ንሓንቲ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልጋሊት ኰይና እትዓዪ መሓዛና፡ “ንዓኺ እሞ ፈላሚት ምዃን ቀሊል እዩ። ክልቲኦም ወለድኺ ኣብ ሓቂ እዮም ዘለዉ፣ ኪድግፉኺ ኸኣ ይኽእሉ እዮም” በልናያ። ንሳ ድማ፡ “ኵላትና እኮ ሓደ ኣቦ እዩ ዘሎና” ኢላ መለሰትልና። እቲ ዝሃበትና ምላሽ፡ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ ምሂሩና፣ እቲ ሰማያዊ ኣቦና ንኣገልገልቱ ይከናኸኖምን የበራትዖምን እዩ። እቲ ዘሕለፍናዮ ህይወት፡ ሓቅነት እዚ ኣብ ላዕሊ እተገልጸ ሓሳብ ዜረጋግጽ እዩ ነይሩ።

 ካብ ሓንቲ ኣብ ሰሜናዊ ኦስትሮቦትንያ፡ ፊንላንድ፡ እትነብር ዝነበረት ዓሰርተ ውሉዳት ዝነበርዋ ብሕርሻ እትመሓደር ስድራ ቤት ኢና ተወሊድና። ቍልዕነትና ብኻልኣይ ውግእ ዓለም ተጸልዩ እዩ። እቲ እንነብረሉ ዝነበርና ቦታ ኻብቲ ዓውደ ዂናት ርሑቕ እኳ እንተ ነበረ፡ እቲ ውግእ ዘስዓቦ ስቅቕታ ግና ዓብዪ ጦብላሕታ ኣሕዲሩልና እዩ። እተን ኣብ ከባቢና ዝነበራ ኦውሉን ካላጆኪን ዚብሃላ ኸተማታት ብቦምብ ኪድብደባ ኸለዋ፡ እቲ ሃልሃልታ ይርኣየና ነበረ። ወለድና ድማ፡ ናይ ውግእ ነፈርቲ ኽንርኢ ኸለና ኽንሕባእ ይነግሩና ነበሩ። ስለዚ፡ እቲ ታውኖ ዝስሙ በዅሪ ገዛና ብዛዕባ እታ ዘይፍትሓዊ ነገራት ዘይብላ ገነት እትኸውን ምድሪ ምስ ነገረና፡ ልብና ተተንከፈ።

ታውኖ ወዲ 14 ዓመት ከሎ፡ በቲ ተመሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ዘዳለውዎ ጽሑፍ ኣቢሉ ሓቂ ፈለጠ። ካልኣይ ውግእ ዓለም ምስ ተባርዐ፡ ብምኽንያት እቲ ብመጽሓፍ ቅዱስ ዝሰልጠነ ሕልናኡ ኣብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ምክፋል ስለ ዝኣበየ፡ ተኣስረ። ኣብኡ ኸኣ ብጭካነ እዩ ዚተሓዝ ነይሩ። እዚ ግና፡ ነቲ ንየሆዋ ንምግልጋል ዝገበሮ ውሳነ መሊሱ ኣደልደሎ፣ ምስ ተፈትሐ ድማ ብቕንኣት የገልግል ነበረ። እቲ ታውኖ ሓውና ዝሓደገልና ሰናይ ኣብነት፡ ናብቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብታ ኣብ ጥቓና እትርከብ ቍሸት ዚገብርዎ ዝነበሩ ኣኼባታት ንኽንከይድ ኣተባብዓና። ንጕዕዞ ዚዀነና እኹል ገንዘብ ንኸነዋህልል ኣዚና ኽንጽዕር እኳ እንተ ነበርና፡ ኣብ ኣኼባታት ኣውራጃ ንካፈል ነበርና። ናይ ጐረባብትና ኽዳውንቲ ንሰፍን ሽጕርቲ ነፍርን ፍረታት ንኣርን ነበርና። ኣብ ቦታ ሕርሻ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዝነበረና፡ መብዛሕትኡ እዋን በብተራ ደኣ እምበር፡ ክልቴና ናብ ኣኼባ ኣውራጃ ኣይንኸይድን ኢና ኔርና።

ካብ ጸጋም፦ ማቲ (ኣቦ)፡ ታውኖ፡ ሳይሚ፡ ማሪያ ኢሚሊያ (ኣደ)፡ ቫይኖ (ሕጻን)፡ ኣይሊ፡ ኣኒኪ ብ1935

እቲ ብዛዕባ የሆዋን ብዛዕባ ዕላማኡን እተመሃርናዮ ሓቅታት፡ ነታ ንዕኡ ዘላትና ፍቕሪ ስለ ዘዕመቛ፡ ርእስና ኽንውፊ ወሰንና። ብ1947 ድማ ክልቴና ንወፈያና ብጥምቀት ኣርኣና፣ ሽዑ ዕድሜና 15ን 17ን እዩ ነይሩ። እታ ሲሚ ዝስማ ሓብትና እውን ሽዑ እያ ተጠሚቓ። ነታ ድሮ ተመርዕያ ዝነበረት ሊኒ እትብሃል ሓብትና እውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንመርሓላ ነበርና። ንሳን ስድራ ቤታን ድማ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኰኑ። ድሕሪ ምጥማቕና፡ ፈለምቲ ናይ ምዃን ሸቶ ኣውጻእና፣ ሓሓሊፍና ድማ ሓገዝቲ ፈለምቲ ንኸውን ነበርና።

ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ጀመርና

ካብ ጸጋም፦ ኤይቫ ካሊዮ፡ ሳይሚ ማታልያ-ሲርጃላ፡ ኣይሊ፡ ኣኒኪ፡ ሳኣራ ኖፖነን ብ1949

ብ1955 ናብታ ብሸነኽ ሰሜን ርሕቕ ኢላ እትርከብ ኪሚ እትብሃል ከተማ ገዓዝና። ክልቴና ናይ ምሉእ ግዜ ስራሕ ንሰርሕ እኳ እንተ ነበርና፡ ፈለምቲ ኽንከውን ንደሊ ነበርና፣ ንርእስና ብገንዘብ ምድጋፍ ከይከብደና ግና ፈራህና። ፈለማ፡ ገንዘብ ከነዋህልል ዘሎና ዀይኑ ተሰምዓና። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ኢና ምስታ ኣብ መእተዊ እተጠቕሰት ፈላሚት ዝዀነት ሓብቲ እተዘራረብና። እቲ ዕላልና ኸኣ፡ ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ኣቲኻ ንየሆዋ ምግልጋል፡ ኣብቲ ዘሎካ ሃብቲ ወይ ከኣ ኣብ ደገፍ ስድራ ቤትካ ጥራይ እተመርኰሰ ኸም ዘይኰነ ንኽንግንዘብ ሓገዘና። እቲ ቐንዲ ዜድሊ፡ ኣብቲ ሰማያዊ ኣቦና ምውካል እዩ።

ብ1952 ናብቲ ኣብ ኩፒዮ ዚግበር ኣኼባ ኣውራጃ እናተጓዓዝና ኸለና። ካብ ጸጋም፦ ኣኒኪ፡ ኣይሊ፡ ኤቫ ካሊዮ

ኣብቲ እዋን እቲ፡ ንኽልተ ወርሒ ዚዀነና ገንዘብ ኣዋህሊልና ነበርና። ስለዚ፡ ኣብ ግንቦት 1957 ሰጋእ መጋእ እናበልና፡ ንኽልተ ወርሒ ፈለምቲ ዄንና ኣብታ ኣብ ልዕሊ ኣርክቲካዊ ዓንኬል እትርከብ ላፕላንድ፡ ኣብ ከተማ ፒሎ ኸነገልግል ኣመልከትና። ድሕሪ ኽልተ ወርሒ እውን እንተ ዀነ፡ እቲ ዘዋህለልናዮ  ገንዘብ ስለ ዘይተወድአ፡ ንተወሳኺ ኽልተ ወርሒ ኸነገልገል ኣመልከትና። ድሕሪ እቲ ኽልተ ወርሒ እውን፡ እቲ ገንዘብ ኣይተወድአን፣ ሽዑ የሆዋ ኸም ዚከናኸነና ርግጸኛታት ኰንና። ሕጂ እውን ን50 ዓመት ፈለምቲ ዄንና ድሕሪ ምግልጋልና፡ እቲ ዘዋህለልናዮ ገንዘብ ገና ኣይተወድአን። ንድሕሪት ምልስ ኢና ኽንሓስቦ ኸለና፡ የሆዋ ብኢድና ሒዙ፡ ‘ኣይትፍራሃ፡ ክድግፈክን እየ’ ዝበለና ዀይኑ እዩ ዚስምዓና።—ኢሳ. 41:13

ን50 ዓመት ፈለምቲ ዄንና ድሕሪ ምግልጋልና፡ እቲ ዘዋህለልናዮ ገንዘብ ገና ኣይተወድአን

ካይሱ ረይኮን ኣይሊን ኣብ ኣገልግሎት ከለዋ

ብ1958 ሓላው ወረዳና፡ ናብታ ኣብ ላፕላንድ እትርከብ ከተማ ሶንዳንኲላ ብምግዓዝ ፍሉያት ፈለምቲ ኽንከውን ነገረና። ኣብቲ እዋን እቲ፡ ኣብቲ ኸባቢ ሓንቲ ሓብቲ ጥራይ እያ ነይራ። እዛ ሓብቲ እዚኣ፡ ብዜደንቕ መገዲ እያ ሓቂ ፈሊጣ። ወዳ ምስ ደቂ ኽፍሉ ዀይኑ ናብታ ርእሰ ኸተማ ፊንላንድ ዝዀነት ሄልሲንኪ ኸይዱ ነበረ። ኣብታ ኸተማ ኺዛወሩ ኸለዉ ድማ፡ ሓንቲ ብዕድመ ዝደፍአት ሓብቲ ነቲ ንእሽቶ ቘልዓ ቕዳሕ ግምቢ ዘብዐኛ ሃበቶ እሞ፡ ንኣዲኡ ኺህባ ነገረቶ። እቲ ቘልዓ ኸኣ ከምቲ እተባህሎ ገበረ፣ ኣዲኡ ድማ ንሓቂ ኸም ዝረኸበታ ተገንዘበት።

ኣብ ከተማ ሶንዳንኲላ፡ ኣብ ልዕሊ ሓደ እንዳ ጣውላ ሓንቲ ኽፍሊ ተኻረና። ኣብኡ እውን ንእከብ ነበርና። ኣብ ፈለማ፡ ንሕናን እታ ኣብቲ ኸባቢ ዝነበረት ሓብትን ጓላን ጥራይ ኢና እንእከብ ኔርና። ነቲ ንመጽናዕቲ ዚኸውን ጽሑፋት ነንብቦ ነበርና። ጸኒሑ ግና፡ ሓደ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር መጽሓፍ ቅዱስ ዜጽንዕ ዝነበረ ሰብኣይ፡ ኣብቲ እንዳ ጣውላ ኺሰርሕ መጸ። ምስ ስድራ ቤቱ ዀይኑ ድማ ምስታ ጕጅለና ኺሓብር ጀመረ። ድሕሪ ግዜ፡ ንሱን ሰበይቱን ተጠምቁ። እዚ ሓው እዚ፡ ነቲ ኣኼባታትና ኺመርሖ ጀመረ። ብዘይካዚ፡ ኣብቲ እንዳ ጣውላ ዚሰርሑ እተወሰኑ ሰብኡት ምሳና ኺእከቡ ጀመሩ፣ ሓቂ ድማ ተቐበሉ። ድሕሪ እተወሰነ ዓመታት፡ እታ ጕጅለና ዓብያ ጉባኤ ዀነት።

ዘጋጠመና በዳሂ ዅነታት

ነዊሕ ርሕቀት ምጕዓዝ፡ ኣብ ዕዮ ስብከትና የጸግመና ነበረ። ኣብ ምዉቕ ወቕቲ፡ ብእግርናን ብብሽክለታን ብጃልባን ንጐዓዝ ነበርና። ብፍላይ ብሽክለታና ብዙሕ እየን ሓጊዘናና። ኣብ ኣኼባ ኣውራጃ ንኽንካፈልን ነቶም ብኣማእታት ኪሎ ሜተራት ርሒቖም ዝነበሩ ወለድና ንኽበጽሖምን ክንከይድ ከለና፡ ብእአን ንጓዓዝ ነበርና። ኣብ ቈራሪ ወቕቲ፡ ብኣውቶቡስ ጌርና ኣንጊህና ናብ ሓንቲ ቝሸት ብምኻድ፡ ካብ ቤት ናብ ቤት ነገልግል ነበርና። ኣብ ሓንቲ ቝሸት ኣገልጊልና ምስ ወዳእና ድማ፡ ናብታ ቐጺላ ዘላ ቝሸት ብእግርና ንኸይድ ነበርና። እቲ በረድ ኣዝዩ ዓሚቝ እዩ ነይሩ፣ እንኸደሉ መገድታት ድማ ወትሩ ኣይጽረግን እዩ ነይሩ። መብዛሕትኡ እዋን፡ በቲ ዓረብያታት ፈረስ ዝሓደጋኦ ኣሰር ንኸይድ ነበርና። ሓድሓደ ግዜ፡ ኣሰር እቲ ቐቅድሜና ዝነበረ ተጓዓዚ ብበረድ ይሽፈን ነበረ፣ ኣብ እዋን ጽድያ ድማ፡ እቲ በረድ ኣዝዩ ልስሉስን ዜንሳትትን ስለ ዚኸውን፡ ቀስ ኢልና ንኸይድ ነበርና።

ኣብ ቈራሪ ወቕቲ ኣብ ኣገልግሎት ከለዋ

 እቲ ቘራሪ ዅነታት ኣየርን እቲ ውርጭን፡ ዜምውቕ ክዳን ክንክደን ከም ዘሎና ምሂሩና እዩ። ካብ ጸምሪ እተሰርሐ ስቶኪንግ ዚብሃል ነዊሕ ካልስን ክልተ ወይ ሰለስተ ጽምዲ ካልስን ነዊሕ ጫማን ንገብር ነበርና። ምስዚ ዅሉ ግና፡ ጫማና ብውርጪ ይመልእ ነበረ። ኣብ ሓደ ቤት በጺሕና ኣብቲ መደያይቦ ኸለና፡ ጫማና ኣውጺእና ነቲ ውርጪ ንነግፎ ነበርና። ኳሌታ እቲ ኣብ ቈራሪ ወቕቲ እንኽደኖ ዝነበርና ነዊሕ ጃኬት፡ በቲ ውርጪ ቐስ እናበልና ኽንጐዓዝ ከለና ይጥልቂ ነበረ። ድሕሪኡ፡ ሓያል ቍሪ ምስ ኰነ፡ እቲ ኳሌታ ስለ ዚነቅጽ፡ ልክዕ ከም ሓጺን እዩ ዚኸውን። ሓንቲ ሰበይቲ፡ “ኣብ ከምዚ ዝበለ ዅነታት ኣየር ክትመጻ ዝኸኣልክን፡ ናይ ሓቂ እምነት ስለ ዘላትክን እዩ” በለትና። ናብ ቤታ ንኽንበጽሕ፡ ልዕሊ 11 ኪሎ ሜተር ኢና ተጓዒዝና።

ነዊሕ መገዲ ንጓዓዝ ስለ ዝነበርና፡ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ቤት እቶም ዘዘራረብናዮም ሰባት ንሓድር ነበርና። ኪመሲ ኸሎ፡ ክንሓድረሉ እንኽእል ቦታ ኽንሓትት ንጅምር። እቲ እንሓድረሉ ዝነበርና ኣባይቲ፡ መንበሪ ድኻታት እኳ እንተ ነበረ፡ እቶም ሰብ ቤት ግና ምቕሉላትን ተቐበልቲ ኣጋይሽን እዮም ነይሮም፣ እንሓድረሉ ቦታ ጥራይ ዘይኰነስ፡ እንበልዖ ምግቢ እውን ይህቡና ነበሩ። መብዛሕትኡ እዋን፡ ቈርበት ዓጋዘን፡ ቈርበት ሙስ፡ ወይ ከኣ ቈርበት ድቢ ኣብ እተነጽፎ ዓራት ኢና እንሓድር ኔርና። ሓሓሊፍና እውን ብምሾት ንሓድር ነበርና። ንኣብነት፡ ሓንቲ ኣብ ዓብዪ ቤት እትነብር ሰበይቲ፡ ናብቲ ኣጋይሽ ዚሓድሩሉ ኽፍሊ ወሰደትና፣ ጽሩይ ጻዕዳ ኣንሶላ ኣብ ዘለዎ ጽቡቕ ዓራት ከኣ ሓደርና። ብዙሕ ሳዕ ምስቶም ሰብ ቤት ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ክንዘራረብ ነምሲ ነበርና። ኣብ ሓደ ቦታ፡ እቶም ሰብ ሓዳር ብሓደ ሸነኽ እቲ ቤት፡ ንሕና ኸኣ ብኻልእ ሸነኽ ደቂስና ሓደርና። መስዩ ኽሳዕ ዚወግሕ ድማ ቅዱስ ጽሑፋዊ ምይይጥ ንገብር ነበርና። እቶም ሰብኣይን ሰበይትን በብተራ ሕቶ ይሓትቱና ነበሩ።

ዓስቢ ዘለዎ ኣገልግሎት

ላፕላንድ በረኻ እኳ እንተ ዀነት፡ ጽብቕቲ እያ፣ መልክዓ ድማ በብወቕቱ እዩ ዚቀያየር። ንዓና ግና፡ እቶም ኣብኡ ዚነብሩ ንየሆዋ ዜማስውዎ ሰባት እዮም ብዝያዳ ምልኩዓት። ገለ ኻብቶም ዝመስከርናሎም ሰባት፡ እቶም ኣጕናድ ኪቘርጹ ናብ ላፕላንድ ዝመጹ ሰብኡት ይርከብዎም። ሓድሓደ ግዜ፡ ናብ ሓንቲ ጎጆ ኽንኣቱ ኸለና፡ ብዙሓት ሰብኡት ተኣኪቦም ይጸንሑና ነበሩ። እዞም ገዘፍቲ ሰብኡት እዚኦም፡ ነቲ እንነግሮም ዝነበርና መልእኽቲ መጽሓፍ ቅዱስ ይሰምዕዎን ጽሑፋት ተሓጕሶም ይቕበሉን ነበሩ።

ብዙሕ ባህ ዜብል ተመክሮታት ኣሕሊፍና ኢና። ሓደ መዓልቲ፡ እታ ኣብ መዕረፍ ኣውቶቡስ ዝነበረት ሰዓት ብሓሙሽተ ደቒቕ ትቕድም ስለ ዝነበረት፡ እታ ኣውቶቡስ ገዲፋትና ኸደት። ብኻልእ ኣውቶቡስ ጌርና ናብ ካልእ ቝሸት ክንከይድ ወሰንና። ቅድሚኡ ኣብቲ ኸባቢ ኣገልጊልና ኣይንፈልጥን ኢና ኔርና። ኣብታ ናይ መጀመርታ ቤት፡ ምስ ሓንቲ ጐርዞ ተራኸብና፣ “መጺእክን እምበኣር፡ ክጽበየክን እንድየ ጸኒሐ” ድማ በለትና። ንሓብታ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንመርሓላ ነበርና። እታ ጐርዞ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ንኽንበጽሓ ኽትሓትተላ ንሓብታ ነጊራታ ነበረት። ንሕና ግና ብዛዕባ እዚ ኣይፈለጥናን ኔርና። ድሕሪኡ፡ ነታ ጐርዞን ነቶም ኣብታ ኣብ ጥቓኣ ዝነበረት ቍሸት ዝነበሩ ኣዝማዳን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጀመርናሎም። ድሕርዚ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ንዅላቶም ብሓባር መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክንመርሓሎም ጀመርና፣ ሓያሎ  ሰባት ድማ እዮም ነይሮም። ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ፡ ብዙሓት ኣባላት እዛ ስድራ ቤት እዚኣ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኰይኖም እዮም።

ብ1965 ናብቲ ሕጂ ዘለናሉ ኣብ ትሕቲ ኣርክቲካዊ ዓንኬል ዚርከብ ጉባኤ ኩሳሞ ተመደብና። ኣብቲ እዋን እቲ፡ ጉባኤታት ሒደት ኣስፋሕቲ ጥራይ እዮም ነይሮምወን። ኣብ ፈለማ፡ እቲ ሓድሽ ክልና ኸቢዱና ነበረ። እቶም ተቐማጦ ሃይማኖተኛታትን ንዓና ዚጸልኡናን እኳ እንተ ነበሩ፡ ብዙሓት ሰባት ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣኽብሮት ስለ ዝነበሮም፡ ዜሰማምዓና ነጥብታት ክንረክብ ንኽእል ነበርና። ስለዚ፡ ቀስ እናበልና ነቶም ሰባት ክንፈልጦም ጸዓርና፣ ድሕሪ ኽልተ ዓመት ዚኸውን ድማ፡ ብቐሊሉ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከነጀምር ከኣልና።

ሕጂ እውን ብንጥፈት ነገልግል ኣለና

መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመራሕናሎም ገለ ሰባት

ሎሚ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ኣገልግሎት ወፍሪ ኽንጸንሕ ዜኽእለና ጕልበት እኳ እንተ ዘይብልና፡ ዳርጋ በብመዓልቱ ኣብ ኣገልግሎት ንካፈል ኢና። ኣይሊ፡ ወዲ ታውኖ ሓውና ኣተባቢዕዋ ብ1987 ኣብ 56 ዕድሚኣ ምምራሕ ማኪና ተማሂራ ፍቓድ ምስ ኣውጽአት፡ ነቶም ኣብቲ ሰፊሕ ክልና ዘለዉ ሰባት ብቐሊሉ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ከነካፍሎም ክኢልና ኢና። ሓድሽ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ተሃኒጹ ናብቲ ኣብኡ ዚርከብ ኣፓርታማ ምስ ገዓዝና እውን፡ ተወሳኺ ሓገዝ ረኺብና ኢና።

እቲ ብዓይንና ዝረኣናዮ ዕቤት፡ ኣዝዩ እዩ ዜሐጕሰና። ኣብ ሰሜናዊ ፊንላንድ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ኣብ ዝጀመርናሉ እዋን፡ ኣብ ሰፊሕ ቦታታት ፋሕ ኢሎም ዝነበሩ ሒደት ኣስፋሕቲ ጥራይ እዮም ነይሮም። ሕጂ ግና ኣብ ውሽጢ ሓደ ወረዳ ሓያሎ ጉባኤታት ኣለዋ። ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታት ብተደጋጋሚ፡ ሓደ ሰብ ናባና መጺኡ ንዝክሮ እንተ ዄንና ይሓትተና እዩ። ምናልባት እቲ ሰብ ቈልዓ ኸሎ ኣብ ቤቱ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንመርሕ ኔርና ንኸውን። እቲ ቕድሚ ዓሰርተታት ዓመታት እተዘርአ ዘርኢ፡ ብሓቂ ፍረ ኣፍርዩ እዩ።—1 ቈረ. 3:6

ዝናም ኣብ ዝዀነሉ መዓልቲ ምግልጋል እውን የሐጕሰና እዩ

ብ2008 ፍሉያት ፈለምቲ ኻብ እንኸውን 50 ዓመት ገበርና። ንሓድሕድና እናተተባባዕና ኣብዚ ኽቡር ዕዮ እዚ ኽንጸንዕ ብምኽኣልና ንየሆዋ ነመስግኖ ኢና። ህይወትና ቐሊል እኳ እንተ ነበረ፡ ጾምና ግና ሓዲርና ኣይንፈልጥን ኢና። (መዝ. 23:1) ኣብ ፈለማ ሰጋእ መጋእ ክንብል ኣየድልየናን እዩ ነይሩ። እቲ ዜሐጕስ፡ የሆዋ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት፡ በቲ ኣብ ኢሳይያስ 41:10 ዚርከብ፡ “ምሳኻ እየ እሞ፡ ኣይትፍራህ፡ ኣነ ኣምላኽካ እየ እሞ፡ ኣይትሸበር፡ ከበርትዓካ፡ ክረድኣካ፡ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይውን ክድግፈካ እየ” ዚብል መብጽዓኡ ኣቢሉ ኣበራቲዑና እዩ።