ምስ ያእቆብ ሰብኣያ ኣብ ሓዳር 17 ዓመት ዝገበረት ኣብ ጋና እትነብር ሳራ * እትብሃል ሰበይቲ፡ “ብገንዘብ ዝመጸ ወትሩ ኢና ንጋጮ” ብምባል ትእመን። ቀጺላ ኸኣ፡ “ንስድራ ቤትና ንምእላይ ብዙሕ እናዓየኹ ኽነሰይ፡ ያእቆብ ብዛዕባ ቝጠባዊ ዅነታትና ስለ ዘየማኽረኒ ኣዝየ እየ ዝሓርቕ፣ ንሰሙናት ዚኣክል ከኣ ኣይንዘራረብን ኢና” በለት።

ያእቆብ ሰብኣያ ድማ፡ “እወ፡ ሓድሓደ ግዜ ንሓድሕድና ንቋየቝ ኢና። መብዛሕትኡ ግዜ ኸምዚ ዜጋጥም ከኣ ብሰንኪ ዘይምርድዳእን ጽቡቕ ጌርካ ሓሳብ ንሓሳብ ዘይምልውዋጥን እዩ። ኣብ ገሊኡ ዅነታት ንነገራት ኣተዓባቢና ስለ እንርእዮ እውን ንጋጮ ኢና” ብምባል ይምልስ።

ኣብ ህንዲ ዚነብር ኣብ ቀረባ ግዜ እተመርዓወ ናታን፡ ሓደ መዓልቲ ሓሙኡ ንሓማቱ ኺቋየቛ ኸሎ ብዛዕባ ዘጋጠመ ነገር ከምዚ ብምባል ይገልጽ፦ “በቲ ቘየቛ ስለ ዝሓረቐት ካብ ቤት ወጺኣ ኸደት። ስለምንታይ ከም ዝጨደረላ ምስ ሓተተክዎ ኸኣ ብሰብኣይ ጓሉ ዚዋረድ ዘሎ ዀይኑ ስለ እተሰምዖ፡ ንኹላትና ኺቋየቘና ጀመረ።”

ንስኻ እውን ኣብ ዘይግቡእ ግዜ እተዘርበ ወይ ብጥንቃቐ ዘይተመርጸ ቓላት፡ ኣብ ስድራ ቤት ባእሲ ኼልዕል ከም ዚኽእል ተዓዚብካ ትኸውን ኢኻ። ህድእ ኢልካ ሓሳብ ንሓሳብ ብምልውዋጥ ዝጀመረ ዘረባ ብሃንደበት ናብ ናይ ቃላት ኲናት ኪምዕብል ይኽእል እዩ። ወትሩ ቕኑዕ ዘበለ ጥራይ ዚዛረብ ሰብ የለን፣ ስለዚ፡ ነቲ ኻልኦት ዚዛረብዎ ዀነ ንድራኸኦም ብቐሊሉ ብጌጋ ኽንርድኦ ንኽእል ኢና። እንተዀነ ግና፡ ኣብ ስድራ ቤትና ብእተወሰነ ደረጃ ሰላምን ስኒትን ከነስተማቕር ንኽእል ኢና።

ቈየቛ እንተ ተላዒሉ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧ ኣብ ስድራ ቤትካ ሰላምን ህድኣትን ንምስፋን እንታይ ስጕምትታት ክትወስድ ትኽእል፧ ስድራ ቤታት ኣብ ቤተን ሰላም ኪዕቅባ ዚኽእላ ብኸመይ እየን፧ በጃኻ፡ ነዘን ቀጺለን ዘለዋ ዓንቀጻት ኣንብበን።

^ ሕ.ጽ. 3 ኣብዘን ዓንቀጻት እዚአን ዚርከብ ገሊኡ ስማት ተቐዪሩ እዩ።