ጸገም

“ክልተ መሓዙት ነይረናኒ፣ ንዓይ ሓዲገናኒ ድማ ብሓንሳእ ኰይነን ብዙሕ ነገራት ይገብራ ነይረን። ኵሉ ሳዕ ጽቡቕ ግዜ ኸም ዜሕልፋ እሰምዕ ነይረ። ሓደ እዋን፡ ናብታ ሓንቲ መሓዛይ ምስ ደወልኩ፡ እታ ኻልአይቲ እውን ምስኣ ነይራ፣ ነታ ተሌፎን ካልእ ሰብ እኳ እንተ ኣልዓላ፡ ክልቲአን ኬዕልላን ኪስሕቃን ከለዋ ግና እሰምዐን ነይረ። ካብ ምስማዕ ሓሊፈ ግና ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣይነበረን፣ እዚ ኸኣ ነቲ ዚስምዓኒ ዝነበረ ጽምዋ ብዝያዳ ኣጋደዶ።”—ማሪያ። *

ብጽምዋ ተበሊዕካዶ ትፈልጥ፧ ከምኡ እንተ ተሰሚዑካ፡ ምኽሪ መጽሓፍ ቅዱስ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ። ብቐዳምነት ግና፡ ብዛዕባ ጽምዋ ኽትፈልጦ ዘሎካ ሒደት ነገራት ኣሎ።

ክትፈልጦ ዘሎካ

ዳርጋ ዅሉ ሰብ፡ ሓሓሊፉ ጽምዋ ይስምዖ እዩ። እዚ ኸኣ ነቶም ህቡባት ዚብሃሉ ሰባት እውን ዜጠቓልል እዩ። ስለምንታይ፧ ጽምዋ ኣብቲ ሓደ ሰብ ዘለዎ ብዝሒ ኣዕሩኽ ዘይኰነስ፡ ኣብ እንታይነት እቶም ኣዕሩኽ እተመርኰሰ ስለ ዝዀነ እዩ። ንሓደ ህቡብ ሰብ ብዙሓት ሰባት ኪቐርብዎ ዚኽእሉ እኳ እንተ ዀኑ፡ ናይ ሓቂ ኣዕሩኽ ስለ ዘይብሉ ግና፡ ብጽምዋ ኺብላዕ ይኽእል እዩ።

ጽምዋ ንጥዕናኻ ሓደገኛ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ተመራመርቲ ንውጽኢት 148 መጽናዕቲ፡ ምርምር ምስ ገበሩሉ፡ ምስ ሰባት ብዙሕ ርክብ ዘይብልካ ምዃን፡ ንዕምርኻ ኼሕጽሮ ኸም ዚኽእል ገለጹ፣ ብዘይካዚ፡ ጽምዋ “ኻብቲ ኽቱር ርጕዲ ዜምጽኦ ጕድኣት ንላዕሊ ብዕጽፊ” ኺጐድእ ከም ዚኽእልን “ኣብ መዓልቲ 15 ሽጋራ ምስ ምትካኽ ኪወዳደር” ከም ዚኽእልን ሓበሩ።

ጽምዋ ኣብ ሓደጋ ኼእትወካ ይኽእል እዩ። ከመይሲ፡ ከም ዓርኩ ገይሩ ንዚቕበለካ ዝዀነ ይኹን ሰብ “ሕራይ” ከም እትብል ኪገብረካ ይኽእል እዩ። ኣለን ዝስሙ መንእሰይ፡ “ጽምዋ ኺስምዓካ ኸሎ፡ ኣቓልቦ ሰባት ክትረክብ ትህንጠ ትኸውን። ‘ዋላ ሓደ ሰብ ከየቕለበልካ ኻብ ዚተርፍ፡ ናይ ዝዀነ ይኹን ሰብ ኣቓልቦ ምርካብ ይሓይሽ’ ኢልካ ኽትሓስብ ድማ ትጅምር። እዚ ግና ኣብ ሓደጋ ኼእትወካ ይኽእል እዩ።”

ተክኖሎጂ ንጽምዋ ኽትጻወሮ ዚሕግዘካ ዅሉ ሳዕ ኣይኰነን። ሓንቲ ናታሊ ዝስማ ጐርዞ፡ “ኣብ መዓልቲ ምስ ኣማእታት ሰባት መልእኽትን ኢ-መይልን እጸሓሓፍ እየ፣ ኰይኑ ግና፡ ብጽምዋ እብላዕ እየ” በለት። ተይለር ዝስሙ መንእሰይ እውን፡ ከምኡ እዩ ዚስምዖ። ከምዚ በለ፦ “ብሞባይል መልእኽቲ ምልእኣኽ፡ ከም ጠዓሞት እዩ፣ ገጽ ንገጽ ምርኻብ ግና ኸምቲ ጽቡቕ ገይሩ ዜጽግበካ ምግቢ እዩ። ጠዓሞት ጽቡቕ እኳ እንተ ዀነ፡ ምሉእ ብምሉእ ምእንቲ ኽትዓግብ ግና፡ ዜጽግበካ ምግቢ ምብላዕ ኣገዳሲ እዩ።”

 ክትገብሮ እትኽእል ነገራት

ኣወንታዊ ኣረኣእያ ይሃሉኻ። ንኣብነት፡ ናብ ሓደ ስእልታት ዚቕመጠሉ ወብ ሳይት ኣቲኻ ንበል፣ ኣብኡ ድማ፡ ኣዕሩኽካ ኣብ ሓደ ዕድመ ተኣኻኺቦም እተሳእልዎ ስእሊ ርኢኻ፣ ንስኻ ግና ኣብቲ ስእሊ የለኻን። ኣብታ ህሞት እቲኣ፡ ክልተ ምርጫ ኣሎካ፣ ወይ ደይመደይ ኢሎም ከም ዘይዓደሙኻ ጌርካ ምሕሳብ፡ ወይ ከኣ ነቲ ጕዳይ ብኣወንታዊ መገዲ ምርኣይ። ንዅሉ እቲ ረቛሒታት ክትፈልጦ ስለ ዘይትኽእል፡ ስለምንታይ ሕማቕ ጥራይ እትሓስብ፧ ኣብ ክንዳኡስ፡ ናብቲ ዕድመ ብዛዕባ ዘይተጸዋዕካሉ ምኽንያት፡ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ይሃሉኻ። ከመይሲ፡ መብዛሕትኡ እዋን እቲ ዅነታት ዘይኰነስ፡ ኣረኣእያኻ እዩ ብጽምዋ ኸም እትብላዕ ዚገብረካ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ምሳሌ 15:15

ነቲ ዅነታት ኣኽቢድካ ኣይትርኣዮ። ጽምዋ ኺስምዓካ ኸሎ፡ ‘ዚዕድመኒ ሰብ ፈጺሙ የለን፡’ ወይ ከኣ ‘ሰባት ኵሉ ሳዕ እዮም ካባይ ዚርሕቁ’ ኢልካ ትሓስብ ትኸውን። ኰይኑ ግና፡ ነቲ ዅነታት ኣኽቢድካ ትርእዮ እንተ ዄንካ፡ ብዝያዳ ብሰልሚ ጽምዋ ኸም እትወሓጥ እዩ ዚገብረካ። ኣብ ዕንክሊል ድማ ኢኻ እትኣቱ፣ ከመይሲ፡ ዘይትፍቶ ዀይኑ ይስምዓካ፡ ብሰንኩ ርእስኻ ትፈሊ፡ እዚ ኸኣ ብጽምዋ ኸም እትብላዕ ይገብረካ፡ መሊሱ ድማ ዘይትፍቶ ዀይኑ ይስምዓካ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ምሳሌ 18:1

ምስቶም ካባኻ ብዕድመ ዚዓብዩ ኽትተዓራረኽ ፍቓደኛ ኹን። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ህይወት ዳዊት ይነግረና እዩ፣ ንሱ ገና ዀተቴ ኸሎ ምስ ዮናታን ዚብሃል ካብኡ ብ30 ዓመት ዚዓቢ ሰብኣይ ተራኸበ። ዕድሚኦም ኣዝዩ ዚፈላለ እኳ እንተ ነበረ፡ ዳዊትን ዮናታንን ናይ ሓቂ ኣዕሩኽ ኰኑ። (1 ሳሙኤል 18:1) ንስኻ እውን ኣብ ህይወትካ ኸምኡ ዓይነት ዕርክነት ክትምስርት ትኽእል ኢኻ። ጓል 21 ዓመት ኪያራ፡ “ኣብ ቀረባ እዋን ምስቶም ካባይ ብዕድመ ዚዓብዩ ሰባት ምትዕርራኽ ዘለዎ ጥቕሚ ኽግንዘብ ጀሚረ እየ። ካባይ ብዓሰርተታት ዓመታት ዚዓብዩ ፍቑራት ኣዕሩኽ ኣለዉኒ፣ ዘለዎም ብስለትን ህድኣትን ኣዝዩ እዩ ባህ ዜብለኒ” በለት።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ እዮብ 12:12

ነቲ በይንኻ ምዃን ዘለዎ ጥቕሚ ኣማስወሉ። ገሊኦም ሰባት ንእተወሰነ እዋን በይኖም ምስ ኰኑ፡ ጽምዋ ይስምዖም። ኰይኑ ግና፡ በይንኻ ስለ ዝዀንካ፡ ብጽምዋ ትብላዕ ማለት ኣይኰነን። ንኣብነት፡ የሱስ ሕዉስ እኳ እንተ ነበረ፡ ነቲ በይንኻ ምዃን ዘለዎ ጥቕሚ እውን የማስወሉ ነይሩ እዩ። (ማቴዎስ 14:23፣ ማርቆስ 1:35) ንስኻ እውን ከምኡ ኽትገብር ትኽእል ኢኻ። ነቲ በይንኻ እትዀነሉ እዋን ከም ጸገም ጌርካ ኣብ ክንዲ እትርእዮ፡ ብዛዕባ እቲ ዝረኸብካዮ በረኸት ንምስትንታን ተጠቐመሉ። እዚ ኸኣ ብኻልኦት ብዝያዳ ኸም እትፍቶ ኺገብረካ ይኽእል እዩ።—ምሳሌ 13:20

^ ሕ.ጽ. 4 ኣብዛ ዓንቀጽ ዚርከብ ገሊኡ ስማት ተቐዪሩ እዩ።