Токиода нутуга чакылыклар пайланды ве Осака шәхеринде учардан сечилди

1926-НҖЫ йылың 6-нҗы сентябрында АБШ-да яшаян япониялы пилигрим (айланян гөзегчи) миссионер болуп Япония доланяр. Кобе шәхеринде оны бир доган гаршы аляр. Ол «Гаравул диңи» журналыны илкинҗи алып башлапды ве Мукаддес Язгылары өвренйән топары дөредипди. 1927-нҗи йылың январь айының 2-сине Мукаддес Язгылары өвренйәнлер шол шәхерде илкинҗи гезек этрап конгресини гечирдилер. Оңа җеми 36 адам гатнашып, 8 адам сувда чокундырылды. Бу өрән говы башлангычды. Эмма бу кичиҗик топар Японияның 60 миллион илатына хакыкаты нәдип етирип билер?

1927-нҗи йылың май айында Мукаддес Язгылары өвренйәнлериң арасындакы укыплы доганлар адамлары Мукаддес Язгылара эсасланан нутуклара чагырмак үчин йөрите кампания гурнадылар. Доганлар Осака шәхеринде болҗак илкинҗи нутук барада көчелерде плакатлар ве афишалар аркалы адамлара хабар бердилер. Олар шәхериң ат-абрайлы адамларына-да 3 мүң саны чакылык ибердилер. Шейле-де олар 150 мүң саны чакылык пайладылар, Осаканың эсасы газетлеринде ве 400 мүң саны отлы петеги аркалы нутук барада хабар бердилер. Нутугың болан гүни шәхериң ёкарсындан ики саны учар 100 мүң саны чакылыгы ашак сечди. Шол гүн Осака шәхериниң Асахи залына «Худайың Патышалыгы голайлады» диен нутугы диңлемәге такмынан 2 300 адам гелди. Мүңе голай адама болса ер тапылмандыгы үчин, ызларына гайтмалы болдулар. Нутукдан соң, 600-ден говрак адам доганлар билен сораг-җогап алышмак үчин галды. Шондан соңкы айларда Мукаддес Язгылара эсасланан нутуклар билен Киотода ве гүнбатар Японияның башга шәхерлеринде-де чыкыш эдилди.

1927-нҗи йылың октябрь айында Мукаддес Язгылары өвренйәнлер Токиода нутук билен чыкыш этдилер. Бу гезек хем шәхериң везипели адамларына, ягны премьер-министрине, меҗлисиң агзаларына, дини ве харбы ёлбашчылара чакылык пайланды. Нутук барада афишаларда, газетлердәки билдиришлерде хабар берилди ве 710 мүң саны чакылык пайланды. Нетиҗеде, Японияның пайтагтында чыкыш эдилен үч нутуга 4 800 адам гелди.

ЫХЛАСЛЫ ПИОНЕРЛЕР

Катсуо ве Хагино Миура

Китап пайлаянлар (пионерлер) Патышалык барадакы хабары өйден-өе вагыз этмекде ваҗып орун тутярдылар. Япониядакы илкинҗи китап пайлаянлар Матшуе Иши ве Җизо атлы әр-аял юрдуң дөртден үч бөлегине айланып чыкдылар. Олар юрдуң демиргазыгындакы Саппородан Сендая, Токио, Йокогама, Нагоя, Киота ве Токусима ченли вагыз этдилер. Иши уя билен Сакико Танака атлы гарташан уямыз дөвлет ишгәрлериниң янына милли эшиклерини гейип гитдилер. Бу ишгәрлериң бири уялардан «Худайың арфасы» ве «Гутулыш» атлы китапларың 300 санысыны түрмәниң китапханасына гетирмеги хайыш этди.

 Иши уя Катсуо ве Хагино Миура бирнәче китап берйәр. Олар китаплары хөвес билен окап, хакыкаты кабул этдилер. Олар 1931-нҗи йылда сувда чокундырылып, китап пайлаянлар болдулар. 1930-нҗы йылдан бираз өң, Харуиши ве Тане Ямада хем-де оларың доган-гарындашлары хош хабары кабул этдилер. Бу әр-аял хем китап пайлаянлар болды ве оларың гызы Юкико Токиодакы Бейтелде гуллук эдип башлады.

УЛЫ ВЕ КИЧИ «ЕХУВ»

Улы «Ехува» алты саны адам сыгярды

Шол дөвүрде улаглар өрән гымматды, шәхериң ёллары хем эрбетди. Шол себәпли Казуми Минура доган билен башга-да китап пайлаянлар улага тиркелйән җайлары уланярдылар. Доганлар олары Ысрайылың патышасы болан Ехувың арабасына меңзедип, «Ехув» дийип атландырдылар (2 Пат. 10:15, 16). Үч саны улы «Ехувың» хер бириниң узынлыгы 2, 2 м, ини 1, 9 м, бейиклиги 1, 9 м болуп, онуң ичинде алты саны адам яшап билйәрди. Японияның филиалы велосипеде тиркелйән ики адамлык 11 саны кичи «Ехувы» хем ясады. Муны ясамага көмек эден Киши Ивасаки доган шейле гүррүң берйәр: «Ехувларың хер биринде үстүне япылян чадыр ве чыра якмак үчин улагың аккумуляторы барды». Китап пайлаянлар «Ехувы» даглык ерлерде итип-чекип ве җүлгелерден гечип, Японияның демиргазыгындакы Хоккайдодан гүнортасындакы Кюсю ченли хакыкат нуруның шөхле сачмагына ярдам этдилер.

Кичи «Ехува» ики саны адам сыгярды

Китап пайлаян Икуматсу Ота доган шейле диййәр: «Шәхере баранымызда „Ехувымызы“ деряның боюнда я-да ачык мейданда гоярдык. Биз илки шәхериң хәкими билен гөршүп, соңра өйден-өе эдебиятларымызы пайлардык. Бир шәхере айланып боланымыздан соң, башга шәхере гидердик».

Кобе шәхеринде Мукаддес Язгылары өвренйәнлериң гечирен илкинҗи этрап конгресине бары-ёгы 36 саны адам барыпды (Зак. 4:10). Шондан бәш йыл геченсоң, 1932-нҗи йылда Японияда 103 саны китап пайлаянлар ве вагызчылар ызыгидерли хасабат табшырдылар. Олар 14 мүңден говрак китап пайладылар. Шу гүнлер Японияның әхли күнҗегинде вагыз эдилйәр ве такмынан 220 мүң вагызчы хакыкат нуруның шөхле сачмагына гошандыны гошяр (Япониядакы архивимизден).

Япониядакы Бейтелде «Ехувы» ясан Киши Ивасакиниң чызгысы