“ንብዘሎ ግብርታትካ ድማ ከስተንትኖ፡ ንዕዮኻውን ክምርምሮ እየ።”—መዝሙር 77:12

ምስትንታን እንታይ እዩ፧

ሰባት እንታይ ይብሉ፧

እተፈላለየ ዓይነት ምስትንታን እኳ እንተ ሃለወ፡ ሓያሎ ዓይነት ምስትንታን ግና ኣብቲ ጥንቲ ዝነበረ ምብራቓዊ ሃይማኖታት እተመስረተ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጕዳይ እዚ ዚጽሕፍ ሓደ ጸሓፊ፡ “ንሓደ ነገር ብንጹር ንምርዳእ፡ ኣእምሮ ጥርሑ ኪኸውን ኣለዎ” በለ። እዚ ኣበሃህላ እዚ፡ ንኣእምሮኻ ጥርሑ ጌርካ ኣብ ገለ ቓላት ወይ ስእሊ ምትኳር፡ ውሽጣዊ ሰላምን ኣእምሮኣዊ ንጹርነትን መንፈሳዊ ምስትውዓልን ከም ዜምጽእ ኣብ ዚገልጽ ኣረኣእያ እተመርኰሰ እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ምሕሳብ ወይ ምስትንታን ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ እዩ። (1 ጢሞቴዎስ 4:15) ይኹን እምበር፡ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዜተባብዖ ዓይነት ምስትንታን፡ ንኣእምሮ ጥርሑ ምግባር ወይ ከኣ ንገለ ቓላት ወይ ሓረጋት ምድግጋም ዜጠቓልል ኣይኰነን። ኣብ ክንዳኡስ፡ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒሱ ዘሎ ምስትንታን፡ ከም ባህርያትን ስርዓታትን ፍጥረታትን ኣምላኽ ብዛዕባ ዝኣመሰለ ጥዑይ ጕዳያት፡ ብዕላማ ኣዕሚቝካ ምሕሳብ ዜጠቓልል እዩ። ሓደ እሙን ኣገልጋሊ ኣምላኽ፡ “ኵሉ ተግባርካ ኤስተንትን፡ ግብሪ ኣእዳውካ እሐስብ አሎኹ” ኢሉ ጸለየ። (መዝሙር 143:5) ብዘይካዚ፡ “ኣብ ዓራተይ ኰይነ እዝክረካ፡ ብግዜ ሓለዋታት ለይቲ ኸኣ ብዛዕባኻ አስተንትን እየ” በለ።—መዝሙር 63:6NW።

 ምስትንታን ዚጠቕመካ ብኸመይ እዩ፧

“ልቢ ጻድቕ ዚመልሶ ይሐስብ።”—ምሳሌ 15:28

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

ጥዑይ ምስትንታን ንውሽጣዊ እንታይነትና ኼመሓይሾ፡ ስምዒትና ንኽንቈጻጸር ኪሕግዘና፡ ከምኡ እውን ንስነ ምግባራዊ ብርታዐና ኼደልድሎ ይኽእል እዩ፣ እዚ ዅሉ ኸኣ፡ ንኣዘራርባናን ንጠባይናን ምስትውዓልን ምርዳእን ይውስኸሉ። (ምሳሌ 16:23) ብዘይካዚ፡ ከምዚ ዓይነት ምስትንታን፡ ሓጐስን ዕግበትን ዘለዎ ህይወት ከም ዚህልወና እዩ ዚገብር። መዝሙር 1:3 ነቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ኣዘውቲሩ ዜስተንትን ሰብ ክትገልጾ ኸላ፡ “ንሱ ኸምታ ፍሬኣ በብጊዜኣ እትህብ፡ ቈጽላ ኸኣ ዘይረግፍ፡ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ እተተኽለት ኦም ይኸውን። ዚገብሮ ዅሉውን ይሰልጦ” ትብል።

ምስትንታን ንናይ ምርዳእን ንናይ ምዝካርን ክእለትና እውን ኬመሓይሾ ይኽእል እዩ። ንኣብነት፡ ብዛዕባ ሓደ መዳይ ፍጥረት ወይ ብዛዕባ ሓደ ርእሰ ነገር መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ እነጽንዓሉ እዋን፡ ብዙሕ ዜደንቕ ሓቅታት ንመሃር ኢና። ብዛዕባኡ ኸነስተንትን ከለና ግና፡ ንሓድሕዱ ብኸመይ ከም ዚራኸብን ምስቲ ቐደም እንፈልጦ ነገራት ብኸመይ ከም ዚተኣሳሰርን ክንግንዘብ ንኽእል ኢና። ስለዚ እምበኣር፡ ልክዕ ከምቲ ሓደ ጸራባይ ነቲ ዚሰርሓሉ ጥረ ነገራት ብሓባር ብምግጥጣም ዚማርኽ ኣቕሓ ኼዳሉ ዚኽእል፡ ምስትንታን ድማ ነቲ ዝፈለጥናዮ እተፈላለየ ሓቅታት፡ ስኒት ብዘለዎ መገዲ ሓደ ኸም ዚኸውን ንኽንገብሮ ኺሕግዘና ይኽእል እዩ።

ንምስትንታን ክንቈጻጸሮ የድልየና ድዩ፧

“ልቢ ኻብ ኵሉ ጐራሕን ኣዝዩ ሕሱምን እዩ፡ መንከ የስተውዕሎ፧”—ኤርምያስ 17:9

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

“ካብ ውሽጢ ልቢ ሰብ ዚወጽእ፡ ጐዳኢ ሓሳብ፡ ምንዝርና፡ ስርቂ፡ ቅትለት፡ ዝሙት፡ ስስዐ፡ እከይ፡ ተንኰል፡ ንውርምና፡ ቅንኢ፡ . . . ዕሽነት እዩ።” (ማርቆስ 7:21, 22) ስለዚ እምበኣር፡ ንምስትንታን ልክዕ ከም ሓዊ ኽንቈጻጸሮ ኣሎና። ከምኡ እንተ ዘይጌርና፡ ብሰንኪ ዘይግቡእ ሓሳባት ኣብ ውሽጥና ሕማቕ ትምኒት ኪስዕርርን ካብ ቍጽጽርና ወጻኢ ኪኸውንን ናብ እኩይ ተግባር ኪመርሓናን ይኽእል እዩ።—ያእቆብ 1:14, 15

በዚ ምኽንያት እዚ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ “ሓቂ ዘበለ፡ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ፡ ጽድቂ ዘበለ፡ ንጹህ ዘበለ፡ ተፈታዊ ዘበለ፡ ጽቡቕ ዚዝረበሉ ዘበለ፡ ሕያውነት ዘበለ፡ ዚንኣድ ዘበለ” ኸነስተንትን እዩ ዜተባብዓና። (ፊልጲ 4:8, 9) ኣብ ኣእምሮና ኸምዚ ዓይነት ሓሳባት ነእቱ እንተ ዄንና፡ ባህ ዜብል ባህርያትን ጥዑም ዘረባን ጽቡቕ ርክብን ኪህልወና እዩ።—ቈሎሴ 4:6