መርሓባ!

እዚ ወብ ሳይት እዚ፡ ብዛዕባ ኣምላኽን መጽሓፍ ቅዱስን ናይ የሆዋ መሰኻኽርን ክትምሃር ይሕግዘካ። ባህ ዝበለካ ትሕዝቶ ኸተንብብን ክትርእን ከተራግፍን ትኽእል ኢኻ። ካልኦት እውን ካብ ወብ ሳይትና ኺጥቀሙ ንደልዮም እኳ እንተ ዀንና፡ በጃኻ ንትሕዝቶ እዚ ወብ ሳይት እዚ ናብ ካልእ ወብ ሳይት ወይ ኣፕሊኬሽን ኣይትቕድሓዮ። ብመሰረት እቲ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ውዕል ኣጠቓቕማ፡ ንኻልኦት ነዚ ወብ ሳይት እዚ ኺጥቀሙ ብምሕባር ነቲ ኻብኡ ዝረኸብካዮ ፍልጠት ከተካፍሎም ትኽእል ኢኻ።

 መሰል ደራሲ

© 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. All rights reserved.

ነዚ ወብ ሳይት እዚ ዘዳለዎን ዚኣልዮን፡ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) እዩ። ካልእ ሓበሬታ እንተ ዘይተዋሂቡ፡ ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዚወጽእ ኵሉ ጽሑፋትን ካልእ ሓበሬታን ኣእምሮኣዊ ንብረት Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania እዩ።

 ምልክታት ንግዲ

JW፡ JW.ORG፡ JW BROADCASTING፡ JEHOVAH’S WITNESSES – BROADCASTING ምልክታትን ንግዲ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania እዩ።

Adobe ዚብል ስምን ምልክቱን ኰነ Acrobat ዚብል ስምን ምልክቱን፡ ምልክት ንግዲ Adobe Systems Incorporated እዩ። iTunes ኰነ iPod ከኣ ምልክት ንግዲ Apple Inc. እዩ። ካልእ ኵሉ ምልክታት ንግድን ብሕጊ እተመዝገበ ምልክታት ንግድን ነናቱ ብዓል ዋና ኣለዎ።

 ውዕልን ፍቓድን ኣጠቓቕማን እዚ ወብ ሳይት እዚ

ነዚ ወብ ሳይት እዚ እትጥቀመሉ መገዲ፡ በዚ ውዕል ኣጠቓቕማ እዚ እዩ ዚቕየድ። ነዚ ወብ ሳይት እዚ ኽትጥቀም ምውሳንካ፡ ነዚ ውዕል ኣጠቓቕማ እዚ ምሉእ ብምሉእ ከም እተቐበልካዮ እዩ ዜርኢ። ነዚ ውዕል ኣጠቓቕማ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ዘይትሰማምዓሉ እንተ ዄንካ፡ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ኣይትጠቐም።

ግቡእ ኣጠቓቕማ ዚብሃል እንታይ እዩ፧ ነዚ ዚስዕብ ቀይድታት ክትግዛእ ኣሎካ፦

  • ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዘሎ መሰል ዋናኡ እተሓለወ ምስልታት፡ ኤሌክትሮኒካዊ ሕታማት፡ ሙዚቃ፡ ስእልታት፡ ጽሑፍ፡ ወይ ቪድዮታት ንውልቅኻን መኽሰብ ንዘይብሉ ዕላማን ክትጥቀመሉ ኢልካ ኽትርእን ከተራግፍን ክትሓትምን ትኽእል ኢኻ።

  • ናይዚ ወብ ሳይት እዚ ሊንክ፡ ወይ ኤሌክትሮኒካዊ ሕታማት፡ ቪድዮታት፡ መደባት ኣውድዮ ኽትልእኽ ትኽእል ኢኻ።

ነዚ ዚስዕብ ክትገብር የብልካን፦

  • ካብዚ ወብ ሳይት እዚ እተወስደ ምስልታት፡ ኤሌክትሮኒካዊ ሕታማት፡ ምልክታት ንግዲ፡ ሙዚቃ፡ ስእልታት፡ ቪድዮታት፡ ወይ ዓንቀጻት ኣብ ኢንተርነት (ኣብ ዝዀነ ይኹን ወብ ሳይት፡ ፋይል ዚልኣኸሉ ሳይት፡ ቪድዮ ዚልኣኸሉ ሳይት ወይ ማሕበራዊ መራኸቢ) ኣይትለጥፍ።

  • ካብዚ ወብ ሳይት እዚ እተወስደ ምስልታት፡ ኤሌክትሮኒካዊ ሕታማት፡ ምልክታት ንግዲ፡ ሙዚቃ፡ ስእልታት፡ ጽሑፍ፡ ወይ ቪድዮታት ብኻልእ ሶፍት ዌር ኣይተዳሉ ወይ ኣይተእቱ (ነዚ ትሕዝቶታት እዚ ኻልእ ሶፍት ዌር ኪጥቀመሉ ኢልካ ናብ ሰርቨር ኣይትጽዓን)።

  • ንንግዲ ወይ ንገንዘብ ኢልካ (ዋላ እውን መኽሰብ ኣይትርከበሉ)፡ ዝዀነ ይኹን ምስልታት፡ ኤሌክትሮኒካዊ ሕታማት፡ ምልክታት ንግዲ፡ ሙዚቃ፡ ስእልታት፡ ቪድዮታት፡ ወይ ዓንቀጻት እዚ ወብ ሳይት እዚ ኣይትቕዳሕ፡ ኣይተባዝሕ ወይ ብኻልእ መገዲ ኣይትውሰድ።

  • ካብዚ ወብ ሳይት እዚ መረዳእታ ንምእካብ፡ ንምቕዳሕ፡ ንምርጋፍ፡ ኣስተዋጽኦን ትሕዝቶን HTMLን ስእልታትን ጽሑፍን ንምውሳድ ወይ ንምዝርጋሕ ዚሕግዝ ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽን፡ ናውቲ፡ ወይ ተክኒክ ኣይትፍጠር። (እዚ ግና ነቲ ኤሌክትሮኒካዊ ፋይላት (ንኣብነት፡ EPUB፡ PDF፡ MP3፡ AAC፡ MOBI፡ MP4 ፋይላት) ንምርጋፍ ተባሂሉ ብናጻ ዚዳሎ ንግዳዊ ዘይኰነ ኣፕሊኬሽናት ኣየጠቓልልን።)

  • ነዚ ወብ ሳይት እዝን ነቲ ኻብኡ እትረኽቦ ኣገልግሎትን ብዘይግቡእ ኣይትጠቐመሉ፣ ንኣብነት፡ ነዚ ወብ ሳይት እዚ ወይ ነቲ ኻብኡ እትረኽቦ ኣገልግሎት ብዚዓናቕፍ ወይ ከኣ ካብቲ ብንጹር እተሓበረ መምርሒ ወጻኢ ብዝዀነ መገዲ ኣይትጠቐመሉ።

  • ነዚ ወብ ሳይት እዚ ዚጐድእ ወይ ኪጐድእ ዚኽእል ወይ ከኣ ከም ዘይሰርሕ ኪገብሮ ዚኽእል መገዲ ኣይትጠቐም። ብዘይተፈቕደን ብዘይሕጋውን ብመታለልን ብጐዳእን መገዲ ዀነ ምስ ዘይተፈቕደን ዘይሕጋውን መታለልን ጐዳእን መገዲ ብዚተሓሓዝ ዕላማ ወይ ንጥፈት ኣይትጠቐመሉ።

  • ነዚ ወብ ሳይት እዚ ወይ ንዝዀነ ይኹን ምስልታት፡ ኤሌክትሮኒካዊ ሕታማት፡ ምልክታት ንግዲ፡ ሙዚቃ፡ ስእልታት፡ ጽሑፍ፡ ወይ ቪድዮታት እዚ ወብ ሳይት እዚ ንንግዲ ኣይትጠቐመሉ።

 ክፋል ሕክምና

ኣብ ክፋል ሕክምና (“Medical Section”) እዚ ወብ ሳይት እዚ ዘሎ ትሕዝቶ፡ ንሓበሬታ ጥራይ እተዳለወ እዩ፣ ሕክምናዊ ምኽሪ ዝሓዘ ወይ ንሕክምናዊ ምኽርን ንመርመራን ንሕክምናን ዚትክእ ኣይኰነን። እዚ ኽፋል ሕክምና እዚ፡ ንዝዀነ ይኹን መርመራ፡ ሓኪም፡ ምህርቲ፡ ርእይቶ፡ ወይ ንኻልእ ኣብዚ ኽፋል ሕክምና እዚ እተጠቕሰ ሓበሬታ ፍሉይ ደገፍ ኣይትህብን እያ።

ብዛዕባ ዅነታት ጥዕናኻ ወይ ብዛዕባ እቲ ኽትገብሮ ዘሎካ ሕክምና ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ንሓኪም ወይ ክኢላ ሕክምና ኣማኽር።

እዚ ወብ ሳይት እዚ፡ ኣብቲ ኽፋል ሕክምና ቕኑዕን ዝዘመነን ሓበሬታ ኼስፍር ይጽዕር እዩ። ይኹን እምበር፡ ኵሉ እቲ ኣብ ክፋል ሕክምና እትረኽቦ ሓበሬታ ብዘይ ውሕስነት ዝቐረበ እዩ። ስለዚ፡ እዚ ወብ ሳይት እዚ፡ ብዛዕባ ተኣማንነት፡ ልክዕነት፡ ዘመናውነት፡ ጥቕሚ፡ ወይ ምልኣት እቲ ኣብ ክፋል ሕክምና እትረኽቦ ሓበሬታ ውሕስነት ኣይህብን እዩ። ኣብ ትሕዝቶ እቲ ኽፋል ሕክምና ንዚርከብ ጌጋ ወይ ግድፈት እውን ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ። ነቲ ኣብዚ ኽፋል ሕክምና እትረኽቦ ሓበሬታ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ሓላፍነት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ወብ ሳይት እዚ፡ ነቲ ኽፋል ሕክምና ምስ ተጠቐምካ ወይ ብዘይምጥቃምካ ንዚወርደካ ጕድኣት (እዚ ጕድኣት እዚ፡ ድንገታውን ሳዕቤናውን ጕድኣት፡ መቝሰልቲ/ሞት፡ ክሳራ፡ ወይ ከኣ ምጥፋእ መረዳእታ ወይ ምቍራጽ ዕዮ ኪኸውን ይኽእል እዩ)፡ ዋላ እኳ እቲ ጕድኣት ኣብ ውሕስነት፡ ውዕል፡ በደል ወይ ካልእ ዝዀነ ይኹን ምስ ሕጊ ዚተሓሓዝ ክልሰ ሓሳብ እተመስረተ እንተ ዀነ፡ በቲ ዜጋጥም ጕድኣት ተሓታቲ ኣይከውንን እዩ። ዋላ እውን ብዛዕባ እቲ ኺፈጥሮ ዚኽእል ጕድኣት ተሓቢርዎ እንተ ነይሩ፡ በቲ ዜጋጥም ጕድኣት ተሓታቲ ኣይከውንን እዩ።

 ጥሕሰት ውዕል ኣጠቓቕማ

ነዚ ኣብዚ ውዕል ኣጠቓቕማ ዘይተጠቕሰ መሰላት Watchtower እውን ሓዊስካ፡ ነዚ ውዕል ኣጠቓቕማ እዚ ብዝዀነ ይኹን መገዲ እንተ ጥሒስካዮ፡ ማሕበር Watchtower ግቡእ ስጕምቲ ኺወስድ፡ ማለት ናብዚ ወብ ሳይት እዚ ኸይትኣቱ ኪኽልክለካ፡ ነቲ ናትካ ኣይፒ ኣድራሻ ንዚጥቀማ ኮምፕዩተራት ነዚ ወብ ሳይት እዚ ኸይጥቀማ ኺዓጹ፡ ምስቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዜቕርበልካ ትካል ተራኺቡ ናብዚ ወብ ሳይት እዚ ምእንቲ ኸይትኣቱ ኸም ዚዓጽዉኻ ኺገብርን ካልእ ሕጋዊ ስጕምቲ ኺወስድን ይኽእል እዩ።

 ለውጢ

Watchtower ነዚ ውዕል ኣጠቓቕማ እዚ በብግዜኡ ኪኽልሶ ይኽእል እዩ። እቲ እተኸለሰ ውዕል ኣጠቓቕማ፡ ካብታ ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ እዩ ዚዓዪ። ምስቲ እዋናዊ ውዕል ምእንቲ ኽትፋለጥ፡ በጃኻ ነዚ ገጽ እዚ በብእዋኑ ርኣዮ።

 ሕግን ስልጣንን

እዚ ውዕል ኣጠቓቕማ እዚ፡ ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ዘሎ ሕግታት ይጋጮ ብዘየገድስ፡ ብሕጊ ግዝኣት ኒው ዮርክ፡ ሕ.መ.ኣ. እዩ ዚቕይድን ዚትርጐምን። ምስዚ ውዕል ኣጠቓቕማ ዚተሓሓዝ ኵሉ ሕጋዊ ስጕምቲ ዚውሰድ፡ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኒው ዮርክ፡ ሕ.መ.ኣ. ስልጣን ናብ ዘለዎ ቤት ፍርዲ እቲ ግዝኣት ወይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምስ ቀረበ እዩ።

 ከፊልነት

እዚ ውዕል ኣጠቓቕማ እዚ ብኸፊል ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ወይ ሕጋዊ ኸም ዘይኰነ ብቤት ፍርዲ እንተ ተወሲኑ፡ ካልእ ክፋል እዚ ውዕል እዚ ግና ይዓዪ እዩ። Watchtower ንገለ ኽፋል እዚ ውዕል እዚ ግብራዊ ኸም ዚኸውን ኪገብር ዘይምኽኣሉ፡ ነዚ ውዕል እዚ ኸም ዚዓዪ ምግባሩ ገዲፍዎ እዩ ማለት ኣይኰነን፡ ወይ ከም ዝገደፎ ጌርካ ኽትርጐም የብሉን።

 ሓፈሻዊ ስምምዕ

እዚ ውዕል ኣጠቓቕማ እዚ፡ ነዚ ወብ ሳይት ምስ ምጥቃም ብዚተሓሓዝ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ Watchtower እተገብረ ምሉእ ስምምዕ ዝሓዘ እዩ። ነዚ ወብ ሳይት እዚ ምስ ምጥቃም ብዚተሓሓዝ ኣቐዲሙ ንእተገብረ ዝዀነ ይኹን ስምምዕ ድማ ዚትክእ እዩ።