“A samber imbusutarimese sha iamegh, A har tar sha ma kwagh ga.”

Yobu 26:7

“Uifi cii mba kough mba za hee shin zegemnger, nahan kpaa zegemnger ivin ga; henpe uifi ka vea ver ishigh la, ka her je, shi ka ve za ye.”

Orpasenkwagh 1:7

“Ka Un u A undu kpighikiki u tar shin, A tema sha la.”

Yesaia 40:22