ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  ቍ. 6 2017

 ገበር | ብሉጽ ውህበት ኣየናይ እዩ፧

ብሉጽ ውህበት ምንዳይ

ብሉጽ ውህበት ምንዳይ

ንሓደ ሰብ እትህቦ ንዕኡ ብሉጽ ዝዀነ ውህበት ምርካብ ቀሊል ኣይኰነን። ከመይሲ፡ እቲ ውህበት ዘለዎ ዋጋ በቲ ተቐባሊ እዩ ዚውሰን። ሓደ ተቐባሊ ብሉጽ ገይሩ ዚርእዮ ውህበት ድማ ንኻልእ ሰብ ብሉጽ ከይከውን ይኽእል እዩ።

ንኣብነት፡ ሓደ ዀተቴ ንሓድሽ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒ ኸም ብሉጽ ውህበት ገይሩ ይርእዮ ይኸውን። ብኻልእ ሸነኽ ከኣ ሓደ እኹል ሰብ፡ ካብ ወለዱ ንዝወረሶ ኻብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንዚመሓላለፍ ነገር ወይ ንኻልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት፡ ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዎ ውህበት ገይሩ ኣኽቢሩ ይርእዮ ይኸውን። ኣብ ገሊኡ ባህልታት፡ ንመንእሰያት ኰነ ንዓበይቲ ተመራጺ ዝዀነ ውህበት፡ ገንዘብ እዩ፣ ከመይሲ፡ እቲ ተቐባሊ ቓሕ ብዝበሎ መገዲ ኺጥቀመሉ ይኽእል እዩ።

ሓለይቲ ዝዀኑ ውልቀ ሰባት፡ ቀሊል ዘይኰነ ኽነሱ ንሓደ ዚፈትውዎ ሰብ ዚበቅዕ ውህበት ኪረኽቡ ይጽዕሩ እዮም። ከምዚ ዝኣመሰለ ውህበት ዚርከብ ወትሩ ኸይከውን ይኽእል እዩ፣ እንተዀነ ግና፡ ሓደ ሰብ እተወሰነ ረቛሒታት ኣብ ኣእምሮኡ ምስ ዚሕዝ፡ ብሉጽ ውህበት ንምርካብ ዝያዳ ኪቐልሎ ይኽእል እዩ። ንሓጐስ እቲ ተቐባሊ ኣበርክቶ ኺገብር ዚኽእል ኣርባዕተ ነገር እስከ ንመርምር።

እቲ ተቐባሊ ዚብህጎ ነገራት። ኣብ በልፋስት፡ ሰሜናዊ ኣይርላንድ ዚነብር ሓደ ሰብኣይ ነታ ወዲ 10 ወይ 11 ዓመት ኣቢሉ ኸሎ እተዋህበቶ ብሽክለታ ቕድድም ካብ ኵሉ ዝበለጸት ውህበት ገይሩ እዩ ዚርእያ። ስለምንታይ፧ “ብሓቂ እምነያ ስለ ዝነበርኩ” በለ። እዚ ርእይቶ እዚ፡ ሓደ ሰብ ንሓደ ውህበት ኣኽቢሩ ንኺርእዮ ወይ ንኸይርእዮ፡ ኣብ ባህግታቱ ኸም ዚምርኰስ የርኢ። ስለዚ፡ ብዛዕባ እቲ ውህበት ክትህቦ ወጢንካ ዘለኻ ሰብ ሕሰብ። ኣኽቢሩ ዚርእዮ ነገራት እንታይ ምዃኑ ኽትፈልጥ ፈትን፣ ምኽንያቱ፡ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሓደ ሰብ ኣኽቢሩ ዚርእዮ ነገራት ንባህግታቱ ይጸልዎ እዩ። ንኣብነት፡ ኣቦሓጎታትን እናሓጎታትን መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ምስ ስድራ ቤቶም ዜሕልፍዎ ግዜ እዮም ኣኽቢሮም ዚርእይዎ። ንደቆምን ንደቂ ደቆምን ብእተኻእለ መጠን ብተደጋጋሚ ኺርእይዎም ይብህጉ ይዀኑ። ምስ ደቆምን ደቂ ደቆምን ኰይኖም ናብ እተፈላለየ ቦታታት ዙረት ኪገብሩ ዚረኽብዎ ኣጋጣሚ፡ ልዕሊ ዝዀነ ይኹን ካልእ ውህበት ኬማስዉሉ ይኽእሉ እዮም።

ባህግታት ሓደ ሰብ እንታይ ምዃኑ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ጽን በሃሊ ኽትከውን ኣሎካ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ንምስማዕ ቅልጡፍ፡ ንምዝራብ ደንጓዪ” ምዃን የተባብዕ እዩ። (ያእቆብ  1:19) ምስ ፈተውትኻ ወይ ምስ ቤተ ሰብካ ኸተዕልል ከለኻ፡ ዚፈትውዎን ዚጸልእዎን ነገራት እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ጽን ኢልካ ስማዕ። እዚ ኸኣ ዚሕጐሱሉ ውህበት ክትህቦም ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ነቲ ተቐባሊ ዜድልዮ ነገራት። እቲ ውህበት ንእሽቶ ወይ ሕሱር ይኹን ብዘየገድስ፡ ነቲ ተቐባሊ ዜድልዮ ምስ ዚኸውን፡ ኣኽቢሩ ኺርእዮ ይኽእል እዩ። ንሓደ ሰብ እንታይ ከም ዜድልዮ ግና ከመይ ጌርካ ኽትፈልጥ ትኽእል፧

ነቲ ሰብ እንታይ ከም ዜድልዮ ወይ እንታይ ከም ዚደሊ ምሕታት፡ ነዚ ኽትፈልጠሉ እትኽእል ዝቐለለ መገዲ ኺመስል ይኽእል እዩ። ብዙሓት ወሃብቲ ግና እዚ ነቲ ኻብ ምሃብ ዚርከብ ሓጐስ ዚሰርቆ ዀይኑ እዩ ዚስምዖም፣ ከመይሲ፡ ነቲ ተቐባሊ ዜድልዮ ውህበት ከይሓሰቦ ኺህብዎ እዮም ዚመርጹ። ኣብ ርእሲ እዚ፡ ገሊኦም ሰባት ብዛዕባ ዚፈትውዎን ዚጸልእዎን ነገራት ብጋህዲ ዚዛረቡ እኳ እንተ ዀኑ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ግና ብዛዕባ ዜድልዮም ነገራት ኣይዛረቡን እዮም።

ስለዚ፡ መስተብሃሊ ኹን፣ ንዅነታት እቲ ሰብ ከኣ ፍሉይ ቈላሕታ ግበረሉ። እቲ ሰብ ከመይ ዝበለ እዩ፧ ንእሽቶ፡ ዓብዪ፡ ዘይተመርዓወ፡ እተመርዓወ፡ እተፋትሐ፡ መበለት፡ ሰራሕተኛ፡ ወይስ ጥሮታ ዝወጸ፧ ድሕሪኡ፡ ነቲ ሰብ ዜድልዮ ነገር ኬማልኣሉ ዚኽእል ውህበት እንታይ ምዃኑ ሕሰብ።

ነቲ ውህበት ክትህቦ ዝሓሰብካ ሰብ እንታይ ከም ዜድልዮ ምእንቲ ኸተስተውዕል፡ ተመሳሳሊ ዅነታት ንዝነበሮም ሰባት ተወከስ። ካልኦት ሰባት ብዙሕ ዘይፈልጥዎ፡ ኣድላዪ ዝዀነ ነገር ብምንጋር ኪሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ሳላ ኸምዚ ዝኣመሰለ ሓገዝ ከኣ ካልኦት ዘይሓስብዎን ነቲ ተቐባሊ ዜድልዮ ዜማልኣሉን ውህበት ክትህብ ትኽእል ኢኻ።

ግዜ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ብግዜኡ ዚዝረብ ቃል . . . ክንደይ ኰን ጽቡቕ እዩ” ይብል። (ምሳሌ 15:23) እዛ ጥቕሲ እዚኣ፡ እንዛረበሉ ግዜ፡ ዓብዪ ጽልዋ ኺህልዎ ኸም ዚኽእል ተርኢ። ተግባራትና እውን ብተመሳሳሊ ኸምኡ እዩ። ልክዕ ከምቲ ብግዜኡ ዚዝረብ ቃል ንሰማዒኡ ኣዝዩ ባህ ዜብል ኪኸውን ዚኽእል፡ ብግዜኡ ወይ ኣብ ግቡእ ኣጋጣሚ ዚውሃብ ውህበት እውን ንሓጐስ እቲ ተቐባሊ ዓብዪ ኣበርክቶ ኺገብር ይኽእል እዩ።

ፈታዊኻ ይምርዖ ኣሎ። ሓደ መንእሰይ ካብ ቤት ትምህርቲ ኺምረቕ እዩ። ሓንቲ ብዓልቲ ሓዳር፡ መዓልቲ ሕርሳ ትጽበ ኣላ። እዚ ሒደት ካብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ውህበታት ዚውሃበሉ ሓያሎ ኣጋጣሚታት እዩ። ገሊኦም፡ ዝርዝር እቲ ኣብ ዚመጽእ ዓመት ዚህሉ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ምሓዝ፡ ጠቓሚ ዀይኑ ረኺቦምዎ እዮም። በዚ መገዲ እዚ ኣቢሎም ድማ ነቲ ኣጋጣሚታት ዚበቅዕ ውህበት ኣቐዲሞም ኪምድቡ ኽኢሎም እዮም። *

ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ጥራይ ውህበት ኣብ ምሃብ ክትሕጸር ግና የብልካን። ካብ ምሃብ ዚርከብ ሓጐስ፡ ኣብ ዝዀነ ይኹን ግዜ ኺርከብ ይከኣል እዩ። ጥንቃቐ ዜድልዮ ጕዳይ ግና ኣሎ። ንኣብነት፡ ሓደ ሰብኣይ ንሓንቲ ሰበይቲ ብዘይ ንጹር ምኽንያት ሓደ ውህበት እንተ ደኣ ሂብዋ፡ ብዝያዳ ኺፈልጣ ደልዩ ኸም ዘሎ ዚሕብር ከም ዝዀነ ገይራ ኽትወስዶ ትኽእል እያ። ከምዚ ዝኣመሰለ ውህበት በዚ ዕላማ እዚ እተዋህበ ወይ ኪውሃብ ግቡእ እንተ ዘይኰይኑ ግና፡ ናብ ጌጋ ምርዳእ ወይ ናብ ካልእ ጸገማት ኪመርሕ ይኽእል እዩ። እዚ ዅነታት እዚ ኸኣ፡ ካልእ ኣገዳሲ ረቛሒ፡ ማለት ድራኸታት እቲ ወሃቢ ኣብ ግምት ኪኣቱ ኸም ዜድሊ የርኢ።

ድራኸታት እቲ ወሃቢ። ካብዚ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ ኣብነት ከም እንርእዮ፡ እቲ ተቐባሊ ንድራኸታት እቲ ወሃቢ ብጌጋ ኺርድኦ ዚኽእል እንተ ዀይኑ ምምርማር ጽቡቕ እዩ። ብኻልእ ሸነኽ ከኣ፡ እቲ ወሃቢ እውን ንናይ ገዛእ ርእሱ ድራኸታት ኪምርምር ኣለዎ። ዋላ እኳ መብዛሕትኦም ሰባት ካብ ጽቡቕ ድራኸ ተበጊሶም ውህበት ከም ዚህቡ ገይሮም ዚሓስቡ እንተ ዀኑ፡ ብዙሓት ግና ኣብ ዓመት ኣብ እተወሰነ እዋናት ውህበት ዚህቡ፡ ግዴታ ዀይኑ ስለ ዚስምዖም እዩ። ገሊኦም ውህበት ዚህብሉ ምኽንያት ከኣ ሓለፋ ኺግበረሎም ወይ ብገለ መገዲ ኺከሓሱ ስለ ዚደልዩ እዮም።

ካብ ጽቡቕ ድራኸ ተበጊስካ ውህበት ከም እትህብ ንምርግጋጽ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ኵሉ ግብርኹም ብፍቕሪ ይገበር” ይብል። (1 ቈረንቶስ 16:14) ነቶም ተቐበልቲ ብዘሎካ ናይ ሓቂ ፍቕርን ሓልዮትን ተደሪኽካ ትህብ እንተ ዄንካ፡ ተቐበልቲ ንውህበታትካ ብሓጐስ ኪቕበልዎ እዮም፣ ናይ ሓቂ ልግሲ ብምርኣይ ዚመጽእ ዓብዪ ሓጐስ ከኣ  ክትረክብ ኢኻ። ካብ ልቢ ምስ እትህብ፡ ንሰማያዊ ኣቦና እውን ተሐጕሶ ኢኻ። ኣብ ጥንታዊት ቈረንቶስ ዝነበሩ ክርስትያናት ነቲ ምእንቲ እቶም ኣብ ይሁዳ ዝነበሩ ክርስትያናት ብጾቶም ዚግበር ዝነበረ ዕዮ ረድኤት ብልግስን ብሓጐስን ምስ ደገፉ፡ ሃዋርያ ጳውሎስ ነኣዶም። “ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዚፈቱ” ድማ በሎም።—2 ቈረንቶስ 9:7

ነዚ እተገልጸ ረቛሒታት ኣቓልቦ ምሃብ፡ ንኻልኦት ዜሐጕስ ውህበታት ክትህብ ብዙሕ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ። እዚ ረቛሒታት እዝን ካልእን፡ ደቂ ሰብ ካብ ኵሉ ዝበለጸ ውህበት ኪቕበሉ ኣምላኽ ኣብ ዝገበሮ መሰናድዎ ተራ ነይርዎ እዩ። ነዛ እትቕጽል ዓንቀጽ ብምንባብ፡ እዚ ዓብዪ ውህበት እዚ እንታይ ምዃኑ ኽትፈልጥ ንዕድመካ።

^ ሕ.ጽ. 13 ብዙሓት ሰባት ኣብ ዕለተ ልደትን በዓላታን እውን ውህበት ይህቡ እዮም። እዚ ኣጋጣሚታት እዚ ግና፡ መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህሮ ትምህርቲ ዚጋጮ ልምድታት ዜጠቓልል እዩ። ኣብዛ መጽሔት እዚኣ ዝወጸት፡ “ሕቶታት ኣንበብትና—ክርስትያናት፡ በዓል ልደት የብዕሉ ድዮም፧” ዘርእስታ ዓንቀጽ ርአ።