Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

 4-H

Akaa a Vesen a sha Kwagh u Uma u Yesu Shighe u Lu Shin Tar La​—Tom u Yesu u Masetyô ken Yerusalem (Vegher u sha 2)

Akaa a Vesen a sha Kwagh u Uma u Yesu Shighe u Lu Shin Tar La​—Tom u Yesu u Masetyô ken Yerusalem (Vegher u sha 2)
TESE SHA...

SHIGHE

IJIIR

KWAGH U ER LA

MATEU

MARKU

LUKA

YOHANE

Nisan 14

Yerusalem

Yesu pase ér Yuda ka or mker shi a zenda un

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

A ver iniongo i kwaghyan u Ter u Aikighe (1ko 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

A tsengaôron ér Peteru una nyiman un shi mbaapostoli vea sambe

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

A tôndo zwa u tindin orwasen; injakwagh i kon u wain u mimi; a wa tindi ér ve doo ayol a ve; msen u masetyô vea mbaapostoli

     

14:1–17:26

Gesemane

Ican i ya ken sule la; I nenge Yesu mker shi i kôr un

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Ana pine un akaa; Kayafa ôr un ijir, Mkohol u Mbaajiriv; Peteru nyiman un

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Yuda, ornengen mker la sende iyol na (Aer 1:18, 19)

27:3-10

     

I za a na hen Pilatu, maa i yem hen Herode, shi i hide a na hen Pilatu

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilatu ker u pasen un, kpa Mbayuda kaa ér i pase Baraba; i kure un ijir i kuugh, gba u a mande un sha kon

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(Tomataan, er ahwa 3:00 atetan nahan)

Golgota

A kpe sha kon

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

I tôô ikyom na sha kon kera, i za wa shin uwar

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisan 15

Yerusalem

Upristi man Mbafarishi ver mbakuran uwar la shi cir u it

27:62-66

     

Nisan 16

Yerusalem man akôngo a gar la; Emou

Yesu nder shin ku; ande hen mbahenen acin ataan

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Nisan 16 dugh kera yô

Yerusalem; Galilia

A seer anden hen mbahenen (1Ko 15:5-7; Aer 1:3-8); a wa ve kwagh; a na ve tom u geman ior hingir mbahenen

28:16-20

   

20:26–21:25

Iyar 25

Uwo u Olev, ikyua a Betani

Yesu kôndo yem sha, er nder shin ku ayange kar 40 la (Aer 1:9-12)

   

24:50-53