Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 ITYOUGH 39

Aôndo Umbur Wan Na

Aôndo Umbur Wan Na

YANGE Yesu vaa ku u ijende na Lasaru. Nahan ú hen wer Yesu yange ya ican zan zan kar kpen nahan, ishima vihi Yehova gaa?— Bibilo pase ér akaa a ior ve eren la aa fatyô u ‘vihin Aôndo ishima.’—Pasalmi 78:40, 41; Yohane 11:35.

Ú fa er Yehova yange nenge Wan na u ishima ishima la kpe nahan, ishima vihin un ker kpa?— Yesu yange fa dedoo ér mayange Aôndo una hungur a na ga. Ka nahan ve cii man á kpe yô, mase ôron mkaanem man ye, wener: “Tere, M na [uma] Wam sha ikev You.”—Luka 23:46.

Yesu yange fa dedoo ér á nder un shin ku keng, á undu un shin “Hade” ga, inja na yô ka shin uwar je la. Yange mba nderen Yesu shin ku kera cii yô, apostoli Peteru kimbir ôron kwagh u í nger ken Bibilo sha kwagh na la, kaa ér: “I undu Un shin Hade ga, iyol Na kpaa i nenge a mhee ga.” (Aerenakaa 2:31; Pasalmi 16:10) Ei, mayange je i de ér ikom i Yesu i̱ tsa shin uwar zan zan, i̱ hôô i̱ huma ga.

 Yange Yesu lu shin tar la je kpa, ôr a mbahenen nav ér una kpe kpa una tsa shin ku gbem ga. A pase ve wener: ‘Á wua Un; sha iyange i sha utar la á nder Un.’ (Luka 9:22) Nahan sha kpôô yô ka u yange ma kpiligh mbahenen mbara iyol ér i nder Yesu shin ku ga. Kpa yange kpiligh ve iyolo?— De se nenge.

Ortesen Uhemban kpe sha kon u mtsaha sha iyange i Tomataan er ahwa atar atetan nahan. Yosev, ornyar ugen u ken Mkohol u Mbaajiriv, gema na Yesu jighjigh, kpa lu myer. Ongo ér Yesu kpe yô, a za hen Pilatu, or Roma u lu gomna la. Á za sôn ér a̱ na un ian una hungwa a ikyom i Yesu sha kon la kera, una za ii. Ken masejime yô, Yosev maa tôô ikyom i Yesu yem a mi ken sule ugen, ape bar-war u iin mbakpenev lu her yô.

Mba veren ikyom la ken bar-uwar shon yô, í menger zege iwen i cir sha war shon. Nahan i wuhe uwar la. Hen shighe ne hingir iyange i sha utar, ka iyange i Lahadi je la. Lu pepe dindee, ime pande wa her. Ior lu her, lu kuran uwar la. Lu upristi mbatamen ve tindi ve ér ve̱ kura uwar la ye. Ú fa ityôkyaa kpa?—

Upristi mbara kpa ungwa er Yesu kaa ér á nder un shin ku yô. Nahan upristi mbara tindi ior ér ve̱ za kura uwar la, sha er vea yange mbahenen mba Yesu u za iin ikyom na, hiden kaan ér i nder un shin ku yô. Ica gbe ga yô, ijiir la hii u tenger. Iwanger ta, wanger. Lu ortyom u Yehova je la! Cier shoja mbara iyol je, ve kan shio u kpoghor. Ortyom la kar za hen uwar la, za menger iwen la kera. Uwar la lu ker gbilin!

Er nan ve uwar la ú lu gbilini? Kanyi i ere?

Een, kwagh ne er vough er apostoli Peteru yange va ôr ken masejime nahan, a kaa ér: “Ka Yesu shon ne je, Aôndo nder Un ye.” (Aerenakaa 2:32) Aôndo nder Yesu hide lu uma, na un iyol i lu vough er í yange lu a mi cii ve va shin tar la nahan. A nder un a na un iyol i ken jijingi er iyol i mbatyomov mba shaav ve lu a mi la nahan. (1 Peteru 3:18) Nahan lu u saa Yesu una gema una tôô iyol i inyam man  awambe keng ve, ior vea fatyô u nengen a na ye. Ka kwagh u yange er laa?— De se nenge ase.

Sev av iyange due hen shighe ne. Ushoja mbara kpa yem. Maria Magedalena man kasev mbagenev mba ve lu mbahenen mba Yesu yô, ve lu zan hen uwar la. Ve lu vaan iyol ôron ker ayol ave ér: “Ka anti nana menger se iwen i sha hunda u uwaregh la keraou?” (Marku 16:3) Kpa mba za nyer hen uwar la yô, i vande menger iwen la kera. Uwar gema lu gbilin! Ikyom i Yesu kera lu ken bar-uwar la ga! Ave ave la je Maria Magedalena kar ayem yem u za kaan mbaapostoli mba Yesu.

Kasev mbagenev mbara lu hen uwar la her. Ve lu kpiligh iyol kaan ér: ‘Ikyom i Yesu ia lu di hana ou?’ Fese nahan, iorov uhar va ande hen ave, ve haa akondo a pupuu a engem tsung. Ior mban lu mbatyomov! Ve kaa a kasev mbara ér: ‘Er nan ve ne lu keren Yesu heene? I nder un shin ku. Za nen fefa je, za kaa nen mbahenen nav.’ Kasev mbara maa kar ayem gba yevese sha afatyô ve cii yemen! Mba ngur yemen sha gbenda yô, ve za kohol orgen. Ú fa or shon kpa?—

Lu Yesu, hen shighe ne lu a iyol i inyam man awambe! Un kpaa ôr a kasev mbara ér: ‘Za, za kaa nen mbahenen av.’ Kwagh ne girim kasev mbara iyol je zua ga. Ve za kohol mbahenen mbara, ve kaa a ve ér: ‘Yesu ngu uma! Se nenge a na!’ Maria vande ôron Peteru man Yohane er uwar la ú lu gbilin yô. Ve kpa ve va ér vea va nenge sha ashe ve, er ú nenge hen foto heen nahan. Ve nenge a atsar a yange i kange Yesu ker la, kpa ve fa kwagh u za hemen jighilii ga. Saa ve pe ma Ve ne jighjigh ér Yesu hide ngu uma, kpa kwagh la doo je war taver u lumun a mi.

Alaghga Peteru man Yohane vea lu henen ken ishima ér nyi?

Sha iyange shon i Lahadi la je, Yesu ande hen mbahenen nav uhar sha gbenda, ve lu yemen ken gar u Emou. Yesu za kohol ve, ve gba yemen lamen imôngo, kpa ve kav un ga, sha ci u kera lu a iyol i yange vande lun a mi la ga. Ve kav Yesu ga zan zan va tema kwaghyan a ve,  er msen ve, ve mase kaven un ye. Kwagh ne girim mbahenen mbara iyol je ve ya ihurugh hiden gôgô zende u kuman ukilomita imôngo la ayem ayem, ve va nyôr ken Yerusalem! Alaghga lu shighe u kwagh ne er ica lu a̱ gba ga la je, Yesu ande hen Peteru, tese un er Un lu uma ye.

Sha iyange i Lahadi shon la aikighe, mbahenen kpishi kohol lu ken iyou igen. Ve wuhe ihinda i iyou la cii. Tsô, fese nahan, Yesu va ande ken iyou i̱ ve lu ker la! Ve mase fan ér mimi je, Ortesen Uhemban hide ngu uma. Nenge er yange a saan ve iyol sha wono!—Mateu 28:1-15; Luka 24:1-49; Yohane 19:38–20:21.

Ken ayange 40 cii, Yesu ande hen mbahenen nav sha u tesen ve ér un ngu uma, kpa lu a iyol kposo kposo. Ken masejime yô, á undu tar  ne á hide a yem á za kohol Ter na sha. (Aerenakaa 1:9-11) Ica gba tsô, mbahenen gba ôron ior cii ér Aôndo nder Yesu shin ku. Shin er upristi gbidye ve shi wua mbagenev nahan je kpa, ve za hemen u pasen kwagh her. Ve fa dedoo ér aluer vea kpe je kpa, Aôndo una umbur ve, di er umbur Wan na kpaa nahan.

Hanma inyom cii ka a̱ kuma sha shighe u yange í nder Yesu shin ku la yô, kanyi kwagh nahan ior kpishi ka ve har ishima sha mini? Kpa we yô, ka ú har ishima sha nyi?

Mbadondon Yesu mba sha ayange a tsuaa mbara ve kaha kposo a ior kpishi nyian je gande! Nyian ne ken ityar igen yô, hanma inyom cii ka a̱ kuma shighe u yange i nder Yesu shin ku la yô, ior ve har ishima sha kwagh u mbaalôm mba Ista kua aji a Ista tseegh. Kpa i ôr kwagh u mbaalôm mba Ista shin aji a Ista ma ijiir i môm ken Bibilo ga. Ka kwagh u civir Aôndo Bibilo i̱ ôr ye.

Se kpa se fatyô u lun er mbahenen mba Yesu nahan sha u ôron ior er Aôndo ­yange er kwagh u kpilighyol, nder Wan na shin ku yô. Aluer ior ôr ér vea wua se je kpa, mayange ityôkyaa ngi i se cia ga. Aluer se kpe je kpa, Yehova una umbur se, una nder se di er yange nder Yesu nahan.

Er se fe ser Aôndo umbur mba ve civir un la, shi una nder ve shin ku nahan, doo se gaa?— Er se fe akaa ne yô, doo u a sar se u keren ser se fa kwagh u se er ve, a saan Aôndo iyol yô. Ú fa er mimi je se fatyô u eren kwagh u una saan Aôndo iyol kpa?— Ka kwagh u se zaan hemen yô, se ôr je ne.

Jighjigh u se ne ser i nder Yesu shin ku la a̱ nyôôso ishimaveren yase taveraa shi a̱ taver jighjigh wase u nan kpaa. De se ôr Aerenakaa 2:22-36; 4:18-20; man 1 Mbakorinte 15:3-8, 20-23.