Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Kenneth E. Cook, Jr., vea kwase na, Jamie

I Seer Or u He sha Mbahemenev Mba Shin Itine

I Seer Or u He sha Mbahemenev Mba Shin Itine

SHA iyange i Tomatar pepe, Janawari 24, 2018 la, i yôô hen tsombor u Betel u ken tar u Amerika man u ken tar u Kanada la ér Anmgbian Kenneth Cook Jr., hingir môm ken Mbahemenev mba Shin Itine mba Mbashiada mba Yehova.

Yange i mar Anmgbian Cook shi i yese un ken kpentar u Pennsylvania, tar u Amerika. Yange hen mimi sha ikyev i wanyemakeranta ugen u yange ve lu kelase môm yô, shighe u ve zurum u been kôleeji la. Yange er batisema sha iyange i Jun 7, inyom i 1980. Anmgbian Cook hii tom u pasen kwagh hanma shighe sha u hingir pania u keke sha iyange i Setemba 1, inyom i 1982. Yange er pania anyom nga kar ahar yô, i lôhô un ér a za er tom shin Betel. Sha iyange i Oktoba 12, inyom i 1984 la, a hii tom shin Betel ken Wallkill, kpentar u New York.

Anmgbian Cook er ityom kposo kposo shin Betel ken anyom 25 a dondon la. A er tom shin Ijiir i Gberen Ityakerada kua shin Afishi a Nengen sha Anmgbianev mba Shin Betel. Yange vôso kwase na, Jamie ken inyom i 1996, maa un kpa va kohol Anmgbian Cook ken tom u Betel ken Wallkill. Ken uwer u Disemba inyom i 2009 la, i mough a Anmgbian Cook vea kwase na ken Wallkill i yem a ve ken Ijiir i Nyôron Imakeranta i Watchtower, ken Patterson, kpentar u New York. Ker di Anmgbian Cook lu za eren tom vea Gbaatom u Nan Mbamlumun sha Mbampin. Anmgbian Cook vea kwase na shi hide va er tom ken Wallkill sha anshighe kpuaa. Maa ken uwer u Aipor inyom i 2016 la, i mough a ve heela i yem a ve ken Brooklyn, kpentar u New York. Iwer ngi kar itian yô, ve due heela ve za nyôr afishi a shin itine ken Warwick, kpentar u New York. Ken uwer u Janawari inyom i 2017 la, i tsua Anmgbian Cook ér a hingir Orwasen Kômatii u Mbahemenev Mba Shin Itine u Nengen sha Kwaghngeren la tom.