ве ичйәндир». Коринтосдакы месихчилериң көпүси гүнә эдйәндиги үчин, «эҗиз, хасса, (рухы тайдан) өлүди». Белки, олар Ятлама агшамында я-да ондан өң ченденаша ийип-ичендир. Шол себәпли олар акыл тайдан дуры ве рухы тайдан оя болуп билен дәлдир. Нышанлары шейле мынасып болмадык тәрде дадянлар Ехованы нәразы эдйәрдилер.

12. a) Павлус ресул Ятлама агшамыны нәме билен деңешдирди ве нышанлардан дадянлара нәхили дуйдурыш берди? б) Нышанлардан дадян месихчи агыр гүнә этсе нәме этмели?

 12 Павлус ресул Ятлама агшамыны башгалар билен чөрек иймеклиге деңешдирип, нышанлардан дадянлара шейле дуйдурыш берди: «Сиз хем Реббиң кәсесинден, хем җынларың кәсесинден ичип билмерсиңиз. Сиз хем Реббиң сачагына, хем җынларың сачагына шәрик болуп билмерсиңиз» (1 Кор. 10:16—21). Ятлама агшамында нышанлардан дадян адам агыр гүнә этсе, ол рухы тайдан сагалмак үчин көмек сорамалы (Якуп 5:14—16-нҗы аятлары окаң). Ол «тоба мынасып мивелери» өндүрсе, Ятлама агшамының нышанларындан датмак билен Исаның төлег гурбаныны әсгермезлик этмейәр (Лука 3:8).

13. Худайың берен умыды барада дога этмек нәме үчин пейдалы?

13 Ятлама агшамына тайярлык гөршүмиз ялы Худайың бизе берен умыды барада дога эдип, ойлансак пейдалы болар. Ехова өзүни багыш эден гуллукчыларың хич бири месх эдилен месихчидигини анык билмесе, Ятлама агшамының нышанларындан дадып, Исаның төлег гурбаныны әсгермезлик этмек ислемез. Шол себәпли нышанлардан дадып билйәндигимизи нәдип аныклап билерис?

НЫШАНЛАРДАН КИМЛЕР ДАТМАЛЫ?

14. Ятлама агшамының нышанларындан дадянлар үчин Тәзе әхтиң нәхили әхмиети бар?

14 Ятлама агшамының нышанларындан дадянлар баглашылан тәзе әхте дегишлидигине берк ынанярлар. Иса шерап барада шейле дийди: «Бу кәсе мениң ганым билен беркидилен тәзе әхтдир» (1 Кор. 11:25). Худай Ермея пыгамбер аркалы тәзе әхт баглашҗакдыгыны өңүнден айдыпды. Шол әхт ысрайыллылар билен баглашылан Канун әхтинден тапавутланярды (Ермея 31:31—34-нҗи аятлары окаң) *. Худай тәзе әхти рухы ысрайыллылар билен баглашды (Гал. 6:15, 16). Шол әхт Исаның дөкен ганы, ягны төлег гурбаны аркалы беркидилди (Лука 22:20). Иса Месих тәзе әхтиң Төвеллачысы, вепалы месх эдилен месихчилер болса гөкдәки яшайшы мирас алмак үчин сайлананлар (Евр. 8:6; 9:15).

15. Патышалык әхтине кимлер дегишли ве олар вепалы галсалар, нәхили сылагы аларлар?

15 Ятлама агшамы нышанлардан датмага хакы болан месихчилер Патышалык әхтине дегишлидигини билйәрлер (Лука 12:32-ни окаң). Исаның месх эдилен шәгиртлери оңа вепалы эерйәрлер, онуң ялы гөргүлер гөрйәрлер ве гөкде онуң билен хөкүм сүрерлер (Флп. 3:10). Вепалы месх эдилен месихчилер Иса билен гөкде патышалар хөкмүнде эбеди хөкүм сүрерлер (Ылх. 22:5). Шол месихчилер Ятлама агшамындакы нышанлардан дадярлар.

16. Римлилер 8:15—17-нҗи аятларың манысыны гысгача дүшүндириң.

16 Киме Худайың рухы Онуң перзендидигине гүвә гечйән болса, диңе шол месихчи Ятлама агшамында нышанлардан датмалы (Римлилер 8:15—17-нҗи аятлары окаң). Үнс берен болсаңыз Павлус ресул «Абба» диен арамей сөзүни уланяр. Бу «Атам җан» диймеги аңладяр.  Шейдип, чагалар арамей дилинде какасына йүзленйәрди. «Атам җан» диймек «кака» диен сөзүң мәхирлигини ве «ата» диен сөзүң хорматыны гөркезйәрди. «Огуллук рухуны» аланлар Худайың рухы огуллары болярлар. Олара Худайың рухы гүвә гечйәндиги үчин, өзлериниң Ехованың месх эдилен огулларыдыгына дүшүнйәрлер. Бу оларың ердәки яшайша хөвеси гачяндыгы үчин болмаяр. Олар өлйәнчә вепалы галсалар, Иса билен гөкдәки Патышалыгы мирас алҗакдыгына берк ынанярлар. Шу гүнлер 144 мүң месх эдиленлериң галындысы диңе Ехова тарапындан месх эдилйәр (1 Яхя 2:20; Ылх. 14:1). Шол рух аркалы олар «Абба, Ата» дийип сесленйәрлер. Оларың Худай билен шейле гатнашыкда болмагы улы берекет!

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАРДАКЫ УМЫДЫҢЫЗА НӘХИЛИ ГАРАЙЫШДА БОЛМАЛЫ?

17. Месх эдиленлериң нәхили умыды бар ве олар оңа нәхили гараярлар?

17 Сиз месх эдилен месихчи болсаңыз, эсасанам, гөкдәки умыдыңыз барада дога эдйәнсиңиз. Мукаддес Язгылардакы гөкдәки гиев Иса Месихиң гелинлиги барада айдыланда, сиз өзүңизе дегишли ялы гөрүп, Исаның «гелни» болмага сабырсызлык билен гарашянсыңыз (2 Кор. 11:2; Яхя 3:27—29; Ылх. 21:2, 9—14). Худай Мукаддес Язгыларда рухы чагаларына сөйгүси барада айтса, «бу маңа дегишли» диййәнсиңиз. Шейле-де Ехова Сөзи аркалы месх эдилен огулларына гөркезме беренде, мукаддес рух сизи гулак асып, өз йүрегиңизде: «бу маңа дегишли» диймәге хөвеслендирйәр. Шейдип, Худайың рухы гөкде яшамага умыдыңызың бардыгына гүвә гечйәндир.

18. «Башга гоюнларың» нәхили умыды бар ве олар оңа нәхили гараярлар?

18 Сиз «башга гоюнларың» «улы мәрекесине» дегишли болсаңыз, Худай сизе ерде яшамага умыт берйәр (Ылх. 7:9; Яхя 10:16). Сиз Җеннетде эбеди яшамагы исләп, Мукаддес Язгыларда ер йүзүндәки яшайыш барада айдылан сөзлер хакында ойланып бегенйәнсиңиз. Сиз машгалаңыз ве бейлеки адамлар билен асуда дурмушда яшамага сабырсызлык билен гарашянсыңыз. Сиз адамларың ачлыкдан, гарыплыкдан, хорлукдан, кеселчиликден ве өлүмден эҗир чекмеҗек вагтыны күйсейәнсиңиз (Зеб. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Иш. 33:24). Сиз өлен адамларың дирелип, эбеди яшамагыны ислейәнсиңиз (Яхя 5:28, 29). Сиз Ехованың ер йүзүнде яшамага умыт берйәндигине өрән миннетдарсыңыз. Сиз нышанлардан датмасаңыз-да, Ятлама агшамына гатнашып, Исаның төлег гурбанына миннетдарлыгыңызы билдирйәрсиңиз.

СИЗ ЯТЛАМА АГШАМЫНА ГАТНАШАРМЫСЫҢЫЗ?

19, 20. a) Худайың берйән умыдына иманыңызы нәдип беркидип билерсиңиз? б) Сиз нәме үчин Ятлама агшамына бармак ислейәрсиңиз?

19 Сиз Ехова Худая, Иса Месихе ве төлег гурбанына иман этсеңиз, гөкдәки я-да ердәки яшайша болан умыдыңыз беркәр. Сиз Ятлама агшамына гатнашсаңыз, умыдыңыз ве Исаның өлүминиң ваҗыплыгы барада ойланмага мүмкинчилигиңиз болар. Шол себәпли 2015-нҗи йылың апрель айының 3-үне анна гүни гүн батансоң, бүтин дүнйәде Патышалык залларында ве башга ерлерде гечирилҗек Ятлама агшамына гелмеги максат эдиниң. Ятлама агшамына миллионларча адамлар гелер.

20 Сиз Ятлама агшамына гелсеңиз, Исаның төлег гурбанына миннетдарлыгыңыз хас-да артар. Ятлама агшамындакы нутугы үнсли диңлесеңиз, Ехованың сөйгүси ве онуң адамзат бабатдакы ниетини адамлара гүррүң берип, якыныңыза болан сөйгиңизи гөркезерсиңиз (Мат. 22:34—40). Ятлама агшамына бармак үчин элиңизде барыны эдиң!

^ абзац 1 Еврейлериң гүни гүнүң яшмагы билен башлаярды ве эртеси гүнүң яшмагы билен тамамланярды.

^ абзац 14 Ермея 31:31 Реб шейле диййәр: «Ысрайыл ве яхуда халкы билен Мениң тәзе әхт баглашҗак гүнлерим хөкман гелер. 32 Бу әхт Мениң оларың ата-бабаларыны Мүсүрден чыкармак үчин эллеринден тутан гүнүм баглашан әхтим ялы дәлдир. Мен оларың Хоҗайыны болсам-да, олар шол әхтими боздулар». Муны Реб айдяндыр. 33 Реб шейле диййәр: «Эмма ол гүнлерден соң, Мениң ысрайыл халкы билен баглашҗак әхтим шудур: Мен канунымы оларың ичине орнашдырып, йүреклерине язарын. Мен оларың Худайы боларын, олар-да Мениң халкым болар. 34 Мундан бейләк хич ким өз достуна я-да өз доганына: „Ребби танаң!“ дийип өвретмез, чүнки оларың улудан-кичә хеммеси Мени танар. Мен оларың этмишлерини багышларын, гайдып гүнәлерини ятламарын». Муны Реб айдяндыр.