Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

Kwaghôron u sha 61: I Na Davidi Tor

Kwaghôron u sha 61: I Na Davidi Tor

SAULU shi nôngo sha u una kôr Davidi yô. A tôô mbautyaav nav mba hemban cii iorov 3,000 man a yem keren un. Davidi ongo kwagh ne yô, a tindi mbamkerev sha u ve̱ za nenge hen ape Saulu man ior nav ve hee afo sha u tsan tugh mbura yô. Tsô Davidi pine ior nav mba uhar mbara er: ‘Ka an ken aven nana za vea mo hen ape Saulu a hee afo laa?’

Davidi ngu yilan Tor Saulu

‘Mo me za,’ Abishai kaa nahan. Abishai ka wan u anngô u Davidi u kwase Seruya. Shighe u Saulu vea ior nav ve lu yaven yô, Davidi man Abishai ve nyôr nyighaa ken afo la. Ve tôô sanker u Saulu kua isheghmnger na kpaa, i i lu ikua ape Saulu yav ver ityough la. Or môm tsô nan nenge a ve shin nan ungwa ve iov ga sha ci u ve cii ve gba mnyam kpum kpum.

Nenge ase Davidi kua Abishai hegen. Ve yem kera ve, man hegen mba sha ityough ki woogh a ma kwagh u eren ve shio. Davidi ta ikyenge yila kurutya u Iserael: ‘Abiner, er nan ve ú lu kuran orvesen wou, tor ga? Nenge! Sanker na man isheghmnger na mba hana?’

Saulu maa nure nder. A ka̱v ikyenge i Davidi, man a pine er: ‘Ka we, Davidi la gaa?’ Ú nenge a Saulu man Abiner shiin kpa?

‘Een, terem tor,’ Davidi kaa a Saulu nahan. Man Davidi pine er: ‘Ka sha ci u nyi ve ú lu nôngon sha u kôron mo? Ka nyi kwaghbo m ere? Sanker wou ngun heen ne, we tor. Na môm ken ior ou nana va ngohol.’

Tor Saulu man Abiner

‘M e̱r kwaghbo,’ Saulu lumun nahan. ‘M e̱r ibumekwagh.’ Nahan Davidi man yem gbenda na, Saulu kpaa hide ken ya. Kpa Davidi kaa ken ishima na er: ‘Iyange igen Saulu una wuam keng je. De m yevese m yem ken tar u Mbafiliti.’ Man ka kwagh u a e̱r je la. Davidi fatyô u bumen Mbafiliti nahan ve hunde ishima kera ve na jighjigh er a ta ikyaa ken a̱ ve hegen.

Shighe ken hemen kpeghee yô Mbafiliti za sha u za nôngon ityav a Iserael. Ken ityav mbila, Saulu kua Yonatan cii i wua ve. Kwagh ne na Davidi ishima vihin kpishi, man a nger icam i doon, á wa í a kaa er: ‘Ishima vihim kpishi sha ci wou, anngôm Yonatan. Yange ú doom ishima tsô!’

Kwagh ne been kera yô Davidi hide ken Iserael ken gar u Heberon. Ityav pev hen atô u ior mba ve tsough Ishibosheti wan u Saulu sha u a̱ lu tor la kua ior mbagenev mba ve soo er Davidi a̱ lu tor yô. Kpa ken masejime yô ior mba Davidi ve hemba. Davidi lu anyom 30 shighe u i na un tor la. A tema tor ken Heberon anyom ataankarahar man tiôn. Ônov nav mbagenev mba yange i mar ve ken ijiir la yô ati a ve ka Amnon, Abesalom man Adoniya.

Shighe va kuma u Davidi kua ior nav vea za ngohol gar u doonashe ugen u i yer er Yerusalem la yô. Yoabi, môm ken ônov mbanomso mba anngô u Davidi u kwase Seruya, hemen ken ityav mbila. Nahan Davidi na Yoabi injar sha u veren un kurutya u mbautyaav nav. Hen shighe la Davidi hii u hemen ken gar u Yerusalem.

1 Samuel 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samuel 1:26; 3:1-21; 5:1-10;Mbampin

 • Kanyi Davidi man Abishai yange ve er shighe u Saulu lu yaven hen ijiir i a haa afo yôô?
 • Ka mbampin mba nyi Davidi yange pine Saulu?
 • Davidi undun Saulu yô, á yem hana?
 • Kanyi yange i na Davidi ishima vihin tsung ve, á nger icam i doono?
 • Davidi lu anyom a me ve i ver un tor ken Heberono, man mba yer ati a ônov nav mbagenev ér nyi?
 • Ken hemen yô, Davidi va tema tor hana?

Mbampin mbagenev

 • Ôr 1 Samuel 26:1-25.

  Kwaghôron u Davidi u i nger ken 1 Samuel 26:11 la tese ieren i nyi sha mserakaa u Aôndo? (1 Sam. 26:11; Ps. 37:7; Rom. 13:2)

  Zum u se nôngo sha afatyô wase cii ser se er erdoo a ior, kpa ior mba se er erdoo a ve la ve nenge a mi ga yô, mkaanem ma Davidi ma í nger ken 1 Samuel 26:23 la ma a wase se se lu a mnenge u vough nena? (1 Sam. 26:23; 1 Utor 8:32; Ps. 18:20)

 • Ôr 2 Samuel 1:26.

  Mbakristu nyian vea ‘doo ayol a ve sha gbashima’ er Davidi vea Yonatan yange ve doo ayol a ve nahan nena? (1 Pet. 4:8; Kol. 3:14; 1 Yoh. 4:12)

 • Ôr 2 Samuel 5:1-10.

  Davidi yange tema tor anyom a me, man i pav anyom ne ker nena? (2 Sam. 5:4, 5)

  Ka an yange nan zua a icivir sha mhembe u Davidi laa, man doo u kwagh ne una lu m-umbur hen a vese nyian nena? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Kor. 1:31; Fil. 4:13)