Hanma kwagh u baba man mama ve kaa ér we u er cii ka u eree?— Ashighe agen ka i taver mbayev u eren kwagh u mbamaren ve kaa yô. U fa er Yesu yange eren hanma kwagh u Yehova man baba na kua mama na ve kaa ér a er kpa?— Ieren i Yesu ne ia wase u u̱ eren kwagh u baba man mama ve kaa ér u er yô, aluer taver we u eren kwagh shon je kpaa. De se seer henen kwagh sha kwagh ne.

Yesu yange vande lun sha vea Baba na, Yehova, cii va shin tar ye. Shin tar ne kpa Yesu va lu a baba man mama. I yilan baba na ér Yosev, mama na di lu Maria. U Fa er yange hii ve ve hingir mbamaren mba Yesu kpa?—

Yehova yange gema Yesu u lu sha vea na la, wa un ken iyav mbu Maria, ér Maria a mar un shin tar. Kwagh ne lu ivande! Yesu vese ken iyav mbu Maria, er wan ka nan vese ken iyav mbu kwase nahan. Iwer itiankarinyiin ngi karen yô, i mar Yesu. Kape yange hii ve Maria vea nom na, Yosev, ve hingir mbamaren mba Yesu shin tar ne je la.

Shighe u Yesu lu anyom 12 la, yange er kwagh u tese ér a soo Baba na, Yehova yô. Kwagh ne er shighe u Yesu vea baba na man mama na kua anmgbianev nav cii ve za zende u icaa, ken Yerusalem sha u za ember iniongo i Paseka yô. Yosev man Maria za mough ken Yerusalem mba ngur hiden yô, ve kera nenge a Yesu ga. U fa ape Yesu yange lu kpa?—

Yesu yange za lu ken tempel sha ci u nyi?

Yosev man Maria hide fele yem ken Yerusalem, za ker Yesu hanma ijiir cii. Ishima za ve iyol kpishi sha ci u ve lu zuan a na ga. Kpa ayange atar nga karen yô, ve za zua a na ken tempel! U fa kwagh u yange na ve Yesu za lu ken tempel kpa?— Lu sha ci u tempel lu ijiir i una hen kwagh u Baba na, Yehova her yô. Yehova doo un ishima, nahan soo ér una hen u eren kwagh u doon un. Shighe u Yesu vese hingir organden la je kpa, eren hanma kwagh u Yehova a kaa yô. Kwagen la Yehova kaa ér Yesu a er kwagh, man lu kwagh u taver sha ci u gba u una ya ican, nahan kpa Yesu taver ityough ga. Yosev man Maria kpa Yesu eren kwagh u ve kaa ér a er laa?— Een, Bibilo kaa ér yange eren nahan.

Ieren i Yesu ne tese u nyi?— Shighe u i taver we u eren kwagh u baba man mama ve kaa ér u er je kpa, gba u ú taver ve ityough ga. U er nahan kpa?—

ÔR KEN BIBILO YOU

  • Luka 1:30-35; 2:45-52

  • Mbaefese 6:1

  • Mbaheberu 5:8