ቅድሚ ገለ እዋን፡ ዘ ቾሰን ኢልቦ ኣብ እትብሃል ጋዜጣ ኮሪያ፡ ኣቓልቦ ዚስሕብ ኣርእስተ ዜና ወጺኡ ነበረ። እቲ ኣርእስተ ዜና፡ “እታ ብዛዕባ የሱስ ዋላ ሓንቲ ዘይትፈልጥ ሕያወይቲ ሺም ቻንግ፡ ኣብ ገሃነም እሳት ድያ ዘላ፧” ዚብል ነበረ።

ይኹን እምበር፡ እቲ ኣርእስተ ዜና ንብዙሓት ኣቘጢዑ እዩ፣ ከመይሲ፡ ሺም ቻንግ ኣብ ያታ ኮሪያ ኣዝያ እትፍቶ፡ ነቲ ዓይነ ስውር ዝነበረ ኣቦኣ ንኽሕግዝ ኢላ ድማ ህይወታ መስዋእቲ ዝገበረት ጐርዞ እያ ነይራ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ድማ፡ ብዙሕ ኣድንቖት እያ ረኺባ። ኣብ ኮሪያ እሞ ኸኣ፡ “ሺም ቻንግ” ዚብል ስም፡ ንሓንቲ ውፍይቲ ጓል ንምግላጽ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል እዩ።

ሺም ቻንግ ክርስትያን ኰይና ስለ ዘይተጠምቀት ኣብ ገሃነም እሳት ከም እትቕጻዕ ዚገልጽ ሓሳባት፡ ንብዙሓት ሰባት ፍትሓዊ ዀይኑ ኣይስምዖምን እዩ፣ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን የጕህዮም እዩ። ከመይሲ፡ እቲ ብዛዕባ ሺም ቻንግ ዚገልጽ ታሪኽ፡ መልእኽቲ የሱስ ኣብቲ ንሳ እትነብረሉ ዓዲ ቕድሚ ምብጻሑ ነዊሕ ይገብር ኣጋጢሙ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብቲ ጋዜጣ ዝወጸት ሓንቲ ዓንቀጽ፡ ሓደ መራሒ ሃይማኖት እተገብረሉ ቓለ መጠይቕ ሒዛ ነበረት። እቶም ብዛዕባ የሱስ ናይ ምፍላጥ ኣጋጣሚ ኸይረኸቡ ዚሞቱ ሰባት ኣብ ገሃነም እሳት እንተ ኣልዮም ድማ ተሓትተ። እሞኸ እንታይ ኢሉ መለሰ፧ “እንፈልጦ ነገር የልቦን። [ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት] ብገለ መገዲ መለኮታዊ ለውሃት ይረኽቡ ይዀኑ ኢልና ጥራይ ኢና ኽንግምት እንኽእል” በለ።

ንምድሓን ዜድሊ ብቕዓት

ዘ ኒው ካቶሊክ ኢንሳይክሎፔድያ፡ “ጥምቀት ንድሕነት ኣገዳሲ እዩ። ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ፡ ሓደ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተ ዘይተወሊዱ፡ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ኪኣቱ ኣይክእልን እዩ (ዮሃ 3.5)” ይብል። በዚ ምኽንያት እዚ፡ ገሊኦም ሰባት፡ እቶም ከይተጠምቁ ዝሞቱ ሰባት ናብ ገሃነም እሳት ከም ዚድርበዩ፡ ወይ ከኣ ድሕሪ ሞት ብኻልእ መገዲ ኸም ዚሳቐዩ ይኣምኑ።

ይኹን እምበር፡ ከምዚ ዓይነት እምነት ዘይወሓጠሎም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ከመይሲ፡ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ከይፈለጡ ዝሞቱ ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ሰባት ኣለዉ። እሞኸ እዞም ሰባት እዚኦም ንዘለኣለም ኪሳቐዩ ይግብኦም ድዩ፧ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ጕዳይ እዚ እንታይ ይብል፧

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ተስፋ

ኣምላኽ ነቶም ብዛዕባ ብቕዓታቱ ዘይፈልጡ ሰባት ከም ዘይቀጽዖም፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር ይገልጽ እዩ። ግብሪ ሃዋርያት 17:30፡ “ኣምላኽ ነቲ ግዜያት ድንቍርና ሸለል ኢልዎ እዩ” ትብል። እሞኸ መጽሓፍ ቅዱስ ነቶም ብዛዕባ ኣምላኽ ናይ ምፍላጥ ኣጋጣሚ ኸይረኸቡ ዝሞቱ ሰባት፡ እንታይ ተስፋ እዩ ሒዙሎም ዘሎ፧

“ምሳይ ኣብ ገነት ክትከውን ኢኻ” ዚብል መብጽዓ የሱስ፡ እንታይ ማለት እዩ፧

መልሲ እዛ ሕቶ እዚኣ፡ ኣብቲ የሱስ ንሓደ ኻብቶም ኣብ ጐድኑ እተሰቕሉ ገበርቲ እከይ ዝበሎ ሓሳብ ኪርከብ ይኽእል እዩ። እቲ ገባር እከይ ንየሱስ፡ “መንግስትኻ ምስ ሓዝካ፡ ዘክረኒ” በሎ። እሞኸ የሱስ እንታይ ኢሉ መለሰሉ፧ “ሎሚ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ፦ ምሳይ ኣብ ገነት ክትከውን ኢኻ” በሎ።—ሉቃስ 23:39-43

የሱስ ነቲ ሰብኣይ፡ ናብ ሰማይ ከም ዚኸይድ ብምንጋር ድዩ ዚመባጽዓሉ ነይሩ፧ ኣይፋሉን። ከመይሲ፡ እቲ ሰብኣይ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ‘ዳግም ኣይተወልደን፣’ ናብ መንግስተ ሰማያት ንምእታው ድማ፡ ናይ ግድን ካብ ማይን ካብ መንፈስን ዳግም ክትውለድ ኣሎካ። (ዮሃንስ 3:3-6) ስለዚ፡ የሱስ ነቲ ገባር እከይ፡ ኣብ ገነት እንደገና ብህይወት ከም ዚነብር እዩ ዚመባጽዓሉ ነይሩ። እቲ ሰብኣይ ኣይሁዳዊ ስለ ዝነበረ፡ ብዛዕባ እታ ኣብ ናይ መጀመርታ መጽሓፍ መጽሓፍ ቅዱስ እተገልጸት፡ ‘ገነት ኤድን’ እትብሃል ኣብ ምድሪ ዝነበረት ገነት ይፈልጥ ነይሩ ኪኸውን ኣለዎ። (ዘፍጥረት 2:8) በዚ ምኽንያት እዚ፡ እቲ የሱስ ነቲ ሰብኣይ ዝኣተወሉ መብጽዓ፡ ምድሪ እንደገና ገነት ምስ ኰነት ካብ ሞት ከም ዚትንስእ ዜረጋግጽ ዜተኣማምን ተስፋ እዩ ነይሩ።

መጽሓፍ ቅዱስ እውን እንተ ዀነ፡ “ንጻድቃንን ንሓጥኣንን ትንሳኤ ኸም ዚኸውን” ይመባጻዕ እዩ። (ግብሪ ሃዋርያት 24:15) እቶም ኣብዚ “ሓጥኣን” ተባሂሎም ዘለዉ፡ ነቶም ንፍቓድ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጦም፡ ንስርዓታት ጽድቂ ኣምላኽ ዘይስዕቡ ዝነበሩ ሰባት እዮም ዜመልክቱ። የሱስ ነቲ ዘዘራረቦ ዝነበረ ሓጥእ ዝዀነ ገባር እከይ፡ ከምኡ እውን ነቶም ፍቓድ ኣምላኽ ከይፈለጡ ዝሞቱ ብሚልዮናት፡ ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ብቢልዮናት  ዚቝጸሩ ሰባት ካብ ሞት ኬተንስኦም እዩ። ድሕሪኡ፡ ኣብታ ገነት እትኸውን ምድሪ ብዛዕባ ብቕዓታት ኣምላኽ ኪመሃሩ እዮም፣ ንትእዛዛት ኣምላኽ ብምሕላው ድማ ንዕኡ ዘላቶም ፍቕሪ ንኼርእዩ ኣጋጣሚ ኺረኽቡ እዮም።

ሓጥኣን ምስ ተንስኡ

ሓጥኣን ምስ ተንስኡ፡ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበርዎ ነገራት ድዮም ኪፍረዱ፧ ኣይፋሎምን። ሮሜ 6:7፡ “እቲ ዝሞተ፡ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወጺኡ እዩ” ትብል። እቶም ሓጥኣን ምስ ሞቱ፡ ካብ ሓጢኣቶም ናጻ ዀይኖም እዮም። ስለዚ፡ በቲ ድሕሪ ትንሳኤ ዚፍጽምዎ ነገራት ደኣ እምበር፡ በቲ ፍቓድ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍላጦም ዝገበርዎ ነገራት ኣይፍረዱን እዮም። እቶም “ሓጥኣን” እንታይ ጥቕሚ እዮም ኪረኽቡ፧

እቶም ሓጥኣን ድሕሪ ትንሳኤ፡ እቲ ምሳልያዊ ጥቕላላት መጻሕፍቲ ምስ ተቐልዐ፡ ብዛዕባ ሕግታት ኣምላኽ ኪመሃሩ እዮም። ድሕሪኡ፡ “ከከም ግብሮም፡” ማለት ንሕግታት ኣምላኽ እንተ ተኣዚዞም ወይ እንተ ዘይተኣዚዞም ኪፍረዱ እዮም። (ራእይ 20:12, 13) እዚ ንብዙሓት ሓጥኣን ካልኣይ ኣጋጣሚ ዘይኰነስ፡ ብዛዕባ ፍቓድ ኣምላኽ ተማሂሮም ብምትግባር ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዚረኽቡ ዚገብሮም ናይ መጀመርታ ኣጋጣሚ እዩ።

እዚ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ፡ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ኣምላኽ ዘላቶም እምነት ከም እትድልድል ገይሩ እዩ። ሓንቲ ኻባታቶም፡ ያንግ ሱግ እያ። ውፍይቲ ካቶሊክ ኰይና እያ ዓብያ። ገሊኦም ኣባላት ስድራ ቤታ እውን፡ ካህናት እዮም ነይሮም። ድንግል ካቶሊክ ክትከውን ተስፋ ብምግባር፡ ናብ ገዳም ኣተወት። ጸኒሓ ግና፡ እቲ ኣብቲ ገዳም ዝረኣየቶ ነገራት ስለ ዘጕሃያ፡ ካብኡ ወጸት። ብዘይካዚ፡ ንሰባት ኣብ ገሃነም እሳት ኣእቲኻ ምስቓይ ዚብልዎ ሓሳብ፡ ዘይፍትሓውን ጭካነ ዝመልኦን ኰይኑ ስለ እተሰምዓ፡ ነቲ ብዛዕባ ገሃነም እሳት ዚገልጽ ሰረተ እምነት ክትቅበሎ ኣይከኣለትን።

ድሕሪኡ፡ ሓንቲ ናይ የሆዋ ምስክር ንያንግ ሱግ፡ ነቲ፡ “ህያዋንሲ ኸም ዚሞቱ ይፈልጡ እዮም፡ ምዉታት ግና ገለ እኳ ኣይፈልጡን። . . . ድሕርዚ ከቶ ረብሓ የብሎምን” ዚብል ቃላት መጽሓፍ ቅዱስ ኣርኣየታ። (መክብብ 9:5) ብዘይካዚ፡ ኣባሓጎታታ ኣብ ገሃነም እሳት ይሳቐዩ ኸም ዘየለዉ፡ የግዳስ ብሞት ደቂሶም ትንሳኤ ይጽበዩ ኸም ዘለዉ ኣረድኣታ።

ያንግ ሱግ፡ ብዙሓት ሰባት ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓቂ ኸም ዘይፈልጥዎ ስለ እተረድአት፡ ነተን ኣብ ማቴዎስ 24:14 ዚርከባ፡ “እዚ ብስራት መንግስቲ ኸኣ፡ ንምስክር ኵሎም ኣህዛብ ኣብ ኵላ ዓለም ኪስበኽ እዩ፣ ሽዑ፡ መወዳእታ ኺመጽእ እዩ” ዚብላ ቓላት የሱስ ኣብ ልባ ኣሕደረተን። ሕጂ ኣብ ዕዮ ስብከት ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ብምክፋል፡ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተመስረተ ተስፋኣ ንኻልኦት ትነግሮም ኣላ።

‘ኣምላኽ ኣየዳሉን እዩ’

መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ኣምላኽ ከም ዘየዳሉ . . . የግዳስ፡ ኣብ ኵሉ ህዝቢ፡ ንኣምላኽ ዚፈርሆን ቅኑዕ ዚገብርን፡ ብእኡ ቕቡል” ምዃኑ ይገልጽ እዩ። (ግብሪ ሃዋርያት 10:34, 35) እዚ ኸኣ ኻብቲ ‘ጽድቅን ፍርድን ዚፈቱ’ ኣምላኽ እንጽበዮ ዓይነት ፍጹም ፍትሒ እዩ።—መዝሙር 33:5