Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 ITYOUGH 14

Er i Hii Ve i Doo u Se Deen Or Kwaghbo Yô

Er i Hii Ve i Doo u Se Deen Or Kwaghbo Yô

l LU nahan or er kwagh a we u vihin we vee?— Yange nan vihi ú iyol shin nan ôr kwagh a we sha tswamaa?— We kpa ú er kwagh a nan sha tswam di vough er nan er a we nahanaa?

Ior kpishi or ka nana er kwagh a ve sha tswam yô, ve kpa ve or iyev, ve er a nan sha tswam di nahan vough. Kpa Yesu tese se ér se̱ deen mba ve er se kwaghbo la kwaghbo ve. (Mateu 6:12) Kpa aluer or nan er kwagh u vihin se kwa imôngo di ye? Ka kwa me nahan i doo u se de nan a mi?

Ka kwagh u yange Peteru soo u fan je la. Nahan iyange igen yô á pine Yesu ér: ‘M de anmgbian wam kwaghbo zan zan kwa taankaruhara?’ Kwa taankaruhar tseegh yô kuma ga. Yesu kaa ér: “I̱ lu zan zan akunduatargber kwa taankaruhar,” aluer or la nan er ú kwaghbo kuma acin nahan je kpaa.

Kanyi kwagh yange Peteru soo u fan sha kwagh u or den orgen kwaghbo laa?

Kwa u i gbe u a de or kwaghbo la ngee tsô! Kpa se fatyô u ôron aaven a or nan er se kwaghbo shin nan ôr kwagh a vese dang la kwa kpishi nahan ga, shin se fatyô? Man ka kwagh u Yesu a soo ér se̱ hen heen je ne, ér: Se̱ de nôngon ser se ôr kwa u mbagenev ve er se kwaghbo la ga. Kpa aluer ve zamber yô, se kpa se̱ de ve je.

Yesu yange soo u tesen mbahenen nav er i doo u den mbagenev kwaghbo yô.  Nahan er na mlumun sha mpin u Peteru la bee yô, á ôr mbahenen nav injakwagh. Ú soo u ungwan injakwagh shon kpa?

Tor ugen lu, fa kwagh kpishi. Kwagh a̱ gba mbashiren un tom sha inyar je kpa, a gba ve injô. Kpa iyange igen yô tor la soo ér ior mba shiren un mba ve lu un a inyaregh cii, ve̱ kimbi un inyaregh nagh. Tsô i va a orshiren tom ugen sha ishigh nagh, lu tor a inyaregh ki kuma je er sule miliôn 60 nahan. Inyaregh kira ngee tsô!

Kanyi yange i er shighe u or u shiren tor tom za zamber a tor ér ma a we ishima a na tsô ma un kimbi un inyaregh nagh laa?

 Kpa or u shiren tor tom la vihi inyaregh kira cica cii lu kwagh u una fatyô u kimbin tor ki kpaa ga. Nahan tor na zwa ér i̱ tee or shon. Tor shi kaa kpaa ér i̱ tee kwase na man ônov nav cii kua akaa a á lu a mi cii. Lu u a tee or u shiren tom la kua hanma kwagh u a lu u na cii a gema inyaregh kira a kimbi tor injô a mi. Ú hen wer kwagh ne yange una lu or u shiren tor tom la ken ishima nena?—

Or la maa gure inya sha ishigh ki tor, zamber un kaa ér: ‘Wea lumun yô, wa ishima a mo, tsô me kimbi u hanma kwagh u m lu u a mi cii.’ Luun we yange wea lu tor la nahan, yange ma ú er a or u shiren we tom la nena?— Kunya kôr tor a or u shiren un tom la kpen kpen. Nahan tor de un. A gema a kaa a or u shiren un la ér un de un a inyaregh kira, a̱ de kimbin sule môm ken inyaregh ki kí kuma je er sule miliôn 60 nahan la kpaa ga. Nenge ase imba er kwagh ne yange una doo or u shiren tor tom la sha wono!

Kpa or u shiren tor tom la di gema er nena? Or ti due za kohol ikyar na u tom u lu un di a injô i kuman er sule deri môm nahan tseegh yô. Tsô á kôr ngura á sende un ave ikyer, á kaa ér: ‘Kimbim inyaregh yagh ki ú lum a mi la!’ Í lu nahan ú nenge or nan er kwagh u vihin imba ne vee?— Kwagh la vihi kpen kpen, gadia tor de or la kwaghbo na a ishima i môm je.

Or u shiren tor tom la yange er a ikyar na u tom u lu kan shio u kimbin un inyaregh nagh la nena?

Or u shiren tom u lu a injô i deri môm ne gema lu a inyaregh ga. Lu u mayange una fatyô u kimbin inyaregh kira her ave ave la je ga. Nahan á gure inya sha ishigh ki ikyar na u tom la á gba zamber a na kaan ér: ‘Wa ishima a mo tsô me kimbi u kwagh u m lu u a mi yô.’ Or la yange ma wa ishima a ikyar na u tom la gaa?— A lu we yô yange ma ú er nena?

Or ne lu or u zungwen or mhôônom er tor nahan ga. Soo ér saa i̱ na un inyaregh nagh her ave ave la je. Kpa er ikyar na u tom la fatyô u kimbin ga yô, a za wa un ken gaadi je. Mbashiren tor tom mbagenev kpa nenge kwagh u yange er la cii, nahan doo ve ga. Kunya kôr  ve a or u lu ken gaadi la. Nahan ve za ôr tor kwagh ne.

Tor kpa ungwa kwagh la doo un ga. Ishima vihi un a or u shiren un, u banen a mhôônom ma zungwen la kpishi. Nahan á yila un á kaa a na ér: ‘We ortom u ifer ne, mo m de u anzô ou la gaa? Nahan we kpaa ka u ma ú zungu ikyar u mhôônom gaa?’

Tor di gema er a ortom na u banen a mhôônom ma zungwen la nena?

Or u shiren tom u banen a mhôônom ma zungwen la yange ma hen kwagh hen tor u fankwagh la. Kpa hen ga. Nahan tor maa wa un ken gaadi ér saa una kimbi inyaregh ki sule miliôn 60 kira cii. Man sha mimi yô lu kwagh u una fatyô u zuan a inyaregh kira ken gaadi kimbin tor sha won ga. Nahan lu u una lu ken gaadi zan zan una kar kpen.

Yesu kur injakwagh la yô, á kaa a mbadondon nav ér: “Kape Terem u A lu Sha kpaa Una er a ven la, aluer ne kpaa hanmô wen nana de anmgbian u nan akaabo a nan gbar gbar ga yô.”—Mateu 18:21-35.

 Fa wer, se cii se mba Aôndo a injô kehe kpen kpen. Sha kpôô yô, ka Aôndo a ne se uma ye! Sha nahan yô, aluer se tôô kwagh u se lu Aôndo a mi la se kar sha kwagh u ior ve lu se a mi la yô, se nenge er kwagh u ior ve lu se a mi la á lu kpuaa tseegh yô. Kwagh u ve lu se a mi la ndahar vough er sule deri môm mba or u shiren tor tom yange lu ikyar na u tom a mi la nahan. Kpa kwagh u se lu Aôndo a mi sha akaabo a se eren la gema ngee er miliôn 60 mba yange or u shiren tor tom lu tor a mi la nahan.

Aôndo ngu a erdoo kpishi. Shin e̱r se eren akaa a vihin kpishi nahan je kpa, á de se. Á kaa ér saa se kimbi keng, ga yô una ngohol uuma asev hen a vese kera ga. Kpa doo u se umbur ityesen ne: Aôndo den se asorabo ase aluer se kpa se mba den mbagenev asorabo ve yô. Ityesen ne ka i vesen, shin ka i vesen ga?

Aluer or zamber we ér u̱ de nan kwaghbo u nan nahan, ú er nena?

Nahan aluer or er kwagh a we sha tswam kpa nan zamber a we ér u̱ zungwe nan mhôônom nahan, ú er nena? Ú de nan kwaghbo la kpa?— Kpa aluer nan er kwagh shon kwa kimbir kimbir di ye? Ú za hemen u den nan a mi her kpa?

Aluer ka se se lu zamber ser ma i de se kwaghbo nahan, se soo ser or la ma nan de se, shin ka nahan ga?— Nahan se kpa se er nen a nan di nahan vough. Kpa ka u se ôr ser se de nan sha zwa tseegh tsô ga, kpa se de nan ken ishima yase je. Zum u se er kwagh nahan yô, se lu tesen ser mimi je se soo u lun mbadondon mba Ortesen Uhemban la.

U kaven mluainja u or den orgen kwaghbo u nan la yô, de shi se ôr Anzaakaa 19:11; Mateu 6:14, 15; man Luka 17:3, 4.