እቲ ዓብዪ ጸበባ እናቐረበ ኣብ ዚኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ዕዮ ስብከትና ህጹጽ እዩ። (ምሳ 24:11, 12, 20) ንሰባት ንምሕጋዝ፡ ኣቓልቦኦም ናብ ቃል ኣምላኽን ናብ ወብ ሳይትናን ምእንቲ ኺገብሩ ንካርድታት ኣድራሻ ኽንጥቀም ንኽእል ኢና። እቲ ካርድ መጽሓፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ፧ ናብ ዘርእስታ ቪድዮ ዚመርሕ ኮድ ኣለዎ፣ ብዘይካዚ ሓደ ሰብ ዝያዳ ሓበሬታ ኺረክብ ወይ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኪምርሓሉ እንተ ደልዩ፡ እንታይ ኪገብር ከም ዚኽእል እውን ይሕብር እዩ። ገሊኦም ሰባት ጽሑፋት ኪወስዱ ዘይደልዩ እኳ እንተ ዀኑ፡ ንወብ ሳይትና ኺርእይዎ ግና ፍቓደኛታት እዮም። ካርድ ኣድራሻ ኻብ ምሃብ ሰጋእ መጋእ ኣይትበል። ይኹን እምበር፡ ተገዳስነት ንዘየርኣዩ ሰባት ኣይትሃቦም።

መዓልታዊ ንጥፈታትካ ኽትገብር ከለኻ፡ ከምዚ ዚስዕብ ብምባል ተገዳስነት ሓደ ሰብ ከተለዓዕል ትኽእል ኢኻ፦ “ኪህበካ ዝደለኹ ሓደ ነገር ኣሎኒ። እዚ ካርድ እዚ፡ ብናጻ ኽትረኽቦ እትኽእል እተፈላለየ ርእሰ ነገራት ዝሓዘ ሓበሬታን ቪድዮታትን ናብ ዘለዎ ወብ ሳይት ይመርሓካ።” (ዮሃ 4:7) እቲ ካርድታት ኣድራሻ ናእሽቱ ስለ ዝዀነ፡ ኣብ ዝረኸብካዮ ዘበለ ኣጋጣሚ ምእንቲ ኽትዕድሎ እተወሰነ ካርድታት ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።