ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ሰባት ይቕይር

ንሓንቲ ዓመት ጥራይ እኳ ሰላምን ሓጐስን ኪህበኒ ለመንክዎ

ንሓንቲ ዓመት ጥራይ እኳ ሰላምን ሓጐስን ኪህበኒ ለመንክዎ
  • ዓመተ ልደት፦ 1971

  • መበቈል ሃገር፦ ፈረንሳ

  • ታሪኽ፦ ዚዕምጽን ዚምንዝርን ሓሽሽ ዚወስድን ዝነበረ

ሕሉፍ ህይወተይ፦

ስድራ ቤተይ ታለንኮርት ኣብ እትብሃል ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ፈረንሳ እትርከብ ንእሽቶ ቝሸት እዮም ዚነብሩ ነይሮም። ኣቦይ ፈረንሳዊ እዩ፡ ኣደይ ከኣ ኢጣልያዊት እያ። ወዲ ሸሞንተ ዓመት ከለኹ፡ ሸቃሎ ናብ ዚሰፍሩሉ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ከባቢ ሮማ ዚርከብ ቦታ ገዓዝና። ኣብኡ ህይወት ከቢድ እዩ ነይሩ። ወለደይ ብሰንኪ እቲ ዝነበሮም ናይ ገንዘብ ጸገማት፡ ይብኣሱ ነበሩ።

ወዲ 15 ዓመት ምስ ኰንኩ፡ ኣደይ ኣብ ገዛ ተዓጽየ ኣብ ክንዲ ዝውዕል ወጺአ ኣዕሩኽ ክገብር ኣተባብዓትኒ። ስለዚ፡ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ካብ ገዛ እናረሓቕኩ ኸድኩ። ነዊሕ ከይጸናሕኩ፡ ምስ ክፉኣት ሰባት ተቐራረብኩ። ሓደ መዓልቲ፡ ሓደ ጥዑይ ዝመስል ሰብኣይ ቀሪቡ፡ ሓሽሽ ሃበኒ፣ ኣነ እውን ከም ዓብዪ ሰብ ክርአ ስለ ዝደለኹ፡ ተቐበልክዎ። እቲ ናይ ሓሽሽን ምንዝርናን ዓለም ብኡብኡ እዩ ስሒቡኒ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት፡ ብጾታ ተዓሚጸ እየ። ህይወት ኪጽልኣኒ ጀመረ፣ ብህይወት እንተ ነበርኩ ወይ እንተ ሞትኩ ግዲ ኣይነበረንን። ብጻይ ዚብሃል እውን ኣይነበረንን። ወዲ 16 ዓመት ከለኹ፡ ሓደ ጥርሙዝ ምሉእ ዊስኪ ሰትየ ናብ ቀላይ ዘሊለ ብምእታው ርእሰይ ክቐትል ፈተንኩ። ብሰንኪ እዚ ድማ ሰለስተ መዓልቲ ሃለዋተይ ኣጥፋእኩ።

ንህይወት ኣኽብሮት ከሕድር እኳ እንተ ጀመርኩ፡ ዓማጽን መታለልን ኰንኩ። ንሰባት ምሳታቶም ጾታዊ ርክብ ከም ዝገብር መሲለ ድሕሪ ምቕራብ፡ ኣብ ገዛኦም ብሓሽሽ ገይረ አደንዝዞም እሞ ንብረቶም እሰርቆም ነበርኩ። እተወደቡ ጕጅለ ገበነኛታት ብኣይ ኣቢሎም ኣብ ኢጣልያ ሓሽሽ የጐዓዕዙ ነበሩ። ብዙሕ ሳዕ ፖሊስ ይጠማመቱኒ ነበሩ። ህይወተይ ዕላማ ዘይብላን ካብ ቍጽጽር ወጻእን ኰይና ነበረት። ግናኸ፡ ብህይወት ዝነብረሉ ምኽንያት ኪህሉ ኸም ዘለዎ እኣምን ነበርኩ። ናብ ኣምላኽ ጸልየ ኸኣ፡ ንሓንቲ ዓመት ጥራይ እኳ ሰላምን ሓጐስን ኪህበኒ ለመንክዎ።

መጽሓፍ ቅዱስ ንህይወተይ ዝቐየረሉ መገዲ፦

ወዲ 24 ዓመት ከለኹ፡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክግዕዝ ወሰንኩ። ብሰንኪ እቲ ምስ ነጋዶ ሓሽሽ ዝነበረኒ ንጥፈታት፡ ህይወተይ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ነይሩ እዩ። ቅድሚ ምኻደይ ግና፡ ንኣደይ ክበጽሓ ምስ ከድኩ፡ ኣኑንሲያቶ ሉጋራ ዝስሙ ሰብኣይ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረባ ጸንሓኒ። * ገበነኛ ዝነበረሉ ታሪኽ ስለ ዝፈልጥ፡ ፈራህኩ፣ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ድማ ሓተትክዎ። ንሱ ኸኣ ናይ የሆዋ ምስክር ንምዃን ኣብ ህይወቱ ዓበይቲ ለውጥታት ከም ዝገበረ ነገረኒ፣ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ከድኩ፡ ምስ  ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክዘራረብ እውን ቃል ኣእተወኒ። ኣነ ድማ ከምኡ ኽገብር ተሰማሚዐ እኳ እንተ ነበርኩ፡ ኣብታ ዓዲ ምስ በጻሕኩ ግና ቀልጢፈ ናብ ናይ ቀደም ኣነባብራይ ተመለስኩ።

ሓደ መዓልቲ፡ ሰብ ኣብ ዚብዝሖ ኣብ ለንደን ዚርከብ ጐደና መጽሔታት ግምቢ ዘብዐኛንቕሑ!ን ምስ ዜበርክት ዝነበረ ናይ የሆዋ ምስክር ተራኸብኩ። ነቲ ንኣኑንሲያቶ ዝኣቶኹሉ ቓል ስለ ዝዘከርክዎ፡ ነቲ ናይ የሆዋ ምስክር ምሳይ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኪገብር ሓተትክዎ።

ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እተመሃርክዎ ብሓቂ ኣገሪሙኒ እዩ። ንኣብነት፡ እቲ ኣብ 1 ዮሃንስ 1:9 ዚርከብ፡ “ሓጢኣትና እንተ ተናዚዝና፡ ንሓጢኣትና ኺሓድገልና፡ ካብ ኵሉ ዓመጻ እውን ኬንጽሃና . . . እዩ” ብምባል ብዛዕባ ኣምላኽ ዚገልጽ ቃላት ውሽጠይ ተንክዩኒ እዩ። ብኣነባብራይ ኣመና ረሳሕ ምዃነይ ይስምዓኒ ስለ ዝነበረ፡ እታ ጥቕሲ እቲኣ ኣባይ ዓብዪ ጽልዋ እዩ ነይርዋ። ብኡብኡ ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ዚግበር ኣኼባታት ክእከብ ጀመርኩ። እቶም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ድማ ጽቡቕ ገይሮም ተቐበሉኒ። ኣብ መንጎኦም ዘሎ ጥብቂ ዕርክነት ምስ ረኣኹ፡—እዚ እውን ካብ ቀደመይ ዝምነዮ ዝነበርኩ እዩ፡—ክፍሊ እታ ኸም ስድራ ቤት ዝዀነት ጉባኤ ክኸውን ደለኹ።

ንሓሽሽን ንምንዝርናን ምሕዳጉ እኳ ብዙሕ እንተ ዘይጸገመኒ፡ ባህርያተይ ምምሕያሽ ግና ከቢዱኒ እዩ። ንሰባት ብኣኽብሮትን ብሓልዮትን ክሕዞም ከም ዘሎኒ ተገንዚበ እየ። ከም ሓቂ እኳ ደኣስ፡ ክሳዕ ሕጂ ምስ ገሊኡ ሕማቕ ባህርያት እቃለስ ኣለኹ። ብሓገዝ የሆዋ ግና፡ ተመሓይሸ እየ። ካብቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጀመርኩሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ፡ ናይ የሆዋ ምስክር ኰይነ ተጠሚቐ እየ። እዚ ብ1997 እዩ ዀይኑ።

ዝረኸብክዎ ጥቕሚ፦

ድሕሪ ጥምቀት፡ ባርባራ ዝስማ ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ የሆዋ ምስክር ዝዀነት ሰበይቲ ተመርዓኹ። ሓደ ኻብ ናይ ቀደም ኣዕሩኸይ ነቲ ዝገበርክዎ ለውጢ ምስ ርኣየ፡ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጀመረ። ድሕሪ ግዜ፡ ንሱን ሓብቱን እውን ናይ የሆዋ ምስክር ኰኑ። ድሕሪኡ፡ ጓል 80 ዓመት ዝነበረት ንዓባየይ ሓብታ መጽናዕቲ ጀመረት፡ ቅድሚ ሙማታ ድማ ተጠምቀት።

ሕጂ ኣብ ሓንቲ ጉባኤ ሽማግለ ዀይነ አገልግል ኣለኹ፣ ኣነን ብዓልቲ ቤተይን ከኣ ኣብ ለንደን ንዚርከቡ ተዛረብቲ ጥልያንኛ መጽሓፍ ቅዱስ ንምምሃር፡ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልገልቲ ዄንና ነገልግል ኣለና። ሓድሓደ ግዜ፡ ነቲ ናይ ቀደም ኣነባብራይ ዘኪረ እጭነቕ እየ፣ ባርባራ ግና ብዙሕ እያ እትሕግዘኒ። ኣብ መወዳእታ፡ ወትሩ ዝብህጎ ዝነበርኩ እተረጋግአ ህይወት ስድራ ቤት ኣሎኒ፣ ከምቲ ወትሩ ዝደልዮ ዝነበርኩ እውን ፈቃር ኣቦ ኣሎኒ። ንኣምላኽ፡ ንሓንቲ ዓመት ጥራይ እኳ ሰላምን ሓጐስን ኪህበኒ እየ ለሚነዮ፣ ንሱ ግና ኣዝዩ ብዙሕ ነገር እዩ ሂቡኒ!

ኣብ መወዳእታ፡ ወትሩ ዝብህጎ ዝነበርኩ እተረጋግአ ህይወት ስድራ ቤት ኣሎኒ፣ ከምቲ ወትሩ ዝደልዮ ዝነበርኩ እውን ፈቃር ኣቦ ኣሎኒ

^ ሕ.ጽ. 10 ኣኑንሲያቶ ሉጋራ ዘዘንተዎ፡ ኣብ ናይ 1 ሓምለ 2014 ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ ኣብ ገጽ 8-9 ዝወጸት፡ “መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ሰባት ይቕይር—ብዘይ ሽጉጠይ ኣይንቀሳቐስን እየ ነይረ” ዘርእስታ ዓንቀጽ ርአ።