እታ ንእሽቶ ሓብተይ ኣራሰሊ፡ “ላሕ ኣይተብልኒ። ምስ ሃይማኖትኪ እተተሓሓዘ ነገር ክሰምዕ ኣይደልን እየ። ቅጭ እዩ ዜምጽኣለይ። ንዓኺ እውን ጸሊአኪ እየ!” ኢላ ጨደረትለይ። ሕጂ ኣብ 91 ዓመት ዕድመይ እውን ከይተረፈ፡ ነዘን ቃላት እዚአን ክሰምዐን ከለኹ ኽሳዕ ክንደይ ከም ዘሳቐያኒ ግና ኣይርስዖን እየ። ከምቲ መክብብ 7:8 እትብሎ ግና፡ “ካብ መጀመርታ ነገርሲ መወዳእታኡ ይሓይሽ።” ንሕና እውን መወዳእታና ጸቢቑልና እዩ።—ፈሊሳ።

ፈሊሳ፦ ኣዝዮም ሃይማኖተኛታት ኣብ ዝዀኑ ስድራ ቤት እየ ዓብየ። 13 ኻብ ኣዝማድና፡ ካህናት ወይ ፈለስቲ ካቶሊክ እዮም ነይሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማይ ከኣ ንሓደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካቶሊክ ዚምህር ዝነበረ ዘመድና ዝዀነ ኻህን ብጹእ ገይርዎ እዩ። ንሕና ድማ ትሑት ኣታዊ ዘሎና ስድራ ቤት ኢና ኔርና። ኣቦይ ሓጓዳይ እዩ ነይሩ፣ ኣደይ ከኣ ኣብ ሕርሻ እያ እትዓዪ ነይራ። ካብቶም ሸሞንተ ውሉዳት ድማ፡ ኣነ በዅሪ እየ ነይረ።

ጓል 12 ዓመት ከለኹ፡ ውግእ ሓድሕድ ስጳኛ ተወልዐ። ድሕሪ እቲ ውግእ ከኣ፡ ኣቦይ ተኣስረ። እቲ ሰፊሕ ኣተሓሳስባኡ ነቲ ምልካዊ መንግስቲ ኣየሐጐሶን። ኣደይ ንስድራ ቤትና ምዕንጋል ስለ ዝኸበዳ፡ ሓንቲ ፈታዊትና ንሰለስተ ኣሓተይ፡ ማለት ንኣራሰሊን ንላውሪን ንራሞኒን ናብቲ ኣብ ቢልባኦ፡ ስጳኛ ዚርከብ ማሕበር ደናግል ክትሰድደን ሓሳብ ሃበታ። ኣብኡ እንተ ወሓደ፡ ዚብላዕ ከም ዚረኽባ ኣሚነናሉ ነበራ።

ኣራሰሊ፦ ኣብቲ ግዜ እቲ ደቂ 14ን 12ን 10ን ኢና ኔርና፣ ካብ ስድራ ቤትና ምፍላይና ድማ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ነይሩ። ኣብ ቢልባኦ ነጽሪ ኢና ኔርና። ድሕሪ ኽልተ ዓመት፡ እተን ደናግል ኣብ ዛራጎዛ ናብ ዚርከብ ንኣረጋውያን ዚናቢ ዓብዪ ማሕበር ደናግል ኣመሓላለፋና። ኣብኡ ድማ ክሽነ ነጽሪ ነበርና፣ እዚ ኸኣ ንንኣሽቱ ጐራዙ ኸቢድ ዕዮ እዩ ነይሩ።

ፈሊሳ፦ ሓብተይ ናብ ዛራጎዛ ምስ ከደት፡ ኣደይን ካህን ዝዀነ ኣኮይን ኣብቲ ማሕበር ደናግል እቲ ኸይደ ኽሰርሕ ወሰኑ። እዚ ኸኣ ካብቲ ዓይኑ ዘውደቐለይ ወዲ ገዛውትና ኸም ዜርሕቐኒ ሓሲቦም ነበሩ። ሃይማኖተኛ ስለ ዝነበርኩ፡ ኣብ ማሕበር ደናግል ምእታው ዚብልዎ ሓሳብ ንእተወሰነ ግዜ ፈትዮየ ነይረ እየ። መዓልቲ መዓልቲ ናብ ቅዳሰ እኸይድ  ነይረ እየ፣ ከምቲ ኣብ ኣፍሪቃ ፈላሲ ዀይኑ ዜገልግል ዝነበረ ዘመድና ኸኣ ሚስዮናዊ ዀይነ ክኸይድ ዝሓሰብኩሉ እዋን እውን ነይሩ እዩ።

ኣብ ዛራጎዛ፡ ስጳኛ ዚርከብ ማሕበር ደናግል (ጸጋም)፣ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ናካር-ኮሉንጋ (የማን)

እተን ደናግል ኣብ ካልእ ሃገር ከይደ ንኣምላኽ ንምግልጋል ኬተባብዕ ዚኽእል ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይገበራን፣ በቲ ኣብ ማሕበር ደናግል ዝነበረ ህይወተይ ከኣ እተኣሰርኩ ዀይኑ ተሰምዓኒ። ስለዚ፡ ድሕሪ ሓደ ዓመት፡ ነቲ ኣኮይ ዝዀነ ኻህን ንምክንኻን ናብ ቤት ክምለስ ወሰንኩ። ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ቤት ዝዓይዮ ዝነበርኩ ዕዮ፡ ምሸት ምሸት ብመድገምያ ጸሎት እደግም ነበርኩ። ዕምባባታት ቤተ ክርስትያን ምስንዳው፡ ንምስልታት ድንግል ማርያምን “ቅዱሳንን” ከኣ ኣልባሳት ምግባር እፈቱ ነበርኩ።

ኣራሰሊ፦ እዚ ኪኸውን ከሎ፡ ኣብ ማሕበር ደናግል ዝነበረ ህይወትና ተለወጠ። ናይ ፈለማ መብጽዓይ ድሕሪ ምእታወይ፡ እተን ደናግል ንሰለስቴና ኣሓት ፈላለያና። ራሞኒ ኣብ ዛራጎዛ ጸንሐት፡ ላውሪ ናብ ቫለንሽያ ኸደት፡ ኣነ ድማ ናብቲ ኻልኣይ መብጽዓይ ዝኣቶኹሉ ማድሪድ ተወሰድኩ። እቲ ኣብ ማድሪድ ዝነበረ ማሕበር ደናግል ንተምሃሮን ንኣረጋውያንን ንኻልኦት በጻሕትን ዚኸውን መሕደሪ ነበሮ፣ ስለዚ፡ ኣብኡ ብዙሕ ዕዮ እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ኣብቲ ኣብኡ ዝነበረ ሕሙማት ዜዕርፉሉ ኽፍልታት እሰርሕ ነበርኩ።

ህይወት ደናግል ዜዕግብ ኪኸውን እዩ ትጽቢት ነይሩኒ። ንመጽሓፍ ቅዱስ ከንብቦን ክርድኦን እህንጠ ነይረ እየ። ብዛዕባ ኣምላኽ ወይ የሱስ ግና ኣይዝረብን እዩ ነይሩ፣ ንመጽሓፍ ቅዱስ እውን ኣይንጥቀመሉን ኢና ኔርና። እተወሰነ ላቲን ተማሂረ፡ ህይወት “ቅዱሳት” ኣጽኒዐ፡ ንማርያም ድማ አምልኽ ነይረ። ብዝተረፈ፡ ከቢድ ናይ ጕልበት ስራሕ ጥራይ እዩ ነይሩ።

በዚ ኽጭነቕ ምስ ጀመርኩ፡ ነታ ሓለቓ ደናግል ኣዘራረብክዋ። ስድራ ቤተይ ሓገዝ እናኣድለዮም ክነሱ፡ ኣነ ኣበርቲዐ ብዝሰርሖ ስራሕ፡ ካልኦት ጁባኦም ኪመልኡ ኸም ዘይውሓጠለይ ነገርክዋ። ንሳ ኸኣ ካብቲ ማሕበር ደናግል ክወጽእ ዝነበረኒ ሓሳብ ከተቐይረኒ ኢላ፡ ኣብ ሓንቲ ኽፍሊ ዓጸወትኒ።

ኣብ ሰለስተ ኣጋጣሚ፡ እተን ደናግል ነቲ ንምኻድ ዘሎኒ ሓሳብ እንተ ቐዪረ ኺርእያ ኢለን ካብታ እተኣሰርኩላ ኽፍሊ ኣውጺአናኒ ነበራ። ቈራጽነተይ ምስ ረኣያ ኸኣ፡ “ካብ ንኣምላኽ፡ ንሰይጣን ከገልግል ስለ ዝሓረኹ፡ እወጽእ ኣለኹ” ኢለ ብጽሑፍ ክገልጽ ሓተታኒ። እዚ ነገር እዚ ኣሰምቢዱኒ እዩ፣ ካብቲ ማሕበር ደናግል ክወጽእ እኳ እንተ ደለኹ፡ ነዘን ቃላት እዚአን ግና ከቶ ኽጽሕፈን ኣይከኣልኩን። ኣብ መወዳእታ፡ ነቲ ኑዛዘይ ዚሰምዕ ካህን ጸዊዐ፡ እንታይ ከም ዝዀነ ነገርክዎ። ንሱ ድማ ነቲ ኣቡን ሰበኻ ሓቢሩ፡ ናብቲ ኣቐዲመ ዝነበርኩሉ ማሕበር ደናግል ዛራጎዛ ኸም ዝምለስ ገበረኒ። ኣብኡ ሒደት ኣዋርሕ ድሕሪ ምጽናሐይ ከኣ፡ ክወጽእ ተፈቕደለይ። ድሕርዚ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ላውሪን ራሞኒን እውን ካብ ማሕበር ደናግል ወጻ።

“እተኸልከለት” መጽሓፍ ፍልልያት ፈጠረትልና

ፈሊሳ

ፈሊሳ፦ ጸኒሐ፡ ተመርዓኹ እሞ ናብ ካታብሪያ ገዓዝኩ። ኣዘውቲረ ናብ ቅዳሰ እኸይድ ነበርኩ፣ ሓንቲ ሰንበት ድማ ካብ  መድረኽ ዜገርም ነገር ሰማዕኩ። እቲ ኻህን ናብ ናይ ዘልአለም ህይወት እትመርሕ ሐቂ ናብ ዘርእስታ መጽሓፍ እናኣመልከተ፡ ብሕርቃን፡ “ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ርኣይዋ!” በለ። ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ፡ “እዛ መጽሓፍ እዚኣ እንተ ተዋሂባትኩም፡ ንዓይ ሃቡኒ ወይ ደርብይዋ!” በለ።

እታ መጽሓፍ እቲኣ እኳ እንተ ዘይነበረትኒ፡ ሽዑሽዑ ግና ክትህልወኒ ደለኹ። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ከኣ፡ ክልተ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ቤተይ ኳሕኲሐን ነታ “እተኸልከለት” መጽሓፍ ሃባኒ። በታ ለይቲ እቲኣ ድማ ኣንበብክዋ፣ እተን ኣንስቲ ንጽብሒቱ ተመሊሰን ምስ መጻ ኸኣ፡ ምሳታተን ኰይነ መጽሓፍ ቅዱስ ከጽንዕ ተሰማማዕኩ።

እታ “እተኸልከለት” መጽሓፍ

ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ሓቂ ንህይወተይ ተንከዮ። እቲ ኣቐዲሙ ንሃይማኖተይ ዝነበረኒ ተወፋይነት ተለዊጡስ ንየሆዋ ዓሚቝ ፍቕሪ፡ ንኣገልግሎቱ ኸኣ ቅንኣት ኣሕደርኩ። ብ1973 ድማ ተጠመቕኩ። ንስድራ ቤተይ ሓቂ ንምክፋል ብዙሕ ኣጋጣሚታት እኳ እንተ ዘይነበረኒ፡ ብእተኻእለኒ መጠን ከምኡ እገብር ነበርኩ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝገለጽክዎ ኸኣ፡ ንእምነተይ ኣበርቲዖም ይጻረርዎ ነበሩ፣ ምናዳ ኣራሰሊ ሓብተይ ኣበርቲዓ ትጻረረኒ ነበረት።

ኣራሰሊ፦ ኣብ ማሕበር ደናግል ዘሕለፍክዎ ኣሉታዊ ተመክሮ ኣመሪሩኒ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር፡ ሰንበት ሰንበት ናብ ቅዳሰ እኸይድ፡ መዓልቲ መዓልቲ ድማ ብመድገምያ ገይረ እጽሊ ነይረ እየ። ንመጽሓፍ ቅዱስ ክርድኦ ብርቱዕ ባህጊ ነይሩኒ እዩ፣ ኣምላኽ ኪሕግዘኒ እውን እልምን ነይረ እየ። ፈሊሳ ሓብተይ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ እምነታ ምስ ነገረትኒ ግና፡ ኣመና ስምዒታዊት ኰይና ስለ እተራእየትኒ፡ ኣኽራሪት ገይረ እየ ርእየያ። ስለዚ፡ ብዙሕ እየ ተቓዊመያ።

ኣራሰሊ

ድሕሪ ሒደት ዓመታት፡ ስራሕ ደልየ ናብ ማድሪድ ተመለስኩ፡ ኣብኡ እውን ተመርዓኹ። ድሕሪ ግዜ፡ ንዅሉ ብዓይኒ ጥርጣረ ኽርኢ ጀመርኩ። ኣዘውቲሮም ናብ ቅዳሰ ዚኸዱ ሰባት ንትምህርትታት ወንጌል ኣብ ግብሪ ኸም ዘየውዕልዎ ኽዕዘብ ጀመርኩ። ስለዚ፡ ናብ ቤተ ክርስትያን ምኻድ ሓደግክዎ። ኣብ “ቅዱሳት፡” ኑዛዜ፡ ወይ ገሃነም እሳት ዝነበረኒ እምነት ድማ ጠፍአ። ሕሉፍ ሓሊፈ እውን ንዅሉ ምስልታተይ ጐሓፍክዎ። ዝገበሮ ዝነበርኩ ቕኑዕ እንተ ዀይኑ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ስለዚ፡ ሕማቕ ይስምዓኒ ነበረ፣ ግናኸ፡ ናብ ኣምላኽ፡ “ክፈልጠካ እደሊ እየ። ሓግዘኒ!” ኢለ እጽሊ ነበርኩ። ናይ የሆዋ መሰኻኽር ናብ ቤተይ ደጋጊሞም እኳ እንተ መጹ፡ ማዕጾ ኣይከፈትኩሎምን። ዝዀነ ይኹን ሃይማኖት ኣይኣምንን እየ ነይረ።

 ኣብ መጀመርታ 1980ታት፡ ኣብ ፈረንሳን ስጳኛን ዚነብራ ዝነበራ ኣሓተይ ላውሪን ራሞኒን ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኰይነን መጽሓፍ ቅዱስ ኬጽንዓ ጀመራ። ከም ፈሊሳ እተታለላ መሲሉኒ ነይሩ። ድሕርዚ፡ ምስ ሓንቲ ኣንጀሊነስ ዝስማ ጐረቤተይ ተራኸብኩ፣ ንሳ ድማ ናይ ቀረባ መሓዛይ ኰነት። ንሳ እውን ናይ የሆዋ ምስክር እያ ነይራ። ኣንጀሊነስን ሰብኣያን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክገብር ብተደጋጋሚ ይሓትቱኒ ነበሩ። ብደጋዊ ትርኢተይ ተጠራጣሪት እኳ እንተ ነበርኩ፡ ንፍልጠት መጽሓፍ ቅዱስ ጽምኢ ኸም ዝነበረኒ ኣስተውዒሎም ነበሩ። ኣብ መወዳእታ፡ “ሕራይ። ግናኸ፡ መጽሓፍ ቅዱሰይ ጥራይ እንተ ተጠቒምና ጥራይ እየ ምሳኻትኩም ዘጽንዕ” በልክዎም፣ ከምኡ ኽብል ከለኹ ድማ፡ በቲ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ናካር-ኮሉንጋ ኽንጥቀም ማለተይ እየ ነይረ።

ኣብ መወዳእታ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ሓድነት ፈጠረልና

ፈሊሳ፦ ብ1973 ኣብ እተጠመቕኩሉ እዋን፡ ኣብታ ርእሲ ኸተማ እታ ኣብ ስጳኛ እትርከብ ኣውራጃ ካታብሪያ ዝዀነት ከተማ ሳንታንደር፡ 70 ዚዀኑ ናይ የሆዋ መሰኻኽር እዮም ነይሮም። ሰፊሕ ክሊ እዩ ነይሩና፣ ኣብ ብዘሎ እቲ ኣውራጃ ንምስባኽ ከኣ ብኣውቶቡስን ብማኪናን ንጓዓዝ ነበርና። ኣብቲ ዞባ እቲ ዚርከባ ብኣማእታት ዚቝጸራ ኣቝሻት ንምብጻሕ ኣብ ቈቍሸት ንኸይድ ነበርና።

ንሓያሎ ሰባት መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ምምራሕ ፍሉይ መሰል ረኺበ እየ፣ 11 ኻብቶም ተምሃሮ ኸኣ ተጠሚቖም እዮም። መብዛሕትኦም ካቶሊክ እዮም ነይሮም። ኣነ ንባዕለይ ሓንቲ ኻብቶም ብጥብቂ ዚኣምኑ ምእመናን ብምንባረይ፡ ብኸመይ ከም ዝዕገሶምን ከም ዝርድኣሎምን እፈልጥ ነይረ እየ። ነቲ ኣጥቢቖም ዝሓዝዎ እምነታት ኪሓድግዎ፡ ሓቂ ንምልላይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስን ናይ የሆዋ መንፈስ ቅዱስን ልቦም ኪትንክዮም ግዜ ኸም ዜድልዮም አስተውዕል ነይረ እየ። (እብ. 4:12) ፖሊስ ዝነበረ ብዓል ቤተይ ብየንቨኒዶ ድማ ብ1979 ተጠምቀ፣ ኣደይ እውን ቀቅድሚ ሙማታ መጽሓፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ጀሚራ ነበረት።

ኣራሰሊ፦ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር መጽሓፍ ቅዱስ ከጽንዕ ኣብ ዝጀመርኩሉ እዋን፡ ኣመና ተጠራጣሪት እየ ነይረ። ሰሙናት እናሓለፈ ምስ ከደ ግና፡ እቲ ሕማቕ ስምዒተይ እናጠፍአ ኸደ። እቲ ብዛዕባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዝማረኸኒ ነገር፡ ዚሰብክዎ ኣብ ግብሪ ዜውዕሉ ምዃኖም እዩ። እምነትይ ከኣ ንጥርጣረይ ተክኣቶ፣ ዝያዳ ሓጐስ እውን ረኸብኩ። ገሊአን ጐረባብተይ እውን፡ “ኣራሰሊ፡ በዚ ዝሓረኽዮ መገዲ ቐጽሊ!” ኢለናኒ እየን።

ኣነ እውን፡ “የሆዋ፡ ብኣይ ተስፋ ስለ ዘይቈረጽካ፡ እቲ ዝደልዮ ዝነበርኩ ናይ ሓቂ ፍልጠት መጽሓፍ ቅዱስ ክረክብ ድማ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ስለ ዝሃብካኒ፡ አመስግነካ” ኢለ ዝጸለኹሉ ግዜ ትዝ ይብለኒ እዩ። ንፈሊሳ ሓብተይ ከኣ ነቲ እተዛረብክዋ ጐዳኢ ቓላተይ ይቕረ ኽትብለለይ ሓቲተያ እየ። ድሕርዚ፡ ክትዕና ብውዕዉዕ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ምይይጥ ተተክአ። ብ1989 ኣብ 61 ዓመት ዕድመይ ከኣ ተጠመቕኩ።

ፈሊሳ፦ ሕጂ ኣብ 91 ዓመት ዕድመይ ዝርከብ መበለት እየ፣ ሓይለይ እውን ጠሊሙኒ እዩ። መዓልቲ መዓልቲ ግና መጽሓፍ ቅዱስ አንብብ፡ ጥዕናይ ከም ዚፈቕደለይ ከኣ ኣብ ኣኼባታት እእከብ፡ ብእተኻእለኒ መጠን እውን ኣብ ኣገልግሎት እሳተፍ እየ።

ኣራሰሊ፦ ሓንቲ ኻብ ደናግል ስለ ዝነበርኩ እዩ ኪኸውን ዚኽእል ኣብ ኣገልግሎት ንዝረኽቦም ኵሎም ካህናትን ደናግልን ምምስካር እፈቱ እየ። ብዙሕ ጽሑፋት ኣበርኪተሎም እየ፡ ባህ ዜብል ዝርርባት ዝገበርናሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ። ሓደ ኻህን ንእተወሰነ ግዜ ተመላሊሰ ምስ በጻሕክዎ፡ “ኣራሰሊ፡ ምሳኺ ምሉእ ብምሉእ እሰማማዕ እየ፣ ኣብዚ ዕድመይ እዚ ግና ናበይ እየ ክኸይድ፧ ኣብ ሰበኻይ ዘለዉ ምእመናንን ስድራ ቤተይንከ እንታይ ኪብሉ እዮም፧” በለኒ። ኣነ ድማ፡ “ኣምላኽከ እንታይ ኪብል እዩ፧” ኢለ መለስኩሉ። ብጓሂ ርእሱ ነቕነቐ፣ ኣብቲ ግዜ እቲ ግና፡ ንሓቂ ኼናዲ ትብዓት ኣይነበሮን።

ሰብኣየይ ምሳይ ናብ ኣኼባ ኪኸይድ ከም ዚደሊ ዝገለጸሉ እዋን ኣብ ህይወተይ ዘይርስዖ ፍሉይ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ልዕሊ 80 ዓመት ዕድሚኡ እኳ እንተ ነበረ፡ ድሕሪኡ ኻብ ኣኼባ በዂሩ ኣይፈልጥን ነበረ። መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ገይሩ፡ ዘይተጠምቀ ኣስፋሒ እውን ኰይኑ ነበረ። ኣብ ኣገልግሎት ብሓባር ዝኸድናሉ ባህ ዜብል ተዘክሮታት ኣሎኒ። ካብቲ ኺጥመቐሉ ዝመደቦ እዋን ክልተ ወርሒ ኣቐዲሙ ግና ሞተ።

ፈሊሳ፦ ሓደ ኻብቲ ኣብ ህይወተይ ዝረኽብክዎ ዓብዪ ዕግበት፡ እተን ኣብ ፈለማ ዚጻረራኒ ዝነበራ ምንኣሰይ ኣሓተይ መንፈሳውያን ኣሓተይ ኪዀና ምርኣየይ እዩ። ብሓባር ተኣኪብና ብዛዕባ እቲ እንፈትዎ ኣምላኽና የሆዋን ቃሉን ምዝርራብ ብዙሕ እዩ ዜሐጕሰና! ኣብ መወዳእታ፡ ኣነን ኣሓተይን ብመንፈሳዊ መዳይ ሓድነት ረኺብና ኢና። *

^ ሕ.ጽ. 29 ኣራሰሊን ራሞኒን ፈሊሳን ደቂ 87ን 91ን 83ን ኪዀና ኸለዋ፡ ክሳዕ እዛ ዕለት እዚኣ ብቕንኣት ንየሆዋ የገልግላኦ ኣለዋ። ላውሪ ብ1990 ንየሆዋ እምንቲ ኸላ ሞይታ እያ።