Эсасы материала гечиң

Мазмунына гечиң

ГАРАВУЛ ДИҢИ
(ЙЫГНАК ҮЧИН)

January 2015

Журналың шу санында 2015-нҗи йылың 2-нҗи мартындан 5-нҗи апрель аралыгында гечилҗек макалалар бар.

Олар хөвес билен гуллук эдйәрлер Нью-Йорк

Нәме үчин бир әр-аял арзув эдип етен улы җайындан кичи җая гөчдүлер?

Ехова шүкүр эдип, берекедини алың

Йүрекден миннетдар болсак сынаглара дөз гелмәге нәдип көмек эдер?

Биз нәме үчин Ятлама агшамыны беллейәрис?

Худайың бизе гөкде я-да ерде яшамага умыт берйәндигини нәдип билсе болар?

Машгалаңыз агзыбир ве багтлы болсун

Машгаланы бәш усул билен агзыбир ве багтлы эдиң.

Ехова машгалаңызы горап сакласын

Зынадан гача дуруп, онуң аҗы мивесини датмаз ялы нәме эдип билерис?