ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ግንቦት 2013

 ገበር

ንርእስኻ ኻብ ገበን ሓልዋ!

ንርእስኻ ኻብ ገበን ሓልዋ!

“ምስ መሰየ፡ መብዛሕትኡ እዋን መሓዙተይ ክሳዕ ገዛይ የፋንዋኒ እየን። ሓደ ምሸት ግና፡ ኣዝየ ስለ ዝደኸምኩ፡ ብታክሲ ክኸይድ ወሰንኩ።

“እቲ ብዓል ታክሲ ናብ ገዛይ ዘይኰነስ፡ ዋላ ሓደ ሰብ ናብ ዘይነብረሉ ኸባቢ ወሲዱ ኺዕምጸኒ ፈተነ። ዓው ኢለ ምስ ኣእወኹ፡ ካባይ ረሓቐ። እንደገና ተመሊሱ ምስ ቀረበኒ ድማ፡ እናኣእወኹ ሃደምኩ።

“ቀደም፡ ‘ምእዋይ ደኣ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ፧’ ኢለ እሓስብ ነበርኩ። ሕጂ ግና፡ ሓጋዚ ምዃኑ ተመኪረዮ እየ።”—ካረን። *

ኣብ ብዙሓት ሃገራት፡ ገበን፡ ኵሉ ሳዕ ዜጋጥም ሓደጋ እዩ ዀይኑ ዘሎ። ንኣብነት፡ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዚነብር ሓደ ዳኛ፡ “እቲ ሕቶ፡ ‘ገበን ኬጋጥመካ ድዩ፧’ ዚብል ዘይኰነስ፡ ‘ተራኻ መዓስ እዩ፧’ ዚብል ምዃኑ ዜሕዝን እዩ” በለ። ኣብ ገሊኡ ቦታታት፡ ብዙሕ ገበን ኣየጋጥምን ይኸውን። ኰይኑ ግና፡ ቅሱን ክትከውን ጥበባዊ ኣይኰነን፣ ከመይሲ፡ ቅሱን ምዃን ብቐሊሉ ኸም እትጥቃዕ ኪገብረካ ይኽእል እዩ።

እቲ እትነብረሉ ቦታ፡ ብዙሕ ገበን ዚፍጸመሉ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ፡ ንስኻ ዀንካ እቶም እተፍቅሮም ሰባት ብደሓን ክትነብሩ እትኽእሉ ብኸመይ ኢኹም፧ ሓደ ኻብቲ ኽትወስዶ እትኽእል ግብራዊ ስጕምቲ፡ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ፡ “ኣስተውዓሊ ሰብሲ እከይ ይርኢ እሞ ይሕባእ፡ ገርህታት ግና ህሩጕ ይብሉ እሞ ብእኡ ይጕድኡ” ዚብል ስርዓት ምስዓብ እዩ። (ምሳሌ 22:3) ኣባላት ፖሊስ እውን እንተ ዀኑ፡ ኣቐዲምካ ምጥንቃቕ፡ ማለት ካብ ገበን ምርሓቕ ዚመስልዎ ኸም ዘየልቦ እዮም ዚገልጹ።

ቀንዲ ሳዕቤን ገበን፡ ኣካላዊ ጕድኣትን ምስኣን ንብረትን ጥራይ ኣይኰነን። ብዙሓት ግዳያት ገበን፡ ኣእምሮኣውን ስምዒታውን ጕድኣት እውን ይወርዶም እዩ። ስለዚ፡ ድሕንነትና ንምሕላው ዚከኣለና ኽንገብር ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ኣብ ኣእምሮና ብምሓዝ፡ ንርእስና ኻብ ክትራንን ካብ ጾታዊ መጥቃዕትን ካብቲ ብኢንተርነት ዚግበር ገበንን ካብ ስርቂ መንነትን ንኸነዕቍባ እንታይ ስጕምትታት ክንወስድ ከም እንኽእል እስከ ንርአ።

 ክትረት

እንታይ እዩ፧ ክትረት፡ ብሓይሊ ወይ ብምፍርራህ ዚግበር ዘረፋ እዩ።

ንሰባት ዚጸልዎም ብኸመይ እዩ፧ ኣብ ብሪጣንያ ብተኸታታሊ ኽትረት ምስ ኣጋጠመ፡ ሓንቲ ዓቃብ ሕጊ፡ ግዳያት እቲ ገበን ኣካላዊ ጕድኣት እኳ እንተ ዘይወረዶም፡ ኵላቶም ግና ኣእምሮኣዊ ስቓይ ከም ዘጋጠሞም ገለጸት። ኣስዕብ ኣቢላ እውን፡ “ሓያሎ ኻባታቶም፡ ብተደጋጋሚ ኸም ዚጭነቑን ድቃስ ከም ዚኣብዮምን ገሊጾም እዮም፣ ኵላቶም ከኣ፡ መዓልታዊ ስራሖም በቲ ዘጋጠሞም ነገራት ኣመና ኸም እተጸልወ ተዛሪቦም እዮም” በለት።

እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

 • ሰረቕቲ ተበለጽቲ ስለ ዝዀኑ፡ ከባቢኻ ተዓዘብ

  ንቑሕ ኩን። ሰረቕቲ ተበለጽቲ እዮም። ንሰባት ኣዳህሊሎም እዮም ዚሰርቁ። ስለዚ፡ ነቶም ዚርእዩኻ ሰባት ኣስተብህለሎም፣ ከባቢኻ ተዓዘብ፣ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣልኮላዊ መስተ ብምስታይ ወይ ከኣ ሓሽሽ ብምውሳድ ንኣእምሮኻ ኣይተደንዝዞ። ሓደ ብዛዕባ ጥዕና ዚገልጽ ኢንሳይክሎፐድያ፡ “ሓደ ሰብ ኣልኮላዊ መስተ ምስ ዚሰቲ ወይ ሓሽሽ ምስ ዚወስድ፡” “ብንጹር ኪሓስብን ብዛዕባ ሓደገኛ ኪኸውን ዚኽእል ኵነታት ኬመዛዝንን” ከም ዘይክእል ገለጸ።

 • ንብረትካ ሓሉ። ንማኪናኻ ኸምኡውን ንመዓጹን ንመሳዅትን ገዛኻ ብግቡእ ዕጸዎ። ዘይትፈልጦ ሰብ ናብ ቤትካ ኺኣቱ ኣይትፍቀድ። ንኽቡር ኣቕሓ ኣብ ስቱር ቦታ ደኣ እምበር፡ ኵሉ ሰብ ኣብ ዚርእዮ ቦታ ኣይተቐምጦ። ምሳሌ 11:2፡ “ጥበብ . . . ምስቶም ትሑታት እያ” ትብል። ሰረቕቲ፡ እንተላይ ተስፋ ዝቘረጹ ቘልዑ፡ ነቶም ንርኣዩለይ ኢሎም ክቡር ስልማት ዚገብሩን ኤለክትሮኒካዊ ኣቕሑ ዚሕዙን ሰባት እዮም ዚሰርቅዎም።

 • ኣማኽር። “እቲ ዓሻ፡ መገዱ ኣብ ኣዒንቱ ቕንዕቲ እያ፡ ጥበበኛ ግና ምኽሪ ይሰምዕ።” (ምሳሌ 12:15) ክትጓዓዝ እንተ ዄንካ፡ ነቲ እቶም ተቐማጦን ሰበ ስልጣንን ዚህቡኻ ምኽሪ ስምዓዮ። ክትከዶ ዘይብልካ ቦታታት ኪነግሩኻ፡ ከምኡውን ብኸመይ ርእስኻን ንብረትካን ክትሕሉ ኸም እትኽእል ኬርእዩኻ ይኽእሉ እዮም።

ጾታዊ መጥቃዕቲ

እንታይ እዩ፧ ጾታዊ መጥቃዕቲ፡ ምዕማጽ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ብሓይሊ ወይ ብምፍርራህ ዚግበር ካልእ ዓይነት ጾታዊ ማህሰይቲ እውን ዜጠቓልል እዩ።

ንሰባት ዚጸልዎም ብኸመይ እዩ፧ ሓንቲ እተዓመጸት ጓል ኣንስተይቲ፡ “እቲ ዜሕዝን፡ ክትዕመጽ ከለኻ ጥራይ ኣይኰነን ጕድኣት ዚወርደካ። ካብ ኣእምሮኻ ኣይሕከኽን እዩ፣ ንነዊሕ እዋን ከኣ እናተመላለሰ የሳቕየካ እዩ፡ ብዛዕባ ህይወት ንዝነበረካ ኣረኣእያ ይልውጦ እዩ። ንህይወት ፈተውትኻ እውን ይቕይሮ እዩ” በለት። ሓቂ እዩ፡ ኣብ ጾታዊ መጥቃዕቲ፡ እቲ ግዳይ ዘይኰነስ፡ እቲ ዓማጺ እዩ ተሓታቲ ዚኸውን።

እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

 • ንስምዒትካ ዕሽሽ ኣይትበሎ። ኣብ ሰሜን ካሮላይና፡ ሕ.መ.ኣ. ዚርከብ ክፍሊ ፖሊስ፡ “እቲ ዘለኻሉ ቦታ ወይ እቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ስኽፍክፍ እንተ ኢሉካ፡ ካብኡ ርሓቕ። ነብስኻ ኻብቲ ቦታ ኽትከይድ እንተ ነጊሩካ፡ ዋላ እውን ካልኦት ኬእምኑኻ ይጽዓሩ፡ ኣይትስምዓዮም” ዚብል ምኽሪ ሃበ።

 • ርእሰ ምትእምማን ይሃሉኻ፣ ትኩር ድማ ኩን። ጾታዊ መጥቃዕቲ ዜውርዱ ሰባት፡ ነቶም ዚድህለሉን ዚግርሁን ሰባት እዮም ዜጥቅዕዎም። ስለዚ፡ ብእግርኻ ኽትከይድ ከለኻ፡ ብርእሰ ምእትምማን ተጓዓዝ፣ ንቑሕ ድማ ኩን።

 • ቅልጡፍ ስጕምቲ ውሰድ። ምእዋይ ሓጋዚ እዩ። (ዘዳግም 22:25-27) ክትሃድም ወይ ከኣ እቲ ዓማጺ ብዘይጽበዮ ነገራት ጌርካ ንርእስኻ ኽትከላኸለላ ፈትን።  ብዘይካዚ፡ እንተ ተኻኢሉ፡ ናብ ደሓን ዝዀነ ቦታ ሃዲምካ፡ ናብ ፖሊስ ደውል። *

ብኢንተርነት ዚግበር ገበን

እንታይ እዩ፧ እቲ ብእንግሊዝኛ “ሳይበርክራይም” ዚብሃል ገበን፡ ብኢንተርነት ኣቢልካ እዩ ዚፍጸም። እዚ ኸኣ፡ ነቲ ምስ ግብርን ምስቲ ንድኻታት ተባሂሉ ዚውሃብ ገንዘብን ዚተሓሓዝ ቅጥፈት ከምኡውን ነቲ ዘይናትካ ክረዲት ካርድ ምስ ምጥቃም ተተሓሒዙ ዚፍጸም ስርቂ የጠቓልል፣ ናይ ዘየረከብካዮ ንብረት ገንዘብ ምቕባል እውን ምስኡ እዩ ዚቝጸር። ብዘይካዚ፡ ከም ናይ ሓሶት ወፍርን ብኢንተርነት ዚግበር ጨረታን ዝኣመሰለ ምጥፍፋእ እውን ዜጠቓልል እዩ።

ንሰባት ዚጸልዎም ብኸመይ እዩ፧ እዚ ዅሉ ገበን፡ እቶም ግዳያት ኰኑ ዅሉ ሕብረተሰብ ብኣማእታት ቢልዮናት ዚቝጸር ዶላራት ከም ዚኸስር እዩ ዚገብር። ሓደ ኣብነት እስከ ንርአ። ሳንድራ፡ ነቲ ኣብቲ ብኢንተርነት ኣቢላ እትጥቀመሉ ባንክ ዘሎ ሓበሬታ ምምሕያሽ ክትገብረሉ ኸም ዘለዋ ዚገልጽ ኢ-መይል በጽሓ፣ እቲ ኢ-መይል ካብቲ ገንዘባ ዘቐመጠትሉ ባንክ እተላእከ እዩ መሲልዋ ነይሩ። ኰይኑ ግና፡ ነቲ ሓበሬታ ምስ ለኣኸቶ ሒደት ደቓይቕ ጸኒሑ፡ ካብቲ ገንዘባ 4,000 ዶላር ኣመሪካ ናብ ካልእ ኣብ ወጻኢ ዓዲ ዚርከብ ባንክ ከም እተመሓለለፈ ምስ ፈለጠት፡ ኣመና ሰንበደት። ብኡብኡ ኸኣ ከም እተታለለት ተገንዘበት።

እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

 • ጥንቁቕ ኩን! በቲ ብውሕልና እተዳለወ ዚመስል ወብ ሳይታት ኣይትታለል፣ ሕጋውያን ትካላት ገንዘብ፡ ኣዝዩ ምስጢራዊ ዝዀነ ሓበሬታ ብኢ-መይል ክትልእኽ ከም ዘይሓትታኻ ድማ ኣይትረስዕ። ብኢንተርነት ኣቢልካ ቕድሚ ምዕዳግካ ወይ ገንዘብካ ቕድሚ ምውፋርካ፡ ብዛዕባ እቲ ትካል ዘለዎ ስም ኣጻሪ። ምሳሌ 14:15፡ “ገርሂ ሰብ ንዅሉ ቓል ይአምን፡ ለባም ግና ንስጕምቱ ይጥንቀቐለን” ትብል። ብሕልፊ ነቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስ ዚርከባ ትካላት ዘሎካ ርክብ ተጠንቀቐሉ። ጸገም እንተ ኣጋጢሙ፡ ንኽትፈትሖ ኣመና ኣሸጋሪ ኪዀነካ ይኽእል እዩ።

 • ነቲ ትካልን ንፖሊሲታቱን መርምሮ። ከምዚ ዚስዕብ ኢልካ ንርእስኻ ሕተታ፦ ‘እቲ ትካል ኣበይ ቦታ እዩ ዚርከብ፧ ቍጽሪ ተሌፎኑ ቕኑዕ ድዩ፧ እቲ ዝዕድጎ ነገራት፡ ሕቡእ ወጻኢታት ኣለዎዶ፧ እቲ ዝዓደግክዎ ነገራት መዓስ እዩ ኣብ ኢደይ ዚኣቱ፧ እቲ ዝዓደግክዎ ነገር ኪምለስ ወይ ገንዘበይ ኪምለሰለይ ይኽእል ድዩ፧’

 • ኪእመን ዘይከኣል ውህበት እንተ ኣጋጢሙካ፡ ኣይትጠበር። ብኢንተርነት ኣቢሎም ዚሰርቁ ሰባት፡ ኣብቶም ስሱዓትን ብኸምኡ ረብሓ ዚደልዩ ሰባትን እዮም ዜተኵሩ። ገለ ኻብቲ ዚጥቀሙሉ መህረሪ፡ ብዙሕ ከይሰራሕካ ብዙሕ ገንዘብ ክትረክብ ከም እትኽእል፡ ዘይግብኣካ እኳ እንተ ዀነ፡ ክትልቃሕ ወይ ክረዲት ካርድ ክትረክብ ከም እትኽእል፡ ወይ ከኣ ንገንዘብካ ብዙሕ መኽሰብ ኣብ ዘለዎ ወፍሪ ኸተውዕሎ ኸም እትኽእል ዚገልጽ እዩ። ፈደራላዊ ኮሚሽን ንግዲ ሕ.መ.ኣ.፡ “ገንዘብካ ኣብ ወፍሪ ቕድሚ ምውዓልካ፡ ግዜ ወሲድካ ሕሰብ። እቲ መኽሰብ እናበዝሐ ብዝኸደ መጠን፡ እቲ ሓደጋ እውን ማዕሪኡ እዩ ዚበዝሕ። እቲ ወፍሪ ሕጋዊ ምዃኑ ኽሳዕ እተጻሪ፡ ዝዀነ ይኹን ሰብ ገንዘብካ ንኸተውፍር ኪደፋፍኣካ ኣይትፍቀድ” በለ።

ስርቂ መንነት

እንታይ እዩ፧ ስርቂ መንነት፡ ንምትላል ወይ ንኻልእ ገበን ኢልካ ብዛዕባ ናይ ሓደ ሰብ ውልቃዊ መንነት ዚገልጽ ሓበሬታ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣብ ኢድካ ምእታውን ነቲ ሓበሬታ ምጥቃምን እዩ ዜመልክት።

ንሰባት ዚጸልዎም ብኸመይ እዩ፧ ሰረቕቲ ንመንነትካ ተጠቒሞም፡ ክረዲት ካርድ ኪረኽቡ፡ ገንዘብ ኪልቅሑ፡ ወይ ከኣ ሓድሽ ሕሳብ ኪኸፍቱ ይኽእሉ እዮም። ብስምካ ድማ ብዙሕ ይዕደዩ፣ ኰይኑ ግና፡ ንስኻ ኢኻ ኣብ ዕዳን ዕንዲዳን እትኣቱ። ዋላ እውን ኣብ መወዳእታኡ ዕዳኻ እንተ ተሰረዘ፡ ስምካ ግና ንነዊሕ ዓመታት እዩ ዚበላሾ። ሓደ ግዳይ እዚ ገበን እዚ ዝዀነ ሰብ፡ “ምስ ክረዲት ካርድ ብእተተሓሓዘ ምኽንያት፡ ስምካ እንተ ተበላሽዩ፡ ኵሉ ነገር እዩ ዚጽሎ፣ ካብ ስርቂ ገንዘብ ንላዕሊ ዝኸፍአ እዩ” በለ።

እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

 • ንምስጢራዊ ሓበሬታኻ ሓልዎ። ብኢንተርነት ኣቢልካ ባንክ ትጥቀምን ትዕድግን እንተ ዄንካ፡ ብሕልፊ  ኸኣ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዚጥቀመሉ ኮምፕዩተር ከምኡ ትገብር እንተ ዄንካ፡ ነቲ እትጥቀመሉ ምስጢራዊ ቓላት (ፓስዎርድስ) በብግዜኡ ቐይሮ። ከምቲ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ ድማ፡ ነቲ ብምስጢር ዚተሓዝ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ኽትልእኽ ንዚሓትት ኢ-መይል ኣዚኻ ተጠንቀቐሉ።

  መንነት ዚሰርቁ ሰባት፡ ኮምፕዩተር ጥራይ ኣይኰኑን ዚጥቀሙ። ብዝዀነ ይኹን መገዲ ተጠቒሞም፡ ከም ናይ ባንክ ሕሳብን ቸክን ክረዲት ካርድን ቍጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነትን ዝኣመሰለ ኣገዳሲ ሰነዳት ንምርካብ ሒዅ እዮም ዚብሉ። ስለዚ፡ ነዚ ሰነዳት እዚ ኣብ ስቱር ቦታ ኣቐምጦ፣ ኣገዳሲ ሰነዳት ቅድሚ ምድርባይካ ድማ ንዅሉ ቕደዶ። ገለ ሰነድ ከም ዝጠፍኣካ ወይ ከም እተሰርቀ እንተ ጠርጢርካ፡ ውዓል ሕደር ከይበልካ ሓብር።

 • ንሕሳብካ ተቘጻጸሮ። ፈደራላዊ ኮሚሽን ንግዲ፡ “ኣስተብሃሊ ምዃን፡ . . . ስርቂ መንነት ንምክልኻል ዚሕግዝ ውጽኢታዊ መገዲ እዩ” በለ፣ ወሲኹ ድማ፡ “እቲ ኼጋጥም ዚኽእል ስርቂ መንነት ብኣጋኡ እንተ ተፈሊጡ፡ ዓብዪ ረብሓ እዩ ዘለዎ” በለ። ስለዚ፡ ነቲ ናይ ባንክ ሕሳብካ ወትሩ መርምሮ፣ ፍልይ ዝበለ ነገር እንተ ኣልዩ ኸኣ ኣስተብህል። ዚከኣል እንተ ዀይኑ፡ ጽቡቕ ስም ካብ ዘለዎ ትካል፡ ብዛዕባ ክረዲት ካርድኻ ዚገልጽ ጸብጻብ ኪወሃበካ ሕተት፣ ነቲ ምስ ስምካ ዚተሓሓዝ ናይ ባንክ ሕሳብን ክረዲት ካርድን ድማ ኣስተውዕለሉ።

ኣብዛ ሎሚ ዘላ ዓለም ዋላ ሓንቲ ውሕስነት ከም ዘየልቦ ዚከሓድ ኣይኰነን። እቲ ጥንቁቕ ዚብሃል ውልቀ ሰብ እውን እንተ ዀነ፡ ግዳይ ገበን ኪኸውን ይኽእል እዩ። ኰይኑ ግና፡ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ጥበብን ምስትውዓልን ምስዓብና፡ ወትሩ ይጠቕመና እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ጥበብን ምስትውዓልን ኪገልጽ ከሎ፡ “ኣይትሕደጋ፡ ንሳ ኸኣ ክትሕልወካ፡ ኣፍቅራ፡ ንሳውን ከተዕቍበካ እያ” ይብል። (ምሳሌ 4:6) ገበን ከም ዜኽትም እውን ይመባጻዕ እዩ።

ድሕሪ ሓጺር እዋን፡ ገበን ኬኽትም እዩ

ኣምላኽ ንገበን ከም ዜጥፍኦ ኽንተኣማመን እንኽእል ስለምንታይ ኢና፧ ነዚ ዚስዕብ እስከ ንርአ፦

 • ኣምላኽ ንገበን ኬጥፍኦ ይደሊ እዩ። “ኣነ እግዚኣብሄር ንቕንዕና ኤፍቅሮ፡ ንኸትርን ዓመጻን እጸልኦ እየ።”—ኢሳይያስ 61:8

 • ገበን ንምጥፋእ ዜድሊ ሓይሊ ኣለዎ። “ንሱ ብሓይሊ፡ ብፍርዲ፡ ብፍትሒ ዓብዪ እዩ።”—እዮብ 37:23

 • ንእኩያት ከም ዜጥፍኦም፡ ንጻድቃን ከኣ ከም ዜድሕኖም ተመባጺዑ እዩ። “እኩያት ኪጸንቱ እዮም።” “ጻድቃን ንሃገር ኪወርስዋ፡ ኣብኣውን ንዘለኣለም ኪነብሩ እዮም።”—መዝሙር 37:9, 29

 • ሰላም ዝሰፈና ሓዳስ ዓለም ከም ዜምጽእ፡ ንእሙናቱ ተመባጺዑሎም እዩ። “ትሑታት . . . ንምድሪ ኺወርስዋ እዮም፡ ብብዝሒ ሰላም ከኣ ደስ ኪብሎም እዩ።”—መዝሙር 37:11

እዘን ቃላት እዚኤን፡ ንልብኻ ተንኪፈናኦዶ፧ እንተ ተንኪፈናኦ፡ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ዘለዎ ዕላማ ብዝያዳ ምእንቲ ኽትፈልጥ፡ ግዜ መዲብካ ንመጽሓፍ ቅዱስ መርምሮ። ከም መጽሓፍ ቅዱስ ገይሩ ማእለያ ዘይብሉ ግብራዊ ጥበብ ዝሓዘ መጽሓፍ የለን። ብዘይካ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ገበን ዘይብሉ እዋን ከም ዚመጽእ ዚገልጽ ናይ ሓቂ ተስፋ ኺህበና ዚኽእል ካልእ መጽሓፍ የለን። *

ኣምላኽ፡ ገበን ዘይፍጸመላን ሰላም ዝሰፈናን ሓዳስ ዓለም ከም ዜምጽእ ተመባጺዑ ኣሎ

^ စာပိုဒ်၊ 5 ስማት ተቐዪሩ እዩ።

^ စာပိုဒ်၊ 22 መብዛሕትኦም ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ፡ ነቲ ዜጥቅዖም ሰብ ይፈልጥዎ እዮም። ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ነታ፡ “ንርእሰይ ካብ ጾታዊ መጥቃዕቲ ኸዕቍባ ዝኽእል ብኸመይ እየ፧” እትብል ኣብታ መንእሰያት ዝሓትዎ ሕቶታትን ተግባራዊ መልስታቱን፡ 1ይ ጥራዝ (እንግሊዝኛ) ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ገጽ 228 ዘላ ምዕራፍ ርአ። ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ www.jw.org ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ።

^ စာပိုဒ်၊ 44 ብዛዕባ ኣገደስቲ ትምህርትታት መጽሓፍ ቅዱስ ዚገልጽ ዝያዳ ሓበሬታ፡ ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ ኪርከብ ይከኣል እዩ። ሓንቲ ቕዳሕ ምእንቲ ኺህቡኻ፡ ንናይ የሆዋ መሰኻኽር ክትሓትቶም፡ ወይ ከኣ ኣብ www.jw.org ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ።