Эсасы материала гечиң

Мазмунына гечиң

ГАРАВУЛ ДИҢИ
(ЙЫГНАК ҮЧИН)

November 2014

Шу санда 2014-нҗи йылың 29-нҗы декабрындан 2015-нҗи йылың 1-нҗи февралына ченли өвренмек үчин макалалар бар.

Исаның дирелиши бизе нәхили тәсир эдйәр?

Дөрт саны зат Исаның дирелендигини айдың субут эдйәр. Онуң диридигине ынанмак бизе нәхили тәсир этмели?

Биз нәме үчин мукаддес болмалы?

Сиз хачанам болса, Мукаддес Язгыларың Левилер китабыны ичгысгынч хасаплапдыңызмы? Левилер китабындакы гымматбаха дүрдәне ялы пикирлере серетсек, Худая гуллук эденимизде мукаддес болмага көмек эдер.

Әхли эдим-гылымыңызда мукаддес болуң

Башгаларың тәсирине дүшмән, Ехова гуллук эдениңде элиңде барыны этмегиң ве агыр рухы дамагы иймегиң нәхили багланышыгы бар?

«Худайы Реб болан халк»

Худай акйүрекли адамларың хайсы дине уйяндыгына гарамаздан, оларың әхлисиниң сеждесини кабул эдйәрми?

Сиз инди Худайың халкысыңыз

Биз Худайың халкына гошулып, оларың арасында болмак үчин нәме этмели?

Окыҗыларың соваллары

Йыгнакда яшулулар ве гуллук хызматчылары нәдип белленилйәр? Ылхам китабының 11-нҗи бабында агзалян ики гүвә кими аңладяр?

FROM OUR ARCHIVES

Японияда хакыкат нуры шөхле сачяр

Йөрите ясалан «Ехувлар» Японияда хош хабарың вагыз эдилмегине ярдам этди.