ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ንስድራ ቤት | ሓዳር

ብሓዳርካ ኽትጕሂ ኸለኻ

ብሓዳርካ ኽትጕሂ ኸለኻ

ጸገም

ንስኻን መጻምድትኻን ቅድሚ ምምርዓውኩም፡ እትረዳድኡሉ ብዙሕ ሓባራዊ ነገራት ከም ዘሎኩም ኰይኑ ይስምዓካ ነይሩ። ምስ ተመርዓኻ ግና፡ ኣብ መንጎኹም ዘይምርድዳእ ስለ ዚፍጠር፡ መጻምድትኻ፡ መጻምድቲ ዘይኰነስ፡ መጻርድቲ ኸም ዝዀነ ዀይኑ ይስምዓካ ይኸውን።

ይኹን እምበር፡ ንርክብኩም ከተመሓይሾ ትኽእል ኢኻ። መጀመርታ ግና፡ ብሓዳርካ ስለምንታይ ክትጕሂ ኸም እትኽእል ንርአ።

እቲ ጸገም ዜጋጥመሉ ምኽንያት

ንቡር ንጥፈታት። እቲ ኽትሰርሕ፡ ቈልዑ ኸተዕቢ፡ ምስ እንዳ ኣሕሙ ኽትራኸብ እተሕልፎ ተደጋጋሚ ዝዀነ መዓልታዊ ንጥፈታት፡ ብሓዳርካ ኸም ዘይትሕጐስ ኪገብረካ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ፡ ከም ቍጠባዊ ቕልውላው ወይ ብሕዱር ሕማም ንዚሳቐ ዘሎ ኣባል ስድራ ቤት ምክንኻን ዝኣመሰለ ዘይተጸባኻዮ ግድላት፡ ኣብ ሓዳር ውጥረት ኪፈጥር ይኽእል እዩ።

ዘይፍታሕ ዚመስል ፍልልያት። መጻምድቲ ቕድሚ ምምርዓዎም ኣዕሩኽ ኰይኖም ኣብ ዜሕልፍዎ ዝነበሩ እዋን፡ ኣብ መንጎኦም ንዝነበረ ፍልልያት ዕሽሽ ኢሎም ይሓልፍዎ ነይሮም ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም። ምስ ተመርዓዉ ግና፡ ኣብ ዚዘራረቡሉ መገድታትን ኣብ ኣተሓሕዛ ገንዘብን ጸገማት ኣብ ምፍታሕን ፍልልያት ከም ዘለዎም ኬስተውዕሉ ይጅምሩ። ቅድሚ ሕጂ ዜሕርቕ ጥራይ ዝነበረ ፍልልያት፡ ሕጂ ግና ክትጻወሮ ዘይከኣል ኪመስል ይኽእል እዩ።

ብስምዒታዊ መዳያት ምርሕሓቕ። ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ንሓድሕዶም ብተደጋጋሚ ጐዳኢ ቓላት ምስ ዚዘራረቡ ወይ ጐዳኢ ተግባራት ምስ ዚፍጽሙ ወይ ከኣ ኣብ መንጎኦም ዚፍጠር ምስሕሓብ ከይተፈትሐ ምስ ዚጸንሕ፡ እዚ ስምዒቶም ንኸይገላለጹ ዕንቅፋት ኪዀኖም ይኽእል እዩ። እቲ ዝኸፍአ ድማ ምስ ካልእ ሰብ ብስምዒታዊ መዳይ ከም ዚቀራረቡ ኺገብሮም ይኽእል እዩ።

ዘይሚዛናዊ ትጽቢት። ገሊኦም ሰባት ሓዳር ዚጅምሩ፡ ዚሰማምዖም ሓደ ሰብ ጥራይ ከም ዝዀነ እሞ ነቲ ሰብ እቲ ኸም ዝረኸብዎ ዀይኑ ስለ ዚስምዖም እዩ። ከምዚ ዓይነት ስምዒት፡ ፍቕሪ ዜንጸባርቕ ዚመስል እኳ እንተ ዀነ፡ ሓደገኛ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ከመይሲ፡ ጸገማት ምስ ተፈጥረ፡ እቲ “ፍጹም መጻምድቲ” ኢሎም ዝሓሰብዎ ሰብ፡ ከምቲ እተጸበይዎ ስለ ዘይከውን፡ ክልቲኦም መጻምድቲ ግጉይ ምርጫ ኸም ዝገበሩ ዀይኑ ኺስምዖም ይኽእል እዩ።

 ክትገብሮ እትኽእል ነገራት

ኣብ ጽቡቕ ባህርያት መጻምድትኻ ኣተኵር። ነዚ ፈትኖ፦ሰለስተ ኣወንታዊ ባህርያት መጻምድትኻ ጽሓፍ። ነዚ ኸኣ ኣብ ድሕሪ እቲ ምሳኻ እትሕዞ ንእሽቶ ናይ መርዓኹም ስእሊ ወይ ኣብ ሞባይልካ ኸተስፍሮ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ባህርያት እዚ ኣዘውቲርካ ምርኣይካ ድማ ንመጻምድትኻ ስለምንታይ ከም እተመርዓኻዮ ኼዘኻኽረካ ይኽእል እዩ። ኣብ ኣወንታዊ መዳያት መጻምድትኻ ምትኳርካ፡ ሰላም ከም ዚሰፍን ይገብር፡ ንፍልልያትኩም ንኽትጻወሮ ድማ ይሕግዘካ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ሮሜ 14:19

ምስ መጻምድትኻ እተሕልፎ ግዜ መድብ። ቅድሚ ምምርዓውኩም፡ ክልቴኹም ብሓባር እተሕልፍዎ ግዜ ትምድቡ ኔርኩም ክትኰኑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣዕሩኽ ኴንኩም እተሕልፍዎ ዝነበርኩም ግዜ፡ ፍሉይን ባህ ዜብልን እዩ ነይሩ፣ ነዚ ብመደብ ትገብርዎ ኸም ዝነበርኩም እውን ፍሉጥ እዩ። ሕጂኸ ንምንታይ ከምኡ ዘይትገብሩ፧ ልክዕ ከምቲ ቕድሚ ምምርዓውኩም እትገብርዎ ዝነበርኩም፡ ሕጂ እውን ብሓባር እተሕልፍዎ ግዜ መድቡ። እዚ ኣብ ንሓድሕድኩም ከም እትቀራረቡ ኺገብረኩምን ነቲ ኣብ ህይወትኩም ዜጋጥመኩም ዘይተጸበኹምዎ ነገራት ብዝሓሸ መገዲ ንኽትሰግርዎ ኺሕግዘኩምን ይኽእል እዩ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ምሳሌ 5:18

እተሰምዓካ ነገራት ተመያየጠሉ። መጻምድትኻ ብቓላቱ ወይ ብተግባራቱ እንተ ኣጕህዩካ፡ ነቲ ጕዳይ ዕሽሽ ኢልካ ኽትሓልፎ ምኸኣልካዶ፧ ዕሽሽ ኢልካ ኽትሓልፎ እንተ ዘይክኢልካ ግና ኣይትሰጕደም። ነቲ ጕዳይ እቲ፡ ብእተኻእለካ መጠን ቀልጢፍካ፡ እንተ ተኻኢሉ ድማ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ፡ ምስ መጻምድትኻ ብህድኣት ተዘራረበሉ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ ኤፌሶን 4:26

መጻምድትኻ ብቓላቱ ወይ ብተግባራቱ እንተ ኣጕህዩካ፡ ነቲ ጕዳይ ዕሽሽ ኢልካ ኽትሓልፎ ምኸኣልካዶ፧

ንሓሳብ መጻምድትኻ ኽትርድኦ ፈትን። ንመጻምድትኻ ኸተጕህዮ ኸም ዘይትደሊ፡ ንሱ እውን ኬጕህየካ ኸም ዘይደሊ ፍሉጥ እዩ። ንመጻምድትኻ ኣጕሂኻዮ እንተ ዄንካ፡ ካብ ልቢ ይቕረታ ብምሕታት፡ ንኸተጕህዮ ኢልካ ኸም ዘይገበርካዮ ኣረጋግጸሉ። ድሕሪኡ፡ ክልቴኹም ብዘይፍላጥ ምእንቲ ኸይትጐዳድኡ፡ እንታይ ክትገብሩ ኸም ዘለኩም ተመያየጡ። ነቲ፡ “ብናጻ ይቕረ እናተባሃሃልኩም፡ ንሓድሕድኩም ለዋሃትን ርሕሩሓትን ኩኑ” ዚብል ምኽሪ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ዕየዩሉ።—ኤፌሶን 4:32

ሚዛናዊ ኣረኣእያ ይሃሉኻ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ዚምርዓዉ ሰባት፡ “ኣብ ስጋኦም ጸበባ ይህልዎም እዩ” ይብል። (1 ቈረንቶስ 7:28) ከምዚ ዓይነት ጸበባ ኸተሕልፍ ከለኻ፡ ንመጻምድትኻ ብምምርዓውካ ግጉይ ምርጫ ኸም ዝገበርካ ጌርካ ኣይትደምድም። ኣብ ክንዳኡስ፡ ምስ መጻምድትኻ ሓቢርካ ፍልልያትኩም ንምፍታሕ ጽዓር፣ እወ፡ “ንሓድሕድኩም ተዓጋገሱን ብናጻ ይቕረ ተባሃሃሉን።”—ቈሎሴ 3:13