«Биз Худайың Патышалыгына көп мушакгатлар билен гирмелидирис». РЕС. ИШ. 14:22

1. Худайың гуллукчыларының мушакгат чекйәндигине нәме үчин гең галмаярыс?

БИЗ эбеди яшайыш сылагыны алянчак, «көп мушакгатлары» чекҗекдигимизе гең галмалымы? Ёк. Биз яңы-якында хакыката гелен болсак-да я-да Ехова энчеме йылдан бәри гуллук этсек-де, Шейтаның дүнйәсинде дүрли кынчылыклара учраярыс (Ылх. 12:12).

2. a) Месихчилер әхли бикәмил адамларың душян кынчылыкларындан башга-да нәхили мушакгатлары чекйәрлер? (Макаланың башындакы сурата середиң). б) Ызарламаларың аңырсында ким дур ве биз муны ниреден билйәрис?

2 Месихчилер «хер кишиниң», ягны әхли бикәмил адамларың душян кынчылыкларындан башга-да кәбир мушакгатлары чекйәрлер (1 Кор. 10:13). Нәхили мушакгатлары? Олар Худайың канунларына гулак асяндыгы үчин гүйчли ызарланярлар. Иса шәгиртлерине: «Гул өз агасындан улы дәлдир... Олар Мени ызарлан болсалар, онда сизи-де ызарларлар» дийди (Яхя 15:20). Бу ызарламаларың аңырсында ким дур? Элбетде, Мукаддес Язгыларда айдылышы ялы, ол Худайың халкыны «арлайҗы арслан кимин» «ювутҗак» болуп агтарып йөрен Шейтандыр (1 Пет. 5:8). Шейтан дүрли усуллары  уланып, Исаның шәгиртлерини Худая вепалы галдырмаҗак боляр. Гелиң, Павлус ресул билен болан вака середелиң.

ЛИСТРАДА БОЛАН МУШАКГАТ

3—5. a) Павлус ресул Листрада нәхили мушакгат чекди? б) Павлусың мушакгатлар барада айдан сөзлери шәгиртлери нәдип беркитди?

3 Павлус ресул иманы себәпли энчеме гезек ызарланды (2 Кор. 11:23—27). Шейле ягдай Листрада-да болупды. Павлус догабитди йөрәп билмейән бир адамы сагалдансоң, адамлар оны ве ёлдашы Барнабасы өз таңрыларыдыр өйтдүлер. Шонда Павлус билен Барнабас өзлерине сежде этдирмеҗек болуп, халка ялбардылар. Эмма тизден ехудылар гелип, Павлус билен Барнабаса төхмет атып, адамларың аңыны зәхерледилер. Шейлеликде, ягдай бирден үйтгейәр! Инди адамлар Павлусы дашлаярлар ве өлендир өйдүп ташлап гидйәрлер (Рес. иш. 14:8—19).

4 Павлус билен Барнабас Дербә барансоң, «Листра, Коня ве Антакия гайдып гелдилер. Шәгиртлериң җанларына кувват берип, олара иманда берк дурмагы үндәп: „Биз Худайың Патышалыгына көп мушакгатлар билен гирмелидирис“ дийдилер» (Рес. иш. 14:21, 22). Гөрәймәге, оларың айдянлары гең ялыды. Оларың Худайың Патышалыгына «көп мушакгатлар» билен гирмелидирис диен сөзлери рухландырман, гайтам, рухдан дүшүрйән ялыды. Онда Павлус билен Барнабас көп мушакгатларың болҗакдыгыны айдып, шәгиртлере нәдип «кувват берип» билдилеркә?

5 Биз Павлус ресулың айдан сөзлерине үнс берип, мунуң җогабыны билерис. Ол йөне бир: «Биз көп мушакгатлара чыдамалыдырыс» диймән, «Биз Худайың Патышалыгына көп мушакгатлар билен гирмелидирис» дийди. Шейлеликде, Павлус ресул Худая вепалы галмагың говы нетиҗелер берйәндигини ныгтап, шәгиртлери беркитди. Бу сылаг йөне бир бош арзув дәлди. Иса-да: «Соңуна ченли чыдан халас болар» дийипди (Мат. 10:22).

6. Чыдамлы болянлара нәхили сылаг гарашяр?

6 Биз чыдамлы болсак, сылаг аларыс. Месх эдилен месихчилер гөкде Иса билен хөкүм сүрмек үчин өлүмсиз яшайшы сылаг аларлар. «Башга гоюнлара» болса, «догрулык хөкүм сүрҗек» ерде эбеди яшайыш берлер (Яхя 10:16; 2 Пет. 3:13). Эмма Павлусың белләп гечиши ялы, хәзирликче биз көп мушакгатлары чекйәрис. Гелиң, бизиң нәхили ики сынага душ гелип билҗекдигимизе середелиң.

АЧ-АЧАН ХҮҖҮМЛЕР

7. Ач-ачан хүҗүмлере нәмелер дегишли?

7 Иса: «Сизи меҗлислере табшырарлар, синагогаларда енҗерлер. Олара гүвәлик үчин Мен себәпли сизи хөкүмдарларың, патышаларың алнында дурзарлар» дийип, өңүнден айтды (Мар. 13:9). Шу сөзлерден гөрнүши ялы, кәбир месихчилер дини я сыясы ёлбашчылар тарапындан ызарлананда, физики тайдан эҗир чекйәрлер (Рес. иш. 5:27, 28). Гелиң, ене-де Павлус ресулың мысалына доланалың. Ол шейле ызарламалардан горкдумыка? Элбетде, ёк (Ресулларың ишлери 20:22, 23-нҗи аятлары окаң).

8, 9. Павлус ресул чыдамлы болмагы йүрегине дүвендигини нәдип гөркезди ве муны шу гүнки доган-уяларың кәбири нәдип гөркезйәрлер?

8 Павлус ресул Шейтаның ач-ачан хүҗүмлерине мертлик билен гаршы дурды. Ол шейле дийди: «Мен булары хич зат хасап этмейәрин, җанымы өзүм үчин гыммат билмейәрин; дөврүми, Худайың мерхеметиниң Хош Хабарына гүвә гечмек үчин, Реб Исадан алан хызматымы битирсем боляр» (Рес. иш. 20:24). Бу сөзлер Павлусың ызарламалардан горкмандыгыны гөркезйәр. Гайтам, ол нәме болаянда-да, чыдамлы  болмагы йүрегине дүвди. Ол мушакгатлара гарамаздан, эсасан, «гүвә гечмек» барада биынҗалык болярды.

9 Шу гүнлер доган-уяларымызың көпүси шейле этмеги йүрегине дүвдүлер. Мысал үчин, бир юртда Ехованың Шаятларының кәбири битараплыгыны сакландыгы үчин такмынан 20 йыллап түрмеде отурдылар. Доганларың ишине казыетде серетмән, олары түрмә басдылар. Себәби шол юртда харбы гуллуга гитмәге боюн гачырянлар бабатда хич хили канун ёкды. Түрмеде олара хатда доган-гарындашлары билен хем гөрүшмәге ругсат бермейәрдилер. Доганларың кәбирини урярдылар ве олара хер хили залымлык эдйәрдилер.

10. Биз дуйдансыз дөрейән мушакгатлардан нәме үчин горкмалы дәл?

10 Башга ердәки доганларымыз болса, дуйдансыз дөрән мушакгата дөз гелдилер. Эгер сизем шейле ягдая дүшсеңиз горкмаң. Гелиң, Юсубың мысалыны яда салалың. Юсубы гулчулыга сатсалар-да, Ехова оны «әхли мушакгатларындан халас этди» (Рес. иш. 7:9, 10). Худай сизи хем халас эдип билер. Ехова «худайхонлары сынагдан нәхили халас этмелидигини» билйәр. Муны хич хачан унутмалың (2 Пет. 2:9). Ехованың сизи залым дүнйәден халас этҗекдигини ве Патышалыгының хөкүмдарлыгы астында эбеди яшайыш берҗекдигини билип, мундан бейләк-де Ехова бил багларсыңызмы? Ехова бил багламага ве ызарламалара мертлик билен дөз гелмәге дегерли себәп бар (1 Пет. 5:8, 9).

ГИЗЛИН ХҮҖҮМЛЕР

11. Шейтаның гизлин хүҗүмлери ач-ачан хүҗүмлеринден нәмеде тапавутланяр?

11 Бизиң чекйән мушакгатымызың ене бир гөрнүши гизлин хүҗүмлердир. Бу физики тайдан эҗир чекдирйән ач-ачан хүҗүмлерден нәмеде тапавутланяр? Ач-ачан хүҗүмлери бирденкә турян гүйчли харасада меңзетсе боляр. Ол шәхердәки җайлары дессине юмруп вейран эдйәр. Эмма гизлин хүҗүмлери сары гарынҗа меңзетсе боляр. Олар җай бүтинлей йыкылянча, юваш-ювашдан онуң агаҗыны иййәрлер. Адам өйүни сары гарынҗаның басандыгыны, эййәм җайы йыкылҗак болуп дурка билйәр, эмма гаты гич боляр.

12. a) Шейтаның уланян гизлин хүҗүмлериниң бири нәме ве бу нәме үчин үстүнликли дийсе болар? б) Павлус ресул нәдип гөвнүчөкгүнлиге дүшди?

12 Шейтан ызарламалар ялы ач-ачан хүҗүмлери я-да юваш-ювашдан иманымызы говшадян гизлин хүҗүмлери уланса-да, ол, эсасан, бизиң Ехова билен гатнашыгымызы бозҗак боляр. Шейтаның үстүнликли уланян гизлин хүҗүмлериниң бири — гөвнүчөкгүнлик. Павлус ресулың хем гөвнүчөкгүнлиге дүшен ягдайлары болупды (Римлилер 7:21—24-нҗи аятлары окаң). Белки-де, Павлус ресул I асырдакы Ёлбашчылык маслахатының агзасы боландыр. Ол рухы тайдан берк месихчи болса-да, нәме үчин өзүне «бичәре адам» диййәркә? Павлус муны бикәмил боландыгы үчин айтды. Аслында, ол догры затлары этмек ислейәрди, эмма ол өзүнде муңа пәсгел берйән бир гүйҗүң бардыгыны дуйярды. Сизем кәте шейле дуйгулар билен гөрешйән болсаңыз, Павлус ресулың хем шейле кынчылыга дүшендигини билип, теселли тапярсыңызмы?

13, 14. a) Худайың кәбир гуллукчыларының гөвнүчөкгүнлиге дүшмегине нәме себәп боляр? б) Ким бизиң иманымызы говшатҗак боляр ве нәме үчин?

13 Кәвагт доган-уяларымызың көпүси гөвнүчөкгүнлиге дүшйәрлер, биынҗалык болярлар, хатда өзлерини дерексиз дуйярлар. Мысал үчин, Дебора атлы ыхласлы пионер уя шейле диййәр: «Мен эден ялңышлыгымы гайта-гайта ятлап, хер гезек өзүми эрбет дуйярын. Мен нәдогры херекетлерим барада ойлананымда, мени асла хич ким, хатда Ехова-да сөйүп билмез дийип пикир эдйәрин».

14 Дебора ялы Ехованың кәбир ыхласлы гуллукчыларының гөвнүчөкгүнлиге  дүшмегине нәме себәп боляр? Мунуң бирнәче себәби болуп билер. Белки-де, кәбирлери көпленч өзи ве дурмушындакы ягдайлары барада эрбет пикир эдйәндир (Сүл. тым. 15:15). Башгалар болса, яравсызлык себәпли рухдан дүшйәндир. Нәме болаянда-да, бизде шейле дуйгуларың дөремегини кимиң ислейәндигини унутмалы дәл. Аслында, ким бизи гөвнүчөкгүнлиге дүшүрип, рухы тайдан йыкҗак боляр? Элбетде, Шейтан. Ол өлүме хөкүм эдилди ве сениң хем умытсыз яшамагыңы ислейәр (Ылх. 20:10). Шейтан кәвагт ач-ачан хүҗүмлери я-да көпленч гизлин хүҗүмлери уланса-да, онуң эсасы максады — бизи биынҗалык этмек, ыхласымызы говшатмак ве Худая гуллук этмегимизи бес этдирмек. Догрудан-да, Худайың халкы рухы сөвеш алып баряр!

15. 2 Коринтослылар 4:16, 17-нҗи аятлара гөрә, биз нәме этмеги йүрегимизе дүвмели?

15 Гелиң, бу сөвешде ян бермезлиги йүрегимизе дүвүп, назарымызы сылага дикелиң. Павлус ресул хем Коринтосдакы месихчилере шейле язды: «Биз рухдан дүшмейәрис, гайтам, дашкы адамымыз бозулса-да, ички адамымыз гүнбе-гүнден тәзеленйәр. Себәби вагтлайын, еңил мушакгат бизиң үчин җуда артыкмач шөхратың эбеди аграмыны эмеле гетирйәр» (2 Кор. 4:16, 17).

МУШАКГАТА ХӘЗИРДЕН ТАЙЯРЛАНЫҢ

Яшлар ве улы яшдакы месихчилер дини ынанчлары барада айтмага өңүнден тайярланярлар (16-нҗы абзаца середиң)

16 Гөршүмиз ялы, Шейтан дүрли «хилелери» уланяр (Эфес. 6:11). Шол себәпли бизиң хер биримиз 1 Петрус 5:9-дакы: «Оңа гаршы иманда берк дуруң» диен сөзлере эермели. Мунуң үчин биз аңымызы ве йүрегимизи тайярлап, хәзирден догры ишлери этмеги өвренмели. Меселем, гошун эсгерлери урша гитмәнкә, бирнәче вагт өңүнден сөвеше эрҗеллик билен тайярланярлар. Ехованың рухы гошуныны хем муңа меңзетсе боляр. Биз гелеҗекде рухы  сөвешимизде нәмелериң гарашяндыгыны билмейәрис. Шол себәпли парахат вагты сөвеше эрҗеллик билен тайярлансак пайхаслы болмазмы? Павлус ресул Коринтосдакы доган-уялара: «Имандадыгыңызы өзүңиз барлап гөрүң. Өзүңизи сынаң» дийди (2 Кор. 13:5).

17—19. а) Биз өзүмизи нәдип барлап билерис? б) Яшлар мекдепде дини ынанчлары барада айтмага нәдип тайярланып билерлер?

17 Павлус ресулың берен маслахатына эермегиң бир усулы — өзүңи чынлакай барламак. Сиз өзүңизе шейле сораглары бериң: «Мен дынгысыз дога эдйәринми? Дең-душларым тарапындан сынага дүшенимде, Худая гулак асярынмы я-да адамлара? Йыгнак душушыкларына ызыгидер гатнашярынмы? Дини ынанчларым барада батыргайлык билен айдярынмы? Доган-уяларың мениң ялңышлыкларымы багышлайшы ялы, менем олары багышлаярынмы? Мен йыгнагымыздакы гөзегчи доганлара ве бүтиндүнйә йыгнагымыздакы җогапкәр доганлара табын болярынмы?»

18 Үнс берен болсаңыз, бу сорагларың икисинде дини ынанчларымыз барада батыргайлык билен айтмак ве дең-душларымызың тәсирине гаршы дурмак барада айдыляр. Яш доган-уяларымызың көпүси мекдепде дини ынанчлары барада батыргайлык билен гүррүң бермели болярлар. Олар муны чекинмән ве алҗыраман, гайтам, батыргайлык билен айтмагы өврендилер. Бу бабатда бизиң журналларымызда көп пейдалы маслахатлар берилйәр. Меселем, 2009-нҗы йылың июль айында чыкан «Ояның!» (рус.) журналында шейле маслахат берлипди: «Эгер класдашларың: „Сен нәме үчин эволюция таглыматына ынанмаярсың?“ дийип сорасалар, сен: „Мен муңа нәме үчин ынанмалы? Хатда алымларам оңа шүбхеленйәр, аслында, олар муны анык билмели дәлми нәме?!“ дийип җогап берип билерсиң». Шол себәпли ата-энелер, чагаларыңыз мекдепде дини ынанчлары барада айдып билер ялы, олар билен өңүнден гүррүңдеш болуп тайярланың.

19 Элбетде, дини ынанчларың барада айтмак я-да Ехованың ислейән задыны этмек хемише аңсат болмаяр. Белки, биз узынлы гүн ишләп, йыгнага зордан баряндырыс. Я-да ирден туруп вагза гитмек кын боляндыр. Эмма сиз хәзирден рухы тайдан беркесеңиз, гелеҗекде болҗак агыр сынаглара дүшениңизде, олара хас говы дөз гелип билерсиңиз.

20, 21. a) Төлег гурбаны барада ойланмак бизе нәдогры пикирлер билен гөрешмәге нәдип көмек эдйәр? б) Биз мушакгатлара гарамаздан нәме этмеги йүрегимизе дүвмели?

20 Гизлин хүҗүмлер барада нәме дийсе болар? Меселем, биз гөвнүчөкгүнлиге нәдип гаршы дуруп билерис? Мунуң иң говы усулы төлег гурбаны барада ойланмакдыр. Павлус ресул хем рухдан дүшенде, бу барада ойланярды. Ол Иса Месихиң кәмил адамлар үчин дәл-де, гүнәли адамлар үчин өлендигини билйәрди. Павлусың өзи хем шол гүнәли адамларың бириди. Ол шейле язды: «Яшайшымы Худайың мени сөен, мениң угрумда Өзүни пида эден Оглуна болан иман билен гечирйәрин» (Гал. 2:20). Хава, Павлус ресул төлег гурбанының өзи үчин берлендигине дүшүнип, онуң гадырыны билйәрди.

21 Бизем Ехованың төлег гурбаныны хер биримизе айратынлыкда совгат берендигине дүшүнсек, пейдалы болар. Элбетде, гөвнүчөкгүнлик бирбада айрылмаяр. Белки-де, бизиң кәбиримиз бу залым дүнйәниң ахырына ченли вагтал-вагтал гөвнүчөкгүнлиге гаршы гөрешмели боларыс. Эмма сылагың ян бермейән адамлара берилҗекдигини унутмалың. Биз Ехованың шөхратлы гүнүне хас голай дөвүрде яшаярыс. Тизден Худайың Патышалыгы ер йүзүнде парахатлыгы дикелдер ве Худая вепалы адамларың әхлиси кәмиллиге етер. Шол себәпли, гелиң, көп мушакгатлара гарамаздан, Худайың Патышалыгына гирмеги йүрегимизе берк дүвелиң!