Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 VEGHER 25

Counsel on Faith, Conduct, and Love

Counsel on Faith, Conduct, and Love

Yakobu man Peteru man Yohane man Yuda nger uwashika sha u taver Mbakristu mbagenev asema

YAKOBU man Yuda yange ve lu anmgbianev mba Yesu mba sha ngô. Peteru man Yohane di lu ken mbaapostoli mba Yesu mba 12 mbara. Iorov mba unyiin mban nger uwashika utaankaruhar. Uwashika vev mban mba ken Ruamabera u ken Zwa Grika la. Mba yer uwashika mban sha ati a mba ve nger ve la. Akaawan a icighan jijingi yange mgbegha ve ve nger ken uwashika mban la lu sha u wasen Mbakristu, ve za hemen u civir Yehova sha mimi shi ve sue Tartor u Aôndo kpaa.

Gba u Mbakristu vea lu a jighjigh u nan. Gba u se lu a jighjigh u nan sha zwa tseegh tsô ga. Jighjigh u nan u mimi ngu a mgbegha or nan er akaa a dedoo. Yakobu yange nger ér: “Jighjigh u nan u lun a aeren ga . . . [ngu] kpenegh.” (Yakobu 2:26) Ka sea er kwagh sha jighjigh shighe u se tagher a ameen yô, kwagh ne a wase se u taver ishima. Gba u Orkristu nana sôn Aôndo kwaghfan shi nana na jighjigh ér una na nan kwaghfan la, ka nahan man nana hemba ameen ye. Or ka nana taver ishima yô, Aôndo a lumun nan. (Yakobu 1:2-6, 12) Aluer or u civir Aôndo undu mimi u nan ga sha ci u jighjigh u nan lu a mi la yô, Yehova Aôndo kpa una undu nan ga. Yakobu kaa ér: “Kporom nen hen Aôndo, Un kpaa, Una kporom her a ven.”—Yakobu 4:8.

Gba u jighjigh u nan u Orkristu una taver a kuma u wasen nan sha u nana hendan a ameen man aeren a dang agen yô. Yuda yange wa Mbakristu mbagenev kwagh ér ve ‘nôngo ityav tsung sha kwagh u jighjigh u nan,’ sha ci u Mbakristu mban lu sha ajiir a dang dumbur yô.—Yuda 3.

Mbakristu ve lu a aeren a wang. Yehova soo ér mbacivir un ve lu uicighanmbaiorov, inja na yô ve lu wang sha aeren a ve cii. Peteru nger ér: “Lu nen uicighanmbaiorov ken mlu wen cii, . . . Gadia i nger er: Lu nen uicighanmbaiorov, gadia Mo [ Yehova] M ngu u Icighan je.” (1 Peteru 1:15, 16) I ver Mbakristu ikyav i dedoo i i gbe u vea dondo yô. Peteru nger ér: “Kristu kpaa ya ican sha ci wen, A ver ne ikyav je sha u né dondo Un ijime yô.” (1 Peteru 2:21) Alaghga Mbakristu vea ya ican sha ci u mba eren akaa a sha ishima i Aôndo, nahan kpa vea gema a lu a “imo i wang ken ishima.” (1 Peteru 3:16, 17) Peteru wa Mbakristu kwagh ér ve lu ken icighanmlu shi ve lu a aeren a tesen ér mba civir Aôndo er ve lu keghen mve u iyange i ijirigh man tar u he u i tende zwa a mi, ú “perapera una tema ker” la.—2 Peteru 3:11-13.

“Kporom nen hen Aôndo, Un kpaa, Una kporom her a ven.”—Yakobu 4:8

Gba u Mbakristu vea tese mbagenev dooshima kua Yehova kpaa. Yohane yange nger ér: “Aôndo ka dooshima.” Apostoli Yohane pase ér Aôndo tese ior dooshima na u vesen, gadia a tindi Yesu va na “iwom sha asorabo ase.” Nahan doo u Mbakristu vea er nena? Yohane pase ér: “Ne mbadoon mo ishima, aluer kape se doo Aôndo ishima la yô, nahan ka u se kpaa se̱ doo ayol ase.” (1 Yohane 4:8-11) Gbenda môm u se tese dooshima ne yô, ka u ngohol mbananjighjigh mbagenev, eren a ve doo doo.—3 Yohane 5-8.

Nahan kpa, mbacivir Yehova vea tese ér Yehova doo ve ishima nena? Yohane na mlumun sha mpin ne ér: “Ka dooshima u Aôndo ne, ka u se̱ kuran atindi a Na, man atindi a Na yô, a yuhwa ga.” (1 Yohane 5:3; 2 Yohane 6) Mkaanem man tese ér mba ve kor atindi a Aôndo la cii vea za hemen u doon Aôndo ishima “a ishima i veren keghen uma u tsôron la.”—Yuda 21.

—I zua a kwagh u i nger heen ne ken takerada Yakobu man Peteru u Hiihii man u sha Uhar kua Yohane u Hiihii, u sha Uhar man u sha Utar kua Yuda.