Mba pasen kwagh ken tar u Tonga

UMA WASE U MBAKRISTU MAN TOM WASE—ANTAKERADA U MKOMBO Mei 2018

Ikyav i Tesen Er A Lam a Ior Yô

Igbenda i lamen a ior, i sha kwagh mlu u tar man uumace ken hemen.

AKAAINJAA A KEN MKAANEM MA AÔNDO

Tôô Kon-Mtsaha Wou Dondo sha a Mo Gbem

Gba u se nôngo kwagh kpoghuloo se za hemen u eren msen shi henen Bibilo shi duen kwaghpasen shi zan mbamkombo sha ci u nyi?

LU A IEREN I ORKRISTU

Wa Mbayev Ou Agoyol Ve Dondo Kristu

Ka nyi i gbe u mbamaren vea er ve vea wa mbayev vev agoyol sha u ve tsegha ayolave hen Yehova Aôndo shi ve er batisema?

AKAAINJAA A KEN MKAANEM MA AÔNDO

Mpase u sha Mnenge u Taver Jighjigh Wase

Mpase u sha mnenge ne yange wase apostoli Peteru kpen kpen nena? Kwaghôron u profeti u ken Bibilo la una fatyô u wasen se nena?

LU A IEREN I ORKRISTU

“Kwagh u Aôndo Je Zua Yô . . . ”

Mbakristu mba ve vese ayolave la mba nengen iceghzwa i ivesegh la ér ka beerkwagh ga. Noov man kasev vea fatyô u hemban mbamtaver mba ken ivese ve la sha u dondon akaawan a Bibilo.

AKAAINJAA A KEN MKAANEM MA AÔNDO

A Haa Kwagh Hemba u Mbagenev Ve Lu Haan la Cii

Ka akaainjaa a nyi se fatyô u henen ken kwagh u kwasecôghol u lu icankwase, u yange er iyua sha ideri ihiar, i gban kwagh ga laa?

AKAAINJAA A KEN MKAANEM MA AÔNDO

De Gbe ken Hôn u Mcie u Cian Or la Ga

Mciem yange ma gba mbaapostoli iyol shighe u ve tagher a kwagh u cier ve iyol la sha ci u nyi? Shighe u Yesu nder kera la, lu nyi i wase mbaapostoli mba ve gema ishima ne u pasen kwagh a u cian or shio shin er ve lu tagher a ahendan nahan kpaa?

LU A IEREN I ORKRISTU

Yehova Una Wase U, A Cier We Iyol Ga

I lu nahan cier we iyol u kaan wer u ngu Orshiada u Yehova vee? Aluer kwagh ngu nahan yô, u er nan ve u ‘lu a vangertiôr’ u ôron kwagh u Yehova?