እዚ እንታይ ማለት እዩ፧

ይቕረ ምባል ኪብሃል ከሎ፡ ንበዳሊ ምምሓርን እዚ ዜስዕቦ ቕሬታ ምሕዳግን ማለት እዩ። ይቕረ ንምባል ነቲ እተገብረ ጌጋ ኣትሒትካ ኽትርእዮ ወይ ከም ዘይተገብረ ጌርካ ኽትቈጽሮ የብልካን።

ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ “ሓደ ኣብቲ ሓደ ቕር ዜብል ነገር እንተ ኣልይዎ፡ ንሓድሕድኩም ተዓጋገሱን ብናጻ ይቕረ ተባሃሃሉን።”—ቈሎሴ 3:13

“ንሓደ ሰብ እንተ ፈቲኻዮ፡ ኣብ ጕድለታቱ ኣይተተኵርን ኢኻ፣ የግዳስ፡ እንታይ ኪኸውን ይጽዕር ከም ዘሎ ኢኻ እትርኢ።”—ኣሮን።

ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

ቂም እንተ ሒዝካ፡ ብኣካላውን ብስምዒታውን መዳይ ገዛእ ርእስኻ ኽትጐድእ ትኽእል ኢኻ፣ ንሓዳርካ እውን ክትጐድእ ትኽእል ኢኻ።

“ሓደ ግዜ፡ ሰብኣየይ ብዛዕባ ኣመና ዝጐድኣኒ ነገር ይቕረታ ሓቲቱኒ። ይቕረ ኽብሎ ብዙሕ ኸቢዱኒ ነይሩ እዩ። ውዒለ ሓዲረ ይቕረ ምባለይ ኣይተረፈንን፣ ኣቐዲመ ኸምኡ ዘይምግባረይ ግና የጣዕሰኒ እዩ። ኣብ ርክብና ዘየድሊ ውጥረት እዩ ሰፊኑ ነይሩ።”—ጁልያ።

ክትገብሮ እትኽእል ነገራት

ርእስኻ ፈትን

መጻምድትኻ ብዝበሎ ወይ ብዝገበሮ ነገር እንተ ተጐዲእካ፡ ከምዚ ኢልካ ገዛእ ርእስኻ ሕተት፦

  • ‘እምብዛ ተኣፋፊ ድየ፧’

  • ‘ግድን ይቕረታ ኽሕተት የድልየኒ ድዩ፡ ወይስ ዕሽሽ ክብሎ እኽእል እየ፧’

ምስ መጻምድትኻ ተመያየጥ

  • ይቕረ ንምብህሃል ክንደይ ዚኣክል ግዜ ይወስደልና፧

  • ቀልጢፍና ይቕረ ምእንቲ ኽንብሃሃል እንታይ ክንገብር ንኽእል፧

ምኽሪ

  • ክትብደል ከለኻ፡ መጻምድትኻ ኻብ ክፉእ ሓሳብ ተላዒሉ ኸም ዝገበሮ ጌርካ ኣይትውሰዶ።

  • ‘ኵላትና ብዙሕ ሳዕ ከም እንስሕት’ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንመጻምድትኻ ይቕረ ኽትብለሉ ፈትን።—ያእቆብ 3:2

“ክልቴና ኽንብድል ከለና ይቕረ ምባል ቀሊል እዩ፣ ሓደ ወገን ኪብድል ከሎ ግና ከቢድ እዩ። ይቕረ ንምባልን ንምሕዳግን ናይ ሓቂ ትሕትና የድሊ።”—ኪምበርሊ።

ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ “ነቲ ምስ መባእስትኻ ዘሎካ ነገር . . . ቀልጢፍካ ኣደቅሶ።”—ማቴዎስ 5:25

ቂም እንተ ሒዝካ፡ ብኣካላውን ብስምዒታውን መዳይ ገዛእ ርእስኻ ኽትጐድእ ትኽእል ኢኻ፣ ንሓዳርካ እውን ክትጐድእ ትኽእል ኢኻ