«Ёгалдылҗак соңкы душман болса өлүмдир». 1 КОР. 15:26

1, 2. Адам ата билен Хов энә нәхили яшайыш берилди ве бизде нәхили сораглар йүзе чыкяр?

АДАМ АТА билен Хов эне ярадыланда, оларың хич хили душманы ёкды. Олар кәмил ынсан болуп, Җеннетде яшаярды. Олар Ярадыҗысы Ехованың огул-гызы хөкмүнде онуң билен якын гатнашыкдан леззет алярды (Гел. чык. 2:7—9; Лука 3:38). Худай олара ваҗып юмуш берди (Гелип чыкыш 1:28-и окаң). Адам ата билен Хов эне белли бир вагтың довамында «ер йүзүни долдурып, оңа эечилик эдип» билерди. Эмма олар «ер йүзүнде херекет эдйән бүтин җандарларың» аладасыны этмек үчин, өлмән эбеди яшамалыды.

2 Онда хәзир нәме үчин яшайыш бейле дәл? Бизиң багтлы болмагымыза пәсгел берйән душманлар, эсасанам, өлүм ниреден пейда болды? Худай бу душманлары нәдип ёк эдер? Бу сораглара Мукаддес Язгыларда җогап берилйәр. Гелиң, шолара середелиң.

СӨЙГИ БИЛЕН БЕРЛЕН ДУЙДУРЫШ

3, 4. a) Худай Адам ата билен Хов энә нәхили табшырык берди? б) Шол табшырыга гулак асмак нәме үчин ваҗыпды?

3 Адам ата билен Хов энә эбеди яшайыш  берлен болса-да, олар яшамак үчин дем алмалыды, ийип-ичмелиди ве укламалыды. Эмма оларың яшайшы, эсасанам, яшайшың Гөзбашы Ехова билен гатнашыгына баглыды (Кан. таг. 8:3). Олар Худайың берйән гөркезмесине эерселер, дурмушдан леззет алып яшардылар. Ехова Хов энәни яратмаздан өң, Адам ата шейле табшырык берди: «Сен багдакы ислән агачларың мивесинден аркайын ийип билерсиң. Йөне сен ягшы-яманы сайгарыш дарагтының мивесинден иймегин, чүнки шондан иен гүнүң сен хөкман өлерсиң» (Гел. чык. 2:16, 17).

4 «Ягшы-яманы сайгарыш дарагты» нәмәниң ягшыдыгыны ве ямандыгыны айтмага Худайың хаклыдыгыны гөркезйәрди. Элбетде, Адам ата хем ягшы-яманы сайгарып билйәрди. Себәби ол Худайың кешбинде ярадылды ве онуң ынсабы барды. Эмма бу агач Адам ата билен Хов энә хемише Худайың гөркезмесине мәтәчдигини ятладярды. Эгер олар ондан ийселер, Худая: «Биз сениң хөкүмдарлыгыңа мәтәч дәл» дийдиги боларды. Нетиҗеде, Худайың дуйдурышы ялы, оларың өзлери хем чагалары өлерди.

ӨЛҮМ НИРЕДЕН ПЕЙДА БОЛДЫ?

5. Адам ата билен Хов эне нәме үчин Ехова гулак асмады?

5 Худай Хов энәни ярадандан соң, Адам ата аялына Худайың берен табшырыгы барада айдяр. Хов эне шол табшырыгы говы билйәрди. Себәби соңра ол оны сөзме-сөз диен ялы гайталады (Гел. чык. 3:1—3). Ол шол табшырыгы өзи билен йылан аркалы геплешен Шейтана айтды. Шейтан Иблис өз йүрегинде Худайдан өзбашдак ве ыгтыбарлы болмак хөвесиниң гүйҗемегине ёл берди (Якуп 1:14, 15-нҗи аятлары деңешдириң). Шейтан залым ниетини амала ашырмак үчин, Худая төхмет атяр. Ол Хов энә Худая гулак асмаса, өлмән, гайтам, Худай ялы болҗакдыгыны айдяр (Гел. чык. 3:4, 5). Хов эне Шейтана ынанып, агаҗың мивесинден иййәр ве оны Адам ата-да ийдирйәр (Гел. чык. 3:6, 17). Шейдип, Иблис Хов энәни алдаяр (1 Тимотеос 2:14-и окаң). Эмма Адам ата мунуң нәдогрудыгыны билсе-де, «аялының гепине гидйәр». Шейтан Иблис дост ялы гөрүнсе-де, ол залым душманды. Себәби ол берен маслахатының Хов энәни хеләкчилиге элтҗекдигини билйәрди.

6, 7. Ехова Адам ата билен Хов энә нәдип хөкүм чыкарды?

6 Адам ата билен Хов эне яшайшы ве әхли говы затлары берен Ехова гаршы питне туруздылар. Элбетде, Ехова әхли болан зады билйәрди (1 Йыл. 28:9; Сүлейманың тымсаллары 15:3-и окаң). Эмма Худай Адам ата, Хов энә ве Шейтана Оңа болан гарайшыны гөркезмәге ёл берди. Элбетде, Ехова Ата хөкмүнде йүрекден гынанды (Гелип чыкыш 6:6-ны деңешдириң). Эмма ол Казы хөкмүнде гүнәкәрлере адалатлы хөкүм чыкарды.

7 Худай Адам ата: «(Ягшы-яманы сайгарыш дарагтындан) иен гүнүң сен хөкман өлерсиң» дийипди. Белки-де, Адам ата шол «гүне» 24 сагатлык гүндир өйдендир. Шол себәпли ол гүн батманка өлерин дийип пикир эден болмалы. Шол гүн «салкын аралашанда», Ехова Адам ата ве Хов эне билен геплешди  (Гел. чык. 3:8). Ол адалатлы Казы хөкмүнде, илки, олары диңледи (Гел. чык. 3:9—13). Соңра ол бу җенаятчылара чыкаран хөкүмини айтды (Гел. чык. 3:14—19). Эгер Худай олары деррев өлдүрен болса, Онуң ынсанлар бабатда ниети амала ашмазды (Иш. 55:11). Гүнә Адам ата билен Хов энә деррев тәсир эдип башласа-да, Ехова олара несил өндүрмек үчин етерликли вагт берди. Себәби Худай оларың неслине говы гелеҗек бермек ислейәрди. Ехованың назарында Адам ата билен Хов эне гүнә эден гүни өлүпди. Догрудан-да, олар шол «гүн», ягны мүң йыл долманка өлдүлер (2 Пет. 3:8).

8, 9. Адам атаның гүнәси неслине нәхили тәсир этди? (Макаланың башындакы сурата середиң).

8 Адам ата билен Хов энәниң эден гүнәси оларың чагаларына тәсир этдими? Хава, Римлилер 5:12-де шейле дийилйәр: «Бир адам аркалы гүнәниң ве гүнә аркалы өлүмиң пейда болшы ялы, өлүм хем әхли адамлара гечди, чүнки оларың хеммеси гүнә этди». Худайың вепалы гуллукчысы Хабыл илкинҗи өлен адамды (Гел. чык. 4:8). Соңра Адам атаның бейлеки несиллери хем гаррап өлдүлер. Олар өлүм билен бирликде гүнәни хем мирас алдылармы? Муңа Павлус ресул: «Себәби бир адамың боюн болмазлыгы үчин көплер гүнәкәр орнунда отурдылды» дийип җогап берйәр (Рим. 5:19). Шейлеликде, Адам атадан мирас галан гүнә ве өлүм адамзадың ганым душманлары болды. Бикәмил адамларың хич бири бу душманлардан гачып гутулып билмейәр. Элбетде, биз гүнәниң ве өлүмиң Адам атаның несиллерине нәдип гечйәндигини анык билмейәрис, эмма онуң нетиҗелерини гөрйәрис.

9 Мукаддес Язгыларда бизе мирас галан гүнә ве өлүм «бүтин халклары өртен өртүк, әхли миллетлериң үстүндәки япынҗа» билен деңешдирилйәр (Иш. 25:7). Бу өртүк адамларың әхлисини өртди. Шол себәпли «Адам ата баглы болуп, хеммелер өлйәр» (1 Кор. 15:22). Павлус ресул: «Бу өлүм тенинден мени ким халас эдер?» дийди. Павлусы кимдир бири халас эдип билердими? (Рим. 7:24) *.

ГҮНӘ ВЕ ӨЛҮМ ЁК ЭДИЛЕР

10. a) Мукаддес Язгылардакы хайсы аятларда Ехованың гүнәни ве өлүми ёк этҗекдиги айдыляр? б) Бу аятлардан Ехова ве онуң Оглы барада нәме билйәрис?

10 Элбетде, Павлус ресулы Ехова халас эдип билйәрди. Ишая пыгамбер «өртүк» барада айдансоң: «Өлүми эбедилик ювдар Ол; гөзяшлары сүпүрер Хөкмүрован Реб» дийди (Иш. 25:8). Сөйгүден долы атаның чагаларының хорлук чекмегине себәп болян затлары айрып, гөзяшларыны сүпүриши ялы, Ехова-да Адам атадан гечен өлүми хөвес билен ёк эдер. Ол муны көмекчиси Иса аркалы эдер. 1 Коринтослылар 15:22-де: «Чүнки Адам ата баглы болуп, хеммәниң өлши ялы, Месихе баглы болуп хем хеммелер яшайша етер» дийилйәр. Шейле-де Павлус ресул: «Мени ким халас эдер?» диен сорагына: «Реббимиз Иса Месих аркалы Худая шүкүр эдйәрин» дийип,  өзи җогап берйәр (Рим. 7:25). Гөршүмиз ялы, Адам ата билен Хов эне питне турузса-да, Ехованың адамзада болан сөйгүси совашмады. Худая илкинҗи ынсан машгаласыны яратмага көмек эден Иса хем адамлары сөййәр (Сүл. тым. 8:30, 31). Эмма ынсан машгаласы гүнәден ве өлүмден нәдип халас болар?

11. Ехова адамзада көмек этмек үчин нәме этди?

11 Адам ата гүнә эденсоң, Ехова оңа өлүм җезасыны берди. Нетиҗеде, адамларың әхлисине бикәмиллик ве өлүм гечди (Рим. 5:12, 16). Биз Римлилер 5:18-де: «Бир гүнә аркалы бүтин адамлара иш кесилди» диен сөзлери окаярыс. Ехова өз кадаларыны бозман, адамлара чыкаран хөкүмини нәдип айрарка? Мунуң җогабыны Исаның шу сөзлеринден билйәрис: «Ынсан Оглы... көплериң угрунда җаныны төлег хөкмүнде бермек үчин гелди» (Мат. 20:28). Иса кәмил адам боланы үчин, төлег төләп билйәрди. Бу төлег нәдип адалаты дикелтмелиди? (1 Тим. 2:5, 6).

12. Исаның берен төлег гурбаны нәме үчин адалатлыды?

12 Ехова Адам атаның кәмил неслиниң ер йүзүни долдурмагыны ислейәрди. Иса кәмил адам хөкмүнде эбеди яшап билйәрди. Ол Атасы Ехованы ве Адам атаның неслини сөййәндиги үчин җаныны гурбан этди. Хава, Исаның берен кәмил җаны Адам атаның йитирен задының өвезини долды. Соңра Ехова Оглуны гөкде рухы шахсыет хөкмүнде дирелтди (1 Пет. 3:18). Исаның берен төлег гурбаны Ехованың өңүнде адалатлыды, себәби йитирилен кәмил җан үчин кәмил җан берилди. Иса аркалы Адам атаның несли эбеди яшап билйәрди. Павлус ресул: «Илкинҗи ынсан Адам яшаян җан болды, йөне соңкы Адам яшайыш берйән рух болды» дийип дүшүндирйәр (1 Кор. 15:45).

Илкинҗи өлен Хабыл Исаның төлег гурбаны аркалы дирелер (13-нҗи абзаца середиң)

13. «Соңкы Адам» өлүлер үчин нәме эдер?

13 Тизден «соңкы Адам», ягны Иса Адам атаның неслине эбеди яшайыш берер. Өлен адамларың хем көпүси дирелдилер. Нәме үчин? Себәби олар эййәм яшап өлдүлер. Инди олар ер йүзүнде яшамак үчин дирелер (Яхя 5:28, 29).

14. Ехова адамлары бикәмиллигинден нәдип азат эдер?

14 Адамлар бикәмиллигинден нәдип азат болар? Ехова муны гөкдәки хөкүмети аркалы эдер. Шол Патышалыкда Иса ве ер йүзүнден сайланып алнан 144 мүң адам хөкүм сүрер (Ылхам 5:9, 10-нҗы аятлары окаң). Гөкде Иса билен хөкүм сүрҗеклер адамларың ягдайына говы дүшүнер, себәби оларың өзлери хем бикәмил адамды. Олар Иса билен 1 000 йыл хөкүм сүрүп, адамлара кәмил болмага көмек эдерлер (Ылх. 20:6).

15, 16. а) Мукаддес Язгыларда «соңкы душман өлүм» дийленде нәме гөз өңүнде тутуляр ве ол хачан ёк эдилер? б) 1 Коринтослылар 15:28-е гөрә, Иса нәме эдер?

15 Исаның Мүңйыллык хөкүмдарлыгының соңунда Ехова гулак асян адамлар гүнәден ве өлүмден азат боларлар. Мукаддес Язгыларда шейле дийилйәр: «Адам ата баглы болуп, хеммәниң өлши ялы, Месихе баглы болуп хем хеммелер яшайша етер. Йөне хер кес өз нобатына гөрә: илкинҗи миве болан Месих, Ол геленсоң хем Месихиңкилер. Соңра Ол хер хили баштутанлыгы, хер хили хәкимиети хем гудраты ёк эдип, Патышалыгы Ата Худая табшыранда,  ахырзаман болар. Чүнки Ол бүтин душманларыны аяк астына салянча хөкүм сүрмелидир. Ёгалдылҗак соңкы душман болса өлүмдир» (1 Кор. 15:22—26). Хава, Адам атадан гечен өлүм иң соңунда ёк эдилер. Ынсан машгаласыны өртен «өртүк» эбедилик айрылар (Иш. 25:7, 8).

16 Павлус ресул айдан сөзлерини шейле җемлейәр: «Эмма әхли зат Оңа табын боланда, Оглуң өзи хем, Худай хем әхли затда хөкүм сүрер ялы, Оңа әхли зады табын этдирене табын болар» (1 Кор. 15:28). Исаның хөкүмдарлыгының максады амала ашар. Соңра ол хәкимлиги ве кәмил ынсан машгаласыны Ехова хөвес билен табшырар.

17. Шейтана нәме болар?

17 Адамларың бетбагтчылыга учрамагының эсасы себәпкәри Шейтана нәме болар? Муңа Ылхам 20:7—15-нҗи аятларда җогап берилйәр. Әхли кәмил адамларың иң соңкы сынагында Шейтана олары аздырмага ене-де бир мүмкинчилик берлер. Иблис ве онуң ызына эеренлериң хеммеси «икинҗи өлүмде» хемишелик ёк эдилер (Ылх. 21:8). «Икинҗи өлүм» ёк эдилмез, себәби бу өлүмде өленлер хич хачан дирелмез. Биз Ехова вепалы болсак, «икинҗи өлүмде» ёк эдилерис дийип, биынҗалык болмалы дәл.

18. Худайың Адам ата берен табшырыгы нәдип амала ашар?

18 Әхли адамлар кәмил болансоң, Ехова олара эбеди яшайыш берер. Адамларың багтлы болмагына пәсгел берйән душманларың әхлиси айрылар. Адам ата болмаса-да, Худайың оңа берен табшырыгы амала ашар. Адамлар Ере эечилик эдип, хайванларың аладасыны этмекден шатлык тапарлар. Биз Ехованың соңкы душман өлүми ёк этҗекдигине өрән бегенйәрис!

^ абзац 9 Адамың нәме үчин гарраяндыгыны ве өлйәндигини билҗек болян алымлар барада «Язгылара дүшүнмек» атлы китапда шейле дийилйәр: «Алымлар илкинҗи ынсан машгаласына Ярадыҗының өлүм җезасыны берендигини ве бу хөкүми Худайың нәдип амала ашыряндыгына адамларың долы дүшүнип билмейәндигини унудярлар» (it-U «Яшайыш», сөзбашы «Гаррылык ве өлүм»).