ድሕሪ እቲ ንኣስታት ክልተ ወርሒ ዚጸንሕ ምልኦ (ወይ ጥንሲ)፡ ሳንድ ካት ብገምጋም ሰለስተ ዕዋል ትወልድ

ኣብ ማእከል እቲ ደረቕ ምድረ በዳ፡ መሬት ምስ መሰየ፡ ሳንድ ካት (ድሙ ሑጻ) ካብ ሰፈራ ወጺኣ ናብ የማነ ጸጋም ግልጽ ምልጽ እናበለት ጽን ኢላ ትሰምዕ። ድሕሪኡ፡ እናተንፈሓዀት በቲ ሑጻ ዝመልአ ቦታ ጕዕዞኣ ትጅምር።

ብሃንደበት ብምንጣር ኣብ ልዕሊ እታ ግዳያ ዝዀነት ዓሌት ኣንጭዋ ትዓልብ። ሓሓሊፋ እናነጠረት ድማ ምሉእ ለይቲ ኽትሃድን ትሓድር። ልዕሊ ዚኣኽላ እንተ ሃዲና፡ ነቲ ዝተረፈ ብሑጻ ትኸድኖ። ኣብ ኣጋ ወጋሕታ ናብ ሰፈራ ትምለስ፣ ቀትሪ ድማ ዳርጋ ኣይትርአን እያ። ብዛዕባ እዛ ሳሕቲ እትርአ ድሙ እዚኣ ዚገልጽ ገለ ዜደንቕ ሓቅታት እስከ ንርአ።

  • እቲ ሓያል ናይ ምስማዕ ክእለታ፡ ግዳያታ ዋላ እውን ኣብ ትሕቲ መሬት ይሃልዉ፡ ብልክዕ ኣበይ ከም ዘለዉ ብቐሊሉ ንኽትፈልጥ ይሕግዛ

  • ተባዕታይ ሳንድ ካት፡ መጻምድቲ ንምርካብ፡ ቀጢን ድምጺ የስምዕ። ኣንስተይቲ ሳንድ ካት ድማ፡ ሓያል ናይ ምስማዕ ክእለት ስለ ዘለዋ፡ ንድምጺ እቲ ተባዕታይ ካብ ርሑቕ ክትሰምዖ ትኽእል እያ

  • እቲ ኣብ ከብዲ እግራ ዚርከብ ጸጕሪ፡ ኣብቲ ሑጻ ንኸይትወሓጥ ይሕግዛ፣ ካብቲ ኣመና ውዑይ ዝዀነ ሑጻ ኸኣ ይከላኸለላ

  •  ውሽጣዊ ጽፍሒ እዝና፡ ብጻዕዳ ጸጒሪ ዝመልአ ስለ ዝዀነ፡ ካብቲ ብንፋስ ዚመጽእ ሑጻ ይከላኸለላ

  • ከብዲ እግራ ብጸጒሪ እተሸፈነ ስለ ዝዀነ፡ ኣሰር እግራ ምርካብ ኣጸጋሚ እዩ

  • በቲ ኻብ ግዳያ እትረኽቦ ማይ ንነዊሕ እዋን ክትጸንሕ ትኽእል እያ

  • ሙቐት እቲ ኣብ ምድረ በዳ ካራ-ኩም ዚርከብ ሑጻ፡ ክሳዕ 80 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ ኪበጽሕ ይኽእል እዩ። ኣብ ካልእ እዋን ድማ፡ እቲ ዅነታት ኣየር፡ ትሕቲ ዜሮ ኽሳዕ 25 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ ኪበጽሕ ይኽእል እዩ