Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Ngeren u Hiin Vegher u sha 7

Ngeren u Hiin Vegher u sha 7

Vegher ne time sha kwagh u uma u Tor Saulu man Tor Davidi. A ôr kwagh u yange za hemen ken uma u iorov mba uhar mban ken atô u anyom 80 yô. Sha hiihii la, Saulu lu or u hiden a iyol ijime shi cian Aôndo, kpa ica gba ga tsô gema inja shi venda u dondon kwaghwan u Yehova. Nahan Yehova venda un. Shighe kar yô, Yehova kaa a Samuel ér a za haa Davidi mkurem sha ityou sha er una va tema tor sha Iserael yô. Kwagh ne na yô, Saulu er Davidi iyuhe je nôngo acin imôngo ér una wua Davidi, kpa mayange Davidi ker u bulan Saulu ga. Yonatan, wan u Saulu u nomso gema fa er Yehova tsua Davidi yô, nahan a ya ijende a Davidi taveraa. Davidi yange er asorabo a vesen, kpa hanma shighe yô, a lumun ér Yehova a tsaha un. Wea lu ormaren yô, wase wan wou u nengen er i doo u nana eren kwagh sha inja sha inja, er Aôndo a tese la yô.

IN THIS SECTION

Tôr u Iserael u Hiihii

Aôndo yange na Mbaiserael mbaajiriv ér ve hemen ve, kpa ve va soo u lun a tor. Nahan Samuel za haa Saulu mkurem sha ityou, Saulu hingir tor u Iserael u hiihii, kpa shighe kar yô, Yehova venda Saulu. Sha ci u nyi?

Davidi man Goliati

Yehova yange tsua Davidi ér a va lu tor u Iserael zum u Saulu un kpe kera yô, Davidi kpa tese ér Yehova nenge un kuma u lun tor.

Davidi man Saulu

Er nan ve orgen ken iorov mba uhar mban yange kôr ugen la ihyom, man u yange i kôr un ihyom la er nena?

Yonatan Taver Ishima shi Lu Ijende i Mimi

Wan u tor yange hingir ijende i Davidi i dedoo.

Tor Davidi Er Isholibo

Davidi yange er kwagh u ibume, nahan nyôr ken zayol.