መጽሓፍ ቅዱስ ኪዕቀብ ክኢሉ እዩ፣ ከም ውጽኢቱ ኸኣ፡ ሎሚ ናትካ ቕዳሕ ኪህልወካን ከተንብቦን ትኽእል ኢኻ። ጽቡቕ ትርጉም ቅዱሳት ጽሑፋት ምስ እትመርጽ ድማ ዜተኣማምን ቅዳሕ እቲ በዅሪ ጽሑፍ ተንብብ ከም ዘለኻ ኸተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ። * ይኹን እምበር፡ ባህርያዊ ምምሽማሽን ብርቱዕ ምጽራርን ኰነ ኢልካ ንመልእኽቱ ንምጥዋይ ዚግበር ፈተነን እናኣጋጠሞ ኽነሱ፡ ብዜደንቕ መገዲ ኺዕቀብ ዝኸኣለ ስለምንታይ እዩ፧ ነዚ መጽሓፍ እዚ ፍሉይ ዚገብሮኸ እንታይ እዩ፧

“ሕጂ እዚ ኣብ ኢደይ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ውህበት ኣምላኽ ከም ዝዀነ እየ ዝኣምን”

ሃዋርያ ጳውሎስ፡ “ኵሉ ቕዱስ ጽሑፍ ብድራኸ መንፈስ ኣምላኽ እተጻሕፈ . . . እዩ” ብምባል ጽሒፉ ነይሩ እዩ፣ ብዙሓት ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ኣብዚ መደምደምታ እዚ እዮም በጺሖም። (2 ጢሞቴዎስ 3:16) መጽሓፍ ቅዱስ ኪዕቀብ ዝኸኣለ፡ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝዀነን ኣምላኽ ክሳዕ ሎሚ ስለ ዝዓቀቦን ምዃኑ እዮም ዚኣምኑ። እቲ ኣብ መእተዊ እዘን ተኸታተልቲ ዓንቀጻት እተጠቕሰ ፋይዛል፡ ድሕሪ ግዜ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብምጽናዕ ነቲ ብዛዕባኡ ዚብሃል ነገራት ሓቂ እንተ ዀይኑ ኺምርምር ወሰነ። እቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ኸኣ ኣገረሞ። ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ብዙሕ ኣብ ህዝበ ክርስትያን ዘሎ ልሙድ ትምህርትታት፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘይርከብ ተማህረ። ኣብ ርእሲ እዚ፡ በቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተገሊጹ ዘሎ፡ ኣምላኽ ንምድሪ ዘለዎ ዕላማ ልቡ ተተንከፈ።

ፋይዛል ከምዚ ይብል፦ “ሕጂ እዚ ኣብ ኢደይ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ውህበት ኣምላኽ ከም ዝዀነ እየ ዝኣምን፣ ደሓር ከኣ፡ ኣምላኽ ዩኒቨርስ ኪፈጥር ካብ ከኣለ፡ መጽሓፍ ኪህበናን ንዓና ኢሉ ኺዕቅቦን ዜኽእሎ ሓይሊ ኺህልዎ ኣይክእልንዶ፧ ከም ዘይክእል ምዝራብ እሞ ንሓይሊ እቲ ዅሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ከም ምድራት እዩ ዚርአ! ንሓይሊ ኣምላኽ ዝድርቶስ፡ ኣነ መን እየ፧”—ኢሳይያስ 40:8

^ ሕ.ጽ. 3 ኣብ ናይ 1 ግንቦት 2008 ሕታም እዛ መጽሔት እዚኣ ዝወጸት፡ “ጽቡቕ ትርጕም መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ክትመርጽ ትኽእል፧” ዘርእስታ ዓንቀጽ ርአ።