ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ነሓሰ 2013

 ቃለ መጠይቕ | ኢሪን ሆፍ ሎራንሶ

ሓንቲ ኽኢላ መጥባሕቲ ዓጽሚ ብዛዕባ እምነታ ዝገለጸቶ

ሓንቲ ኽኢላ መጥባሕቲ ዓጽሚ ብዛዕባ እምነታ ዝገለጸቶ

ዶክተር ኢሪን ሆፍ ሎራንሶ፡ ኣብ ስዊዘርላንድ እትነብር ክኢላ መጥባሕቲ ዓጽሚ እያ። ኣቐድም ኣቢሉ፡ ህልውና ኣምላኽ የጠራጥራ እኳ እንተ ነበረ፡ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ግና፡ ኣምላኽ ከም ዘሎን ንህይወት ዝፈጠረ ንሱ ምዃኑን ደምደመት። ንቕሑ! ብዛዕባ ስራሓን ብዛዕባ እምነታን ሓቲታታ ኣላ።

ብዛዕባ ስነ ፍልጠት ከም እትግደሲ ዝገበረኪ እንታይ እዩ፧

ቈልዓ ኸለኹ፡ ተፈጥሮ ይስሕበኒ ነይሩ። ኣብታ ኣብ ገምገም ቀላይ ዙሪክ እትርከብ ሪኽተርስቪል እትብሃል ጽብቕቲ ቝሸት ስዊዘርላንድ እየ ዓብየ። ምስ ወለደይን ምስ ምዕባየይ ሓወይን ሓፍተይን ብእግሪ ኽንከይድ ከለና ድማ፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ መገዲ እንርእዮ ዝነበርና ፍጥረታትን ኣትክልትን ይነግሩኒ ነይሮም።

ስለምንታይ ኢኺ መጥባሕቲ ዓጽሚ ኣጽኒዕኪ፧

ኣቦይ ንሓጺር እዋን ኣብ ሆስፒታል፡ ኣብ ክፍሊ መጥባሕቲ ኸም ሓጋዚ ኣላዪ ሕሙማት ኰይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ብምኽንያት እቲ ኣብኡ ዚርእዮ ዝነበረ ነገራት ድማ፡ ብዛዕባ መጥባሕቲ ብዉዕዉዕ ስምዒት ይዛረብ ነይሩ። እቲ ስምዒቱ ንዓይ እውን ባህ ስለ ዘበለኒ፡ ክኢላ መጥባሕቲ ክኸውን መሪጸ። ነቲ ዓጽሚ ዚዓይየሉ መገዲ እፈትዎ ስለ ዝነበርኩ ድማ፡ ኣብ መጥባሕቲ ዓጽሚ ብምትኳር ምርምር ገበርኩ። ክኢላታት መጥባሕቲ ዓጽሚ፡ ነቲ ንኽንንቀሳቐስ ዚሕግዘና ኣዕጽምትን ጭዋዳታትን ጅማውትን ንምጽጋን፡ ልክዕ ከም ናይ መሃንድስ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኺህልዎም ኣለዎ።

ልዕሊ ዅሉ ዜሐጕሰኒ ግና፡ ጥዕና ተሓከምቲ ኺመሓየሽ ከሎ ምርኣይ እዩ። ምስ ሰባት ተቐራሪብካ ምስራሕ ባህ እዩ ዚብለኒ።

ብዛዕባ ህልውና ኣምላኽ እተጠራጠርኪ ስለምንታይ ኢኺ፧

እዚ ገና ጐርዞ ኸለኹ እዩ ጀሚሩ፣ ብፍላይ ክልተ ነገራት ድማ እዩ ጸልዩኒ። ቀዳማይ፡ ገሊኦም መራሕቲ ሃይማኖት ብስነ ምግባር ርኹሳት እዮም ነይሮም፣ እዚ ኸኣ ኣመና ይርብሸኒ ነይሩ። ካልኣይ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸለኹ፡ ገሊኦም ናይ ባዮሎጂ መምህራነይ ኣብ ፍልቀት ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ፡ ኣነ እውን ናብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣተኹ፡ ነቲ ትምህርቲ ተቐበልክዎ።

ስለምንታይ ኢኺ ንፍልቀት ተቐቢልክዮ ኔርኪ፧

ነቶም ዚምህሩኒ ዝነበሩ ፕሮፌሰራት እኣምኖም ስለ ዝነበርኩ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ኸኣ፡ ኣብ መንጎ ገሊኦም እንስሳታት ዘሎ ናይ ስነ ቕርጺ ምምስሳል ምስ ረኣኹ፡  ሓደ ዓይነት መበቈል ዘለዎም መሰለኒ፣ ነቲ ሓድሽ ዓይነት ዓሌት ከም ዚፍጠር ይገብር እዩ ተባሂሉ ዚእመነሉ ጂናዊ ምዩቴሽን ዚድግፍ ኰይኑ ድማ ተሰምዓኒ።

ድሕሪ ግዜ ግና ኣረኣእያኺ ቐዪርኪ ኢኺ። ስለምንታይ፧

ሓደ ፈታውየይ፡ ናብ ኣኼባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዓደመኒ። እቲ ኣብኡ ዝረኣኽዎ ዜሐጕስ ምሕዝነትን እቲ ዝሰማዕክዎ መሃሪ መደረታትን ድማ ማረኸኒ። ጸኒሑ፡ ሓንቲ ባህ እትብል ሰበይቲ፡ ክትበጽሓኒ መጸት፣ ኣነ ኸኣ፡ “መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ምዃኑ ብኸመይ ከረጋግጽ እኽእል፧” ኢለ ሓተትክዋ።

ንሳ ድማ፡ ነቲ ብዛዕባ ኣብዚ ግዜና ዚፍጸም ዘሎ ፍጻመታት ዚገልጽ ሓያሎ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ኣርኣየትኒ። ሓደ ኻብኡ፡ እቲ የሱስ ብዛዕባ ዳሕሮት መዓልትታት እዛ ሕጂ ዘላ ዓለምና እተነበዮ፡ ዓለምለኻዊ ውግእን “ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድርን” መጠነ ሰፊሕ “ለበዳን ጥሜትን” ከም ዚህሉ ዚገልጽ ትንቢት እዩ ነይሩ። * ብዘይካዚ፡ ነቲ ብዛዕባ ማሕበራዊ ጸገማትን ምብዛሕ ስስዐን ካልእ ሕማቕ ባህርያትን ዚገልጽ ትንቢት እውን ኣርኣየትኒ፣ ነዚ ዅሉ ኸኣ ኣብዚ ግዜና ንርእዮ ኣሎና። * ነዊሕ ከይጸናሕኩ፡ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብትግሃት ከጽንዖ ጀመርኩ፣ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ እተነበዮ ነገራት ኵሉ ሳዕ ከም ዚፍጸም ድማ ተገንዘብኩ። ነቲ ብዛዕባ መበቈል ህይወት ዝነበረኒ ኣረኣእያ እውን እንደገና ኽሓስበሉ ጀመርኩ።

እቲ ዝገበርክዮ ሕክምናዊ ምርምር፡ ብዛዕባ መበቈል ህይወት ንኽትሓስቢ ሓጊዙኪዶ፧

እወ። መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝጀመርኩሉ እዋን፡ ብዛዕባ መጥባሕቲ ብርኪ ምርምር እገብር ነይረ። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ነቲ ብርኪ ዚዓይየሉ ሕልኽልኽ ዝበለ መስርሕ ብዝያዳ ኺርድእዎ ዝጀመሩ፡ ካብ መወዳእታ 1960ታት ኣትሒዞም እዮም። ብርክና ልክዕ ከም መፍሰል ወይ መላገቢ ናይ ማዕጾ፡ ናብ ሓደ ወገን ጥራይ ከም ዘይዘውር ድማ ፈለጡ። ብርክና ብቐሊሉ ናብ እተፈላለየ ሸነኽ ኪዘውር ስለ ዚኽእል፡ ብዘይ ጸገም ኪንቀሳቐስ ይኽእል እዩ፣ በዚ ምኽንያት እዚ ኢና ብእግርና ኽንከይድን ክንስዕስዕን ኣብ ልዕሊ በረድ ክንንሻተትን ካልእ ነገራት ክንገብርን እንኽእል።

ተመራመርቲ፡ ንኣስታት 40 ዓመት፡ ኣርቲፊሻል ብርኪ ኺሰርሑ ፈቲኖም እዮም። ብርኪ ሰብ ሕልኽልኽ ዝበለ ስለ ዝዀነ ግና፡ ንዕኡ ቐዲሕካ ኽትሰርሕ ኣጸጋሚ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ኸኣ፡ እቲ ኣርቲፊሻል ብርኪ ምስቲ ባህርያዊ ብርኪ ኺወዳደር ከሎ፡ ብዙሕ ዕምሪ የብሉን። እቲ እቶም ነደፍቲ ብጽቡቕ ናውቲ ዚሰርሕዎ ኣርቲፊሻል ብርኪ፡ ን20 ዓመት እኳ እንተ ጸኒሑ ሕጉሳት እዮም። ብርክና ግና በቶም ብቐጻሊ ዚሕደሱ ህያዋን ዋህዮታት እተሃንጸ እዩ። እዚ ኸኣ፡ ብርክና፡ ብፍልቀት ኣቢሉ ብኣጋጣሚ ዝመጸ ዘይኰነስ፡ ብጥበብ ኣምላኽ እተሰርሐ ምዃኑ ኣእሚኑኒ እዩ።

እቲ ኣቐዲምኪ ዝጠቐስክዮ ምዩቴሽንን ኣብ መንጎ ገሊኦም እንስሳታት ዘሎ ናይ ስነ ቕርጺ ምምስሳልከ፧

እዚ እሞ ሓደ ነዳፊ ኸም ዘሎ ዜርኢ እዩ። ምዩቴሽን ድማ፡ ንጂን የበላሽዎ ደኣ እምበር፡ ንንድፊ ህያዋን ነገራት ብምምሕያሽ፡ ናብ ዝለዓለ ዓይነት እንስሳ ኸም ዚቕየሩ ኣይገብርን እዩ። ሓቂ እዩ፡ ሓድሓደ ግዜ ሓደጋ ጠቓሚ ኪኸውን ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት፡ ሓንቲ ባቡር ምስ ድልድል ተጋጭያ ነቲ ድልድል እንተ ሰይራቶ፡ ሓንቲ ኸተማ ኻብ ወረራ ጸላኢ ትዕቈብ ትኸውን። ኰይኑ ግና፡ እቲ ሓደጋ ነታ ኸተማ ኣየመሓይሻን እዩ። ብተመሳሳሊ፡ ምዩቴሽን ንህያዋን ነገራት ኣየመሓይሾምን እዩ። ንኻልእ ክፋል ኣካላት ሰብ ሓዲግካ፡ ከም ብርኪ ዝኣመሰለ ዜደንቕ ንድፊ እውን እንተ ዀነ ኸም ዚስራሕ ኪገብር ኣይክእልን እዩ።

ምዩቴሽን፡ ከም ብርኪ ዝኣመሰለ ዜደንቕ ንድፊ ኸም ዚስራሕ ኪገብር ኣይክእልን እዩ

ስለምንታይ ኢኺ ናይ የሆዋ ምስክር ኴንኪ፧

ንስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብሪ ኸውዕሎ ምስ ጀመርኩ፡ ህይወተይ ኣዝዩ ተመሓዪሹ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ኸኣ፡ ብ2003 ናብ እተገብረ ኣህጉራዊ ኣኼባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ምስ ከድኩ፡ ኣብ መንጎ እቶም ቅድሚኡ ተራኺቦም ዘይፈልጡ ኣኼበኛታት ከም ናይ ስድራ ቤት ዓይነት ሓድነት ረኣኹ። ነዚ ብግብሪ እተሰነየ ፍቕሪ ምስ ረኣኹ፡ ኣነ እውን ኣባል እቲ ስድራ ቤት ክኸውን ደለኹ።