Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 BIBILO GEM IOR

Mimi u Bibilo Na Mbamlumun mba Kuman Mo sha Mbampin Av

Mimi u Bibilo Na Mbamlumun mba Kuman Mo sha Mbampin Av
  • I MAR UN KEN INYOM I: 1987

  • CTAR NA: AZERBAIJAN

  • INJAKWASE I YANGE LU YÔ: TER NA LU ORMUSULUMI, NGÔ NA DI LU KWASE MBAYUDA

YIASE YAM:

Yange i marem hen gar u Baku, ken tar u Azerbaijan. Mbamaren av mar se uhar, mo m lu wan ve u sha uhar. Terem lu Ormusulumi, ngôm di lu Kwase Mbayuda. Mbamaren av doo ayol a ve kpen kpen shi ve lumun a ukwaghaôndo kposo kposo mba ve eren la. Yange a lu sha shighe u Ramadan, u Mbamusulumi ka ve hôr kwaghyan la yô, Ngôm a zaan adua u Mbamusulumi la vea Terem, a lu sha shighe u Paseka yô, Terem a na Ngôm ian i zan adua na. Se lu a Koran man Torah (Ruamabera u Mbayuda) kua Bibilo hen ya wase.

Yange m tôô mer m ngu Kwasemusulumi. Shin er ma shighe môm kpa m pine sha u me fa Aôndo una lu shin una lu ga nahan kpa, kwagh ugen gema taver mo kpishi. Yange m pine mer ‘ityôkyaa i Aôndo a gbe uumace jim yô ka nyi, man ka awashima u nyi jim Aôndo a lu a mi ve i lu u or a ya ican ken uma u nan zan zan nana za kar kuren sha mtsaha u tsôron ken igyamusu?’ Er ior kaan ér hanma kwagh u a eren cii ka ishima i Aôndo yô, m pine mer, ‘Ka Aôndo ka a va ior a ican a hide a kenger er ve lu yan ican yee?’

Shighe u m lu anyom 12 la, m hii u eren msen u Mbamusulumi ka ve er kwa taan ken iyange i môm, i yer ér namaz la. Hen shighe la Terem wam vea anngôm u kwase, u m dondo sha a na la, ken makeranta u Mbayuda. Yange se hen ityesen i Torah man zwa Heberu shi i tese se akaa agen kpaa. Yange sea za makeranta yô, i gba u se er msen u Mbayuda ka ve er la cii man a hii kwaghtesen ye. Sha nahan yô, yange mea nder yô, m er msen u Mbamusulumi la pepe hen ya, mea zaan sha makeranta yô, m za er msen u Mbayuda la vea mbagenev imôngo.

Yange hangem u zuan a mbamlumun mba kuman mo sha mbampin av je zua ga. M pine atica am a a lu Mbayuda la kwa kimbir kimbir mer: “Ityôkyaa i Aôndo a gbe uumace jim yô ka nyi? Aôndo nengen Terem u a lu Ormusulumi la nena? Ngu or u dedoo, man er nan ve i nengen un ér ngu wang ga? Ityôkyaa i Aôndo yange gba un jim yô ka nyi?” Mbamlumun mba ve nam la kôr inya ga shi ve kuman ga.

 GBENDA U BIBILO GEMA UMA WAM LA:

Ken inyom i 2002 la, m nyiman Aôndo. Yange se mough se yem twev ken Tar u Jamani kasua kar môm tseegh maa angev mbu strooku kôr Terem je lu masen tenger sha ishima tseegh. M er msen anyom imôngo sha ci u mkpeyol u tsombor wase. Er m na jighjigh mer ka Aôndo Uhembansha la tseegh a lu a tahav mbu tôôn uma u or kera shi a hembe ku agee yô, m lu zamber a na ken msen ayange ayange mer a war Terem. M lu henen mer, ‘Wankwase u cuku kpa nana sôn Aôndo kwagh a ishima i nan i môm yô, a taver Un u eren ga.’ Yange m na jighjigh mer Aôndo una ungwa mbamsen av. Kpa terem war angev mbura ga.

Yange kpiligh mo iyol er Aôndo tese ér kwagh gba un sha zayol ne ga yô, nahan m nyiman un. M hen mer, ‘Alaghga tsô m eren msen er i gbe u a eren la ga, shin Aôndo ngu ga.’ Kwagh ne kundam iyol je m kera fatyô u eren msen u namaz la ken uma wam ga. Ukwaghaôndo mbagenev cii kera lum a inja ga, nahan m kure ikyaa mer Aôndo ngu ga.

Iwer ngi kar ataratar yô, Mbashiada mba Yehova va hen ya wase. Er yange se nengen kwaghaôndo u Mbakristu la beelee yô, mo vea anngôm u kwase la se soo u tesen ve ken bem er ve eren kwagh u shami ga yô. Se pine ve ser: “Atindi a Pue la kaa ér i de civir eev ga, man er nan ve Mbakristu ve civir Yesu man terankon man Maria kua ieev mbigene?” Mbashiada mbara bugh Ruamabera tese se wang er i vende ér Mbakristu mba mimi ve de civir eev ga shi i gbe u a eren msen hen Aôndo tseegh yô. Yange kpiligh mo iyol kpishi.

Nahan se pine ser: “Sha kwagh u ityesen i Triniti la di ne kaa ner nyi? Aluer Yesu ka Aôndo yô, Aôndo je nahan una va lu shin tar shi una kende iyol na ér uumace ve wua unu?” Mpin ne kpa ve na mlumun sha mi ken Bibilo shi ve pase wang ér Yesu ka Aôndo ga shi ngu kwaghmôm a Aôndo kpaa ga. Mbashiada mbara kaa ér sha ityôkyaa ne yô, ve na jighjigh a ityesen i Triniti la ga. Yange kpiligh mo iyol, m kaa ken ishima mer, ‘Mbakristu mban mba kposo a mbagenev cii.’

Kpa shi m soo u fan er i hii ve uumace ve kpen shi Aôndo a de ior ve lu yan ican yô. Mbashiada mbara tesem takerada u Mfe u Una Va a Uma u Tsôron La, * u mtom magenev ker na mbamlumun sha mbampin av yô. Her je maa ve hii u henen Bibilo a mo.

Hanma kwa u yange sea hen takerada ne yô, m zua a mbamlumun ken Bibilo mba kuman mo sha mbampin av. M va fa er iti i Aôndo i lu Yehova yô. (Pasalmi 83:18) Ieren na i hemban cii yô, ka dooshima u tangen iyol ga la. (1 Yohane 4:8) Yange gba uumace ér una na ve iyua i uma. M va fa mer shin er Aôndo a de iferkwagh i lu zan hemen nahan cii kpa, a kôr iferkwagh ihyom shi ica ia gba ga tsô una kar a iferkwagh sha gbindigh gbindigh. Shi m fa er ihyembeato i Adam man Ifa la i ve uumace a ikyaatseren yô. (Mbaromanu 5:12) Ken akaa a vihin agen a ihyembeato ne i ve a mi yô, ka ku u ior asev, er terem nahan. Nahan kpa, ken tar u he u u lu van la, Aôndo una kar a akaa a vihin ne kera. Hen shighe la, mba ve kpe mbara cii vea hide a lu uma.—Aerenakaa 24:15.

Mimi u Bibilo na mbamlumun mba kuman mo sha mbampin av. Nahan m hide m na Aôndo jighjigh. Yange m va fe Mbashiada mba Yehova tsembelee yô, m kav er i lu mzough u anmgbianev sha tar cii yô. Mzough ve man dooshima u a lu hen ato ve la doom. (Yohane 13:34, 35) Mfe u m zua a mi sha kwagh u Yehova la na yô, m soo u civir un, m kaa mer me lu Orshiada u Yehova. I erem batisema sha iyange i Janawari 8, 2005.

IWASEN I M ZOUGH A MI LA:

Mimi u Bibilo i wasem u nengen a mi sha akaa la gema mnenge wam sha kwagh u uma hemba doon cii. Mbampase mba mimi mba m zough a mi ken Mkaanem ma Aôndo la nam ishimasurun. Ka mea hen er me va nenge a terem sha shighe u mnder u shin ku u Mkaanem ma Aôndo ma tendezwa a mi la nahan, i saan mo iyol shi i kundum iyol je i zua ga.—Yohane 5:28, 29.

M vôso nom u cian Aôndo, mba yer un ér Jonathan. Se er ivese anyom ataratar hegen shi se mba doo doo. Heela tseegh ga, se fa ser mfe u mimi u se zough a mi sha kwagh u Aôndo la ka u vough shi a wanger, shi ka kwagh u injaa u hemban cii. Ka nahan ve ka i doo se u ôron mbagenev kwagh u jighjigh wase u nan man ishimaverenkeghen yase i doon tsung la ye. Hegen ne m fa Mbashiada mba Yehova mba a mba “kposo” tsô ga, kpa ve mba Mbakristu mba mimi kpôô kpôô.

^ par. 15 Lu Mbashiada mba Yehova gber u ye, kpa hegen mba kera gberen u ga.