ናታልያ ምስቲ ኣስላን ዝስሙ ወዲ ትሽዓተ ዓመት ወዳ፡ ዛሪና ኸኣ ምስታ ኣንዠሊካ ዝስማ ጓል 12 ዓመት ጓላ ኣብ ሓደ ቦታ ተዀርምዮም ተኣኪቦም ነበሩ። ምሳታቶም ድማ ካልኦት ልዕሊ 1,000 ዚዀኑ ቘልዑን ዓበይትን ብሓባር ኮፍ ኢሎም፡ ኣጽዋር ብእተዓጥቁ ሰባት ይሕለዉ ነበሩ።

እዋኑ ረቡዕ 1 መስከረም 2004 እዩ ነይሩ፣ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣቐድም ኣቢሉ ድማ፡ ወለድን ውሉዳትን ነታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ትምህርቲ ንምብዓል ኣብ ቀጽሪ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተኣኪቦም ነበሩ፣ ቦታኡ ኸኣ ኣብ ኣላንያ፡ ሩስያ ኣብ እትርከብ በስላን እትብሃል ንእሽቶ ኸተማ እዩ ነይሩ። ብሃንደበት ድማ፡ ዕጡቓትን ቦምብ እተዓጥቁ ኣሸበርትን ናብ ኣየር እናተኰሱን እናጨደሩን ጥሒሶም ናብቲ ቤት ትምህርቲ ኣተዉ። እዞም ልዕሊ 30 ዚዀኑ ዕጡቓት፡ ነቶም ብፍርሂ እተዋሕጡ ወለድን ውሉዳትን ናብ ጂምናዝዩም እቲ ቤት ትምህርቲ ዀብኲቦም ወሰድዎም፣ ኣብ ዙርያ እቲ ኽፍሊ ድማ ነታጒ ኣጻወዱ።

ምፍጣጥን ዕግርግርን

እቶም ዕጡቓትን ወተሃደራት መንግስትን ንሰለስተ መዓልቲ ተፋጢጦም ጸንሑ። እታ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኰይና መጽሓፍ ቅዱስ እተጽንዕ ዝነበረት ናታልያ፡ “ክንድኡ ጸልየ ኣይፈልጥን እየ” ብምባል ተዘክሮኣ ገለጸት።

እዋኑ ሓጋይ ስለ ዝነበረ፡ እቲ ጂምናዝዩም ብሙቐት ተዓብዓበ። ካብታ ኻልአይቲ መዓልቲ ንግሆ ጀሚሩ፡ እቶም ዕጡቓት ነቶም ጅሆ ዝሓዝዎም ወይ ዝጨወይዎም ሰባት፡ ምግቢ ዀነ ማይ ምሃብ ኣቋረጹ፣ ብሰንኪ እዚ ኸኣ ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ፡ ማለት ዓርቢ፡ ገሊኦም ሽንቶም ኪሰትዩ፡ ነቲ እቶም ውሉዳት ንመምህራኖም ዜምጽኡሎም ዕምባባታት ድማ ኪበልዑ ጀመሩ። ናታልያ፡ “ሓደ ኣብ ጥቓና ኾፍ ኢሉ ዝነበረ ቘልዓ፡ ቈጽሊ ሃበኒ። ኣነ ኸኣ ነታ ቘጽሊ ኣብ ክልተ መቒለ፡ ንኣንዠሊካን ንኣስላንን ሃብክዎም” በለት።

ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ፡ ዕግርግር ተላዕለ። ናታልያ  ብዛዕባ እዚ ኸተዘንቱ ኸላ፡ “ነታጒ ምስ ተፈንጀረ ወደቕኩ። እቲ ኣየር፡ ዒግ ብዝበለ ትኪ መልአ፣ ተዅሲ ኸኣ ጀመረ” በለት። እቶም ወተሃደራትን እቶም ኣሸበርትን ኪታዀሱ ኸለዉ፡ ናታልያን ኣስላንን እናተንፈሓኹ ወጹ። ኣላን ዝስሙ ወዲ ኦሰሽያ ድማ፡ ናብ ደሓን ዝዀነ ቦታ ጐቲቱ ወሰዶም። ካልኦት ብዙሓት ሰባት ግና ኬምልጡ ኣይከኣሉን።

ሳዕቤን እቲ መጥቃዕቲ

ኣንዠሊካ ኣብ እዋን እቲ ዕግርግር ሞተት

ንኣንዠሊካ ሓዊስካ፡ ብኣማእታት ዚቝጸሩ ዓበይትን ንኣሽቱን ሞቱ። ንሓያሎ ሰሙናት፡ ከተማ በስላን ብሓዘንን ብልቕሶን መልአት። እቲ ናታልያ እትነብረሉ ኣፓርታማ ኣብ ጥቓ እቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ነይሩ፣ ኣብ ጥቓ ቤታ ኻልእ ቤት ትምህርቲ እኳ እንተ ተሃንጸ፡ ኣስላን ግና ናብኡ ኪኸይድ ኣይከኣለን። ንኺጻወት ኢሉ እውን እንተ ዀነ ናብ ግዳም ኣይወጽእን እዩ ነይሩ። ናታልያ፡ “ኣስላን ንፍርሁ ኺዋጽኣሉ ምእንቲ ኺሕግዞ፡ ንየሆዋ ለሚንናዮ ኢና” በለት። ድሕሪ ግዜ፡ ኣስላን ናብ ቤት ትምህርቲ ንኪኸይድ ዜኽእሎ ብርታዐ ረኸበ።

ንናታልያ ኣዝዩ ዝኸበዳ፡ ናብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ኬድካ ኣብ ክርስትያናዊ ኣኼባታት ምእካብ እዩ ነይሩ። ከምዚ በለት፦ “ኣብ ጸቢብ ቦታ ምስ ብዙሓት ሰባት ክእከብ ከለኹ፡ እቲ ዘለናሉ ህንጻ ብዕጡቓት ዚውረር ኰይኑ ይስምዓኒ ነይሩ። ዝዀነ ይኹን ምእንቲ ኸየጋጥም ድማ እጽሊ ነይረ እየ። ድሕሪ እተወሰነ ግዜ፡ ናብ ኣኼባታት ምኻድ ኣቋረጽክዎ። ንሕና ብህይወት ተሪፍና ብዙሓት ሰባት ብሙማቶም እውን ውሽጠይ ይርበሽ ነበረ።”

እተረኽበ መድሃኒት

ናታልያ ኸምዚ በለት፦ “ነቶም ኣዘውቲሮም ዝሓገዙኒ ኣባላት ጉባኤይ ኣዝየ እየ ዘመስግኖም። ታትያና ዝስማ ናይ የሆዋ ምስክር፡ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ሓንሳእ፡ ከየቋረጸት ትበጽሓኒ ነበረት። ጸኒሑ ድማ፡ ኡልያና ዝስማ ለዋህን ሜለኛን ህድእትን ናይ የሆዋ ምስክር ምስኣ ኽትመጽእ ጀመረት፣ ኡልያና ንመጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ገይራ እያ እትፈልጦ። ስለቲ ዝገበርክዎ ጻዕርታት ነኣደትኒ፣ ክዛረብ ከለኹ ኸኣ ጽን ኢላ ትሰምዓኒ ነበረት።

“ካልእ ይትረፍ፡ ከይተመረርኩ ወይ ከይፈራህኩ ብዛዕባ እታ መዓልቲ እቲኣ ኽዛረብ እኽእል እየ”

“ኡልያና ነቲ ኣብ 2 ቈረንቶስ 1:9 ዚርከብ ቃላት ሃዋርያ ጳውሎስ ኣንበበትለይ። ጳውሎስ ኣብ እስያ ኸቢድ ጸገም ምስ ኣጋጠሞ፡ ‘ንሞት ከም እተፈርደና እውን ተሰሚዑና ነበረ’ በለ። ኡልያና፡ ኢሳይያስ 40:31 እውን ኣንበበትለይ፣ እታ ጥቕሲ፡ ‘እቶም ንእግዚኣብሄር ዚጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ። ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ’ ትብል። ከምዚ ዓይነት ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስን ኡልያናን ካልኦትን ዝገበሩለይ ቀጻሊ ስምዒታዊ ደገፍን፡ ምስ ደቀይ ኣብ ክርስትያናዊ ኣኼባታት እንደገና ንኽእከብ ብርታዐ ሂቡኒ እዩ። ኰይኑ ግና፡ ሕጂ እውን እንተ ዀነ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ምዃን ይኸብደኒ እዩ።”

ዛሪና ጸኒሓ ናይ የሆዋ ምስክር ኰነት፣ ነቲ ንኣንዠሊካ ኣብታ ብመንግስቲ ኣምላኽ እትግዛእ ባህ እተብልን ሰላማዊትን ምድሪ እንደገና እትቕበለሉ እዋን ድማ ብሃንቀውታ ትጽበዮ ኣላ። (ማቴዎስ 6:9, 10፣ ግብሪ ሃዋርያት 24:15) ናታልያን ደቃን ብ2009 ተጠምቁ። ሕጂ እውን እንተ ዀነ፡ ኣብ ጥቓ ፍርስራስ እቲ ጂምናዝዩም ዚነብሩ እኳ እንተ ዀኑ፡ እቲ ዜርዕድ ፍጻመ ግና ካብ ተዘክሮኦም እናሃሰሰ ይኸይድ ኣሎ። ናታልያ፡ “ካልእ ይትረፍ፡ ከይተመረርኩ ወይ ከይፈራህኩ ብዛዕባ እታ መዓልቲ እቲኣ ኽዛረብ እኽእል እየ። ኣምላኽ፡ ንኽንሓዊ ይሕግዘና ኣሎ” በለት።