Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

 MPIN U SHA 6

Bibilo Tsengaôron Nyi sha Kwagh u Mesiya?

Bibilo Tsengaôron Nyi sha Kwagh u Mesiya?

KWAGHÔRON U PROFETI

“We Betelehem-efarata, . . . ka ken a we or una duem, u una lu Orkurantar ken iserael ye.”

 

MKUR

“Tsô er i mar Yesu ken Betelehem u ken tar u Yudia sha ayange a tor Herode yô, mbafankwagh due vegher u sha ityoughkitaregh la, va ken Yerusalem.”

Mateu 2:1

KWAGHÔRON U PROFETI

Mba karen akondo am hen ayol a ve; mba eren ishor sha riga wam.”

Pasalmi 22:18

MKUR

“Tsô mbautyav mba manden Yesu kera yô, ve kura akondo Na, ve ver atihi anyiin. . . . Riga [u vesen] la lu a ikyoron ga, lu diem cii, tume shin inya. Nahan ve kaa ayol a ve er: Se ande nen un ga, kpa se er nen ishor sha mi, man sé fa or u una lu u nan ye.”

Yohane 19:23, 24

 KWAGHÔRON U PROFETI

“Ka A kura akuhe a nan cii, môm môm kpaa u sombo ga.”

Pasalmi 34:20

MKUR

“Mba ve hen Yesu, mba nengen er A vande kpen kera yô, ve kera kever Un angahar ga.”

Yohane 19:33

KWAGHÔRON U PROFETI

“I kuma Un sha ci u akaabo ase.”

Isaiah 53:5

MKUR

“U môm ken mbautyav mbara kuma Un iwange hen ihyan; nahan awambe man mngerem due.”

Yohane 19:34

KWAGHÔRON U PROFETI

“Ve kar agbenger a azurfa ikyundugber sha ci u injar yam.”

Zechariah 11:12, 13

MKUR

“Tsô u môm ken mba pue kar uhar, u i yilan un er, Yuda Isekarioti la, za hen upristi mba tamen za kaa er: Ka nyi né nam sha er m̱ na Un sha ikyev yene? Ve na un agbenger a azurfa ikyundugber.”

Mateu 26:14, 15; 27:5